logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XXXI/06

30 marca 2006 roku

PROTOK脫艁 NR XXXI/06

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 30 marca 2006 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny p. Jan Doma艅ski), co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy,
2. Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta,
3. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
4. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Kierownika Powiatowego Biura ARiMR w Mi艅sku Mazowieckim na temat wspierania dzia艂alno艣ci rolniczej.
5. Przedstawienie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Rady Gminy Latowicz w roku 2005 oraz przedstawienie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz w roku 2005.
6. Informacja z dzia艂alno艣ci Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w roku 2005 oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych za rok 2005.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyst膮pienia do Wojewody Mazowieckiego o przekazanie nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa na rzecz Gminy Latowicz.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2006.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Latowicz na lata 2004 – 2006 oraz na lata 2007 – 2013.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz.
11. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
13. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy r贸偶ne.
15. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
16. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski poprosi艂 o wprowadzenie do porz膮dku obrad jako punktu 7a – rozpatrzenia wniosku Komisji O艣wiaty dotycz膮cego propozycji podzia艂u klas z liczb膮 uczni贸w wi臋ksz膮 jak 30.
Przewodnicz膮cy podda艂 powy偶sz膮 propozycj臋 pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 10 g艂osami „za” przy 4 g艂osach „wstrzymuj膮cych” wyrazi艂a zgod臋 na wprowadzenie do porz膮dku obrad punktu proponowanego przez p. Pi艂atkowskiego.
Poniewa偶 nie zg艂oszono wi臋cej wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pani Jadwiga 艢luzek odczyta艂a i z艂o偶y艂a do Przewodnicz膮cego Rady 3 wnioski podpisane przez grup臋 radnych i dotycz膮ce bud偶etu gminy na rok 2006 (wnioski stanowi膮 za艂膮cznik do protoko艂u i zosta艂y szczeg贸艂owo om贸wione w punkcie nr 8 pn.: „Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2006”.)

4
INFORMACJA KIEROWNIKA POWIATOWEGO BIURA ARIMR W MI艃SKU MAZOWIECKIM NA TEMAT WSPIERANIA DZIA艁ALNO艢CI ROLNICZEJ

Informacje przedstawi艂 p. Pawe艂 Jastrz臋bski – Kierownik Powiatowego Biura ARiMR w Mi艅sku Mazowieckim.

Po zako艅czeniu wyst膮pienia Kierownika g艂os zabra艂 Przewodnicz膮cy Rady. Poinformowa艂, 偶e do W贸jta i Rady wp艂yn臋艂o pismo od Rady Pedagogicznej Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu dotycz膮ce kwestii planowanego usytuowania Gminnej Biblioteki Publicznej w budynku szkolnym. Pan Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e w zwi膮zku z w/w problemem zaprosi艂 na sesj臋 p. Dyrektor oraz p. Przewodnicz膮c膮 Rady Rodzic贸w i proponuje zaj膮膰 si臋 obecnie rozpatrzeniem przedmiotowej sprawy w ramach dodatkowego punktu 4a.
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅, przyst膮piono do realizacji porz膮dku obrad.

