logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XXXIII/06

10 lipca 2006 roku

PROTOK脫艁 NR XXXIII/06

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 10 lipca 2006 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy,
2. Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta,
3. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
4. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia w roku 2006 zobowi膮zania na realizacj臋 inwestycji dwuletniej realizowanej przez gmin臋 Latowicz, zleconej w 2006 r. do realizacji w latach 2006 – 2007.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2006.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Latowicz.
7. Informacja na temat realizacji inwestycji budowy sali gimnastycznej w Latowiczu.
8. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
9. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
10. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy r贸偶ne.
12. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
13. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 nie zg艂oszono 偶adnych wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Przewodnicz膮cy Rady przedstawi艂 interpelacje jakie wp艂yn臋艂y w okresie mi臋dzy sesjami od p. radnej Jadwigi 艢luzek (w za艂膮czeniu do protoko艂u kopie interpelacji).

4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA W ROKU 2006 ZOBOWI膭ZANIA NA REALIZACJ臉 INWESTYCJI DWULETNIEJ REALIZOWANEJ PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ, ZLECONEJ W 2006 R. DO REALIZACJI W LATACH 2006 – 2007

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e uchwa艂a dotyczy III etapu kanalizacji w Latowiczu.
Pan Stanis艂aw Parol poprosi艂, aby p. Skarbnik poinformowa艂a jak przedstawia si臋 zad艂u偶enie gminy, bior膮c pod uwag臋 t膮 proponowan膮 uchwa艂臋 oraz tak偶e te uchwa艂y z ubieg艂ego roku, kt贸re m贸wi艂y, 偶e spos贸b sp艂aty zad艂u偶enia b臋dzie si臋 opiera艂 w艂asne dochody. Pan Parol powiedzia艂, 偶e pyta o to poniewa偶 obecnie gmina znajduje si臋 w gorszym po艂o偶eniu ni偶 wtedy, gdy tamte uchwa艂y by艂y podejmowane.
Pani Skarbnik powiedzia艂a, 偶e to zadanie by艂o zaplanowane w bud偶ecie i teraz chodzi tylko o rozbicie tego na dwa lata, bo wykonawca nie zd膮偶y tego zrealizowa膰 w br. 呕adnego dodatkowego zad艂u偶enia z powodu proponowanej uchwa艂y nie b臋dzie.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e zach臋ca radnych do podj臋cia uchwa艂y poniewa偶 umo偶liwi to wykonanie w ci膮gu miesi膮ca kanalizacji przy modernizowanym odcinku drogi 802. Drogowcy zgodzili si臋 na to, aby poczeka膰 z budow膮 drogi na tym odcinku do czasu zako艅czenia kanalizacji na danym odcinku. W ten spos贸b wykonana b臋dzie zar贸wno droga jak te偶 kanalizacja – w przypadku konieczno艣ci budowy kanalizacji w pasie drogowym po wykonaniu drogi wzros艂y by znacznie koszty kanalizacji. Pan W贸jt powiedzia艂, i偶 rzeczywi艣cie tak jak m贸wi p. Parol gmina jest dzisiaj w gorszym po艂o偶eniu tzn. nie jest wyja艣niona sprawa dotacji na budow臋 sali gimnastycznej – ca艂y czas istnieje ryzyko, 偶e gmina b臋dzie musia艂a zwr贸ci膰 te pieni膮dze wraz z odsetkami.
Pan Parol podzi臋kowa艂 za wypowied藕 W贸jta, ale stwierdzi艂, 偶e nie tego dotyczy艂o jego pytanie. Powiedzia艂, i偶 chodzi mu o informacj臋 na temat zad艂u偶enia.
Pan W贸jt powiedzia艂, aby p. Skarbnik poinformowa艂a, jak wygl膮da艂aby sytuacja finansowa gminy, gdyby okaza艂o si臋, 偶e trzeba zwr贸ci膰 dotacje.
Pani Skarbnik powiedzia艂a, 偶e w takim przypadku zad艂u偶enie gminy si臋gn臋艂oby ok. 44% - przy maksymalnym dopuszczalnym 60%.
Pan Parol podzi臋kowa艂 za informacje i stwierdzi艂, 偶e „pomimo drwi膮cych u艣miech贸w niekt贸rych radnych” chcia艂by powiedzie膰, i偶 zale偶y mu na tym aby Latowicz wygl膮da艂 dobrze i da艂o si臋 przez niego przejecha膰 – tzn. zosta艂a wyremontowana droga.. Pan radny powiedzia艂, 偶e nie mo偶e tu by膰 mowy o jakimkolwiek „blokowaniu” z jego strony.
Pan Zbigniew Pi艂atkowski zapyta艂, o ile zmniejszy艂a si臋 kwota inwestycji po przetargu na III etap kanalizacji.
Pani Skarbnik powiedzia艂a, 偶e jest to 700ty艣. mniej.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia w roku 2006 zobowi膮zania na realizacj臋 inwestycji dwuletniej realizowanej przez gmin臋 Latowicz, zleconej w 2006 r. do realizacji w latach 2006 – 2007– uchwa艂a Nr XXXIII/205/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2006

