logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XXXIV/06

12 pa藕dziernika 2006 roku

PROTOK脫艁 NR XXXIV/06

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 12 pa藕dziernika 2006 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, (nieobecni: p. Zenon Mikos, p. Robert Skwara, p. Jerzy Papi艅ski) co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy,
2. Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta,
3. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
4. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Starosty Mi艅skiego na temat budowy i remont贸w dr贸g powiatowych na terenie gminy Latowicz.
5. Przedstawienie za艂o偶e艅 do Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007 – 2013.
6. Informacja przedstawiciela Policji Pa艅stwowej z Komisariatu Policji w Mrozach na temat bezpiecze艅stwa.
7. Informacja Komendanta Gminnego OSP na temat funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy Latowicz.
8. Informacja na temat przebiegu realizacji inwestycji:
- budowy gminnej oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z I etapem kanalizacji w m. Latowicz
- budowy II etapu kanalizacji w m. Latowicz
- budowy III etapu kanalizacji w m. Latowicz
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zbycia nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Latowicz stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz na rzecz Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Transborze na cele publiczne.
11. Ocena realizacji uchwa艂y w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Latowicz.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
13. Rozpatrzenie skargi na dzia艂alno艣膰 Rady Gminy Latowicz.
14. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za I p贸艂rocze 2006 r.
15. Informacja na temat zad艂u偶enia oraz prognoza d艂ugu na rok 2006 i lata nast臋pne.
16. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
17. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
18. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy r贸偶ne.
20. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
21. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.

Przewodnicz膮cy Rady poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek zg艂osi艂 wniosek o usuni臋膰 porz膮dku obrad punkt贸w Nr. 9 oraz Nr. 10. Pan radny stwierdzi艂, 偶e tymi sprawami powinna zaj膮膰 si臋 ju偶 nowa Rada Gminy.
Poniewa偶 nie zg艂oszono innych wniosk贸w Przewodnicz膮cy podda艂 pod glosowanie usuni臋cie z porz膮dku obrad punktu Nr 9.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, 6 g艂osami „za” oraz 4 „przeciw” przy 2 „wstrzymuj膮cych” nie wyrazi艂a zgody na usuni臋cie z porz膮dku obrad punktu Nr 9.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie usuni臋cie z porz膮dku obrad punktu Nr 10. Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, 6 g艂osami „za” oraz 4 „przeciw” przy 2 „wstrzymuj膮cych” nie wyrazi艂a zgody na usuni臋cie z porz膮dku obrad punktu Nr 9.
Pan Jaros艂aw P艂atek poprosi艂 o wyja艣nienie zasad g艂osowania nad zmianami w porz膮dku obrad.
Pani Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy wyja艣ni艂a, 偶e do zmiany porz膮dku obrad potrzebna jest bezwzgl臋dna wi臋kszo艣膰 ustawowego sk艂adu Rady Gminy – czyli 8 g艂os贸w „za”. Pani Sekretarz wyja艣ni艂a, i偶 wynika to z przepis贸w ustawy o samorz膮dzie gminnym a nast臋pnie przytoczy艂a odpowiedni zapis ustawowy.
Poniewa偶 nie zg艂oszono 偶adnych innych wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Nie zg艂oszono zapyta艅 ani interpelacji.


