logo
logo
Prawo miejscowe » Inne dokumenty » Ochrona 艢rodowiska
D艣 7624/1/3/06/07

Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjc臋 przedsi臋wzi臋cia - przebudowa drogi 802 w Latowiczu
D艢 7624/1/3/06 Latowicz, dnia 5 czerwca 2007 r.DECYZJA
o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia


Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4, art.56 ust. 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p贸藕. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Post臋powania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p贸藕. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Mazowieckiego Zarz膮du Dr贸g Wojew贸dzkich w Warszawie Rejon Drogowy W臋gr贸w –Siedlce, 07-100 W臋gr贸w ul. Gda艅ska 69 z dnia 24 listopada 2006 r. znak: RD-6.802.5420/1/06 w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia pn. : „Przebudowa drogi wojew贸dzkiej nr 802 relacji Mi艅sk Mazowiecki – Seroczyn na odcinku od km 25+890 do km 27+403 d艂ugo艣ci 1 513m przej艣cie przez miejscowo艣膰 Latowicz pow. mi艅ski , woj. mazowieckie” oraz po zapoznaniu si臋 z uzgodnieniami: Starosty Powiatu Mi艅skiego – Wydzia艂u 艢rodowiska i Rolnictwa , ul. Ko艣ciuszki 3 z dnia 27 grudnia 2006 r. znak OR. 7633-184/06 oraz Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mi艅sku Mazowieckim, Pl. Kili艅skiego 10 z dnia 12 stycznia 2007 r. znak pisma ZNS-712-116/06/07


Orzekam

Okre艣li膰 艣rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia, kt贸rego inwestorem jest Mazowiecki Zarz膮d Dr贸g Wojew贸dzkich w Warszawie Rejon Drogowy W臋gr贸w –Siedlce, 07-100 W臋gr贸w ul. Gda艅ska 69 :

