logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XXXII/06

28 kwietnia 2006 r.

PROTOK脫艁 NR XXXII/06

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 28 kwietnia 2006 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, (nieobecni: p. Jerzy Papi艅ski oraz p. S艂awomir 艢wi膮tek), co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy,
2. Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta,
3. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
4. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Analiza koszt贸w utrzymania sieci wodoci膮gowej oraz kwestia przeprowadzenia kontroli sprawno艣ci hydrant贸w.
5. Informacja Powiatowego Lekarza weterynarii na temat dostosowania gospodarstw produkuj膮cych mleko do wymog贸w koniecznych do uzyskania certyfikatu.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z WFO艢iGW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz – II etap”.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z WFO艢iGW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz – III etap”.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu gminy Latowicz.
9. Ocena pracy Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej na podstawie przed艂o偶onego sprawozdania z dzia艂alno艣ci w 2005 r.
10. Informacja Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu na temat funkcjonowania biblioteki.
11. Przedstawienie sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy za rok 2005.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2005 r. i podj臋cie uchwa艂y w sprawie absolutorium dla W贸jta Gminy.
13. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
14. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
15. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy r贸偶ne.
17. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
18. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 nie zg艂oszono 偶adnych wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pani Jadwiga 艢luzek zg艂osi艂a zapytanie, o liczb臋, rodzaj oraz koszty awarii wodoci膮gowych, jakie mia艂y miejsce w roku 2005 na terenie gminy Latowicz.

4
ANALIZA KOSZT脫W UTRZYMANIA SIECI WODOCI膭GOWEJ ORAZ KWESTIA PRZEPROWADZENIA KONTROLI SPRAWNO艢CI HYDRANT脫W

Informacje o kosztach utrzymania sieci wodoci膮gowej przedstawi艂 p. Stanis艂aw Konopka – Dyrektor ZGK w Mrozach (w za艂膮czeniu do protoko艂u). Odnosz膮c si臋 do kwestii kontroli hydrant贸w p. Dyrektor poinformowa艂, 偶e ZGK przeprowadzi艂 w okresie sierpie艅-listopad 2005 kontrol臋 hydrant贸w na terenie gminy Latowicz, kt贸ra wykaza艂a, 偶e wszystkie opr贸cz ok. 5% by艂y czynne. Istotn膮 sprawa jest w艂a艣ciwa obs艂uga hydrant贸w. Najpierw odkr臋ca膰 nale偶y zasuw臋 a p贸藕niej g艂贸wk臋. Cz臋sto jest to robione w odwrotnej kolejno艣ci, co powoduje uszkodzenia hydrant贸w. Hydranty na ul. Senatorskiej, 艢w. Ducha, Rynek w Latowiczu kwalifikuj膮 si臋 do wymiany. Pan Dyrektor powiedzia艂, 偶e maj膮c takie przychody z wody nie jest w stanie wykonywa膰 wszystkich napraw. Woda z SUW Piaseczno jest jedn膮 z najta艅szych w Wojew贸dztwie Mazowieckim. Przewodnicz膮cy rady powiedzia艂, 偶e trzeba pomy艣le膰 jak wsp贸lnie ze stra偶akami zadba膰 nad tym, aby jednak hydranty by艂y sprawne, aby by艂o to kontrolowane.


5
INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII NA TEMAT DOSTOSOWANIA GOSPODARSTW PRODUKUJ膭CYCH MLEKO DO WYMOG脫W KONIECZNYCH DO UZYSKANIA CERTYFIKATU

Informacj臋 w zast臋pstwie Powiatowego Lekarza Weterynarii przedstawi艂a oddelegowana osoba. Rada przyj臋艂a informacj臋 do wiadomo艣ci.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WFO艢IGW W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ W M. LATOWICZ – II ETAP”

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z WFO艢iGW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz – II etap”. – uchwa艂a Nr XXXII/200/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WFO艢IGW W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ W M. LATOWICZ – III ETAP”


Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z WFO艢iGW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz – III etap”. – uchwa艂a Nr XXXII/201/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

Po zako艅czeniu punktu Nr 7 porz膮dku obrad, sesj臋 Rady opu艣ci艂 (zwalniaj膮c si臋 u Przewodnicz膮cego) p. radny Ryszard Jaworski – tym samym liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy艂a si臋 do 12