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2006– uchwa艂a Nr XXXIII/207/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTO艢CI I PORZ膭DKU NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Andrzej Jarz臋bski – insp. ds. gospodarki komunalnej.
Pani Alina Saracka – radca prawny wyja艣ni艂a, 偶e regulamin utrzymania czysto艣ci musi by膰 zgodny z Planem Gospodarki Odpadami, kt贸rego w chwili obecnej nie mo偶na jeszcze uchwali膰 z uwagi na brak wymaganych uzgodnie艅. Nie jest to jednak przeszkod膮 w podj臋ciu proponowanej uchwa艂y bowiem b臋dzie j膮 mo偶na zawsze poprawi膰 – tzn. dostosowa膰.
Pan Zbigniew Pi艂atkowski zapyta艂 o zapis m贸wi膮cy o kwestii mycia samochod贸w.
Pani radca wyja艣ni艂a, i偶 przepisy m贸wi膮, co Regulamin powinien zawiera膰 - m.in. zasady, na jakich odbywa膰 si臋 mo偶e mycie samochod贸w i dlatego jest taki w艂a艣nie zapis.
Pan Robert Skwara zapyta艂 o zapis m贸wi膮cy o zabranianiu zagarniania b艂ota i 艣niegu na jezdni臋 z chodnika – p. radny zauwa偶y艂, i偶 p艂ug 艣nie偶ny zagarnia zawsze 艣nieg na chodniki – zmuszaj膮c w艂a艣cicieli posesji do p贸藕niejszego odgarniania go w艂a艣nie w kierunku jezdni.
Pan Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta wyja艣ni艂, 偶e chodzi o to, aby nikt nie wyrzuca艂 艣niegu na 艣rodek jezdni – co nieraz si臋 zdarza艂o.
Pani radca powiedzia艂a, 偶e 艣niegu nie mo偶na wyrzuca膰 na jezdni臋 tylko trzeba umieszcza膰 go w miejscu gdzie nie b臋dzie przeszkadza艂. Nie mo偶na zsuwa膰 go na jezdni臋 wg. zasady, 偶e „niech zarz膮dca drogi si臋 tym dalej martwi” bo obowi膮zkiem w艂a艣ciciela posesji jest sprz膮tanie przed posesj膮.
Pan Robert Skwara powiedzia艂, 偶e po pierwsze nie wyobra偶a sobie realizacji tego przepisu w praktyce (przy wi臋kszych opadach 艣niegu) a po drugie zarz膮dca drogi tak偶e nie powinien wg. tej tezy spycha膰 艣niegu z drogi na chodniki – a tak to w praktyce wygl膮da.
Pan Andrzej Gizi艅ski zapyta艂 kto i w jaki spos贸b b臋dzie pilnowa艂 stosowania si臋 mieszka艅c贸w do przepis贸w zawartych w Regulaminie?
Pani radca powiedzia艂a, 偶e ka偶d膮 uchwa艂臋 wykonuje W贸jt – t膮 tak偶e. W贸jt ma prawo egzekwowa膰 te obowi膮zki w drodze egzekucji administracyjnej poprzez wydawanie decyzji.
Poniewa偶, radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Latowicz.– uchwa艂a Nr XXXIII/208/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


7
INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ W LATOWICZU

Informacj臋 przedstawi艂 p. W贸jt – Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski.
Pan W贸jt poinformowa艂, 偶e w dniu 30 czerwca br. zako艅czono i odebrano roboty budowlano – monta偶owe budynku Sali sportowej wraz z zapleczem. Wykonawc膮 ca艂o艣ci by艂a firma „REMEX” z Mi艅ska Mazowieckiego. Sala ma wymiary 18m x 36m. Zaplecze ma powierzchni臋 1216m2. Sala jest ju偶 tak偶e wyposa偶ona w niezb臋dne przyrz膮dy i urz膮dzenia. Warto艣膰 zadania to 2mln.700ty艣.z艂. – brutto. Obecnie trwa kompletowanie niezb臋dnych dokument贸w w ramach dokumentacji powykonawczej. Jest to potrzebne do uzyskania pozwolenia na u偶ytkowanie obiektu, kt贸rego jeszcze nie ma. Dzi臋ki z艂o偶onym przez gmin臋 wnioskom o dofinansowanie uzyskano 艣rodki z zewn膮trz na poziomie ok. 2mln.300ty艣. z艂 z艂. z czego ok. 2mln. to 艣rodki z UE a ok. 300ty艣.z艂 to dotacja celowa z bud偶etu pa艅stwa. Obecnie trwa oczekiwanie na odpowied藕 z UZP na pismo jakie zosta艂o z艂o偶one przez W贸jta (z wyja艣nieniami) w zwi膮zku z kontrol膮 nast臋pcz膮 przetargu na budow臋 sali.

Nast臋pnie radni oraz so艂tysi udali si臋 wraz z W贸jtem oraz p. Tadeuszem Nowickim – insp. ds. inwestycji na teren sali gimnastycznej w Latowiczu, w celu bezpo艣redniego zapoznania si臋 z wybudowanym obiektem.
Po powrocie z sali przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w ustalonego porz膮dku obrad.