4a
ROZPATRZENIE SPRAWY USYTUOWANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Przewodnicz膮cy Rady przedstawi艂 pismo od Rady Pedagogicznej Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu odnosz膮ce si臋 do kwestii planowanego umiejscowienia Gminnej Biblioteki Publicznej (po oddaniu do u偶ytku budowanej aktualnie sali gimnastycznej) w pomieszczeniu znajduj膮cym si臋 w budynku Zespo艂u Szk贸艂 i wykorzystywanym obecnie do prowadzenia zaj臋膰 wychowania fizycznego. Rada Pedagogiczna sprzeciwi艂a si臋 w pi艣mie projektowi umieszczenia biblioteki w budynku szkolnym podaj膮c liczne argumenty na poparcie swojego stanowiska. G艂贸wne argumenty to zagro偶enie bezpiecze艅stwa przez zwi膮zane z istnieniem biblioteki pojawianie si臋 na terenie szko艂y os贸b postronnych oraz potrzeba wykorzystania sali planowanej na bibliotek臋 do zaj臋膰 wychowania fizycznego z m艂odszymi dzie膰mi i na r贸偶nego rodzaju spotkania (pismo w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy przedstawi艂 pismo od Rady Pedagogicznej Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu (w za艂膮czeniu do protoko艂u) zawieraj膮ce pro艣b臋 o dokonanie podzia艂u klasy pierwszej gimnazjum na dwa oddzia艂y. Klasa ta liczy 32 uczni贸w.
Po przedstawieniu przez Przewodnicz膮cego tre艣ci pisma g艂os zabra艂a p Joanna Papi艅ska – Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu. Pani Dyrektor stwierdzi艂a, ze jej zdaniem stanowisko Rady Pedagogicznej zosta艂o jednoznacznie okre艣lone w pi艣mie. Argumenty przedstawione s膮 zasadne. Podobne argumenty pada艂y tak偶e ze strony rodzic贸w podczas spotka艅 z p. W贸jtem i p. Przewodnicz膮cym. Pani Dyrektor powiedzia艂a, 偶e drugie pismo (dotycz膮ce podzia艂u klasy) nie zawiera jej podpisu, poniewa偶 jest ona zwolenniczk膮 systemowego rozwi膮zania poruszanego problemu czyli – zgodnie z propozycj膮 Komisji O艣wiaty, okre艣lenia limitu uczni贸w, powy偶ej kt贸rego ka偶d膮 klas臋 nale偶y podzieli膰.
Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e sprawa podzia艂u klas b臋dzie rozpatrywana w punkcie 7a. Spraw臋 t膮 trzeba rozpatrzy膰 przed uchwaleniem bud偶etu, bowiem ewentualna decyzja o podziale klas wi膮偶e si臋 wg. przeprowadzonych wylicze艅 z kosztem ok. 60ty艣. z艂 z bud偶etu gminy rocznie.
W贸jt Gminy zwr贸ci艂 si臋 do Komisji O艣wiaty z pro艣b膮 o znalezienie 艣rodk贸w na realizacj臋 zg艂aszanego przez Komisj臋 wniosku o podzia艂 klas.
Pan radny Stanis艂aw Parol zaproponowa艂, aby poruszan膮 w pi艣mie od Rady Pedagogicznej spraw臋 umiejscowienia Gminnej Biblioteki Publicznej jak te偶 spraw臋 podzia艂u klas poruszan膮 w drugim pi艣mie skierowa膰 do pracy na posiedzeniach Komisji Rady, gdzie mo偶na b臋dzie przeanalizowa膰 oba zagadnienia. Pan Parol zaproponowa艂 przeg艂osowanie swojej propozycji. Pan Parol zapyta艂 tak偶e W贸jta czy podczas spotka艅 z rodzicami i nauczycielami informowa艂, jak du偶e 艣rodki z bud偶etu gminy s膮 przeznaczane na szko艂y.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e zawsze o tym m贸wi, natomiast ma wra偶enie, i偶 sprawy te Rad臋 Pedagogiczn膮 i Rad臋 Rodzic贸w a偶 tak bardzo mocno nie interesuj膮, poniewa偶 patrz膮 oni na to z innej perspektywy. W贸jt i Rada patrz膮 na bud偶et, na perspektyw臋 rozwoju gminy, wydawania 艣rodk贸w na r贸偶ne cele np. popraw臋 infrastruktury. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e wydatki na o艣wiat臋 z roku na rok wzrastaj膮. W nied艂ugiej, kilkuletniej perspektywie przyjdzie taki moment, kiedy nast膮pi „z偶eranie ogona”. Polega to na tym, 偶e kiedy na o艣wiat臋 b臋dzie si臋 corocznie dodawa膰 coraz wi臋cej 艣rodk贸w – najpierw 300ty艣. potem 400ty艣. itd. to w przypadku gdy kto艣 zapyta o to ile mo偶emy wyda膰 na inwestycje, czyli zapyta o tzw. nadwy偶k臋 operacyjn膮 to oka偶e si臋, 偶e nie ma nadwy偶ki operacyjnej – ale ten temat akurat o艣wiatowc贸w nie interesuje.
Pan Zbigniew Pi艂atkowski zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e na razie mia艂 by膰 omawiany temat umiejscowienia biblioteki.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e odpowiada艂 tylko p. Parolowi.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e ju偶 w pierwszym roku po wyborze na radnego zauwa偶y艂, i偶 wydatki na o艣wiat臋 maj膮 tendencj臋 zwy偶kow膮. By艂o to 240ty艣. p贸藕niej 340ty艣. i nast臋pnie nadal coraz wi臋cej. 艢wiadczy to o tym, 偶e w o艣wiat臋 si臋 inwestuje, ale s膮 te偶 granice, o kt贸rych radny interesuj膮cy si臋 bud偶etem doskonale wie.
Pani Joanna Papi艅ska zauwa偶y艂a, 偶e aktualnie omawiany, zaproponowany przez Przewodnicz膮cego Rady punkt dotyczy膰 mia艂 istnienia biblioteki publicznej w budynku szko艂y.
Pan radny Jerzy Papi艅ski poprosi艂 o wyt艂umaczenie, „jaki wp艂yw ma sala gimnastyczna na bud偶et”?
Nast臋pnie g艂os zabra艂a p. Aneta Celej – Przewodnicz膮ca Rady Rodzic贸w Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu. Pani Celej stwierdzi艂a, i偶 przerazi艂a si臋 s艂ysz膮c, 偶e dla Rady Gminy o艣wiata nie jest rzecz膮 najwa偶niejsz膮. Pani Przewodnicz膮ca powiedzia艂a, 偶e rozumie, i偶 dla ka偶dego bardzo r贸偶ne jest poj臋cie rzeczy wa偶nej, ale jej zdaniem chodzi tu o kszta艂cenie przysz艂ego pokolenia i to nie jest dyskusja nad tym czy bud偶et wynosi tyle czy tyle. Pani Celej powiedzia艂a, 偶e s艂yszy, i偶 zak艂ada si臋, 偶e do o艣wiaty b臋dzie si臋 coraz wi臋cej dok艂ada膰, a przecie偶 nie wiadomo – mo偶e wysoko艣膰 艣rodk贸w przeznaczanych na o艣wiat臋 zatrzyma si臋 na obecnym poziomie. Pani Celej powiedzia艂a, 偶e nie rozumie, i偶 pieni膮dze na o艣wiat臋 s膮 takim problemem dla Rady Gminy. Pani Przewodnicz膮ca doda艂a, i偶 jest mieszka艅cem gminy p艂ac膮cym podatki i szko艂a jest m.in. utrzymywana tak偶e z jej podatk贸w.
Pan Jaros艂aw P艂atek zapyta艂 jak p. Celej widzi kwesti臋 obni偶enia koszt贸w w o艣wiacie, je艣li przypada w gminie Latowicz 8,94 ucznia na 1 nauczyciela, podczas kiedy 艣rednia unijna jest 23 uczni贸w na 1 nauczyciela?
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e zaprasza p. Celej na nast臋pn膮 sesj臋 kiedy Rada b臋dzie si臋 zajmowa艂a sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za rok 2005, aby p. Celej mog艂a si臋 zorientowa膰 ile wydaje si臋 na o艣wiat臋 i wtedy b臋dzie mia艂a wi臋ksz膮 艣wiadomo艣膰 problemu. Nast臋pnie p. Parol wyrazi艂 zdziwienie, 偶e p. Celej b臋d膮c mieszkank膮 Latowicza nie widzi, ile 艣rodk贸w wydawanych jest na o艣wiat臋.