8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEGO KREDYTU NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUD呕ETU GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e zasi臋gn臋艂a opinii RIO odno艣nie tytu艂u uchwa艂y. Wed艂ug RIO nazwa uchwa艂y powinna brzmie膰: w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie wydatk贸w bie偶膮cych nie maj膮cych pokrycia w bud偶ecie gminy Latowicz. Tre艣膰 uchwa艂y pozostaje bez zmian.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e w uchwale jest brak konkretnego przeznaczenia tych pieni臋dzy z kredytu.
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂a, 偶e w uchwale jest powiedziane, 偶e zaci膮ga si臋 kredyt do kwoty, czyli W贸jt ma mo偶liwo艣膰 zaci膮gni臋cia takiego lub ni偶szego kredytu.
Pan Parol powiedzia艂, 偶e zgadza si臋 z tym, ale chcia艂by doprecyzowania przeznaczenia tych 艣rodk贸w.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e chyba nie ma takiej potrzeby na tym etapie.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Powiedzia艂a, 偶e chcia艂a poinformowa膰 Rad臋 oraz poprosi膰 o odniesienie si臋 p. mecenas do tego, czym skutkuje zapis w pi艣mie, kt贸re jest w jej posiadaniu i kt贸rego fragmenty przedstawi.
Nast臋pnie p. Jadwiga 艢luzek odczyta艂a fragment przedmiotowego pisma, jak ni偶ej:
Cyt: „W wyniku podj臋tych czynno艣ci kontrolnych ustalono, i偶 w w/w post臋powaniu dosz艂o do naruszenia zasad post臋powania przy udzieleniu zam贸wienia publicznego. W zwi膮zku z tym Prezes Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych dzia艂aj膮c na podstawie art. 171 pkt. 1 ustawy zawiadomi艂 o wynikach kontroli w艂a艣ciwy organ, kt贸rym na tym etapie post臋powania stosownie do postanowie艅 art. 93 ust. 1 ustawy o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych jest Rzecznik Dyscypliny Finans贸w Publicznych”.
Nast臋pnie p. Jadwiga 艢luzek odczyta艂a kolejne fragmenty pisma jn:
Cyt: „Zamawiaj膮cy naruszy艂 tym samym tre艣膰 art. 29 ust. 1 ustawy, art. 201 ust 1 ustawy i dokona艂 wyboru oferty z ra偶膮cym naruszeniem ustawy co implikuje niewa偶no艣膰 zawartej umowy na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 5 ustawy.
Tak wi臋c stosownie do tre艣ci art. 146 ust. 1 pkt 5 ustawy umowa w sprawie zam贸wienia publicznego jest ex lege niewa偶na.
Jak wynika z powy偶szego, kontrolowane post臋powanie zosta艂o przeprowadzone z ra偶膮cym naruszeniem przepis贸w podstawowych zasad udzielenia zam贸wie艅 a umowa zawarta w wyniku tego post臋powania jest ex lege niewa偶na (art. 146 ust. 1 pkt 5 ustawy)”.
Pani Jadwiga 艢luzek poinformowa艂a, 偶e pismo z kt贸rego pochodz膮 cytowane fragmenty otrzyma艂a w dniu 24 kwietnia br. z Departamentu Kontroli Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych. Pismo dotyczy przetargu na sal臋 gimnastyczn膮 w Latowiczu.
Pani radna zapyta艂a W贸jta Gminy, czy posiada takie samo pismo?
Pan W贸jt poinformowa艂, 偶e ma takie pismo, a nast臋pnie zapyta艂, czy m贸g艂by si臋 dowiedzie膰 sk膮d to pismo ma p. radna?
Pani radna Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e pismo to otrzyma艂a listem poleconym
Pan W贸jt stwierdzi艂, 偶e wobec tego rozumie, i偶 to p. Jadwiga 艢luzek by艂a „t膮 skar偶膮c膮 osob膮”.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e to nie by艂a skarga. Nast臋pnie p. radna poinformowa艂a, 偶e jest tam jej podpis, 偶e ona niczego nie ukrywa艂a i nie ukrywa.
Pani Jadwiga 艢luzek stwierdzi艂a, i偶 ju偶 wtedy, gdy odby艂 si臋 przetarg m贸wi艂a W贸jtowi, 偶e ten przetarg jest za wysoki, 偶e przekracza prawie warto艣膰 jeszcze drugiej takiej sali gimnastycznej. Pani radna poinformowa艂a, 偶e 9 sierpnia 2005 r. zwr贸ci艂a si臋 pismem do Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych o wyja艣nienie tego, czy wszystko jest w porz膮dku i czy tak powinno by膰.
Pani radna Jadwiga 艢luzek poprosi艂a p. radc臋 o wyja艣nienie, co oznacza zapis w pi艣mie, 偶e umowa jest niewa偶na.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e sytuacja jest bardzo trudna. Prawo zam贸wie艅 publicznych przewiduje procedur臋 polegaj膮c膮 na tym, 偶e nawet po zako艅czeniu post臋powania przetargowego, wybraniu wykonawcy i podpisaniu umowy Prezes Zam贸wie艅 Publicznych ma prawo przeprowadzi膰 kontrol臋 nast臋pcz膮. Taka kontrola zosta艂a przeprowadzona. Polega艂o to na tym, 偶e Prezes Zam贸wie艅 Publicznych zobowi膮za艂 W贸jta do dostarczenia sobie wszystkich wymaganych dokument贸w dotycz膮cych przetargu, celem ich skontrolowania. Dokumenty zosta艂y dostarczone. Po wykonaniu kontroli zosta艂 napisany protok贸艂 pokontrolny. Stwierdzenia zawarte w protokole s膮 dla gminy bardzo niedobre. Materia艂 ten zosta艂 przekazany do Mazowieckiego Urz臋du Wojew贸dzkiego. Nie oznacza to jednak, 偶e to wszystko – czyli budowa sali – jest niewa偶ne. W przekonaniu Prezesa Zam贸wie艅 Publicznych umowa z wykonawc膮 zosta艂a zawarta z ra偶膮cym naruszeniem prawa i ex lege czyli z mocy ustawy jest niewa偶na. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e gminy s膮 kontrolowane przez r贸偶ne instytucje i nie spotka艂 si臋 z sytuacj膮, w kt贸rej nie mo偶na by艂oby sk艂ada膰 wyja艣nie艅 tzn. 偶eby nie mo偶na by艂o si臋 broni膰 przed zarzutami. W tym wypadku taka sytuacja ma w艂a艣nie miejsce, dlatego zrobi wszystko, aby m贸c broni膰 si臋 przed ustaleniami zawartymi w protokole pokontrolnym sk艂adaj膮c niezb臋dne wyja艣nienia. Pan W贸jt wyja艣ni艂, 偶e chodzi o to, i偶 kontroluj膮cy dzia艂ali tylko w oparciu o wiedz臋 zawart膮 w dokumentach, nie by艂o mo偶liwo艣ci, aby W贸jt wzi膮艂 udzia艂 w post臋powaniu w spos贸b czynny. W贸jt Gminy zadeklarowa艂, 偶e b臋dzie zabiega艂 o tak膮 mo偶liwo艣膰 z nadziej膮, 偶e dokonana zostanie zmiana kwalifikacji tych narusze艅. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e podejmuj膮c ryzyko czyli decyzj臋 odno艣nie rozstrzygni臋cia przetargu sugerowa艂 si臋 komentarzem radcy prawnego – p. Pieroga – jednego z lepszych fachowc贸w w zakresie zam贸wie艅 publicznych. Istniej膮 komentarze r贸偶nych autor贸w. Okaza艂o si臋, 偶e komentarz p. radcy Pieroga nie jest zgodny np. z opini膮 Prezesa Zam贸wie艅 Publicznych, kt贸ry tak偶e pisze komentarze do prawa zam贸wie艅 publicznych.
W贸jt Gminy stwierdzi艂, 偶e b臋dzie walczy艂 o to, aby uzyskane na budow臋 sali 艣rodki zosta艂y w gminie Latowicz i 偶eby Prezes umo偶liwi艂 W贸jtowi, jako zamawiaj膮cemu wzi臋cie czynnego udzia艂u w post臋powaniu i sk艂adanie wyja艣nie艅 – bo tylko w ten spos贸b mo偶na si臋 broni膰. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e post臋powanie zako艅czy si臋 dla niego przykro, bo na ko艅cu protoko艂u pokontrolnego jest sformu艂owanie, 偶e sprawa trafia do Rzecznika Dyscypliny Finans贸w Publicznych, co oznacza, i偶 W贸jt b臋dzie przes艂uchiwany i karany – jakie gro偶膮 tutaj kary, to mo偶na sobie sprawdzi膰 w ustawie o naruszeniu dyscypliny finans贸w publicznych. Pan W贸jt stwierdzi艂, 偶e nie jest to jednak dla niego spraw膮 najistotniejsz膮 i zrobi wszystko, aby te pieni膮dze uzyskane na budow臋 sali obroni膰. W贸jt Gminy doda艂, 偶e trudno przewidzie膰 jak w tej sytuacji zachowa si臋 Mazowiecki Urz膮d Wojew贸dzki b臋d膮cy instytucj膮 po艣rednicz膮c膮. W umowie s膮 zapisy m贸wi膮ce o tym, 偶e instytucja po艣rednicz膮ca mo偶e rozwi膮za膰 umow臋 – czyli mo偶e, ale nie musi tego robi膰.