8
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY
W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy Rady – p. Witold K艂os poinformowa艂, 偶e w okresie pomi臋dzy sesjami przedmiot jego dzia艂alno艣ci stanowi艂y g艂贸wnie cotygodniowe dy偶ury pe艂nione w Urz臋dzie Gminy. Posiedze艅 Komisji nie odby艂o si臋 w tym okresie zbyt wiele – tylko kilka. W dniu 21 maja odby艂y si臋 uroczysto艣ci z okazji 587 lat Mi艅ska Mazowieckiego, w kt贸rym Przewodnicz膮cy uczestniczy艂. Przybyli m.in. go艣cie z tzw. miast partnerskich Mi艅ska z Ukrainy, Litwy, Bia艂orusi, Niemiec.
Przewodnicz膮cy nawi膮za艂 nast臋pnie do interpelacji p. radnej Jadwigi 艢luzek, w kt贸rej prosi艂a o kopi臋 pisma wys艂anego przez niego do Rzecznika Dyscypliny Finans贸w Publicznych (zawieraj膮cego opini臋 dot. W贸jta Gminy).
Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e 17 maja br. otrzyma艂 pismo od Rzecznika zawieraj膮ce pro艣b臋 o przekazanie w terminie 7 dni opinii o sposobie wywi膮zywania si臋 W贸jta z obowi膮zk贸w s艂u偶bowych oraz o podanie kilku innych informacji m.in. o karalno艣ci, adresie, zarobkach itp. Przewodnicz膮cy odczyta艂 przedmiotowe pismo (kopia w za艂膮czeniu do protoko艂u). Nast臋pnie p. Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e w celu skonsultowania si臋 w sprawie odpowiedzi na pismo Rzecznika spotka艂 si臋 z przewodnicz膮cymi wszystkich komisji Rady. Pan Przewodnicz膮cy zaznaczy艂, i偶 nie mia艂 obowi膮zku dokonania tej konsultacji poniewa偶 pismo adresowane by艂o bezpo艣rednio do niego a nie do Rady Gminy. Nast臋pnie p. Przewodnicz膮cy odczyta艂 tre艣膰 pisma b臋d膮cego jego odpowiedzi膮 na przedstawione uprzednio pismo Rzecznika (kopia w za艂膮czeniu do protoko艂u) oraz przekaza艂 kopie przedmiotowego pisma p. radnej Jadwidze 艢luzek.
Z kolei Przewodnicz膮cy Rady przechodz膮c do omawiania innych spraw z zakresu swojej dzia艂alno艣ci poinformowa艂, 偶e w dniu 28 maja br. uczestniczy艂 w Powiatowym 艢wi臋cie Ludowym w D臋bem Wielkim, a w dniu 5 czerwca uczestniczy艂 w gminnym zje藕dzie OSP – zosta艂y wybrane nowe w艂adze gminnego zwi膮zku OSP.

9
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA
W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski z艂o偶y艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).

10
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

W贸jt. Udzieli艂 odpowiedzi na interpelacje zg艂oszone przez p. radn膮 Jadwig臋 艢luzek. (kopie w za艂膮czeniu do protoko艂u).

Odpowiedzi na interpelacje.
1) „Czy w zwi膮zku z przeprowadzon膮 kontrol膮 przetargu na budow臋 sali gimnastycznej w Latowiczu przez Prezesa Zam贸wie艅 Publicznych w Warszawie ustosunkowa艂 si臋 Pan jako W贸jt Gminy Latowicz do przedstawionego naruszenia zasad post臋powania przy udzieleniu zam贸wienia publicznego? Je偶eli tak, to prosz臋 o informacj臋”.
W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e w dniu 4 maja 2006 r. wyst膮pi艂 do Prezesa UZP z pismem, w kt贸rym przedstawi艂 stanowisko zamawiaj膮cego i szczeg贸艂owe wyja艣nienia dot. uchybie艅 stwierdzonych w wyniku kontroli nast臋pczej zam贸wienia, kt贸rego przedmiotem by艂a budowa sali sportowej przy Zespole Szk贸艂 w Latowiczu. Nast臋pnie p. W贸jt odczyta艂 tre艣膰 przedmiotowego pisma (kopia w za艂膮czeniu do protoko艂u). W贸jt powiedzia艂, 偶e obecnie oczekuje na udzielenie odpowiedzi na powy偶sze pismo, ale nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e UZP nie ma obowi膮zku udzielenia takiej odpowiedzi.
2) „W zwi膮zku z przeprowadzona kontrola przetargu na budow臋 Sali gimnastycznej w Latowiczu przez Prezesa UZP w Warszawie i stwierdzenia naruszenia zasad post臋powania przy udzielaniu zam贸wienia publicznego prosz臋 o wskazanie winnych zaistnia艂ej sytuacji, prosz臋 o odpowied藕, czy pracownicy przygotowuj膮cy dokumenty przetargowe s膮 winni zaistnia艂ych b艂臋d贸w i czy ponie艣li z tego tytu艂u odpowiedzialno艣膰”.
W贸jt powiedzia艂, 偶e specyfikacja by艂a przygotowywana „w dobrej wierze”. Nale偶y podkre艣li膰, 偶e s膮 to sprawy bardzo trudne. Ustawa o zam贸wieniach publicznych by艂a nowelizowana – nie mieli艣my do艣wiadcze艅 je艣li chodzi o stosowanie tej znowelizowanej ustawy. Wyst膮pi艂y pewne uchybienia w specyfikacji, ale nie mia艂y one wp艂ywu na przeprowadzenie i rozstrzygni臋cie przetargu. B艂臋dy by艂y prostowane na bie偶膮co w ramach wyja艣niania tre艣ci b膮d藕 modyfikacji specyfikacji. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e nie widzi osoby, kt贸r膮 m贸g艂by wskaza膰 jednoznacznie jako winn膮 i wobec kt贸rej m贸g艂by zastosowa膰 jakie艣 sankcje.
3) „Prosz臋 o przedstawienie konsekwencji w/w sprawy jakie poniesie lub poni贸s艂 UG Latowicz”
Pan W贸jt wyja艣ni艂, 偶e UG nie jest instytucja ponosz膮c膮 bezpo艣rednio konsekwencje wynikaj膮ce z kontroli. Ewentualne konsekwencje poniesie gmina Latowicz jako wsp贸lnota samorz膮dowa. Mo偶e to by膰 odebranie przyznanych ju偶 dotacji oraz nakaz zwr贸cenia przekazanych ju偶 艣rodk贸w wraz z odsetkami. Je艣li do tego dojdzie, to trzeba b臋dzie przez 3 lata sp艂aca膰 kredyt, co uniemo偶liwi realizacj臋 w tym czasie innych inwestycji. Konsekwencje mo偶e ponie艣膰 tak偶e W贸jt osobi艣cie. Mog膮 to by膰: upomnienie, nagana, kara finansowa, zakaz pe艂nienia funkcji publicznych przez okres 5 lat.