W贸jt Gminy poinformowa艂 p. Celej, 偶e ustawa o samorz膮dzie gminnym okre艣la obowi膮zki gminy i o艣wiata jest tylko jednym z tych zada艅. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e je艣li Rada i W贸jt b臋d膮 mieli „lekk膮 r臋k臋” to dojdzie do sytuacji, o kt贸rej wspomina艂 wcze艣niej. W贸jt powiedzia艂, 偶eby nie pos膮dza膰 jego i Rad臋 o brak troski o o艣wiat臋 i dzieci, poniewa偶 nie jest to prawd膮, chodzi tu tylko o tzw. szersze my艣lenie, do kt贸rego W贸jt i Rada s膮 zobowi膮zani.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e nie jest prawd膮, i偶 jest przeciwko o艣wiacie. Jest za siln膮 o艣wiat膮, za silnym o艣rodkiem – dobrze wyposa偶onym i dobrze ucz膮cym ale jednocze艣nie jest za mocn膮 dyscyplin膮 bud偶etow膮.
Pani Joanna Papi艅ska powiedzia艂a, 偶e obecnie nie powinna mie膰 miejsca dyskusja nad kosztami utrzymania o艣wiaty, ale powinna mie膰 miejsce dyskusja nad kosztami utrzymania biblioteki publicznej, poniewa偶 pismo od Rady Pedagogicznej dotyczy艂o istnienia biblioteki publicznej w szkole i je艣li ju偶 to szko艂a ponosi nak艂ady ze swojego bud偶etu na pr膮d, na ogrzewanie, na internet w bibliotece. Pani Papi艅ska zaapelowa艂a, aby „nie rozmydla膰” sprawy.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e sprawa wi膮偶e si臋 z bud偶etem, poniewa偶 w przypadku wyprowadzenia biblioteki ze szko艂y – co proponuje Rada Pedagogiczna, wzrastaj膮 koszty utrzymania biblioteki, wi膮偶e si臋 to z dodatkowymi kosztami dla bud偶etu gminy, bo gdzie艣 trzeba t膮 bibliotek臋 umie艣ci膰.
Pani Joanna Papi艅ska zapyta艂a, dlaczego Zesp贸艂 Szk贸艂 ma by膰 altruist膮, kt贸ry utrzymuje Bibliotek臋 Publiczn膮?
Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 p. Papi艅sk膮 w jaki spos贸b utrzymuje ona bibliotek臋?
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e p. Dyrektor i Rada Pedagogiczna twierdzi, 偶e biblioteka w szkole stwarza zagro偶enie dla dziecka. Pan radny poprosi艂 o wyja艣nienie jak biblioteka mo偶e stwarza膰 zagro偶enie, je艣li przecie偶 np. dziecko dzi臋ki temu, 偶e jest ona w budynku szko艂y nie musi biega膰 po ksi膮偶ki „po drodze”.
Pani Joanna Papi艅ska powiedzia艂a, 偶e w szkole jest te偶 bardzo dobrze wyposa偶ona biblioteka szkolna. Nast臋pnie p. Dyrektor stwierdzi艂a, i偶 zagro偶enie dla dziecka nie wynika z istnienia ksi膮偶ek, ale ze strony os贸b, kt贸re przychodz膮 na teren szko艂y. Teren szko艂y powinien by膰 terenem zamkni臋tym. Powinni tam przebywa膰 uczniowie, rodzice i ewentualnie inne osoby, kt贸re s膮 w jaki艣 spos贸b ze szko艂膮 zwi膮zane, natomiast ka偶da obca osoba jest kim艣, kto potencjalnie stwarza zagro偶enie. Zdarza艂y si臋 sytuacje, 偶e przychodzi艂y osoby, kt贸re nie by艂y mile widziane na terenie szko艂y i swoim zachowaniem np. paleniem papierosa pod drzwiami stwarza艂y problem. Mog膮 przyj艣膰 tak偶e osoby np. z narkotykami.
Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e nie jest problemem zrobienie oddzielnego wej艣cia do biblioteki.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e propozycja W贸jta jest taka, aby od ulicy Senatorskiej by艂o oddzielne wej艣cie do biblioteki. Wej艣cie b臋dzie dodatkowo odgrodzone od terenu szko艂y, wobec czego nale偶y uzna膰, 偶e argument poruszany przez p. Dyrektor „odpada”.
Pani Dyrektor Papi艅ska powiedzia艂a, 偶e nie wie jak planowane jest odgrodzenie, o kt贸rym m贸wi p. Przewodnicz膮cy, poniewa偶 jest jeszcze konieczne odgrodzenie wej艣cia do pomieszcze艅 mieszkalnych dla nauczycieli. Ponadto opr贸cz argument贸w o zagro偶eniu bezpiecze艅stwa uczni贸w nale偶y tak偶e pami臋ta膰 o poruszanej w pi艣mie od Rady Pedagogicznej potrzebie wykorzystywania sali planowanej na bibliotek臋, na organizacj臋 zaj臋膰 ruchowych dla uczni贸w.
Nast臋pnie g艂os zabra艂a p. Anna Niedek – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu. Pani Niedek powiedzia艂a, 偶e s艂ysza艂a od p. Papi艅skiej stwierdzenie, 偶e szko艂a ponosi pewne koszty zwi膮zane z obecno艣ci膮 GBP w budynku Zespo艂u Szk贸艂. Pani Niedek poinformowa艂a, 偶e obs艂ug臋 finansow膮 GBP prowadzi Urz膮d Gminy. Na op艂at臋 za energi臋 elektryczn膮 i telefon s膮 w bud偶ecie zabezpieczone 艣rodki i szko艂a do tego nie dok艂ada. Koszty Internetu tak偶e b臋d膮 rozliczone.
Pani Joanna Papi艅ska powiedzia艂a, 偶e nie b臋dzie to mo偶liwe, poniewa偶 internet jest za艂o偶ony w ramach akcji TP SA przeznaczonej dla szk贸艂.
Pan Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta powiedzia艂, 偶e w takim razie rozliczy si臋 to w inny spos贸b.
Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e budowana aktualnie sala gimnastyczna dla Zespo艂u Szk贸艂 ma prawie 7 razy wi臋ksz膮 powierzchni臋 jak ta sala, do kt贸rej ma przej艣膰 biblioteka (obecnie wykorzystywana jako gimnastyczna). W takim uk艂adzie dziwne jest m贸wienie, 偶e szko艂a sobie nie poradzi.
Pan Stanis艂aw Parol doda艂, 偶e 艂膮czna kubatura budowanej Sali jest zapewne ok. 20 razy wi臋ksza od sali obecnie wykorzystywanej na potrzeby prowadzenia zaj臋膰 wychowania fizycznego.
Pan Jerzy Papi艅ski powiedzia艂, 偶e w szkole s膮 organizowane tak偶e ma艂e spotkania, dla kt贸rych potrzebna jest w艂a艣nie taka mniejsza sala.
Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂, czy sala ta ma by膰 w takim razie utrzymywana tylko na te ma艂e spotkania?
Pan Jerzy Papi艅ski zapyta艂, po co odbiera膰 szkole to, co si臋 jej nale偶y, je艣li gmina ma przecie偶 inne w艂asne budynki np. budynek, w kt贸rym mieszcz膮 si臋 obecnie biura Gminnej Sp贸艂dzielni i tam mo偶na umie艣ci膰 bibliotek臋. B臋dzie tak偶e remontowany budynek dawnego Posterunku Policji – tam tak偶e mo偶na umie艣ci膰 bibliotek臋.
Pani Mariola Kluska powiedzia艂a, 偶e odnosi wra偶enie, i偶 niekt贸rzy zapominaj膮, 偶e szko艂a jest finansowana z bud偶etu gminy. Na dzia艂alno艣膰 szk贸艂 nie wystarcza subwencji o艣wiatowej i konieczne jest dok艂adanie 艣rodk贸w z bud偶etu gminy, wi臋c jak mo偶na m贸wi膰, 偶e gmina zabiera szkole pieni膮dze poprzez umieszczenie w budynk贸w szkolnym biblioteki lub, 偶e zabierane jest miejsce.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e gmina dok艂ada do szk贸艂, do subwencji o艣wiatowej 570ty艣.z艂 rocznie. Pan Przewodnicz膮cy powiedzia艂, 偶e gmina ch臋tnie da szko艂om pieni膮dze z subwencji o艣wiatowej i wtedy „gospodarujcie sobie sami jak chcecie”.
Pani Dyrektor Joanna Papi艅ska powiedzia艂a, 偶e w pi艣mie od Rady Pedagogicznej Zespo艂u ani razu nie by艂o mowy o pieni膮dzach. To inne osoby kieruj膮 ca艂y czas dyskusje na tory finansowe. W pi艣mie przedstawiono dwie rzeczy, kt贸re przemawiaj膮 za tym, aby nie by艂o plac贸wki publicznej na terenie szko艂y. Ani razu nie wspomniano o sprawach finansowych. Pani Dyrektor poprosi艂a, aby „nie zmienia膰 naszych argument贸w”.