Pan W贸jt stwierdzi艂, 偶e ma nadziej臋, 偶e sprawa nie jest zako艅czona, poniewa偶 nie dano mu mo偶liwo艣ci obrony. Nast臋pnie p. W贸jt powiedzia艂, 偶e chcia艂by podzi臋kowa膰 – w cudzys艂owie, p. Jadwidze 艢luzek za to, 偶e do艂o偶y艂a tutaj „nale偶ytej staranno艣ci, 偶eby t膮 spraw臋 zbada膰, czyli czytaj: zabra膰 2mln z艂”. W贸jt stwierdzi艂, 偶e na razie jest to tylko pr贸ba, kt贸ra nie wiadomo czy si臋 uda. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e ma nadziej臋, i偶 dla dobra spo艂eczno艣ci lokalnej nie b臋dzie to pr贸ba udana.
Pani radna Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e jej dzia艂ania mia艂y na celu wyja艣nienie sprawy. Pani radna stwierdzi艂a, i偶 chcia艂a udowodni膰 W贸jtowi, 偶e 藕le przeprowadzi艂 przetarg, 偶e przetarg powinien by膰 uniewa偶niony i przeprowadzony nowy. Miesi膮c lub dwa miesi膮ce op贸藕nienia nic by nie zaszkodzi艂y.
W贸jt stwierdzi艂, 偶e szkoda, i偶 p. Jadwiga 艢luzek nie koncentruje si臋 na sprawach najwa偶niejszych.
Pan 艢luzek powiedzia艂a, 偶e w艂a艣nie koncentruje si臋 na najwa偶niejszych sprawach – takich jak ta.
Pan W贸jt stwierdzi艂, 偶e to nie o to chodzi.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e temat przetargu by艂 analizowany na posiedzeniach komisji z jego udzia艂em i radni twierdzili, 偶e cena, „jak膮 zap艂acono za ten przetarg” jest za wysoka. Pan W贸jt twierdzi艂, 偶e jest wszystko w porz膮dku, 偶e przetarg jest zgodny z przepisami. Pan P艂atek powiedzia艂, 偶e W贸jt zarzuca p. 艢luzek, 偶e przyczyni艂a si臋 do kontroli i jej nast臋pstw, a tymczasem p. 艢luzek tylko zapyta艂a „czy to jest prawnie”.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e nie jest to skarga.
Pan P艂atek powiedzia艂, 偶e mamy p. mecenas i ona powinna wyja艣ni膰 „czy to jest prawnie czy nie”. Je艣li kto艣 pomyli艂 si臋 w robieniu przetargu, to powinien ponie艣膰 konsekwencje, a twierdzenie w ten spos贸b, 偶e jest to pieni膮dz publiczny pozyskiwany z zewn膮trz, z Unii Europejskiej jest du偶膮 pomy艂k膮, bo jest to „nasz pieni膮dz” pochodz膮cy z „naszych podatk贸w”. Kt贸ry idzie „do g贸ry” i p贸藕niej jest rozdzielany. Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e W贸jt ma pretensje do p. 艢luzek, a tymczasem wiadomo, 偶e przez 5 lat do tego przetargu „kto艣 m贸g艂by si臋 przyczepi膰 i na pewno by si臋 przyczepi艂 – wcze艣niej czy p贸藕niej”. Kto艣 by to znalaz艂, bo jasno jest stwierdzone, 偶e przetarg by艂 藕le przeprowadzony. Pan P艂atek powiedzia艂, 偶e w zwi膮zku z tym ma pytanie:, kto przeprowadza艂 przetarg, dlaczego go w ten spos贸b przeprowadzi艂 i czy za niego odpowie. Pan radny doda艂, 偶e on, gdy pope艂ni b艂膮d w swoim gospodarstwie to za to odpowiada i „dostaje za to po kieszeni”.
Pani radna Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e p. W贸jt zawsze uwa偶a艂, i偶 jest ona najgorszym intruzem, kt贸ry zawsze chce czego艣 dowie艣膰 lub dowiedzie膰 si臋 i rzeczywi艣cie jest ona tak膮 osob膮 tzn. zawsze kiedy by艂 przetarg prosi艂a o specyfikacj臋, bowiem nie zadowala艂y j膮 informacje s艂owne – chcia艂a zobaczy膰 to, co jest napisane w specyfikacji bo jest to bardzo wa偶ne. Pani 艢luzek powiedzia艂a, 偶e W贸jt oszuka艂 j膮, kiedy sk艂ada艂a wniosek odno艣nie sali gimnastycznej w Wielgolesie. W贸jt oszuka艂 j膮 odno艣nie dachu oraz odno艣nie specyfikacji, ale kiedy艣 b臋d膮c przypadkowo w Urz臋dzie Gminy w pokoju u p. Nowickiego zobaczy艂a w specyfikacji, kt贸ra tam le偶a艂a, 偶e jest tam napisane: „otynkowanie sali gimnastycznej w Wielgolesie.
Nast臋pnie p. 艢luzek, zwracaj膮c si臋 do W贸jta stwierdzi艂a, co nast臋puje:
Cyt: „Prosz臋 Pana, Pan tego nie dokona艂. Pan dwukrotnie pobra艂 pieni膮dze. Raz tamte pieni膮dze Pan wzi膮艂 z UKFiT-u, a teraz drugi raz Pan wyst膮pi艂 na og贸ln膮 szko艂臋 i otynkowa艂 Pan ca艂膮 szko艂臋 z sal膮 gimnastyczn膮. I to zobaczy艂am. I wiem, 偶e Pan wiele razy nie chce udost臋pni膰, nie udost臋pni艂 Pan mi r贸wnie偶 specyfikacji na Wielgolas – pyta艂am przed tamt膮 sesj膮 bud偶etow膮 – czy to tak trudno da膰 mi specyfikacj臋 na 9ty艣 z艂? Chyba nie. Tak samo i na to. Je偶eli ja czekam, prosz臋, t艂umacz臋 na komisji: Panie W贸jcie za wysoki jest przetarg. Prosz臋, niech ja zobacz臋 – Pan nie. Pan uwa偶a, 偶e to jest Pana pieni膮dz – to jest nasz pieni膮dz i my za to odpowiadamy”.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e jak si臋ga pami臋ci膮, to by艂 on jednym z pierwszych, kt贸ry zada艂 pytanie dotycz膮ce przeprowadzenie przetargu, bo w pierwszej wersji radni mieli wiadomo艣膰, 偶e przetarg ten zosta艂 uniewa偶niony. Wtedy bezwiednie zada艂 on pytanie, wiedz膮c, 偶e przetarg jest uniewa偶niony i chc膮c si臋 dowiedzie膰, kto ten przetarg tak popsu艂 lub, kto jest winny za z艂e przeprowadzenie. I wtedy w wyja艣nieniach W贸jt – broni膮c jak gdyby p. mecenas powiedzia艂, 偶e to nie by艂o konsultowane z p. mecenas i, 偶e bierze to na siebie.
Nast臋pnie p. radny Stanis艂aw Parol zaproponowa艂 prze艂o偶enie podj臋cia proponowanej uchwa艂y w sprawie w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu gminy Latowicz na nast臋pn膮 sesj臋 w celu jej lepszego opracowania. Powiedzia艂, 偶e chodzi o to, aby w uchwale nie by艂o tego og贸lnego zapisu o wydatkach bie偶膮cych tylko 偶eby by艂o to u艣ci艣lone, – na co s膮 te wydatki, 偶eby radni wiedzieli konkretnie, nad czym g艂osuj膮 i 偶eby potem zn贸w nie by艂o niejasno艣ci.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e chcia艂by si臋 dzisiaj dowiedzie膰, kto poniesie konsekwencje tego przetargu, bo jest to pot臋偶na suma pieni臋dzy – ponad 1mln 200ty艣. z艂 r贸偶nicy mi臋dzy jedn膮 ofert膮 a drug膮, czyli kto艣 tu pope艂ni艂 du偶y b艂膮d. Pan P艂atek powiedzia艂, 偶e jest ciekawy, kto teraz za to zap艂aci, bo b臋dzie tak, 偶e zap艂ac膮 wszyscy, bo to zawsze tak wynika, 偶e najpierw si臋 m贸wi, i偶 jest wszystko 艂adnie, pi臋knie, 偶e urz臋dowo jest dobrze zrobione.
Nast臋pnie p. P艂atek stwierdzi艂:
Cyt: „To by艂o tylko zapytanie w kr贸tkim li艣cie, czy to jest legalny przetarg. Pytali艣my si臋 wcze艣niej, czy jest dobrze przeprowadzony. Ja tu nie musz臋 by膰 ekspertem, ale ja podnosz臋 r臋k臋 za zaci膮gni臋ciem kredytu i ja jako mieszkaniec tej gminy b臋d臋 to sp艂aca艂 i by膰 mo偶e b臋dzie tak, 偶e pokryjemy budow臋 tej sali przez czyj膮艣 g艂upot臋 z naszych bud偶etowych pieni臋dzy i ja bym chcia艂 si臋 dowiedzie膰, kto za to odpowie.”
Pani mecenas Alina Saracka – radca prawny Urz臋du Gminy powiedzia艂a, 偶e chcia艂aby przybli偶y膰 obecnym na sesji tematyk臋 przetarg贸w, procedury przetargowej. Pani radca powiedzia艂a, 偶e procedura zam贸wie艅 publicznych jest bardzo skomplikowana. Na ka偶dym etapie post臋powania przetargowego osobom uczestnicz膮cym w danym zam贸wieniu przys艂uguj膮 艣rodki zaskar偶enia – protesty, odwo艂ania do Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych itd. Mo偶na skar偶y膰 ju偶 na etapie specyfikacji. G艂贸wnym, podstawowym miernikiem oferty jest cena, ale na pocz膮tku jest specyfikacja. W specyfikacji podaje si臋 m.in., jakich dokument贸w si臋 偶膮da od oferenta. Dokumenty te musz膮 by膰 zgodne z rozporz膮dzeniem Rady Ministr贸w okre艣laj膮cym rodzaj dokument贸w.
Nast臋pnie p. radca powiedzia艂a, co nast臋puje:
Cyt: „I jest teraz taka oto sytuacja: wskazujemy w specyfikacji, 偶e nale偶y przedstawi膰 jakie艣 tam konkretne dokumenty – tutaj by艂o za艣wiadczenie z banku na temat zdolno艣ci kredytowej lub stanu posiadanych 艣rodk贸w w banku. I co si臋 okazuje – to za艣wiadczenie powinno by膰 o odpowiedniej tre艣ci. Mamy kilka ofert – jedna oferta jest wy偶sza, druga jest ni偶sza, z tym, 偶e nie przedstawi艂 [oferent] takiej oferty w艂a艣ciwej, nie przedstawi艂 w艂a艣ciwego za艣wiadczenia. My nawet wyst臋powali艣my, dali艣my mu dodatkowy termin i on w efekcie, zanim posz艂a skarga i protest przedstawi艂 to za艣wiadczenie i w takiej tre艣ci jak powinno by膰. Zaskar偶y艂 drugi oferent. Sprawa trafi艂a do Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych i w efekcie, mimo, 偶e tamta oferta by艂a wy偶sza nie uznano wyboru tej oferty ni偶szej, mimo, i偶 on ju偶 po terminie z艂o偶y艂 o艣wiadczenie. Wi臋c to nie jest takie proste, 偶e kto艣 tu siedzi i 藕le robi i potem takie kwiatki wychodz膮. A tu by艂a specyficzna sytuacja, bo tu jakby nikt tego protestu w sumie nie z艂o偶y艂”.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e ten 1mln. 200ty艣. z艂, o kt贸rym m贸wi艂 p. P艂atek nie dotyczy r贸偶nicy mi臋dzy wybran膮 ofert膮 a t膮 drug膮 bo tam r贸偶nicy by艂o ok. 500ty艣. z艂.
Pani radca powiedzia艂a, 偶e w tamtej sytuacji by艂y trzy zarzuty. Dwa, powa偶niejsze uda艂o si臋 obroni膰, natomiast trzeci dotyczy艂 tego za艣wiadczenia z banku. Na tym za艣wiadczeniu bank napisa艂, 偶e oferent posiada zdolno艣膰 kredytow膮, tylko by艂y u偶yte nie te sformu艂owania, kt贸re powinny by膰 u偶yte, chocia偶 w efekcie, z zamieszczonej tre艣ci wynika艂o, i偶 on t膮 zdolno艣膰 kredytow膮 posiada. Dlatego, dodatkowo zosta艂 poproszony o dostarczenie prawid艂owego za艣wiadczenia i takie za艣wiadczenie dostarczy艂. Pani radca doda艂a, 偶e je艣li jest skarga to jest badane wszystko – jest procedura i nikogo argumenty o „艣rodkach spo艂ecznych” nie interesuj膮 co mo偶e za艣wiadczy膰, bo osobi艣cie by艂a na tej sprawie.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e tak jak powiedzia艂a p. mecenas tam liczy si臋 procedura i nikogo argumenty o 艣rodkach spo艂ecznych nie interesowa艂y, tylko, cyt: „b臋d膮 interesowa膰 nas, je艣li my nie dostaniemy subwencji na t膮 sal臋”.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e tu nie by艂o protest贸w, nie by艂o odwo艂ania.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e Pan W贸jt swoim b艂臋dem spowodowa艂 ca艂膮 procedur臋.
Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e mieszka艅cy gminy ponios膮 koszty tej budowy. Nast臋pnie p. radny powiedzia艂, 偶e nie rozumie tego, 偶e p. mecenas m贸wi tak jakby 1mln. 200tys z艂 to „chodzi艂o po drodze”.
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂a, co nast臋puje:
Cyt: „Ja tak m贸wi臋? Prosz臋 Pana, jakby Pan by艂 na posiedzeniu Zespo艂u Arbitr贸w to by Pan s艂ysza艂. Wi臋c ja t艂umacz臋, 偶e by艂a taka r贸偶nica, o jakiej m贸wimy – 1mln. 200ty艣. z艂. Tyle Pan ma racj臋. Zostanie wykonana inwestycja na wy偶sz膮 warto艣膰, poniewa偶 zosta艂a na skutek orzeczenia Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych przyj臋ta wy偶sza oferta i 偶eby nie wiem, kto co tutaj zrobi艂. Urz膮d do艂o偶y艂 nale偶ytej staranno艣ci, wykonawca mia艂 przedstawi膰 w艂a艣ciwe za艣wiadczenie, z tego za艣wiadczenia wynika艂o de facto, 偶e on ma t膮 zdolno艣膰 kredytow膮 mimo to, my wyst膮pili艣my o to, kt贸re powinno by膰 – dok艂adnie takie wynikaj膮ce z przepis贸w – i nikt tego nie uwzgl臋dni艂. Ale to wtedy przynajmniej z艂o偶y艂 protest drugi wykonawca, kt贸ry walczy艂 o to, 偶eby mie膰 robot臋 (…), bo widzia艂 tu sw贸j interes prawny, zaskar偶y艂 trzy punkty, dwa wybronili艣my, tu niestety Urz膮d Zam贸wie艅 Publicznych by艂 nieugi臋ty i nasza argumentacja, 偶e 1mln 200 ty艣 z艂 dla gminy Latowicz to s膮 pieni膮dze spo艂eczne wydatkowane itd. w og贸le nie trafia艂a, wi臋c ja m贸wi臋: tam jeszcze by艂 sp贸r mi臋dzy wykonawcami, tutaj – owszem, by艂y pytania do specyfikacji, kt贸re wyja艣niali艣my, by艂o par臋 innych rzeczy, ale w efekcie, bo strony post臋powania czyli ka偶dy wykonawca, kt贸ry bierze udzia艂 w przetargu ma pe艂n膮 mo偶liwo艣膰 kontroli na ka偶dym etapie. Ma mo偶liwo艣膰 dost臋pu do specyfikacji, ma mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia protestu w stosunku do specyfikacji, ma mo偶liwo艣膰 oprotestowania ka偶dej czynno艣ci zamawiaj膮cego. Oni bij膮 si臋 o wykonanie danego zam贸wienia. I nikt tego nie oprotestowa艂 w efekcie, nikt. Wi臋c nie by艂o 偶adnego powodu, dla kt贸rego ta inwestycja mog艂a by膰 nie wykonana, bo wszystkie strony procesu przyj臋艂y orzeczenie zamawiaj膮cego, decyzj臋 zamawiaj膮cego i nie by艂o powodu (…) nie by艂o formalnego zaczepienia, 偶eby ta inwestycja nie zosta艂a wykonana”.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂:, „Czyli twierdzi Pani, p. mecenas, 偶e Urz膮d Zam贸wie艅 Publicznych na pocz膮tku nie mia艂 zastrze偶e艅?”.
Pani Alina Saracka stwierdzi艂a: „Ja m贸wi臋 tylko, 偶e do chwili rozstrzygni臋cia przetargu nie wp艂yn膮艂 od 偶adnego wykonawcy 偶aden protest czy te偶 odwo艂anie do Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych, (…) tzn. mo偶e tak: 偶adne nie wp艂yn臋艂o odwo艂anie, bo protest to by艂, ale odwo艂anie nie wp艂yn臋艂o do Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych, kt贸re by uniemo偶liwi艂o zawarcie umowy. Dopiero wp艂yn臋艂a skarga ta st膮d, z gminy, na rzecz kt贸rej UZP przeprowadzi艂 kontrol臋 i stwierdzi艂 co stwierdzi艂. Poniewa偶 nie da艂 mo偶liwo艣ci wypowiedzenia si臋, no to trudno jest w tej chwili z tym polemizowa膰. Ka偶dy ma prawo mie膰 w艂asne zdanie. UZP stwierdzi艂 to, co stwierdzi艂. Natomiast uczestnicy przetargu nie sk艂adali odwo艂a艅 do UZP”.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e kompetencje Prezesa UZP s膮 takie, 偶e wyznacza on list臋 arbitr贸w i wszystkie spory, jakie s膮 rozstrzygane pomi臋dzy zamawiaj膮cym a uczestnikami post臋powania przetargowego nie s膮 za艂atwiane bezpo艣rednio przez Prezesa, ale przez wyznaczonych arbitr贸w. Prezes ma kompetencje w postaci kontroli uprzedniej (stosowanej przy bardzo du偶ych zam贸wieniach) oraz w postaci kontroli nast臋pczej – polegaj膮cej na tym, 偶e nawet je艣li jest ju偶 zawarta umowa albo zadanie jest ju偶 realizowane lub zrealizowane to przez 3 lata Prezes ma prawo t膮 spraw臋 bada膰. Natomiast nale偶y pami臋ta膰 o tym, 偶e Prezes nie b臋dzie dzia艂a艂, je艣li nie ma post臋powania skargowego.
Pani radca Alina Saracka poinformowa艂a, 偶e Prezes UZP nie ma obowi膮zku bada膰 ka偶dej procedury przetargowej.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e wobec powy偶szego, nale偶y stwierdzi膰, 偶e to co si臋 sta艂o „u nas” wynika jednoznacznie z post臋powania skargowego.
Pani mecenas Alina Saracka stwierdzi艂a, 偶e „by艂a skarga i trzeba by艂o si臋 ni膮 zaj膮膰”.
Pani radna Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e nie by艂a to skarga tylko pismo.
Pan radny Jan Doma艅ski zapyta艂, czy nale偶y to rozumie膰 tak, 偶e gdyby pismo p. Jadwigi 艢luzek nie wp艂yn臋艂o do UZP, to UZP o niczym by nie wiedzia艂 a teraz, kiedy pismo wp艂yn臋艂o, to mo偶na si臋 spodziewa膰, 偶e gmina straci dotacje na budow臋 sali?
Pani mecenas Alina Saracka potwierdzi艂a, 偶e tak nale偶y to rozumie膰.
Pan Jan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e to w takim razie on rozumie to tak, 偶e dzi臋ki p. Jadwidze 艢luzek gmina straci dotacje.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e „tak nie mo偶na powiedzie膰”.