4
INFORMACJA STAROSTY MI艃SKIEGO NA TEMAT BUDOWY I REMONT脫W DR脫G POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Informacje przedstawi艂 Radzie p. Antoni Jan Tarczy艅ski – Starosta Mi艅ski. Opr贸cz wiadomo艣ci uj臋tych w temacie p. Starosta poruszy艂 tak偶e m.in. kwesti臋 ew. powstania tzw. obszaru metropolitalnego miasta Warszawy. Pan Tarczy艅ski poinformowa艂, 偶e projekt przewiduje w艂膮czenie do tego obszaru zachodniej cz臋艣膰 Powiatu Mi艅skiego. Starosta stwierdzi艂, i偶 z jego strony nie b臋dzie na to zgody – jego zdaniem mo偶na bra膰 pod uwag臋 jedynie w艂膮czenie do tego obszaru Powiatu Mi艅skiego jako ca艂o艣ci – bez dzielenia. Pan Antoni Tarczy艅ski poruszy艂 tak偶e m.in. kwestie bezpiecze艅stwa. Stwierdzi艂, i偶 jego zdaniem b艂臋dna by艂a likwidacja posterunk贸w policji w gminach i ma nadziej臋, 偶e posterunki te do gmin powr贸c膮 – tak偶e do Latowicza, bo jest to dobre rozwi膮zanie.
Po wyst膮pieniu Starosty g艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Pan Parol podzi臋kowa艂 p. Staro艣cie za umo偶liwienie wykonania drogi z Bor贸wka do Starogrodu oraz poprosi艂, aby p. Starosta pami臋ta艂, 偶e droga ta czeka na kontynuacj臋. Pan Parol podzi臋kowa艂 tak偶e radnym, za to, i偶 g艂osowali za wykonaniem tej drogi i przeznaczeniem na to niezb臋dnych 艣rodk贸w z bud偶etu gminy.
Nast臋pnie glos zabra艂 p. radny Zbigniew Pi艂atkowski. Pan radny podzi臋kowa艂 Staro艣cie za wysok膮 jako艣膰 bazy o艣wiatowej je艣li chodzi o pozostaj膮ce pod zarz膮dem powiatu szkolnictwo 艣rednie.
Z kolei g艂os zabra艂 p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy. Podzi臋kowa艂 p. Staro艣cie za ca艂okszta艂t wsp贸艂pracy. Stwierdzi艂, 偶e wsp贸艂praca ta b臋dzie na pewno kontynuowana w kwestii modernizacji dr贸g powiatowych, kt贸rych na terenie gminy Latowicz jest wyj膮tkowo du偶o. Pan W贸jt powiedzia艂a, 偶e chodzi tu o wsp贸艂prac臋 przy nak艂adzie koszt贸w w stosunku 50%/50% z gminy oraz powiatu. W贸jt wymieni艂 m.in. nast臋puj膮ce odcinki dr贸g czekaj膮ce na remont: Wymy艣le-D臋be Ma艂e-Koz艂贸w-Parys贸w, Kamionka-Wymy艣le-D臋be Ma艂e, Jeruzal-W臋偶yczyn-Waliska-Kiczki, Oleksianka-Iwowe. W贸jt wyrazi艂 tak偶e nadziej臋, 偶e dojdzie do skutku planowana modernizacja budynku po by艂ym posterunku policji w Latowiczu i b臋dzie mo偶liwe utworzenie tam nowego posterunku.


5
PRZEDSTAWIENIE ZA艁O呕E艃 DO PROGRAMU ROZWOJU OBSZAR脫W WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013

Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 p. Leon Jurek – Kierownik Powiatowego Biura ARiMR w Mi艅sku Mazowieckim nie m贸g艂 niestety przyby膰 na dzisiejsz膮 sesj臋 Rady Gminy, wobec czego nie b臋dzie mo偶na zrealizowa膰 planowanego punktu.


6
INFORMACJA PRZEDSTAWICIELA POLICJI PA艃STWOWEJ Z KOMISARIATU POLICJI W MROZACH NA TEMAT BEZPIECZE艃STWA

Informacj臋 przedstawi艂 starszy aspirant Tomasz Cembrzuski (informacja stanowi za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u). Pan Cembrzuski powiedzia艂 m.in., 偶e tak偶e jest zwolennikiem posterunk贸w policji w gminach oraz zach臋ci艂 do prowadzenia dzia艂a艅 w kierunku utworzenia posterunku policji w Latowiczu.
W贸jt Gminy zapyta艂, ile policjant贸w wg. p. Cembrzuskiego powinien mie膰 posterunek w Latowiczu, aby spe艂nia艂 dobrze swoj膮 funkcj臋?
Pan Tomasz Cembrzuski powiedzia艂, 偶e jego zdaniem taki posterunek powinien mie膰 pi臋ciu policjant贸w


7
INFORMACJA KOMENDANTA GMINNEGO OSP NA TEMAT FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK OSP
NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Informacj臋 przedstawi艂 p. Ryszard Szajkowski – Komendant Gminny Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w gminie Latowicz. Rada przyj臋艂a informacj臋 do wiadomo艣ci.