Przewodnicz膮cy Rady zauwa偶y艂, 偶e usuni臋cie biblioteki z budynku szkolnego i umieszczenie jej w innym miejscu – czego domaga si臋 p. Dyrektor, wi膮偶臋 si臋 z dodatkowymi kosztami dla gminy i dlatego spraw臋 t膮 radni i W贸jt 艂膮cz膮 z kwestiami finansowymi.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e dziwi go, 偶e Rada Pedagogiczna i Rada Rodzic贸w zamiast promowa膰 nauk臋 i czytanie robi膮 wr臋cz przeciwnie tzn. zamiast promowa膰 niszcz膮 – a to jest posuni臋cie „z艂e i chore”. Pan radny doda艂, 偶e je艣li Dyrektorzy szk贸艂 uwa偶aj膮, 偶e maj膮 niewystarczaj膮ce 艣rodki to by膰 mo偶e nast臋pna Rada Gminy b臋dzie post臋powa膰 ostrzej ni偶 obecna i da Dyrektorom taki przydzia艂 艣rodk贸w jaki wynika z subwencji o艣wiatowej.
Pani Joanna Papi艅ska powiedzia艂a, 偶e nigdy nie twierdzi艂a, 偶e szkole w Latowiczu nie wystarcza 艣rodk贸w. Chodzi jej tylko o to, aby nie imputowa膰, i偶 to szko艂a ma zajmowa膰 si臋 bibliotek膮 gminn膮, bo to gmina a nie szko艂a jest organem prowadz膮cym dla tej biblioteki.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e s膮 to samorz膮dowe 艣rodki finansowe a szko艂y s膮 samorz膮dowymi obiektami. Pan Parol doda艂, 偶e Gmina Latowicz jest jedn膮 z ubo偶szych gmin je艣li chodzi o o艣rodki kultury. Nast臋pnie zwr贸ci艂 uwag臋 na starania gminy na rzecz poprawy bazy sportowej (trwaj膮ca budowa sali gimnastycznej w Latowiczu oraz planowana budowa boiska sportowego w Latowiczu).
Pan S艂awomir 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e jego zdaniem dzisiaj problemu usytuowania biblioteki nie uda si臋 rozstrzygn膮膰. Pan 艢wi膮tek zaproponowa艂 przepracowanie tej sprawy na posiedzeniach Komisji. Nast臋pnie powiedzia艂, 偶e by膰 mo偶e trzeba si臋 b臋dzie zastanowi膰 nad ewentualnym poszukaniem innej lokalizacji dla biblioteki. Stwierdzi艂, 偶e nad problemem nale偶y si臋 na spokojnie zastanowi膰. Nie ma po艣piechu. Jest czas do wrze艣nia. Problem jest do rozwi膮zania tylko nie dzi艣, nie na gor膮co.
Pani Mariola Kluska powiedzia艂a, zwracaj膮c si臋 do p. Dyrektor Joanny Papi艅skiej, 偶e jej zdaniem nie ma innego wyj艣cia i nale偶y dostosowa膰 si臋 do warunk贸w takich jakie s膮. W przypadku pozostawienia biblioteki w szkole po oddaniu do u偶ytku sali gimnastycznej b臋d膮 to i tak o wiele lepsze warunki do zaj臋膰 wychowania fizycznego jak te przed wybudowaniem sali.
Pani Joanna Papi艅ska powiedzia艂a, 偶e nie jest tak, 偶e nie ma innego wyj艣cia. Inne wyj艣cie jest i trzeba z niego skorzysta膰.
Pan Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta Gminy, powiedzia艂, 偶e problem organizacji zaj臋膰, jaki mia艂by si臋 wed艂ug p. Papi艅skiej pojawi膰 po zaj臋ciu przez bibliotek臋 proponowanej sali jest dla niego sztucznym problemem. Nast臋pnie p. Osi艅ski powiedzia艂, 偶e proponowa艂 W贸jtowi, 偶eby zaprosi艂 na dzisiejsz膮 sesj臋 p. Rom臋 Pi艂atkowsk膮 – Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie, aby przedstawi艂a jak radzi sobie z organizacj膮 zaj臋膰 maj膮c sal臋 o wymiarach tylko 12m na 24m – czyli mniejsz膮 jak ta budowana w Latowiczu i 44 godziny wychowania fizycznego przy 48 godzinach w Latowiczu. Zast臋pca W贸jta doda艂, 偶e przy budowanej w Latowiczu sali gimnastycznej b臋dzie tak偶e sala korekcyjna o wymiarach niewiele mniejszych jak ta planowana na bibliotek臋, a tak偶e si艂ownia.
Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski poprosi艂, aby Zast臋pca W贸jta „nie wprowadza艂 sytuacji konfrontacji”.
Zast臋pca W贸jta powiedzia艂, 偶e jest to tylko por贸wnanie dw贸ch szk贸艂 o podobnej wielko艣ci.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e „je艣li p. W贸jt nie ma prawa wprowadzania konfrontacji lub informowania to kto?”
Pan Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e nie twierdzi, 偶e p. W贸jt nie ma do tego prawa, jest to tylko pro艣ba o nie wprowadzanie sytuacji konfrontacji.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e intencj膮 jego Zast臋pcy nie by艂o wprowadzanie konfrontacji. By艂o to po prostu pos艂u偶enie si臋 argumentami, do czego ma prawo. Zast臋pca por贸wna艂 te dwie szko艂y poniewa偶 s膮 one por贸wnywalne je艣li chodzi o liczb臋 dzieci.
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 na spotkaniu z Rad膮 Pedagogiczn膮 i rodzicami m贸wi艂: „wy jeste艣cie od tego, aby dba膰 o o艣wiat臋 i na tym si臋 kumulujecie i do tego si臋 odnosicie. Ja jestem od spraw troch臋 szerszych” czyli o艣wiata i co艣 tam jeszcze, a to „co艣 tam jeszcze” to w艂a艣nie te ponad 50% zada艅 gminy. Pan W贸jt stwierdzi艂, 偶e gdyby mia艂 inn膮 lokalizacj臋 na bibliotek臋 – por贸wnywaln膮 i niekosztown膮 to wcale nie porusza艂by kwestii umieszczenia biblioteki w budynku szko艂y, ale takiej lokalizacji na dzie艅 dzisiejszy nie ma. Sytuacja jest podobna jak z przedszkolem – koszt jest mniejszy, bo dzia艂a ono w tym samym budynku, co szko艂a. W贸jt powiedzia艂, 偶e p. Dyrektor, Rada Pedagogiczna i rodzice w sumie wi臋cej zyskuj膮 ni偶 trac膮 – budowana jest du偶a, nowoczesna sala gimnastyczna. Wdzi臋czno艣膰 Dyrektora, Rady Pedagogicznej i rodzic贸w wzgl臋dem samorz膮du powinna w tej sytuacji polega膰 na tym, 偶e t膮 proponowan膮 sal臋 oddaje si臋 na bibliotek臋 – bo zyskuje si臋 du偶o wi臋cej.
Pani Joanna Papi艅ska powiedzia艂a, 偶e s膮dzi, i偶 p. Dyrektor z Wielgolasu na jej miejscu my艣la艂aby podobnie tzn. maj膮c do wyboru dwie sale lub jedn膮 wola艂aby dwie. Obecnie wykorzystuje ona takie mo偶liwo艣ci, jakie ma. Pani Papi艅ska stwierdzi艂a, 偶e dlatego nie jest dla niej argumentem, i偶 w Wielgolesie jest wprowadzona dana organizacja zaj臋膰. Nast臋pnie p. Papi艅ska powiedzia艂a, 偶e ona osobi艣cie oraz Rada Pedagogiczna s膮 bardzo wdzi臋czni za to, 偶e ogromnym wysi艂kiem samorz膮du jest budowana sala gimnastyczna, ale niech jednak W贸jt nie oczekuje, 偶e b臋d膮 rozdawa膰 wszystko co maj膮, bo dbaj膮 o swoje podw贸rko, a to podw贸rko to s膮 dzieci wszystkich mieszka艅c贸w, nie tylko Latowicza ale tak偶e innych wsi – to jest wsp贸lny interes.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek zaproponowa艂 zamkni臋cie dyskusji i przeg艂osowanie kwestii usytuowania biblioteki publicznej.
Wobec powy偶szego Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie wniosek Rady Pedagogicznej o przeniesienie Gminnej Biblioteki Publicznej z budynku Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu przedstawiony w cytowanym pi艣mie skierowanym do W贸jta i Przewodnicz膮cego Rady.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 3 g艂osami „za” przy 9 g艂osach „przeciw” oraz 2 g艂osach „wstrzymuj膮cych” odrzuci艂a wniosek Rady Pedagogicznej Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu.
Pan radny Jerzy Papi艅ski zapyta艂. Kto jest upowa偶niony do dysponowania zasobami mieszkaniowymi, czy Rada Gminy czy te偶 W贸jt Gminy? Czy Rada jest w艂adna podj膮膰 tak膮 decyzj臋?
Pani Alina Saracka – radca prawny, powiedzia艂a, 偶e Rada ma prawo zaj膮膰 stanowisko w sprawie z wpisaniem tego stanowiska do protoko艂u.