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂a, i偶 teoretycznie nie mo偶na wykluczy膰, 偶e kto艣 kiedy艣 przypomnia艂by sobie o Latowiczu i zrobi艂 kontrol臋 nast臋pcz膮, natomiast na tym etapie, do momentu z艂o偶enia pisma przez p. radn膮 jak r贸wnie偶 do chwili obecnej nic nie wskazywa艂o na to, i nic si臋 takiego nie dzia艂o, co by mog艂o tak膮 kontrol臋 spowodowa膰. Kontrol臋 spowodowa艂o pismo p. radnej Jadwigi 艢luzek.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e on szanuje ca艂膮 Rad臋, i p. W贸jta i p. Doma艅skiego i 偶e potrzeba wi臋kszego szacunku „dla nas wszystkich”, bo powiedzenie publiczne, 偶e nie dostaniemy dotacji przez p. Jadwig臋 艢luzek to jest nie tylko odwaga, ale graniczy to z niewiedz膮. Pan radny powiedzia艂, 偶e „plu膰 na siebie mo偶emy, ale czy musimy?. To nie o to chodzi, chodzi o to, 偶eby jaki艣 konsensus tu nast膮pi艂 w tej Radzie. 呕eby艣my naprawd臋 wiedzieli, nad czym nieraz g艂osujemy, za czym si臋 opowiadamy i co naprawd臋 ten radny chce, a jak ju偶 nie wie, co chce, to niech ju偶 nic nie m贸wi”.
Pan radny Tadeusz Szczepa艅czyk powiedzia艂, 偶e „w czasie, kiedy by艂y te przetargi, to my dobrze o tym wiedzieli艣my, rozmawiali艣my o tym, przecie偶 to nie jest sprawa nowa. By艂o tam wyt艂umaczone, 偶e jest w porz膮dku, 偶e trzeba tak zrobi膰, bo nie ma innego wyj艣cia.”
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂a, 偶e m贸wi si臋, 偶e w zam贸wieniach publicznych generalnym kryterium jest cena, i tak jest, ale dopiero w momencie, kiedy rozpatruje si臋 oferty, kt贸re przesz艂y pod wzgl臋dem formalnym, kt贸re spe艂niaj膮 wszelkie kryteria formalne, a je偶eli oferta nie spe艂nia wymaga艅 formalnych to chocia偶 by艂aby najta艅sza to trzeba j膮 niestety odrzuci膰 – takie s膮 zasady
Pani radna Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e by艂a w dniu 23 lutego na kontroli z Komisj膮 Rewizyjn膮 na terenie budowy sali gimnastycznej i zauwa偶y艂a takie mankamenty, 偶e musi wyst膮pi膰 jako mieszkanka i jako radna, dla w艂asnego sumienia, 偶eby mie膰 pewno艣膰, i偶 ta sala nie rozwali si臋 za 3 lata. Dlatego poprosi G艂贸wnego Inspektora Budownictwa o dokonanie odbioru tej sali.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e zawsze, kiedy cokolwiek robi艂 lub robi dla gminy, to zawsze „w dobrej wierze” chc膮c, aby by艂 dobry rezultat i w tym przypadku te偶 tak by艂o. Nast臋pnie stwierdzi艂, 偶e nie chcia艂by powiedzie膰 i nie powie tak jak p. Doma艅ski, 偶e jest to wina p. Jadwigi 艢luzek. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e jest to jego wina, bo on za wszystko odpowiada. Nast臋pnie W贸jt stwierdzi艂, i偶 procedury prawa zam贸wie艅 publicznych s膮 bardzo skomplikowane i 偶a艂uje, i偶 sprawa nie by艂a powierzona specjalistycznej firmie, kt贸ra si臋 tylko tym zajmuje. W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e wed艂ug niego do ka偶dej oferty mo偶na mie膰 zastrze偶enia i wi臋kszo艣膰 post臋powa艅 w Polsce mog艂aby by膰 uniewa偶niona. On podj膮艂 ryzyko – w przekonaniu UZP b艂臋dnie zinterpretowa艂 przepis jednego z fachowc贸w z bran偶y zam贸wie艅 publicznych (nazwisko ju偶 wspomina艂). Stwierdzi艂, 偶e jest to w艂a艣ciwa interpretacja i poprzez takie dzia艂anie doprowadzi艂 do zawarcia umowy. Je艣li chodzi o post臋powanie skargowe, to jest to podobnie, jak z zezwoleniem na wyci臋cie drzewa, – je艣li kto艣 zg艂osi do Urz臋du Gminy, 偶e kto艣 inny wycina drzewo bez zezwolenia to W贸jt ma obowi膮zek si臋 t膮 spraw膮 zaj膮膰. Je艣li takiego zg艂oszenia nie ma to W贸jt nie kontroluje przecie偶 wszystkich przypadk贸w wyci臋cia drzew na dzia艂kach mieszka艅c贸w.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e nigdzie nie chodzi艂a na skarg臋, ona prosi艂a o specyfikacj臋, bo chcia艂a sprawdzi膰, „co jest w 艣rodku”, a W贸jt jej tej specyfikacji nie udost臋pni艂.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e b臋dzie walczy艂 o to, 偶eby pieni膮dze z dotacji pozosta艂y, ale by艂oby dobrze gdyby mu w tej walce nikt przynajmniej nie przeszkadza艂, chocia偶 chyba w to za bardzo nie wierzy w przypadku p. Jadwigi 艢luzek.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e jest do dyspozycji protok贸艂 z sesji Rady Gminy z ubieg艂ego roku, w kt贸rym jest zapis m贸wi膮cy o tym, 偶e ca艂a sprawa przetargu by艂a na sesji poruszana, czyli nie by艂o tak, 偶e o tym si臋 nie m贸wi艂o.
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂a, 偶e to nie by艂o tak, 偶e by艂a w膮tpliwo艣膰, kt贸r膮 ofert臋 wybra膰, tylko po podj臋ciu decyzji wp艂yn膮艂 zarzut (protest) od drugiej firmy, kt贸ra wskaza艂a inn膮 interpretacj臋 podpieraj膮c si臋 w艂a艣nie opini膮 prawn膮 p. Pieroga. I wtedy zosta艂a podj臋ta decyzja, 偶e t膮 interpretacj臋 uznajemy za w艂a艣ciw膮. Gdyby by艂a inna decyzja to w贸wczas ten problem poszed艂by do UZP.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e proponuje zako艅czy膰 temat sali gimnastycznej na dzisiejszej sesji. Stwierdzi艂, 偶e najstosowniejsze b臋dzie kontynuowanie go, – je艣li taka b臋dzie wola radnych – podczas posiedze艅 sta艂ych komisji Rady. Wtedy b臋dzie mo偶na ten temat spokojnie wyja艣ni膰.
Wobec powy偶szego Przewodnicz膮cy Rady powr贸ci艂 do omawiania pkt. Nr 8 porz膮dku obrad pn.: Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie wydatk贸w bie偶膮cych bud偶etu gminy Latowicz.
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂a, 偶e proponuje, aby nie dzieli膰 tego kredytu, bo przyjdzie kontrola z UZP i wska偶e naruszenie ustawy poprzez podzia艂 zam贸wie艅, kt贸ry jest tutaj bardzo wyra藕ny, je艣li zaci膮gniemy drugi kredyt na wydatki bie偶膮ce, uniewa偶ni umow臋 i „b臋dzie to samo”. Pani mecenas zaproponowa艂a podj臋cie uchwa艂y w formie, jak膮 zaproponowa艂a Regionalna Izba Obrachunkowa.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek, zwracaj膮c si臋 do p. mecenas powiedzia艂, 偶e znowu radni staj膮 przed faktem dokonanym. Radni podnosz膮 r臋k臋, bior膮 pieni膮dze i je艣li by si臋 nie odezwali to nie wiedzieliby nawet, na co s膮 one wydane i ile b臋dzie gmina mia艂a deficytu na koniec roku.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e odpowiada za uchwa艂y pod wzgl臋dem formalnym a nie merytorycznym, wi臋c dziwi si臋, dlaczego p. radny swoje s艂owa kieruje do niej. Nast臋pnie p. mecenas powiedzia艂a, 偶e nie jest tak, i偶 radni maj膮 obowi膮zek podj膮膰 uchwa艂臋 w takim kszta艂cie, w jakim jest proponowana. Jej tre艣膰 mo偶na zmienia膰, np. wpisywa膰 inne warto艣ci kredytu ni偶 proponowane. Problem polega jednak na tym, 偶e w danym roku bud偶etowym nie mo偶na zaci膮gn膮膰 drugiego kredytu na ten sam cel, bo jest to dzielenie zam贸wie艅 publicznych a to jest niezgodne z przepisami. Mo偶e to w konsekwencji doprowadzi膰 do stwierdzenia przez UZP, 偶e post臋powanie przetargowe jest niewa偶ne.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e ponawia swoj膮 propozycj臋, aby podj臋cie proponowanej uchwa艂y prze艂o偶y膰 na kolejn膮 sesj臋 Rady, co stworzy mo偶liwo艣膰 dok艂adnego przeanalizowania jej na posiedzeniach komisji. Pan radny doda艂, i偶 dzisiaj brak mu jest precyzji w zapisach uchwa艂y, kiedy p. Skarbnik m贸wi, 偶e 艣rodki p贸jd膮 „albo na to, albo na to”.
Przewodnicz膮cy Rady podda艂 propozycj臋 p. radnego Stanis艂awa Parola pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, 4 g艂osami „za” przy 4 „przeciw’ oraz 4 „wstrzymuj膮cych” odrzuci艂a zg艂oszon膮 propozycj臋.
Wobec powy偶szego Przewodnicz膮cy Rady podda艂 po glosowanie podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie wydatk贸w bie偶膮cych bud偶etu gminy Latowicz.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, 7 g艂osami „za” przy 5 g艂osach „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a proponowan膮 uchwa艂臋 – uchwa艂a Nr XXXII/202/06 w za艂膮czeniu do protoko艂u.