Pani radna Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e zanim napisa艂a do Prezesa Zam贸wie艅 Publicznych to wielokrotnie prosi艂a o dokumenty do wgl膮du, w celu sprawdzenia. W lipcu 2005 r. przysz艂a na sal臋 posiedze艅, aby zbada膰 (po uzgodnieniu) dokumenty, ale tych dokument贸w, o kt贸re jej chodzi艂o nie otrzyma艂a. Wychodz膮c powiedzia艂a o tym, a W贸jt odpowiedzia艂, 偶e jej to si臋 nic nie podoba. A ona wtedy powiedzia艂a, ze je艣li tak to „zacznie inaczej” i napisa艂a pismo z pro艣b膮 o sprawdzenie przetargu, poniewa偶 ca艂a Komisja Rewizyjna by艂a przeciwko temu, aby ten przetarg rozstrzygn膮膰 i by艂a za tym aby go anulowa膰 i rozpisa膰 nowy i dlatego napisa艂a to pismo o sprawdzenie, a jak napisa艂a pismo i otrzyma艂a odpowied藕, to dowiedzia艂a si臋, 偶e przetarg by艂 藕le zrobiony – z pisma tego wychodzi – „na pierwszy rzut oka” -, i偶 jest to skandal. Ale jak si臋 do tego ustosunkuje Prezes to nie wiadomo. Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 nie jest prawd膮 to co m贸wi W贸jt – 偶e daje jej dokumenty „na tacy”. Prosi艂a wielokrotnie W贸jta i na Komisjach i na sesjach i nic nie dosta艂a.

Pan Parol, powiedzia艂, 偶e podoba艂o mu si臋 dzisiejsze stwierdzenie W贸jta, i偶 dobrze jest odpowiada膰 na pytania zadawane - na w艂asnym podw贸rku. Pan Parol powiedzia艂, 偶e chcia艂by aby to motto: za艂atwia膰 na w艂asnym podw贸rku, odpowiada膰 – by艂o bardziej zrozumia艂e, 偶eby by艂o bardziej zrozumia艂e, czytelne w odpowiedziach, nie tak interpretowane jak dzisiaj przez p. Jana Doma艅skiego – 偶e jak on (tzn. p. Parol) si臋 pyta o zad艂u偶enie to znaczy, 偶e chce co艣 blokowa膰.

Pan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e p. Parolowi chodzi艂o zapewne o to, 偶e przekroczone jest ju偶 przez gmin臋 dozwolone 60% zad艂u偶enia, ale zawi贸d艂 si臋 bo takiego zad艂u偶enia nie ma a spodziewane jest najwy偶ej 40%.
Pan Parol pwiedzia艂, 偶e jest to interpretacja z艂o艣liwa, u艂omna. Zapyta艂 o to, bo nie mia艂 okazji zapyta膰 si臋 wcze艣niej np.. na posiedzeniu komisji – bo posiedze艅 Komisji ju偶 od dawna nie by艂o. Pan Parol zauwa偶y艂 nast臋pnie, 偶e prawdopodobnie nie b臋dzie mo偶liwe dobudowanie przy艂膮czy wodoci膮gowych do mieszka艅c贸w Bud Wielgoleskich, kt贸rzy nie byli uj臋ci w kompleksowej sieci wodoci膮gowej, ale on rozumie, 偶e s膮 problemy finansowe. Ludzie ci dowo偶膮 sobie wod臋 obecnie. Budy s膮 te偶 jedyn膮 chyba wsi膮, kt贸ra nie ma przystanku dla uczni贸w, ale on rozumie, 偶e na to tak偶e nie ma obecnie 艣rodk贸w.
Pani Alina Saracka – radca prawny, powiedzia艂a ad. interpelacji, i偶 nie jest tak, 偶e aby otrzyma膰 informacj臋 to trzeba pisa膰 do ew. innych organ贸w, kt贸re tych informacji mog膮 udzieli膰, bo 偶aden organ poza W贸jtem takiej informacji nie udzieli, bo tylko w gminie znajduj膮 si臋 dokumenty 藕r贸d艂owe. S膮 dwie formy. Albo kto艣 wyst臋puje jako Komisja Rewizyjna – wtedy mo偶e wyst臋powa膰 w zakresie spraw zleconych Komisji Rewizyjnej, czyli te kt贸re ma w zakresie planu oraz zlecone przez Rad臋. Druga droga to taka, 偶e ka偶dy kto jest mieszka艅cem gminy ma prawo 偶膮da膰 dost臋pu do informacji publicznej. Je艣li takich informacji nie uzyska, to W贸jt musi wyda膰 decyzje o odmowie informacji. Na tak膮 decyzje s艂u偶y skarga do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego – to jest droga domagania si臋 informacji a nie poprzez sk艂adanie skarg do r贸偶nych instytucji na temat rzetelno艣ci b膮d藕 nierzetelno艣ci prowadzonego post臋powania.

Pan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e tu nie chodzi艂o o to 偶eby p. Jadwiga 艢luzek skontrolowa艂a wydatki czy co艣 w tym rodzaju – tu chodzi艂o jedynie tylko o to, 偶eby W贸jta ukara膰 tak, 偶eby nie m贸g艂 startowa膰 w wyborach. S膮 osoby, kt贸re pragn膮 startowa膰 do wybor贸w i to jest ca艂y podtekst tej sprawy (…) Pan Parol chcia艂, 偶eby to 60% by艂o przekroczone - wtedy by si臋 cieszy艂.