5
PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z DZIA艁ALNO艢CI RADY GMINY LATOWICZ W ROKU 2005 ORAZ PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDA艃 Z DZIA艁ALNO艢CI STA艁YCH KOMISJI RADY GMINY LATOWICZ W ROKU 2005

Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Rady Gminy Latowicz za rok 2005 przedstawi艂 p. Witold K艂os – Przewodnicz膮cy Rady. Sprawozdania z pracy poszczeg贸lnych sta艂ych komisji Rady Gminy przedstawili Przewodnicz膮cy Komisji (sprawozdania stanowi膮 za艂膮cznik do protoko艂u). Do przedstawionych sprawozda艅 nie wniesiono pyta艅 ani uwag.


6
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI GMINNEJ KOMISJI ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH W ROKU 2005 ORAZ ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2005

Informacj臋 z dzia艂alno艣ci oraz sprawozdanie przedstawi艂a p. Janina Broda – Przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych (materia艂y w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Rada przyj臋艂a powy偶sze do wiadomo艣ci.


7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WYST膭PIENIA DO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O PRZEKAZANIE NIERUCHOMO艢CI SKARBU PA艃STWA NA RZECZ
GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie wyst膮pienia do Wojewody Mazowieckiego o przekazanie nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa na rzecz Gminy Latowicz – uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