9
OCENA PRACY GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ NA PODSTAWIE PRZED艁O呕ONEGO SPRAWOZDANIA Z DZIA艁ALNO艢CI W 2005 R.

Pani Hanna Aksamitowska – Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy spo艂ecznej w Latowiczu przedstawi艂a sprawozdanie z dzia艂alno艣ci za rok 2005 (w za艂膮czeniu do protoko艂u). Do powy偶szego radni nie wnie艣li uwag, przyjmuj膮c sprawozdanie do wiadomo艣ci.


10
INFORMACJA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LATOWICZU NA TEMAT FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI

Informacje przedstawi艂a p. Anna Niedek – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu (informacja w za艂膮czeniu do protoko艂u). Rada Gminy przyj臋艂a powy偶sze do wiadomo艣ci.


11
PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY ZA ROK 2005

Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w roku 2005 przedstawi艂 p. Bogdan 艢wiatek-G贸rski – W贸jt Gminy (sprawozdanie stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).
Po przedstawieniu przez p. W贸jta sprawozdania g艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek.
Pani Jadwiga 艢luzek poprosi艂a, aby p. W贸jt przyni贸s艂 pismo skierowane do Urz臋du Marsza艂kowskiego, poniewa偶 chcia艂aby zobaczy膰, czy droga Wielgolas-Latowicz zmieniona na Wielgolas-Kolonie Piaski czy co艣 w tym rodzaju „jest tak samo wys艂ane do Urz臋du Marsza艂kowskiego”.
Pani 艢luzek powiedzia艂a: „To mnie tak samo interesuje. Wymiary, nazwa, no to co Pan sk艂ada艂 o dofinansowanie, wtedy co chcia艂am przyblokowa膰 偶eby by艂o tylko tyle pieni膮偶k贸w ile dostaniemy. Zawsze jest trudno, wi臋c chocia偶 na sesji niech to zobacz臋. I jeszcze mo偶e nie do Pana, ale do Pani [mecenas]. Poniewa偶 tak przez moich koleg贸w troszk臋 zosta艂am pokrzywdzona, takim s艂owem, 偶e przeze mnie co艣 tam itp. Czy jest Pani zapoznana z tym 16 stronicowym opisem tej kontroli przez Prezesa UZP?.”
Pani mecenas Alina Saracka odpowiedzia艂a, 偶e ma wiedz臋 na temat istnienia tego protoko艂u, natomiast nie zna tre艣ci protoko艂u szczeg贸艂owo.
Pani Jadwiga 艢luzek zapyta艂a p. mecenas, czy w przypadku, gdyby przetarg zosta艂 prawid艂owo przeprowadzony to czy jej „pro艣ba z zapytaniem” da艂aby taki efekt?
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂a, co nast臋puje:
Cyt: „Pytanie nale偶y sobie postawi膰, co to znaczy prawid艂owo przeprowadzony przetarg. Najpierw nale偶a艂oby zacz膮膰 od specyfikacji. Zawsze tak jest, 偶e pewne wyra偶enie, sformu艂owanie jasne dla zamawiaj膮cego (…) nie koniecznie jest jasne dla wykonawcy. Oni sk艂adaj膮 zapytania.”
Pani 艢luzek przerwa艂a wypowied藕 p. mecenas m贸wi膮c, 偶e to wszystko jest napisane w pi艣mie, pyta tylko o to, czy „je偶eli by przez p. W贸jta, przez Pani膮 jako radc臋, przez ca艂y zesp贸艂, kt贸ry sporz膮dza艂 wszystkie dane, przez p. Nowickiego, kt贸ry jest suto wynagradzany, przez jego wsp贸艂pracownic臋, gdzie dostaje jakie艣 tam dofinansowania, nagrody itd., pytam: czy ten przetarg zosta艂 prawid艂owo sporz膮dzony przez ca艂膮 t膮 za艂og臋?.”
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂a, 偶e jest daleka od stwierdzenia, 偶e przetarg ten zosta艂 przygotowany niezgodnie z przepisami prawa, bo gdyby przeanalizowa膰 po kolei procedur臋 udzielenia zam贸wienia publicznego to trudno jest zarzuci膰, 偶e to zosta艂o zrobione niezgodnie z procedur膮. Faktem jest, 偶e na pewnym etapie zosta艂a podj臋ta pewna decyzja. By艂a kwestia przy wyborze oferty. By艂y dwa r贸偶ne stanowiska i za kt贸rym艣 nale偶a艂o si臋 opowiedzie膰. Przy podj臋ciu ka偶dej decyzji istnieje element ryzyka. Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e rozumie, i偶 p. 艢luzek mia艂aby racj臋, 偶e przetarg by艂 realizowany niezgodnie z przepisami, gdyby np. tam gdzie trzeba by艂o zrealizowa膰 przetarg nieograniczony zrobiono by zapytanie o cen臋 – czyli wyb贸r niew艂a艣ciwego trybu lub te偶 gdyby pomini臋to pewne, kolejne etapy post臋powania. Tu etapy i procedura by艂y prawid艂owe natomiast jest problem w kwestii, czy podj臋ta decyzja by艂a w艂a艣ciwa, czy te偶 nie. Jest to kwestia oceny. Jedni uwa偶aj膮 tak, inni uwa偶aj膮 inaczej. W ka偶dym przypadku co艣 by si臋 dzia艂o. Nie by艂o tak, 偶e decyzja zosta艂a podj臋ta bez 偶adnej przyczyny, poniewa偶 w tym momencie by艂 z艂o偶ony protest. Decyzja posz艂a uwzgl臋dniaj膮ca protest. Gdyby by艂a decyzja przeciwna trafi艂oby odwo艂anie do UZP i tez trudno oceni膰, co by si臋 dzia艂o. Pani radca powiedzia艂a, 偶e akurat ocena UZP jest taka a nie inna, natomiast, czy zosta艂y tu pope艂nione ra偶膮ce b艂臋dy w stosowaniu procedury to ona nie umia艂aby powiedzie膰 – w jej ocenie nie.
Pani Jadwiga 艢luzek zapyta艂a W贸jta Gminy, czy zapozna z protoko艂em z kontroli Rad臋 Gminy?
Pan W贸jt odpowiedzia艂, 偶e zapozna. Nast臋pnie stwierdzi艂, 偶e tak jak ju偶 m贸wi艂 b臋dzie zabiega艂 o to, aby mie膰 czynny udzia艂 w tym post臋powaniu, bo protok贸艂 jest wynikiem badania dokumentacji, natomiast nie by艂o mo偶liwo艣ci, aby W贸jt z艂o偶y艂 wyja艣nienia np., dlaczego tak interpretowa艂 te przepisy, czym si臋 sugerowa艂, dlaczego podj膮艂 tak膮 a nie inn膮 decyzj臋 – to jest istotne. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e dlatego chcia艂 ostatecznie zako艅czy膰 to post臋powanie i wtedy ostatecznie poinformowa膰 Rad臋, jaka jest sytuacja. Radni b臋d膮 oczywi艣cie czyta膰 dok艂adnie ten protok贸艂 z kontroli nast臋pczej, b臋d膮 si臋 z nim zapoznawa膰 na posiedzeniach komisji.
Pani Jadwiga 艢luzek zapyta艂a W贸jta, czy podtrzymuje zdanie p. mecenas, 偶e przetarg tzn. procedura, specyfikacja, 偶e to by艂o dobrze przeprowadzone?
Pan W贸jt potwierdzi艂, 偶e podtrzymuje to zdanie.
Pani 艢luzek powiedzia艂a, 偶e przeczyta艂a protok贸艂 z kontroli i tam nic nie ma o tym, 偶e ona co艣 zaszkodzi艂a.