4) „Dlaczego W贸jt nie poinformowa艂 radnych na sesji w dniu 28 kwietnia o wstrzymaniu finansowania budowy Sali gimnastycznej w Latowiczu w wyniku z艂ego przygotowania przetargu”.
Pan W贸jt wyja艣ni艂, 偶e uniemo偶liwi艂o mu poinformowanie o powy偶szym uprzednie wyst膮pienie p. radnej Jadwigi 艢luzek, kt贸ra w wyst膮pieniu tym poinformowa艂a o ca艂ej sprawie zwi膮zanej z kontrol膮 – uprzedzaj膮c planowan膮 informacj臋 W贸jta. W konsekwencji powy偶szego W贸jt ograniczy艂 swoje wyst膮pienie do wyja艣nienia zaistnia艂ej sytuacji.

Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e historia lubi si臋 powtarza膰. Jego brat Andrzej Pi艂atkowski 13 lat temu wystara艂 si臋 o 350mln. z艂. na budow臋 szko艂y. Za to straszono go prokuratorem – niekt贸rzy chcieli go wsadzi膰 do wi臋zienia. By艂 przes艂uchiwany. Na to wszystko s膮 dokumenty. Taka sytuacja jest teraz z W贸jtem – to on przez ostatnie 4 lata za艂atwi艂 pieni膮dze na wodoci膮gi, na sal臋 gimnastyczn膮, na kanalizacj臋 a w tej chwili radna w swojej interpelacji pisze, 偶e nic przez 4 lata nie robi艂. Pan radny powiedzia艂, 偶e nie rozumie sytuacji, gdy w interpelacji pisze si臋, 偶e nic nie robi艂, a autorka interpelacji g艂osuje „za” w punkcie 4 porz膮dku obrad – bo je艣li tak s膮dzi jak pisze to po co daje W贸jtowi pieni膮dze?

Pani radna Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e g艂osowa艂a tak poniewa偶 30 marca by艂a uchwa艂a bud偶etowa, w kt贸rej jest zapis o III etapie kanalizacji i dzisiaj trzeba zaci膮gn膮膰 kredyt na t膮 inwestycj臋 – jest to normalne.

5) „Dlaczego W贸jt obci膮偶y艂 interpeluj膮c膮 na sesji Rady w dniu 28 kwietnia odpowiedzialno艣ci膮 za wstrzymanie finansowania budowy Sali gimnastycznej

W贸jt powiedzia艂, 偶e nie mo偶e zgodzi膰 si臋 ze stwierdzeniem p. radnej, i偶 obci膮偶y艂 j膮 odpowiedzialno艣ci膮.

6) „Prosz臋 o wyja艣nienie czy przetargi na budow臋 oczyszczalni 艣ciek贸w i kanalizacji maj膮 b艂臋dy, kt贸re mog膮 skutkowa膰 wstrzymaniem ich finansowania”.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e nie wie czy przetargi te maj膮 b艂臋dy – nie jest i nie czuje si臋 ekspertem w tej kwestii, nie jest od takiej oceny. Jego zadaniem jako zamawiaj膮cego jest dopilnowanie, aby zesp贸艂 ludzi, kt贸ry nad tym pracuje przygotowa艂a jak najlepsz膮 specyfikacje, 偶eby komisja przetargowa w艂a艣ciwie zbada艂a dokumenty.

Pani 艢luzek powiedzia艂a, 偶e mieszka艅cy „na Latowiczu” powiedzieli, 偶e zatrzymana jest kanalizacja bo co艣 si臋 tam dzieje – dlatego o to pyta.
W贸jt powiedzia艂, aby p. radna nie s艂ucha艂a tego co m贸wi膮 ludzie bo m贸wi膮 oni r贸偶ne rzeczy.

Pani 艢luzek powiedzia艂a, ze m贸wi膮 to tak偶e pracownicy UG – dlatego zapyta艂a czy s膮 b艂臋dy, bo ma prawo zapyta膰.

Pan Jan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e bez wzgl臋du na to co W贸jt by robi艂 to by艂aby taka sama sytuacja bo s膮 to ostatnie 4 miesi膮ce przed wyborami i trzeba to wszystko przyspieszy膰, aby odsun膮膰 konkurencj臋, bo „W贸jta nie mogli nigdy pokona膰”.

Pan Ryszard Podobas powiedzia艂, 偶eby spr贸bowa膰 si臋 porozumie膰, mo偶e jeszcze da si臋 co艣 zrobi膰, aby decyzja Prezesa UZP by艂a pozytywna.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e nie bardzo wie jak mo偶na by艂oby to zrobi膰 – mo偶na jedynie czeka膰 na odpowied藕 na pismo skierowane do UZP z nadziej膮, 偶e wniesie ona co艣 pozytywnego.