7a
ROZPATRZENIE WNIOSKU KOMISJI ZDROWIA, O艢WIATY I KULTURY FIZYCZNEJ

Pan Witold K艂os – Przewodnicz膮cy Rady przedstawi艂 tre艣膰 zg艂oszonego wniosku (w za艂膮czeniu do protoko艂u). Komisja zawnioskowa艂a o dokonanie podzia艂u klas licz膮cych powy偶ej 30 uczni贸w oraz uwzgl臋dnienie powy偶szego w bud偶ecie gminy na rok 2006.
G艂os zabra艂 p. radny Zbigniew Pi艂atkowski. Powiedzia艂, 偶e jako nauczyciel oraz Cz艂onek Komisji O艣wiaty chcia艂by zarekomendowa膰 zg艂oszony wniosek. Na wst臋pie zwr贸ci艂 uwag臋 na bardzo dobry stan obiekt贸w szkolnych na terenie gminy, za co wszyscy nauczyciele s膮 wdzi臋czni W贸jtowi oraz Radzie Gminy. Pan Pi艂atkowski poprosi艂 W贸jta Gminy, aby przychylnie popatrzy艂 na pierwsz膮 klas臋 gimnazjaln膮 (w Latowiczu oraz w Wielgolesie) – jest to jedyny rocznik na przestrzeni wielu lat, kt贸ry ma nieco mniej os贸b, aby mo偶na by艂o go podzieli膰 na dwie klasy wg. limitu 35 os贸b, kt贸ry kiedy艣 obowi膮zywa艂. Jest to jedyny taki przypadek przez wiele lat (do 2015 r.) – co wynika z opracowanej prognozy. Rocznik ten nie powinien by膰 pokrzywdzony. Pani Skarbnik powiedzia艂a, 偶e podzia艂 klas kosztowa艂by bud偶et gminy ok. 60ty艣.z艂 w skali roku. S膮 to du偶e pieni膮dze, ale chyba nie a偶 tak du偶e, aby nie warto ich by艂o po艣wi臋ci膰 tym dzieciom – aby u艂atwi膰 im start, zapewni膰 por贸wnywalne szanse z innymi. Je艣li chodzi o 艣rodki, to wiadomo, 偶e nauczyciele ich nie zdob臋d膮 – chocia偶 bardzo si臋 staraj膮. Przyk艂adowo Zesp贸艂 Szk贸艂 w Wielgolesie dzi臋ki staraniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, rodzic贸w pozyska艂 z r贸偶nych 藕r贸de艂 w roku szkolnym 2004/2005 kwot臋 29ty艣.z艂. – jest to wspomaganie szko艂y. Na zako艅czenie p. Pi艂atkowski zauwa偶y艂, i偶 w roku 2006 subwencja o艣wiatowa nieco wzros艂a i poprosi艂 p. W贸jta, aby spr贸bowa艂 przychyli膰 si臋 do wniosku Komisji O艣wiaty, poniewa偶 jest to robione przede wszystkim dla dzieci.
Nast臋pnie g艂os zabra艂 p. radny Andrzej Gizi艅ski. Powiedzia艂, 偶e chcia艂by poprze膰 swojego przedm贸wc臋. Nast臋pnie stwierdzi艂, i偶 w klasie pierwszej gimnazjum w Latowiczu jest 8 os贸b, kt贸re maj膮 orzeczenia z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej o tym, 偶e powinny by膰 obj臋te szczeg贸ln膮 opiek膮. W obecnej sytuacji – gdy w klasie s膮 32 osoby nie ma mo偶liwo艣ci, aby t膮 opiek臋 zapewni膰. Nie ma mo偶liwo艣ci, aby ka偶demu z tych dzieci po艣wi臋ci膰 wi臋cej czasu ni偶 pozosta艂ym. Ponadto p. Gizi艅ski poinformowa艂, 偶e wyczyta艂 w jednej z gazet, i偶 jeden z radnych Warszawy robi zestawienie krzywd wyrz膮dzonych przez Lecha Kaczy艅skiego z czas贸w pe艂nienia funkcji Prezydenta Warszawy i jako jedn膮 z takich krzywd uwzgl臋dnia plany p. Prezydenta dokonania po艂膮cze艅 klas w warszawskich szko艂ach w taki spos贸b, aby mia艂y one do 30 os贸b. Pan Gizi艅ski stwierdzi艂, 偶e same plany uwa偶a si臋 tu ju偶 jako skandal podczas gdy w gminie Latowicz jest to realizowane. Pan radny przypomnia艂, 偶e chodzi tylko o 2 klasy i – jak wynika z prognozy, na przestrzeni najbli偶szych 10 lat nie b臋dzie ju偶 takiego przypadku.
Nast臋pnie g艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, co nast臋puje:
„Pan Zbyszek Pi艂atkowski jak gdyby temat podnosi艂 nie w swoim imieniu ale przecie偶 w swoim imieniu. Ale je偶eli p. Andrzej Gizi艅ski powiedzia艂 – nie wiem czy wsta膰 czy usi膮艣膰, 偶e krzywd臋 si臋 tym dzieciakom zrobi, je艣li si臋 z 32 nie pomniejszy na te dwie klasy, (…) jaki艣 cz艂owiek jest w Warszawie, kt贸ry orzeka, 偶e krzywd臋 Prezydent zrobi艂, bo nie zmniejszy艂 klas, (…) a ten cz艂owiek w takim razie niech powie, jakie by korzy艣ci wynie艣li, jak膮 wiedz臋 (…) jak to by Polska dzisiaj wysoko sta艂a (…). Ja osobi艣cie jestem takiego zdania: 偶eby nauczyciele, Rada Pedagogiczna wzi臋艂a si臋 do roboty. Takie jest moje zdanie.”
Nast臋pnie p. Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e pieni臋dzy dostaje szko艂a du偶o. Radni nie maj膮 偶adnej gwarancji odno艣nie efekt贸w ewentualnego podzia艂u tej jednej jedynej klasy. Wnioskodawcy chc膮, 偶膮daj膮 podzia艂u, ale nie wskazuj膮 偶adnych efekt贸w, kt贸re by艂yby wymierne. Pan radny zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e w szko艂ach narasta problem z wychowaniem m艂odzie偶y – dlatego m.in. wspomnia艂 o wzi臋ciu si臋 do roboty. Pan radny wspomnia艂 tak偶e, i偶 chcia艂by si臋 dowiedzie膰, jakie s膮 w szko艂ach prowadzone zaj臋cia pozalekcyjne – bezp艂atnie.
Pan Zbigniew Pi艂atkowski poprosi艂 p. Parola, aby sprecyzowa艂 co ma na my艣li m贸wi膮c, 偶eby nauczyciele wzi臋li si臋 do roboty. Nast臋pnie p. Pi艂atkowski poinformowa艂, i偶 w Zespole Szk贸艂 w Wielgolesie prowadzone s膮 bezp艂atnie zaj臋cia pozalekcyjne, m.in. k贸艂ko j臋zyka polskiego, zaj臋cia regionalne i inne.
Pan radny Kazimierz Seku艂a powiedzia艂, 偶e p. Zbigniew Pi艂atkowski by艂, w ramach poczynienia oszcz臋dno艣ci 艣rodk贸w z bud偶etu gminy zwolennikiem likwidacji szko艂y filialnej w Redzy艅skiem, a teraz widz膮c, jaki du偶y jest nak艂ad z bud偶etu na o艣wiat臋 chce jeszcze dodatkowo „dla dw贸ch uczni贸w” stworzy膰 nowy etat.
Pan Przewodnicz膮cy Rady przypomnia艂, 偶e chodzi o podzia艂 dw贸ch klas, czyli z dw贸ch klas zrobienie czterech.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e odnosi si臋 z szacunkiem do pracy nauczycieli, ale interesuj膮 go dane, a one m贸wi膮, 偶e 8,94 ucznia przypada w gminie Latowicz na 1 nauczyciela. A teraz po podziale tych klas dosz艂oby jeszcze dw贸ch nauczycieli – i tu „k艂ania si臋 ekonomia”. Natomiast je艣li chodzi o m贸wienie, 偶e gmina nie dok艂ada pieni臋dzy, za ma艂o si臋 anga偶uje to m贸wi艂 on p. W贸jtowi na posiedzeniach Komisji, 偶e powinien trzyma膰 bud偶et „tward膮 r臋k膮” i widzi, i偶 p. W贸jt zaczyna to robi膰, bo nie ma innego wyj艣cia, co potwierdzi ka偶dy rozs膮dny cz艂owiek patrz膮c na bud偶et gminy.
Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e nie ma sensu przed艂u偶a膰 dalej dyskusji – nale偶y przeg艂osowa膰 po prostu zg艂oszony wniosek.
Wobec powy偶szego Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie wniosek Komisji O艣wiaty o dokonanie podzia艂u klas z liczba uczni贸w wi臋ksz膮 ni偶 30 os贸b.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 3 g艂osami „za” przy 8 g艂osach „przeciw” oraz 3 g艂osach „wstrzymuj膮cych” odrzuci艂a wniosek Komisji O艣wiaty.