Pani mecenas powiedzia艂a, co nast臋puje:
Cyt: „Przede wszystkim to nale偶y chcie膰 s艂ucha膰 tego, kt贸ry odpowiada na pytanie. (…) Daj Bo偶e, 偶eby te przetargi w skali ca艂ego kraju, wszystkie by艂y bez zarzut贸w, mog臋 si臋 za艂o偶y膰, 偶e tak nie jest, bo jest to bardzo trudna procedura, jakie艣 decyzje trzeba podejmowa膰 i i jakie艣 pomy艂ki te偶 istniej膮. Nikt nie powiedzia艂, w ten spos贸b, 偶e nie by艂o 偶adnego uchybienia, tylko mi臋dzy uchybieniem a wad膮 czy te偶 naruszeniem procedur jest pewna r贸偶nica i prosz臋 to zrozumie膰. Nikt nie powiedzia艂, 偶e nie by艂o 偶adnego przeoczenia, uchybienia po drodze, 偶e nigdzie nie brakowa艂o kropki nad „i”, bo gdyby tak by艂o to by by艂o napisane, 偶e mimo z艂o偶onego wniosku przeprowadzona kontrola wypad艂a pozytywnie (…). Oczywi艣cie, 偶e pewne niedok艂adno艣ci, niejasno艣ci, przy czym przy takim precyzowaniu przepis贸w, jakie s膮, niejednokrotnie trzeba si臋 zastanawia膰 i szuka膰 wyja艣nie艅, wyra偶e艅, a czasami to si臋 dzieje dopiero jak si臋 strony spotkaj膮 w UZP poniewa偶 s膮 bardzo r贸偶ne interpretacje, r贸偶ne orzeczenia i to wszystko niestety nie jest sp贸jne (…). Natomiast to, co zosta艂o tutaj powiedziane, to ja nie powiedzia艂am tak jak Pani sugeruje, ja m贸wi艂am: na pewno pewne rzeczy, nikt nie powiedzia艂, 偶e w tym protokole nie ma prawdy, pytanie tylko, jak to ocenia膰 i na ile jest to wa偶ne dla przeprowadzonego post臋powania, ale to jest jakby jedna rzecz merytoryczna natomiast nikt te偶 nie powiedzia艂, 偶e kontrola zosta艂a przeprowadzona „z urz臋du”, poniewa偶 akurat wypad艂o na gmin臋 Latowicz. Nikt te偶 nie powiedzia艂, 偶e ta kontrola zosta艂a przeprowadzona na skutek skargi z艂o偶onej przez jak膮kolwiek stron臋 post臋powania. Sama Pani o艣wiadczy艂a na sesji, 偶e z艂o偶y艂a Pani pismo do UZP, – wynikiem tego by艂o przeprowadzenie kontroli dotycz膮cej tego zam贸wienia. I od pocz膮tku do ko艅ca to wyja艣niam. Niczego te偶 nie sugeruj臋.”
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e b臋dzie stara艂 si臋 za wszelk膮 cen臋 uratowa膰 dla gminy te pieni膮dze z dotacji na budow臋 sali. Chodzi tu o wsp贸lny interes. Ma tylko pro艣b臋, aby mu w tym nie przeszkadza膰. Nast臋pnie Pan W贸jt, zwracaj膮c si臋 do p. 艢luzek powiedzia艂:, je艣li my wok贸艂 tego (…) b臋dziemy odwrotnie dzia艂ali, czyli ja b臋d臋 zabiega艂 w jedn膮 stron臋, a Pani b臋dzie zabiega膰 w drug膮 stron臋 (…) to rzeczywi艣cie ja sobie z tym nie poradz臋, bo b臋d臋 mia艂 trudniejsz膮 drog臋 niew膮tpliwie”.
Pani Jadwiga 艢luzek stwierdzi艂a, co nast臋puje:
Cyt:, „Ale prosz臋 Pana, ja ju偶 Panu to powiedzia艂am, powiedzia艂am publicznie, 偶e do odbioru sali powo艂am G艂贸wnego Inspektora Budownictwa. Dlatego, 偶e to, co zobaczy艂am nie pozwala mi, 偶ebym podnios艂a r臋k臋”.
Pan W贸jt stwierdzi艂:, „Czyli jednym s艂owem Pani mi nie u艂atwi tej drogi”.
Pani 艢luzek powiedzia艂a: „Chyba, 偶e Pan wszystkie tynki zdejmie i ja zobacz臋, 偶e one s膮 艣wie偶o po艂o偶one. Za te pieni膮dze”.
W贸jt powiedzia艂:, „Czyli powiem kr贸tko, 偶eby艣cie Pa艅stwo mieli 艣wiadomo艣膰 – b臋dzie o wiele trudniej ni偶 zak艂ada艂em”.
Pani 艢luzek powiedzia艂a:, „Je偶eli firma dobrze zrobi艂a za te pieni膮dze, to czego Pan si臋 obawia? Je艣liby Pan przetarg dobrze napisa艂, to moje pismo by by艂o rzucone do kosza.”
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e pismo nie zosta艂oby rzucone do kosza, bo UZP ma obowi膮zek przeprowadzi膰 w takiej sytuacji kontrol臋.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e jest to jak ju偶 dzisiaj m贸wi艂 podobnie jak ze 艣ci臋ciem drzewa.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e co to b臋dzie za satysfakcja, dla p. radnej, je艣li „za艂atwi” W贸jta, ale zaszkodzi gminie – w przypadku, je艣li gmina straci pieni膮dze z dotacji. Dlatego chodzi o to, aby p. 艢luzek, chocia偶 w tym czasie, kiedy W贸jt b臋dzie si臋 stara艂 o uratowanie tych dotacji nie przeszkadza艂a mu.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, co nast臋puje:
Cyt: „Nic Panu nie obiecam, bo to zrobi臋. Rozumie Pan?.”
Pan radny Jan Doma艅ski zapyta艂, czy p. 艢luzek ma takie kompetencje, 偶eby powo艂a膰 G艂贸wnego inspektora Nadzoru oraz dlaczego p. 艢luzek nie zrobi艂a tego przy odbiorze budynku gimnazjum?
Pani 艢luzek powiedzia艂a, 偶e gimnazjum nie odbiera艂a, bo nie by艂a wtedy radn膮 ale odbiera艂a szko艂臋 i tam jest jej notatka, 偶e na jednym z pi臋ter pion jest ca艂kiem nieczynny. Inne usterki to by艂o to, 偶e wyst臋powa艂 brak ci膮gu w przewodzie kominowym, a tak偶e oderwana wyk艂adzina – to te偶 by艂o zg艂oszone. Pani 艢luzek powiedzia艂a, 偶e wtedy dowiedzia艂a si臋, 偶e z przetargu zostawiona jest jaka艣 suma na zrealizowanie tego zadania i do dzisiaj pomimo tego, 偶e pieni膮dze by艂y w gminie nie jest to zrealizowane.
Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e s膮 takie decyzje, kt贸re skutkuj膮 pewnymi wydarzeniami. Budowa sali gimnastycznej w Latowiczu to by艂a konieczno艣膰. Budowa sali bez pieni臋dzy z zewn膮trz by艂a niemo偶liwa. W momencie przetargu trzeba by艂o podj膮膰 decyzj臋: albo jest szansa, 偶e t膮 sal臋 zbudujemy albo sprawa zostanie od艂o偶ona. Pan W贸jt podj膮艂 decyzj臋 i ona skutkuje, ale sala prawie ju偶 stoi. Pan Pi艂atkowski powiedzia艂, i偶 ma nadziej臋, 偶e sala b臋dzie sko艅czona i, 偶e wi臋kszo艣膰 radnych poprze W贸jta w jego dzia艂aniach – 偶eby obroni艂 te 2mln. z艂.
Przewodnicz膮cy Rady zamkn膮艂 dyskusj臋 i zarz膮dzi艂 g艂osowanie nad uchwa艂膮 w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w roku 2005.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, 11 g艂osami „za” przy 1 „przeciw” podj臋艂a uchwa艂臋 – uchwa艂a Nr XXXII/203/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