8
INFORMACJA NA TEMAT PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI:
- BUDOWY GMINNEJ OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W WRAZ Z
I ETAPEM KANALIZACJI W M. LATOWICZ
- BUDOWY II ETAPU KANALIZACJI W M. LATOWICZ
- BUDOWY III ETAPU KANALIZACJI W M. LATOWICZ


Informacj臋 przedstawi艂 p. Tadeusz Nowicki – insp. ds. inwestycji (informacja stanowi za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u). Rada przyj臋艂a informacj臋 do wiadomo艣ci.


9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZBYCIA NIERUCHOMO艢CI W MIEJSCOWO艢CI LATOWICZ STANOWI膭CYCH W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod glosowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, 7 g艂osami „za” przy 4 „przeciw” oraz 2 „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zbycia nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Latowicz stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz – uchwa艂a Nr XXXIV/209/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WYRA呕ENIA ZGODY NA DOKONANIE DAROWIZNY NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ NA RZECZ OCHOTNICZEJ STRA呕Y PO呕ARNEJ W TRANSBORZE NA CELE PUBLICZNE

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod glosowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, 10 g艂osami „za” przy 3 „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz na rzecz Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Transborze na cele publiczne – uchwa艂a Nr XXXIV/211/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


11
OCENA REALIZACJI UCHWA艁Y W SPRAWIE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY LATOWICZ


Informacje dotycz膮ce PRL gminy Latowicz przedstawi艂 W贸jt Gminy. Poinformowa艂, 偶e PRL jest dokumentem potrzebnym przy ubieganiu si臋 o 艣rodki z zewn膮trz. Przy sk艂adaniu wniosk贸w o dofinansowanie konieczne jest posiadanie przez gmin臋 PRL. Pan W贸jt przypomnia艂, 偶e PRL gminy Latowicz zosta艂 uchwalony dwa lata temu. P贸藕niej by艂a jeszcze jeden raz wprowadzana do niego zmiana. W贸jt Gminy om贸wi艂 w skr贸cie plany inwestycyjne zawarte w PRL oraz ich realizacj臋 na dzie艅 dzisiejszy. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e organem odpowiedzialnym za wnikliwe analizowanie i przedstawianie raport贸w z realizacji PRL jest Komisja Bud偶etu.
Poniewa偶 temat by艂 przedstawiany na posiedzeniach komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.

W tym momencie na sesj臋 Rady przyby艂 p. Robert Skwara oraz p. Jerzy Papi艅ski. Obrady opu艣cili natomiast: p. Jadwiga 艢luzek, p. Stanis艂aw Parol, p. Jaros艂aw P艂atek.


12
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI


Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Andrzej Jarz臋bski – insp. ds. gospodarki komunalnej.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod glosowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 11 radnych, 10 g艂osami „za” przy 1 „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami na terenie gminy Latowicz – uchwa艂a Nr XXXIV/212/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

13
ROZPATRZENIE SKARGI NA DZIA艁ALNO艢膯
RADY GMINY LATOWICZ

Pan Witold K艂os odczyta艂 tre艣膰 skargi mieszkanki gminy Latowicz przekazanej przez Wojewod臋 Mazowieckiego do rozpatrzenia Radzie Gminy Latowicz. (skarga na stanowisku ds. obs艂ugi Rady Gminy).
Poniewa偶 tre艣膰 skargi by艂a analizowana podczas posiedze艅 komisji, radni nie wnie艣li uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod glosowanie projekt uchwa艂y w sprawie uznania skargi za bezzasadn膮.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 11 radnych, 10 g艂osami „za” przy 1 „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uznania skargi za bezzasadn膮 – uchwa艂a Nr XXXIV/212/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


14
ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ ZA I P脫艁ROCZE 2006 R.