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ NA ROK 2006

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Nastepnie p. Skarbnik przedstawi艂a opini臋 Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu uchwa艂y bud偶etowej na rok 2006 (w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Pan Stanis艂aw Parol zapyta艂 o ile przewiduje si臋 w bud偶ecie wzrost p艂ac dla pracownik贸w Urz臋du Gminy.
Pani Skarbnik powiedzia艂a, 偶e jest to 1,5% w stosunku do 2005 r.
Pan Parol zapyta艂 jak to jest skonstruowane tzn. czy przewiduje si臋 dla wszystkich pracownik贸w r贸wno te 1,5%?
Pani Skarbnik powiedzia艂a, 偶e jest to 1,5% wzrostu og贸艂em natomiast szczeg贸艂owy podzia艂 podwy偶ki w艣r贸d pracownik贸w nale偶e膰 b臋dzie do W贸jta.
Pan Parol zaproponowa艂, aby doda膰, 偶e jest to podwy偶ka 1,5% r贸wno dla wszystkich pracownik贸w.
Pani Alina Saracka – radca prawny powiedzia艂a, 偶e w bud偶ecie zapisuje si臋 og贸ln膮 kwot臋 na zwi臋kszenie wynagrodze艅, liczy si臋 wg. liczby pracownik贸w i jest wyliczone 1,5% na osob臋, natomiast kwestia dokonania podwy偶ek poszczeg贸lnym pracownikom i okre艣lenie ich wysoko艣ci jest w kompetencji W贸jta.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e wierzy, i偶 p. mecenas ma racj臋, ale dotychczas radni rozumieli, 偶e je艣li np. o 3% podnosi si臋 p艂ace dla pracownik贸w Urz臋du to oznacza, 偶e wszyscy dostaj膮 3%. Okazuje si臋, 偶e radni dowiedzieli si臋 w ubieg艂ym roku, i偶 jeden pracownik dosta艂 7%, inny 10% a jeszcze inny nie dosta艂 wcale podwy偶ki – by艂o to sprawdzane. Dlatego chcia艂by, aby radni zag艂osowali w ten spos贸b, 偶eby ka偶dy pracownik Urz臋du Gminy dosta艂 t膮 podstawow膮, minimaln膮, 1,5% podwy偶k臋. Pan Parol powiedzia艂, 偶e mo偶na by艂oby to rozdziela膰, gdyby chodzi艂o o wysoki procent, ale je艣li jest to tylko 1,% to by艂oby dobrze gdyby wszyscy dostali po r贸wno.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e postara si臋 przychyli膰 do wniosku p. Parola.
Pani radna Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e z tym problemem uda艂a si臋 w ubieg艂ym roku do pani z RIO i ta pani powiedzia艂a, 偶eby t膮 spraw臋 na przysz艂o艣膰 doprecyzowa膰 w uchwale bud偶etowej.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e nie ma podstaw prawnych do takiego doprecyzowania.
Pan Parol powiedzia艂, 偶e wierzy, i偶 p. W贸jt w tej sprawie zrobi tak jak zapowiedzia艂.
Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 czy s膮 jakie艣 pytania dotycz膮ce projektu bud偶etu.
Pani radna Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e zosta艂y z艂o偶one 3 wnioski i nale偶y je rozpatrzy膰,
Nast臋pnie p. 艢luzek odczyta艂a pierwszy wniosek (podpisany przez 9 radnych), w kt贸rym radni wnioskodawcy zaproponowali obni偶enie op艂aty od mieszka艅ca za przy艂膮cze kanalizacyjne z 2000z艂 na 1500z艂 oraz podobn膮 obni偶k臋 w op艂acie za przydomow膮 oczyszczalni臋 艣ciek贸w (wniosek w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e to, i偶 proponuje on 2000z艂 to nie oznacza, 偶e chce gn臋bi膰 mieszka艅c贸w a p. 艢luzek chce im pom贸c, tylko wynika to z sytuacji bud偶etowej. Pomoc dla mieszka艅c贸w udzielana jest natomiast w formie rozk艂adania na raty tych op艂at. W贸jt poprosi艂, aby radni „nie mieszali” ju偶 w tej sprawie, bo zosta艂 ju偶 dawno z艂o偶ony wniosek do Urz臋du Marsza艂kowskiego i zosta艂 pokazany monta偶 finansowy z uwzgl臋dnieniem op艂aty 2000z艂 od mieszka艅ca.
Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e na wsi jest dezinformacja odno艣nie spodziewanej op艂aty za oczyszczalni臋 przydomow膮.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e w 偶adnej gminie nie ma tak wysokiej stawki 2000z艂. Ponadto W贸jt nie informowa艂 radnych o tym jaka ma by膰 ta op艂ata, nie uzgadnia艂 tego z radnymi.
Pani Hanna Banasiak – so艂tys z Latowicza rejon III powiedzia艂a, 偶e r贸wnie偶 s膮dzi, i偶 jest to zbyt du偶a op艂ata – jest to tak偶e opinia mieszka艅c贸w.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶eby radni wzi臋li pod uwag臋, i偶 w przypadku obni偶enia op艂aty nie wiadomo co b臋dzie z wnioskiem z艂o偶onym w ramach ZPORR.
Pani 艢luzek powiedzia艂a, 偶e po uruchomieniu kanalizacja zaczyna przynosi膰 dochody – staje si臋 rentowna.
Pani Agnieszka Reda – insp. ds. ksi臋gowo艣ci poinformowa艂a, 偶e w przypadku obni偶enia op艂aty na 1500z艂 trzeba b臋dzie do 1 oraz 2 etapu kanalizacji do艂o偶y膰 47ty艣.z艂. W przypadku obni偶enia op艂aty za oczyszczalnie przydomowe trzeba by艂oby do艂o偶y膰 jeszcze 125ty艣.z艂.
W贸jt Gminy zaznaczy艂, 偶e na przy艂膮cze 偶adna instytucja nie daje dofinansowania.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e W贸jt w ubieg艂ym roku planowa艂 budow臋 drogi w Wielgolesie i planowa艂 dofinansowanie. Okaza艂o si臋, 偶e dofinansowania nie by艂o a 50ty艣.z艂. si臋 znalaz艂o, to dlaczego ma si臋 nie znale藕膰 i tym razem.
Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e wg. wyliczenia otrzymanego od p. Agnieszki Redy w przypadku obni偶enia op艂aty i skanalizowaniu ca艂ej gminy trzeba b臋dzie do艂o偶y膰 1mln.175ty艣.z艂.
Pani radna Mariola Kluska powiedzia艂a, 偶e radni zdaj膮 sobie sprawe ze skutk贸w finansowych ewentualnej obni偶ki op艂aty za przy艂膮cze, ale b艂臋dem W贸jta by艂o to, 偶e nie poinformowa艂 radnych wcze艣niej o swoich planach odno艣nie ustalenia wysoko艣ci op艂aty.
Wobec tego, i偶 nie zg艂oszono wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie zg艂oszony przez radnych wniosek o obni偶enie op艂aty za przy艂膮cze i przydomow膮 oczyszczalni臋 艣ciek贸w na 1500z艂.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 1 g艂osem „za” przy 6 g艂osach „przeciw” oraz 7 g艂osach „wstrzymuj膮cych” odrzuci艂a wniosek.
Nast臋pnie p. Jadwiga 艢luzek odczyta艂a drugi wniosek, (podpisany przez 8 radnych), w kt贸rym wnioskodawcy zaproponowali zmian臋 w zapisie w projekcie bud偶etu z: „Projekt przebudowy o艣rodka zdrowia w Latowiczu” na: „Budowa nowego o艣rodka zdrowia w Latowiczu” oraz zabezpieczenie na ten cel 艣rodk贸w w bud偶ecie na lata 2006 – 2007.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e w takim wniosku trzeba wskaza膰 藕r贸d艂o 艣rodk贸w.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e 艣rodki mog膮 pochodzi膰 z remontu drogi w Wielgolesie.
W贸jt powiedzia艂, 偶e w bud偶ecie s膮 艣rodki na przebudow臋 O艣rodk贸w Zdrowia – temat by艂 omawiany i jest nieuzasadnione, aby budowa膰 nowy O艣rodek.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e rozmawia艂 z doktorem Noszczakiem i powiedzia艂 on, i偶 pani, kt贸ra opiniowa艂a kwestie remontu O艣rodka stwierdzi艂a, 偶e tego nie podpisze, bo ten budynek nie nadaje si臋 do remontu – i ka偶dy rozs膮dny cz艂owiek te偶 o tym wie.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e chcia艂by, aby radni mieli 艣wiadomo艣膰, 偶e na terenie gminy potrzebne s膮 dwa O艣rodki Zdrowia.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e nie neguje potrzeby istnienia O艣rodka Zdrowia w Wielgolesie. Je艣li chodzi o 艣rodki na budow臋, to by膰 mo偶e pojawi si臋 mo偶liwo艣膰 uzyskania 艣rodk贸w unijnych.
Pan radny S艂awomir 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e tak偶e jest za tym, aby by艂y dwa O艣rodki Zdrowia. Ponadto p. radny powiedzia艂, 偶e nie ma sensu planowanie budowy nowego O艣rodka w momencie gdy gmina wchodzi w budow臋 kanalizacji. B臋dzie mo偶na o tym pomy艣le膰 w przysz艂o艣ci.
Zast臋pca W贸jta powiedzia艂, 偶e 艣rodki unijne na budow臋 O艣rodk贸w Zdrowia s膮 ale dla O艣rodk贸w niepublicznych. By膰 mo偶e nale偶y zastanowi膰 si臋 nad przysz艂o艣ci膮 s艂u偶by zdrowia w gminie – pomy艣le膰 nad przekszta艂ceniem O艣rodk贸w.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, i偶 nawet w przypadku prywatyzacji mieszka艅cy nie p艂ac膮 za us艂ugi – O艣rodek ma podpisana umow臋.
Pan S艂awomir Stosio – dziennikarz z tygodnika „Nowy Dzwon” stwierdzi艂, 偶e tak zrobi艂o ju偶 wi臋kszo艣膰 gmin i s膮 zadowoleni.
Wobec tego, i偶 nie zg艂oszono wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 po g艂osowanie zg艂oszony przez radnych wniosek o zmian臋 w zapisie w projekcie bud偶etu z: „Projekt przebudowy o艣rodka zdrowia w Latowiczu” na: „Budowa nowego o艣rodka zdrowia w Latowiczu” oraz zabezpieczenie na ten cel 艣rodk贸w w bud偶ecie na lata 2006 – 2007.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 5 g艂osami „za” przy 7 g艂osach „przeciw” oraz 2 g艂osach „wstrzymuj膮cych” odrzuci艂a wniosek.
Nast臋pnie p. Jadwiga 艢luzek odczyta艂a trzeci ze zg艂oszonych wniosk贸w (podpisany przez 8 radnych). We wniosku radni zaproponowali umieszczenie w bud偶ecie, w dziale „inwestycje” zapisu o realizacji budowy drogi Wielgolas – Kolonie Piaski do wysoko艣ci kwoty uzyskanej z zewn膮trz oraz zobowi膮zanie W贸jta i so艂tysa wsi Wielgolas o zorganizowanie zebrania i przeznaczenia na budow臋 tej drogi kwoty 40ty艣. z艂. ze 艣rodk贸w samorz膮dowych przez okres 4 lat z rz臋du, tak jak to mia艂o miejsce w przypadku innych so艂ectw. (wniosek w za艂膮czeniu).
Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e je艣li nie by艂 ustalony harmonogram remont贸w dr贸g w gminie to on wnioskuje o przekazanie po艂owy funduszy z tej drogi na inn膮 drog臋.
Przewodnicz膮cy rady powiedzia艂, 偶e min膮艂 ju偶 termin na sk艂adanie wniosk贸w o dofinansowanie do Urz臋du Marsza艂kowskiego – wniosek ju偶 zosta艂 z艂o偶ony na pewno.
Pan P艂atek powiedzia艂, 偶e od trzech lat domaga si臋 ustalenia planu remont贸w dr贸g, a planu tego wci膮偶 nie ma natomiast pojawiaj膮 si臋 ci膮gle nowe drogi proponowane do remontu.
Pani Jadwiga 艢luzek zada艂a W贸jtowi Gminy nast臋puj膮ce pytania:
1) Dlaczego w bud偶ecie gminy na rok 2005 by艂a u偶yta nazwa drogi Latowicz – Wielgolas a teraz jest nazwa Wielgolas – Kolonie Piaski.
2) Czy zaplanowane 艣rodki z zewn膮trz wp艂yn臋艂y na tamt膮 drog臋 i w jakiej wysoko艣ci, oraz prosz臋 poda膰 jak膮 sum膮 zamkn臋艂a si臋 budowa i ile gmina do艂o偶y艂a i prosz臋 wyja艣ni膰 dlaczego nie ubiega艂 si臋 W贸jt o tak膮 dotacj臋 w przypadku drogi w Budziskach w Latowiczu i innych, bo tu ma by膰 asfalt budowany
W贸jt powiedzia艂, 偶e cz艂owiek ca艂y czas si臋 uczy. Je艣li chodzi o nazewnictwo to trzeba by艂oby to wyja艣ni膰 – w tej chwili nie wie sk膮d si臋 ono wzi臋艂o. Pan Jarz臋bski m贸g艂by to zapewne wyja艣ni膰. W Budziskach zrobiono podbudow臋 i podw贸jne powierzchniowe utrwalenie. Od powierzchniowego utrwalenia powoli si臋 jednak odchodzi. Je艣li chodzi o harmonogram remont贸w to wymaga to kompleksowej regulacji. W ubieg艂ym roku wydali艣my 167ty艣.z艂. na drog臋 w Nowinach Wielgoleskich. By艂o 55ty艣.z艂. dofinansowania.
Ostatecznie p. radna Jadwiga 艢luzek stwierdzi艂a, 偶e wnioskodawcy wycofuj膮 z艂o偶ony wniosek.
Nast臋pnie przewodnicz膮cy przedstawi艂 pismo od Spo艂ecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Dla Komendy Powiatowej Policji z pro艣b膮 o dofinansowanie kwot膮 20gr od mieszka艅ca.
Rada Gminy w Obecno艣ci 13 radnych 9 glosami „za” przy 4 „wstrzymuj膮cych” wyrazi艂a zgod臋 na dofinansowanie.
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅 ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2006.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 12 g艂osami „za” przy 2 „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2006 –