12
ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUD呕ETU GMINY ZA 2005 R. I PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA W脫JTA GMINY

Sprawozdanie z wykonania bud偶etu za rok 2005 scharakteryzowa艂, podaj膮c najwa偶niejsze informacje – W贸jt Gminy.
Skarbnik Gminy – p. Zofia 艁odyga przedstawi艂a sprawozdanie z wykonania bud偶etu gminy za rok 2005.
Nast臋pnie p. Skarbnik odczyta艂a wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla W贸jta Gminy Latowicz za rok 2005 oraz zapozna艂a radnych z uchwa艂ami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp贸艂 w Siedlcach, w sprawie:
- opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Latowicz z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla W贸jta Gminy Latowicz za rok bud偶etowy 2005 (uchwa艂a Nr 176/ZS/2006),
- opinii o przed艂o偶onym przez W贸jta Gminy Latowicz sprawozdaniu z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za rok 2005 (uchwa艂a Nr127/ZS/2006),
Powy偶sze zosta艂o przez Sk艂ad Orzekaj膮cy RIO w Warszawie Zesp贸艂 w Siedlcach zaopiniowane pozytywnie.
Pani Jadwiga 艢luzek poinformowa艂a, 偶e jako jedyna z Cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej g艂osowa艂a przeciwko wnioskowi o udzielenie W贸jtowi absolutorium. Nast臋pnie p. radna powiedzia艂a, 偶e chcia艂a przekaza膰 radnym, i偶 nie jest przeciw budowie tylko przeciw nieprawid艂owo艣ciom, kt贸re skutkuj膮 z艂ym gospodarowanie finansami publicznymi i budz膮 z艂e skojarzenia, co do rzetelno艣ci. Dlatego g艂osowa艂a przeciw.
W zwi膮zku z tym, i偶 nie wniesiono wi臋cej pyta艅 ani uwag, Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie udzielenie absolutorium W贸jtowi Gminy za rok 2005.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych, 11 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „przeciw” udzieli艂a absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za 2005 r. (uchwa艂a nr XXXII/204/06 w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za 2005 r. stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).
Po zako艅czeniu g艂osowania g艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Podzi臋kowa艂 radnym za pozytywne skwitowanie jego rocznej dzia艂alno艣ci. Stwierdzi艂, 偶e przez to rozumie, 偶e zdecydowana wi臋kszo艣膰 radnych daje mu poparcie, w za艂atwieniu sprawy uratowania dotacji na sal臋. Pan W贸jt jeszcze raz zaapelowa艂 do p. 艢luzek, aby „zawar艂a z nim rozejm” w tym czasie, 偶eby nie przeszkadza膰 w jego staraniach o uratowanie tych pieni臋dzy. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e rozumie intencje p. 艢luzek i nie ma o to pretensji, bo zna j膮 ju偶 d艂ugo. Natomiast prosi, zwraca si臋 z serdeczn膮 pro艣b膮 o nie przeszkadzanie w tych dzia艂aniach, bo chodzi tu o wsp贸lny interes, 偶eby te pieni膮dze uratowa膰.
Pani Jadwiga 艢luzek zapyta艂a: „呕ebym tych tynk贸w nie rusza艂a?.”
Pan W贸jt powiedzia艂: „Na razie”.
Pani 艢luzek zapyta艂a: „A jak obwal膮 si臋, to, co b臋dzie?”
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e W贸jt b臋dzie robi艂 wszystko, 偶eby by艂o w艂a艣ciwie”.
Pani 艢luzek powiedzia艂a: „To ja na razie nie rusz臋, tych tynk贸w”.


13
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY
W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Informacja w za艂膮czeniu do protoko艂u.


14
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA
W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski z艂o偶y艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W nawi膮zaniu do sprawozdania z dzia艂alno艣ci g艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, 偶e je艣li chodzi o akcj臋 sprz膮tania, to s膮dzi, 偶e nie powinny robi膰 tego dzieci. S膮 to r贸偶ne 艣mieci – niewiadomo, jakie. Dzieci nie s膮 odpowiednio zabezpieczone przed tym i nie powinny tego robi膰.


15
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Pan W贸jt poinformowa艂, 偶e odpowied藕 na zapytanie zg艂oszone przez p. Jadwig臋 艢luzek udzielone zostanie pisemnie.


16
SPRAWY R脫呕NE

Pan radny Andrzej Gizi艅ski przedstawi艂 stanowisko ZNP w sprawie plan贸w organizacji pracy szk贸艂 podleg艂ych W贸jtowi Gminy Latowicz na rok 2006/2007 o tre艣ci jn:
„ZNP wyra偶a g艂臋boki sprzeciw przeciwko decyzji organu prowadz膮cego szko艂y w gminie Latowicz tj. planom obci臋cia wszystkich godzin pozalekcyjnych nie wchodz膮cych do podstawowej siatki godzin. Spowoduje to bardzo niekorzystn膮 sytuacj臋 dla dyrektor贸w, kt贸rym brakowa膰 b臋dzie godzin dla zapewnienia etatu nauczycielom. Przykre i bolesne b臋d膮艣 nast臋pstwa takiej decyzji dla naszych uczni贸w. Ich start w doros艂e 偶ycie b臋dzie du偶o trudniejszy a szanse na wyr贸wnan膮 rywalizacj臋 z r贸wie艣nikami z innych gmin – znikome. ZNP dostrzega w tej decyzji brak zainteresowania w艂adz gminy w inwestowanie w m艂odych ludzi – nasz膮 przysz艂o艣膰. Nast臋pstwa tej decyzji przynios膮 skutki w niedalekiej przysz艂o艣ci, kiedy to drastycznie zwi臋kszy si臋 grupa m艂odych ludzi z naszej gminy, niemaj膮cych wykszta艂cenia i pracy. Te dzisiejsze decyzje maj膮ce da膰 „pozorne” oszcz臋dno艣ci przynios膮 odwrotne skutki. Je偶eli Pa艅stwo radni godzicie si臋 na tak膮 sytuacj臋, to miejcie tego 艣wiadomo艣膰, jak膮 przysz艂o艣膰 otwieracie przed m艂odymi lud藕mi, przed swoimi dzie膰mi i wnukami. ZNP jako zwi膮zek zawodowy zna ju偶 tego typu sytuacje i na takie decyzje nie wyra偶a zgody”.

Pan W贸jt poinformowa艂, 偶e Zarz膮d Dr贸g Powiatowych b臋dzie remontowa艂 odcinek drogi pomi臋dzy mostami na odcinku mi臋dzy Latowiczem a D膮br贸wk膮. Trzeba b臋dzie natomiast walczy膰 o to, aby po zako艅czeniu transportu 偶wiru by艂 jeszcze w tym roku wyremontowany dalszy odcinek tej drogi. Dlatego m.in. planowane jest zaproszenie na sesj臋 Starosty.

Pani Celina Jurkowska – so艂tys z W臋偶yczyna powiedzia艂a, 偶e potrzebny jest tak偶e remont odcinka drogi od W臋偶yczyna do Walisk.

Pan W贸jt poinformowa艂 o prowadzonej aktualnie przez Zarz膮d Dr贸g Wojew贸dzkich modernizacji drogi nr 802.

Pan Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta poinformowa艂, 偶e zatrudnieni w UG sta偶y艣ci b臋d膮 przeprowadzali inwentaryzacj臋 pokry膰 dachowych eternitowych – obowi膮zek dokonania tego nak艂adaj膮 na gmin臋 przepisy.


17
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 11 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.


18
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Witold K艂os - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XXXII sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.


Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady Gminy
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2006-07-19 09:14:11
Data ostatniej modyfikacji : 19.07.2006 09:14
Liczba wy艣wietle艅 : 1535licznik odwiedzin: 2203969