Sprawozdanie z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za I p贸艂rocze 2006 r. przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy (w za艂膮czeniu do protoko艂u). Pani Skarbnik przedstawi艂a tak偶e opini臋 Regionalnej Izby Obrachunkowej odno艣nie przedmiotowego sprawozdania (w za艂膮czeniu do protoko艂u). RIO zaopiniowa艂a sprawozdanie z bud偶etu pozytywnie. Rada przyj臋艂a powy偶sze do wiadomo艣ci nie wnosz膮c uwag ani pyta艅.


15
INFORMACJA NA TEMAT ZAD艁U呕ENIA ORAZ PROGNOZA D艁UGU NA ROK 2006 I LATA NAST臉PNE

Informacj臋 na temat zad艂u偶enia oraz prognoz臋 d艂ugu na rok 2006 i lata nast臋pne przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy (materia艂y w za艂膮czeniu do protoko艂u).

16
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY
W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Pan Witold K艂os – Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂 o swojej dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami (informacja w za艂膮czeniu do protoko艂u).

17
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA
W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski z艂o偶y艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).18
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie by艂o zapyta艅 ani interpelacji.


19
SPRAWY R脫呕NE

Pan Andrzej Jarz臋bski – insp. ds. gospodarki komunalnej poinformowa艂, 偶e podczas najbli偶szej zbi贸rki odpad贸w wielkogabarytowych (w dniu 23 pa藕dziernika 2006 r.) b臋dzie mo偶liwo艣膰 oddania tak偶e odpad贸w niebezpiecznych, ale za okre艣lon膮 odp艂atno艣ci膮. Pan Jarz臋bski rozda艂 so艂tysom og艂oszenia, na kt贸rych wyszczeg贸lniono odp艂atno艣膰 za poszczeg贸lne odpady niebezpieczne. Pan Jarz臋bski powiedzia艂, i偶 docelowo zostanie na wysypisku utworzony punkt gromadzenia odpad贸w niebezpiecznych – wtedy mieszka艅cy b臋d膮 mogli odstawia膰 tam odpady bezp艂atnie a koszt ich oddania firmie ponosi膰 b臋dzie gmina. Pan Andrzej Jarz臋bski poinformowa艂 tak偶e, aby od najbli偶szej zbi贸rki mieszka艅cy umieszczali na workach z odpadami kartki z numerami swoich posesji – jest to konieczne dla wyeliminowania nieprawid艂owej segregacji odpad贸w.
Zg艂oszono uwagi, i偶 firma zbieraj膮ca odpady nie wywi膮zuje si臋 w pe艂ni ze swoich obowi膮zk贸w tzn. zdarza si臋, 偶e worki pozostaj膮 nie odebrane a tak偶e, i偶 w miejsce odebranych work贸w z odpadami nie jest pozostawiona r贸wna ilo艣膰 work贸w pustych.
Pan Jarz臋bski powiedzia艂, 偶e zwr贸ci na te sprawy uwag臋 oraz poprosi艂, aby na bie偶膮co zg艂asza膰 mu wszelkie zauwa偶one nieprawid艂owo艣ci – wtedy ma mo偶liwo艣膰 aby interweniowa膰.

Przewodnicz膮cy Rady odczyta艂 pismo od rodzic贸w dzieci niepe艂nosprawnych z terenu gminy Latowicz.
W pi艣mie rodzice stwierdzili, i偶 s膮 rozczarowani brakiem troski, brakiem dzia艂alno艣ci w艂adz gminy na rzecz dzieci niepe艂nosprawnych. Poruszyli kwesti臋 ew, mo偶liwo艣ci skorzystania z funduszy UE na w/w cele. Wskazali na brak grupy przedszkola zintegrowanego oraz wyrazili pro艣b臋 o jej utworzenie. Wskazali tak偶e na istniej膮ce bariery architektoniczne, brak imprez integracyjnych itp. (pismo w za艂膮czeniu do protoko艂u).

20
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 11 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.


21
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Witold K艂os - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XXXIV sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.
Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2007-06-29 13:19:20
Data ostatniej modyfikacji : 29.06.2007 13:19
Liczba wy艣wietle艅 : 1805licznik odwiedzin: 2203917