9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY LATOWICZ NA LATA 2004 – 2006 ORAZ NA LATA 2007 – 2013

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego gminy Latowicz na lata 2004-2006 oraz na lata 2007-2013 – uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA W脫JTA GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Powiedzia艂a, 偶e chodzi o dostosowanie wysoko艣ci wynagrodzenia W贸jta do obowi膮zuj膮cych przepis贸w. Po podwy偶ce b臋dzie ono wynosi艂o 5850z艂 brutto.
Pan Stanis艂aw Parol zg艂osi艂 wniosek, aby wynagrodzenie ustali膰 na poziomie 6000z艂. brutto.
Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie propozycj臋 ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy na poziomie 6000z艂 brutto.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych 11 g艂osami „za” przy 1 „wstrzymuj膮cym” popar艂a zg艂oszon膮 propozycj臋 podejmuj膮c tym samym uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz – uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

11
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY
W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u.

12
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA
W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u.

13
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie by艂o zapyta艅 ani interpelacji.


14
SPRAWY R脫呕NE

Pan Ryszard Podobas – so艂tys ze Stawku poinformowa艂, 偶e podczas ostatniej zbi贸rki nie od wszystkich mieszka艅c贸w Stawku zosta艂y odebrane odpady.

15
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, 10 g艂osami „za” przy 2 „wstrzymuj膮cych” przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.


16
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Witold K艂os - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XXXI sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady Gminy
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2006-06-29 14:21:26
Data ostatniej modyfikacji : 29.06.2006 14:21
Liczba wy艣wietle艅 : 1490licznik odwiedzin: 2203870