W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e zako艅czy艂 ju偶 odpowiedzi na interpelacje z dnia 19 czerwca i teraz chcia艂by przej艣膰 do drugiej kwestii. Pan W贸jt poinformowa艂, 偶e w dniu 8 czerwca otrzyma艂 pismo Rzecznika Dyscypliny Finans贸w Publicznych Nr RIO-IV-R-71/06 z dnia 6 czerwca 2006 r. przekazuj膮ce w za艂膮czeniu do rozpatrzenia pisma p. Jadwigi 艢luzek – Radnej i Cz艂onka Komisji Rewizyjnej Gminy Latowicz dotycz膮ce naruszenia przez W贸jta Gminy Latowicz dyscypliny finans贸w publicznych.
Pan W贸jt odczyta艂 pierwsze z za艂膮czonych pism p. radnej (w za艂膮czeniu do protoko艂u kopia pisma).
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e je艣li chodzi o dost臋p do informacji – to jest w protoko艂ach Komisji Rewizyjnej zapisane, 偶e by艂y dokumenty dotycz膮ce inwestycji analizowane – zgodnie z planem pracy Komisji. Je艣li chodzi o SUW Chy偶yny to jest protok贸艂 z Komisji Rewizyjnej, w kt贸rym jest zapis, i偶 by艂y niejasno艣ci odno艣nie prawa do udost臋pniania do wgl膮du pewnych dokument贸w i zosta艂o w tej sprawie wystosowane pismo do UZP.
Reasumuj膮c – Komisja Rewizyjna mia艂a mo偶liwo艣膰 dokonania kontroli inwestycji i przetarg贸w. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e trzeba zachowywa膰 pewne wymogi formalne - nie mo偶e by膰 tak, 偶e p. radna 偶膮da przyniesienia sobie na komisje jaki艣 dokument贸w i nie wiadomo, czy to radna jako radna czy to komisja chce te dokumenty itd.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e ka偶da Komisja musi dzia艂a膰 wed艂ug planu zatwierdzonego przez Rad臋 Gminy. Mo偶e tak偶e wykonywa膰 czynno艣ci na podstawie zlecenia otrzymanego od Rady – poza planem. Poszczeg贸lny radny nie ma natomiast 偶adnych uprawnie艅 kontrolnych i prawa do 偶膮dania dokument贸w. Ma natomiast tak jak ka偶dy mieszkaniec gminy prawo do 偶膮dania dost臋pu do informacji publicznej na zasadach okre艣lonych w ustawie.
Nast臋pnie W贸jt przeszed艂 do poruszanej w pi艣mie p. radnej sprawy zakupu przez gmin臋 w 2001 r. dzia艂ki pod SUW w Chy偶ynach. Poinformowa艂, 偶e akt notarialny podpisano po negocjacjach Zarz膮du Gminy z w艂a艣cicielem dzia艂ki. Sprawa by艂a przedmiotem obrad sesji Rady Gminy, na kt贸rej radni wyrazili zgod臋, aby kupi膰 dzia艂k臋 za 60ty艣. z艂 oraz za艂o偶y膰 na koszt gminy przy艂膮cze dla w艂a艣ciciela dzia艂ki. Kwestia ta by艂a te偶 omawiana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Pani 艢luzek akceptowa艂a wtedy zakup dzia艂ki za 60 ty艣.z艂 by艂a natomiast przeciwna instalacji przy艂膮cza na koszt gminy.
Z kolei W贸jt przeszed艂 do kwestii wymiany dachu na starej szkole w Wielgolesie. W贸jt poinformowa艂, 偶e dokumenty zwi膮zane z t膮 spraw膮 by艂y analizowane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w roku 2004. W贸jt powiedzia艂, 偶e chodzi艂o o to, aby wykorzysta膰 mo偶liwo艣膰 pokrycia szko艂y kosztem elewacji sali sportowej. W p贸藕niejszym okresie elewacja zosta艂a wykonana kompleksowo na ca艂ym kompleksie szkolnym. W kwestii ocieplenia szk贸艂 i wymiany dach贸w na szko艂ach p. W贸jt powiedzia艂, 偶e by艂y to decyzje Rady – by艂o to korzystne, przy 50% dofinansowania.
Pan Jan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e przecie偶 p. 艢luzek sama chcia艂a, 偶eby te dachy na szko艂ach zmieni膰.
Pan W贸jt z kolei przeszed艂 do kwestii awarii wodoci膮gowych (tak偶e poruszanej w pi艣mie). Powiedzia艂, 偶e awarie rzeczywi艣cie si臋 zdarzaj膮 (koszt w 2005 r. to ok. 36 ty艣.z艂) Trudno powiedzie膰 jakie s膮 przyczyny tych awarii – prawdopodobnie s膮 wadliwe uszczelki, kt贸re p臋kaj膮.
Pan S艂awomir 艢wi膮tek powiedzia艂, i偶 p. 艢luzek zawsze si臋 deklarowa艂a jako dzia艂aj膮ca dla dobra gminy, dla dobra spo艂ecze艅stwa, tymczasem z dzisiejszej sesji mo偶na mie膰 zupe艂nie inne odczucie tzn. takie, 偶e p. radna dzia艂a wbrew mieszka艅com, wbrew gminie. Pan 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e je艣li p. radna ma co艣 do W贸jta, to nie znaczy, 偶e ma tak post臋powa膰, bo takie sprawy za艂atwia si臋 inaczej. Pan 艢wi膮tek zauwa偶y艂, i偶 p. radna stawia zarzuty odno艣nie SUW w Chy偶ynach a przecie偶 sama by艂a za tym, o co teraz ma pretensje do W贸jta. Nast臋pnie p. radny wyrazi艂 zdziwienie tak偶e dla zarzutu odno艣nie wykonania dachu na starej szkole w Wielgolesie. Pan radny spyta艂 p. 艢luzek czy to znaczy, 偶e uwa偶a, i偶 to 藕le, 偶e dach zosta艂 zrobiony?