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsi臋wzi臋cia: przebudowa drogi wojew贸dzkiej nr 802 relacji Mi艅sk Mazowiecki – Seroczyn na odcinku przej艣cie przez miejscowo艣膰 Latowicz tj. od km 25+890 do km 27+403 d艂ugo艣ci 1 513 m w obr臋bie miejscowo艣ci Latowicz Gmina Latowicz
2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem konieczno艣ci ochrony cennych warto艣ci przyrodniczych, zasob贸w naturalnych i zabytk贸w oraz ograniczenia uci膮偶liwo艣ci dla teren贸w s膮siednich:
1) Powsta艂e w trakcie realizacji przedsi臋wzi臋cia i prowadzonych prac odpady powinny zosta膰 zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p贸偶.zm.).
2) Odpady niebezpieczne powinny by膰 gromadzone do szczelnych pojemnik贸w a nast臋pnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadaj膮ce zezwolenie w zakresie 艣wiadczonych us艂ug.
3) Planowana inwestycja nie pogorszy obecnie istniej膮cych warunk贸w akustycznych 艣rodowiska. Prace budowlane powinny by膰 prowadzone w spos贸b ograniczaj膮cy do minimum uci膮偶liwo艣膰 ha艂asow膮, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, a tak偶e obowi膮zuj膮cymi przepisami i normami, w tym – dotycz膮cymi ochrony 艣rodowiska na terenie budowy i jego otoczenia.
4) Bezzw艂ocznie nale偶y usuwa膰 ewentualne awarie powsta艂e w trakcie realizacji inwestycji.
5) Na terenie przez kt贸ry przebiega inwestycja nie wyst臋puj膮 zabytki, warto艣ci przyrodnicze oraz zasoby naturalne podlegaj膮ce ochronie.
3. Wymagania dotycz膮ce ochrony 艣rodowiska konieczne do uwzgl臋dnienia w projekcie budowlanym:
1) Rosn膮ce drzewa powinny zosta膰 zabezpieczone przed ich uszkodzeniem przez maszyny pracuj膮ce podczas prac wykopowych
2) Po zako艅czeniu rob贸t budowlanych teren ma zosta膰 doprowadzony do stanu pierwotnego.
3) W trakcie wykop贸w zdj膮膰 warstw臋 gleby i ponownie wbudowa膰 j膮 przy zasypywaniu wykop贸w, w ten spos贸b, by uzyska膰 pierwotn膮 struktur臋 gleby. Powsta艂y podczas prac asfalt powinien zosta膰 poddany utylizacji lub wywieziony na sk艂adowisko odpad贸w niebezpiecznych.
4) Planowana inwestycja nie pogorszy obecnie istniej膮cych warunk贸w akustycznych 艣rodowiska
5) Zapewnienie uregulowanego odprowadzenia w贸d opadowych z terenu drogi
4.Wymogi w zakresie przeciwdzia艂ania skutkom awarii przemys艂owych, w odniesieniu do przedsi臋wzi臋膰 zaliczanych do zak艂ad贸w stwarzaj膮cych zagro偶enie wyst膮pienia powa偶nych awarii:
Nie dotyczy.
5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzia艂ywania na 艣rodowisko w odniesieniu do przedsi臋wzi臋膰, dla kt贸rych przeprowadzono post臋powanie dotycz膮ce transgranicznego oddzia艂ywania na 艣rodowisko:
Nie dotyczy;
6. W przypadku , o kt贸rym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 艣rodowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p贸藕n. zmianami/ – stwierdzenie konieczno艣ci utworzenia obszaru ograniczonego u偶ytkowania:
Nie dotyczy
7. Charakterystyk臋 przedsi臋wzi臋cia stanowi za艂膮cznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e n i e
W dniu 24.11.2006r. na wniosek Mazowieckiego Zarz膮du Dr贸g Wojew贸dzkich w Warszawie Rejon Drogowy W臋gr贸w –Siedlce, 07-100 W臋gr贸w ul. Gda艅ska 69z dnia 15 lutego 2006 r. znak: RD-6.802.5420/1/06 zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na przebudowie drogi wojew贸dzkiej nr 802 relacji Mi艅sk Mazowiecki – Seroczyn na odcinku przej艣cie przez miejscowo艣膰 Latowicz tj. od km 25+890 do km 27+403 d艂ugo艣ci 1 513 m na dzia艂kach w obr臋bie miejscowo艣ci Latowicz Gmina Latowicz. W toku przeprowadzonego post臋powania administracyjnego W贸jt Gminy Latowicz uzyska艂 opini臋 Starosty Powiatu Mi艅skiego – Wydzia艂u 艢rodowiska i Rolnictwa , ul. Ko艣ciuszki 3 z dnia 27 grudnia 2006 r. znak OR. 7633-184/06 oraz Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mi艅sku Mazowieckim, Pl. Kili艅skiego 10 z dnia 12 stycznia 2007 r. znak pisma ZNS-712-116/06/07 o odst膮pieniu od wymogu sporz膮dzenia raportu oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko oraz postanowieniem z dnia 31 stycznia 2007 r. znak: D艢 7624/1/3/06 odst膮pi艂 od obowi膮zku sporz膮dzenia raportu oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko. Post臋powanie administracyjne, w zwi膮zku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p贸藕. zm.), nie wymaga艂o udzia艂u spo艂ecze艅stwa. Strony o prowadzonym post臋powaniu administracyjnym by艂y informowane zgodnie z art. 49 Kodeksu post臋powania administracyjnego. Do organu nie wp艂yn臋艂y 偶adne wnioski, uwagi, o艣wiadczenia, 偶膮dania stron.
W zwi膮zku z powy偶szym po rozpatrzeniu sprawy nie stwierdzono przeciwwskaza艅 do wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na przebudowie drogi wojew贸dzkiej nr 802 relacji Mi艅sk Mazowiecki – Seroczyn na odcinku przej艣cie przez miejscowo艣膰 Latowicz tj. od km 25+890 do km 27+403 d艂ugo艣ci 1 513 m w obr臋bie miejscowo艣ci Latowicz Gmina Latowicz. Realizacja przedsi臋wzi臋cia zgodnie z sentencj膮 decyzji umo偶liwi podniesienie standardu technicznego i dostosowanie do wsp贸艂czesnych wymaga艅 (wzgl臋dy ruchowe, bezpiecze艅stwo, estetyka).
Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p贸藕. zm.), wniosek o wydanie pozwolenia na budow臋 powinien by膰 z艂o偶ony przez realizuj膮cego przedsi臋wzi臋cie do odpowiednich organ贸w nie p贸藕niej ni偶 przed up艂ywem 2 lat od dnia, w kt贸rym decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia: przebudowa drogi wojew贸dzkiej nr 802 relacji Mi艅sk Mazowiecki – Seroczyn na odcinku przej艣cie przez miejscowo艣膰 Latowicz tj. od km 25+890 do km 27+403 d艂ugo艣ci 1 513 m w obr臋bie miejscowo艣ci Latowicz Gmina Latowicz sta艂a si臋 ostateczna.
Bior膮c powy偶sze pod uwag臋 orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji niniejszej przys艂uguje stronom prawo wniesienia odwo艂ania do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Siedlcach ul. Pi艂sudskiego 38 za po艣rednictwem W贸jta Gminy Latowicz w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.Za艂膮czniki:
Charakterystyka planowanego przedsi臋wzi臋cia

Otrzymuj膮 :
1. Wnioskodawca
2. Pozosta艂e strony wyznaczone zgodnie z art. 28 k.p.a.
3. A/a
Do wiadomo艣ci:
1. Starosta Powiatu Mi艅skiego – Wydzia艂 艢rodowiska i Rolnictwa , ul. Ko艣ciuszki 3
2. Pa艅stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mi艅sku Mazowieckim, Pl. Kili艅skiego 10

Autor : T.Nowicki
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2007-06-11 15:14:04
Data ostatniej modyfikacji : 11.06.2007 15:14
Liczba wy艣wietle艅 : 1911licznik odwiedzin: 2182355