Pani radna powiedzia艂a, 偶e tak nie uwa偶a, ale r贸wnie偶 m贸g艂 by膰 przetarg na to zrobiony i mog艂a by膰 uchwa艂a – ona jedna nie zatrzyma艂a by tego, a by艂oby to zrobione wtedy tak jak nale偶y.
Pan 艢wi膮tek zapyta艂 p. radnej czy zdaje sobie ona spraw臋, 偶e dzi臋ki temu, i偶 zosta艂o to zrobione tak jak by艂o zrobione to zaoszcz臋dzono pieni膮dze?
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e Rada musi zaj膮膰 stanowisko w sprawie pism p. 艢luzek przekazanych przez Rzecznika. Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e pismo od Rzecznika wp艂yn臋艂o tak偶e do Rady. Przewodnicz膮cy Rady przedstawi艂 nast臋pnie radnym tre艣膰 pisma Rzecznika Dyscypliny Finans贸w Publicznych Nr RIO-IV-R71/06 z dnia 6 czerwca 2006 r oraz tre艣膰 za艂膮czonych do przedmiotowego pisma, przekazanych do rozpatrzenia, pism p. Jadwigi 艢luzek – Radnej i Cz艂onka Komisji Rewizyjnej Gminy Latowicz tj. pisma z dnia 17 maja 2006 r. oraz pisma z dnia 22 maja 2006 r. dotycz膮cych naruszenia dyscypliny finans贸w publicznych przez W贸jta Gminy Latowicz (w za艂膮czeniu do protoko艂u kopia pisma Rzecznika Dyscypliny Finans贸w publicznych nr RIO-IV-R-71/06 wraz z za艂膮czonymi pismami p. Jadwigi 艢luzek).
Po przedstawieniu powy偶szego Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 o wyra偶enie stanowiska odno艣nie przedstawionych w pismach p. radnej kwestii, tj:
- nieprawid艂owo艣ci zaistnia艂ych w trakcie budowy sali gimnastycznej w Latowiczu
- nieprawid艂owo艣ci w przygotowaniu i przebieg贸w przetarg贸w
- blokowania przez W贸jta dost臋pu do dokument贸w finansowych i administracyjnych
- budowy SUW
- budowy oczyszczalni 艣ciek贸w
- budowy wodoci膮g贸w i awarii sieci wodoci膮gowej
Pan Zbigniew Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e chyba dla wi臋kszo艣ci radnych stanowisko Rady jest jasne, bo chodzi tutaj o ponad 2mln.z艂. Pan Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e nie wie co p. 艢luzek chcia艂a osi膮gn膮膰 przez napisanie tego pisma do UZP – nie wie jak mo偶na by艂o nie przewidzie膰 konsekwencji.
Pan Seku艂a powiedzia艂, 偶e jego zdaniem W贸jt dzia艂a za dobrze i dlatego jest taka zazdro艣膰.
Nast臋pnie g艂os zabra艂 ponownie p. radny Zbigniew Pi艂atkowski – Wiceprzewodnicz膮cy Rady. Pan Zbigniew Pi艂atkowski zg艂osi艂 wniosek, aby w przedmiotowej sprawie Rada zaj臋艂a nast臋puj膮ce stanowisko:
„Po przeanalizowaniu tre艣ci pism p. Jadwigi 艢luzek – Radnej i Cz艂onka Komisji Rewizyjnej Gminy Latowicz skierowanych do Rzecznika Dyscypliny Finans贸w Publicznych tj. pisma z dnia 17 maja 2006 r. i pisma z dnia 22 maja 2006 r. i opisanych w nich okoliczno艣ci stwierdzamy, 偶e przedstawione okoliczno艣ci nie znajduj膮 pokrycia w istniej膮cych faktach i nie wskazuj膮 na naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych”.
Pan Andrzej Gizi艅ski zaproponowa艂, aby zwr贸ci膰 si臋 do p. 艢luzek aby stwierdzi艂a, 偶e po wnikliwej analizie zagadnienia i obszernych wyja艣nieniach uznaje, 偶e jej pismo by艂o niezasadne i wycofa艂a je. Mo偶e b臋dzie to szansa na uratowanie dotacji.
Pani Mariola Kluska powiedzia艂a, 偶e jej zdaniem powinny zosta膰 wystosowane dwa pisma ze stanowiskiem Rady: jedno do UZP a drugie do Rzecznika Finans贸w Publicznych.
Pani 艢luzek powiedzia艂a, 偶e je艣li jest taka mo偶liwo艣膰, to mog艂aby wycofa膰 z艂o偶one przez siebie pisma.
Przewodnicz膮cy Rady przyj膮艂 zg艂oszony wniosek p. Pi艂atkowskiego, a nast臋pnie zapyta艂, czy s膮 jeszcze jakie艣 inne wnioski. Wobec tego, i偶 nie zg艂oszono innych wniosk贸w, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 po g艂osowanie wniosek zg艂oszony przez p. radnego Zbigniewa Pi艂atkowskiego.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 12 g艂osami „za” przy 3 g艂osach „wstrzymuj膮cych” popar艂a wniosek p. Zbigniewa Pi艂atkowskiego.
Pani Mariola Kluska zaproponowa艂a wystosowanie jeszcze pisma z pozytywnym stanowiskiem Rady odno艣nie opinii o pracy W贸jta, aby pom贸c W贸jtowi - do UZP. Podobne zdanie wyrazi艂 tak偶e p. radny Jan Doma艅ski.
Pan Parol powiedzia艂, 偶e wstrzyma艂 si臋 w g艂osowaniu nad wnioskiem p Pi艂atkowskiego poniewa偶 nie zna si臋 na tym. Natomiast co do prawid艂owej dzia艂alno艣ci, pracy W贸jta – to g艂osowa艂by „za”.
Pani Mariola Kluska zg艂osi艂a wniosek, aby w przedmiotowej sprawie Rada zaj臋艂a nast臋puj膮ce stanowisko:
„Rada Gminy Latowicz popiera stanowisko W贸jta Gminy Latowicz zawarte w pi艣mie Nr 0913/1/06 z dnia 4 maja 2006 r. skierowanym do Prezesa Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych. Jednocze艣nie gor膮co prosi o ponowne przeanalizowanie stanu faktycznego i prawnego, jaki zaistnia艂 w przedmiotowej sprawie i zweryfikowanie stwierdzonych uchybie艅 zamawiaj膮cego – Gminy Latowicz w zakresie ich kwalifikacji. Ponadto Rada Gminy wskazuje, i偶 uchybienia powsta艂e w trakcie udzielania zam贸wienia publicznego s膮 niewsp贸艂mierne w stosunku do szkody, kt贸ra mo偶e powsta膰 na skutek braku realizacji tego zam贸wienia. Maj膮c na uwadze wzgl臋dy spo艂eczne jak r贸wnie偶 dba艂o艣膰 o wydatkowanie 艣rodk贸w publicznych bardzo prosimy o umo偶liwienie realizacji udzielonego zam贸wienia dla dobra spo艂eczno艣ci lokalnej”.
Przewodnicz膮cy Rady przyj膮艂 zg艂oszony wniosek, a nast臋pnie zapyta艂, czy s膮 jeszcze jakie艣 inne wnioski. Wobec tego, i偶 nie zg艂oszono innych wniosk贸w, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 po g艂osowanie wniosek zg艂oszony przez p. radn膮 Mariol臋 Kluska.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie popar艂a zg艂oszony wniosek.
Nast臋pnie p. W贸jt powiedzia艂, 偶e by艂oby bardzo dobrze, aby p. 艢luzek wykaza艂a dobra wol臋 i wycofa艂a te pisma, kt贸re posz艂y - kieruj膮c si臋 interesem publicznym – chodzi o dofinansowanie sali. Nie wiadomo, na ile by to pomog艂o, ale du偶o 艂atwiej wtedy by艂oby UZP podj膮膰 decyzj臋. Pani radna przed chwil膮 zdradzi艂a ch臋膰 wycofania tych pism.
Pani Jadwiga 艢luzek stwierdzi艂a, 偶e dzisiaj nie odpowie na to pytanie, ale skontaktuje si臋 z odpowiednimi osobami z UZP, aby t膮 spraw臋 przedyskutowa膰 – dowie si臋 m.in. czy wog贸le jest mo偶liwo艣膰, aby te pisma wycofa膰.
Pani 艢luzek powiedzia艂a, 偶e je艣li dowie si臋 od nich, i偶 po wycofaniu pism wszystko si臋 naprawi – to wtedy podejmie decyzj臋.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e tego p. 艢luzek na pewno nie us艂yszy bowiem post臋powanie jest ju偶 wszcz臋te i nikt nie b臋dzie m贸g艂 takiej deklaracji z艂o偶y膰. W tej chwili to wycofanie mo偶e spowodowa膰 jedynie, i偶 post臋powanie b臋dzie 艂agodniej rozpatrywane, b臋dzie 艂atwiej podj膮膰 decyzj臋 ale na pewno nikt nie powie, 偶e jak p. 艢luzek wycofa pisma to post臋powanie b臋dzie umorzone.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e na pewno nikt takiej gwarancji nie da, ale mo偶e to pom贸c w podj臋ciu decyzji.
Pani 艢luzek stwierdzi艂a, 偶e jej zdaniem tak膮 deklaracj臋 mo偶e otrzyma膰. Nast臋pnie zadeklarowa艂a, i偶 je艣li b臋dzie trzeba to pojedzie w tej sprawie do Warszawy do UZP, ale najpierw zapyta czy mo偶e swoje pisma wycofa膰.
Pan W贸jt powiedzia艂, aby pami臋ta艂a, 偶e najwa偶niejszy jest UZP, bo Rzecznik Dyscypliny Finans贸w Publicznych dotyczy ju偶 tylko bezpo艣rednio jego osoby, czyli nie ma wp艂ywu na finanse gminy.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e jest pewne, i偶 p. 艢luzek ma prawo z艂o偶y膰 o艣wiadczenie woli polegaj膮ce na cofni臋ciu pisma. Inn膮 spraw膮 jest to, co zrobi膮 ci, do kt贸rych pismo zosta艂o uprzednio z艂o偶one.
W贸jt powiedzia艂, 偶e by艂oby to dobre poniewa偶 inaczej rozpatruje si臋 spraw臋 gdy strona skar偶膮ca wycofa艂a pismo.
Pani 艢luzek powiedzia艂a, 偶e po prostu W贸jt nie chcia艂 jej udost臋pni膰 dokument贸w i dlatego napisa艂a do UZP, aby to zbada艂.
Pan S艂awomir 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e teraz p. 艢luzek zna ju偶 sytuacj臋.
Pani 艢luzek powiedzia艂a, 偶e zna ale nie do ko艅ca. Bo je艣li teraz kiedy pojedzie do UZP to bierze wszystko na siebie, ale nie mo偶na zapomnie膰, i偶 za t膮 rzecz ludzie bior膮 pieni膮dze. S膮 stanowiska, s膮 zakresy czynno艣ci i s膮 pot臋偶ne za to pieni膮dze. To nie ona zrobi艂a b艂膮d. Ona zwr贸ci艂a si臋 tylko o sprawdzenie, o pomoc. A tu ludzie wydali ten dokument.
Pan 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e przecie偶 wszyscy mieli 艣wiadomo艣膰, 偶e jest to sytuacja ryzykowna.
Pani 艢luzek powiedzia艂a, 偶e je艣li ryzykowna to trzeba by艂o to dobrze zrobi膰.
11
SPRAWY R脫呕NE

Spraw r贸偶nych nie zg艂oszono.

12
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

13
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Witold K艂os - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XXXIII sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.
Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2007-06-29 13:17:22
Data ostatniej modyfikacji : 29.06.2007 13:17
Liczba wy艣wietle艅 : 1873licznik odwiedzin: 2206104