logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR IV/06

28 grudnia 2006 roku

PROTOK脫艁 NR IV/06

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 28 grudnia 2006 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Jan Doma艅ski, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady Gminy wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy,
2. Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta,
3. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
4. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2006.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez gmin臋 Latowicz.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko艂ach prowadzonych przez gmin臋 Latowicz.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na terenie gminy Latowicz.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2007.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2007.
11. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
12. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy r贸偶ne.
14. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
15. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy Rady poprosi艂 Rad臋 Gminy oraz W贸jta Gminy o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
W贸jt Gminy zaproponowa艂 w艂膮czenie do porz膮dku obrad (jako „3a”) punktu: „Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wykazu wydatk贸w w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2006, kt贸re nie wygasaj膮 z ko艅cem roku 2006”.
Pan W贸jt poinformowa艂, 偶e jest to spowodowane faktem nieuko艅czenia w roku 2006 ca艂o艣ci budowy kanalizacji (etap II) w sensie zako艅czenia rob贸t i pe艂nego rozliczenia si臋 z wykonawc膮. W zwi膮zku z powy偶szym jest konieczne przeniesienie zaplanowanej w wydatkach kwoty 110ty艣.z艂 na rok 2007.
Poniewa偶 nie zg艂oszono innych wniosk贸w Przewodnicz膮cy podda艂 zg艂oszony wniosek pod glosowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie wyrazi艂a zgod臋 na w艂膮czenie do porz膮dku obrad punktu zaproponowanego przez W贸jta Gminy.
Poniewa偶 nie zg艂oszono 偶adnych wniosk贸w odno艣nie proponowanego porz膮dku obrad, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH


Nie z艂o偶ono 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.


3a
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WYKAZU WYDATK脫W W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2006, KT脫RE NIE WYGASAJ膭 Z KO艃CEM ROKU 2006

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy.
Informacje przedstawione przez W贸jta uzupe艂ni艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie wykazu wydatk贸w w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2006, kt贸re nie wygasaj膮 z ko艅cem roku 2006 – uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2006

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e w projekcie uchwa艂y – wbrew ustaleniom poczynionym na posiedzeniach komisji – nie ma uj臋tej kwestii przeznaczenia 100ty艣. z艂 na koszty post臋powania s膮dowego (wpis s膮dowy) – w sprawie o zaskar偶enie decyzji Wojewody Mazowieckiego wzywaj膮cej do zwrotu dotacji uzyskanych przez gmin臋 Latowicz na budow臋 sali gimnastycznej w Latowiczu z powodu stwierdzonych w wyniku post臋powania kontrolnego uchybie艅 w post臋powaniu przetargowym na w/w inwestycj臋.
Pani Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy wyja艣ni艂a, 偶e po konsultacji z kancelari膮 prof. Huberta Izdebskiego (kt贸ra reprezentowa膰 ma gmin臋 Latowicz w w/w sprawie) okaza艂o si臋, 偶e nie jest to konieczne w obecnej chwili. 艢rodki na wpis s膮dowy mog膮 by膰 uj臋te w bud偶ecie gminy na rok 2007 – decyzja o ich przeznaczeniu mo偶e zosta膰 podj臋ta na najbli偶szej, kolejnej sesji Rady Gminy w nowym roku.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2006 – uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady poprosi艂 o przeg艂osowanie kwestii, czy Rada opowiada si臋 za tym, aby gmina wyst膮pi艂a na drog臋 s膮dow膮 zaskar偶aj膮c wspomnian膮 powy偶ej decyzj臋 Wojewody Mazowieckiego nakazuj膮c膮 zwrot dotacji. Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e w przypadku gdy radni wyra偶膮 na powy偶sze zgod臋 to wniesiony zostanie pozew do s膮du.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 powy偶sz膮 spraw臋 pod glosowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami „za” przy 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” opowiedzia艂a si臋 za wniesieniem przez gmin臋 Latowicz pozwu do s膮du w w/w sprawie.


5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU OKRE艢LAJ膭CEGO WYSOKO艢膯 STAWEK I SZCZEG脫艁OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATK脫W ZA WYS艁UG臉 LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, ZA WARUNKI PRACY ORAZ SZCZEG脫艁OWE WARUNKI OBLICZANIA I WYP艁ACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORA殴NYCH ZAST臉PSTW DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKO艁ACH PROWADZONYCH PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Wies艂awa Proczka – insp. ds. o艣wiaty. Pani Proczka poinformowa艂a m.in, 偶e tre艣膰 projektu uchwa艂y podlega艂a uzgodnieniom ze zwi膮zkami zawodowymi. Na spotkaniu ze zwi膮zkami gmin臋 reprezentowa艂 Zast臋pca W贸jta – p. Wojciech Osi艅ski.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez gmin臋 Latowicz – uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU OKRE艢LAJ膭CEGO WYSOKO艢膯 I SZCZEG脫艁OWE ZASADY PRZYZNAWANIA I WYP艁ACANIA NAUCZYCIELSKIEGO DODATKU MIESZKANIOWEGO NAUCZYCIELOM ZATRUDNIONYM W SZKO艁ACH PROWADZONYCH PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Wies艂awa Proczka – insp. ds. o艣wiaty. Pani Proczka poinformowa艂a, 偶e tre艣膰 projektu przedmiotowej uchwa艂y tak偶e (podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwa艂y) podlega艂a uzgodnieniom ze zwi膮zkami zawodowymi.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 i szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko艂ach prowadzonych przez gmin臋 Latowicz – uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u.


7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2007 przedstawi艂a p. Janina Broda – Przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych (Gminny Program w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych – uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u.


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA艁ANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Projekt Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2007 przedstawi艂a p. Janina Broda – Przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych (Gminny Program w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Pan radny Marek Skrzycki zapyta艂, czy w Urz臋dzie Gminy s膮 dost臋pne dla mieszka艅c贸w ulotki z podstawowymi informacjami dotycz膮cymi narkomanii – np. nr. telefon贸w, pod kt贸rymi mo偶na uzyska膰 porady.
Pani Janina Broda poinformowa艂a, 偶e ulotki takie s膮 dost臋pne w UG – bezpo艣rednio u niej. S膮 tak偶e dost臋pne w szko艂ach na terenie gminy. Pani Broda zadeklarowa艂a, i偶 w najbli偶szym czasie postara si臋, aby ilo艣膰 takich ulotek uleg艂a zwi臋kszeniu oraz, aby poprawi艂a si臋 ich dost臋pno艣膰 dla mieszka艅c贸w – ulotki b臋d膮 wy艂o偶one w dost臋pnym miejscu na terenie Urz臋du Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami „za” przy 1 „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii. – uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u.

9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU PRACY RADY GMINY LATOWICZ NA ROK 2007

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Jan Doma艅ski – Przewodnicz膮cy Rady. Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e w planie na rok 2007 umie艣ci艂 6 sesji Rady. Liczba ta mo偶e w praktyce ulec oczywi艣cie zwi臋kszeniu – w zale偶no艣ci od bie偶膮cych potrzeb. Plan zak艂ada sesje Rady w nast臋puj膮cych terminach:
1) luty – marzec
2) kwiecie艅
3) czerwiec – lipiec
4) wrzesie艅 – pa藕dziernik
5) grudzie艅 – I po艂owa
6) grudzie艅 – II po艂owa
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2007 – uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u.


10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA PLAN脫W PRACY STA艁YCH KOMISJI RADY GMINY LATOWICZ
NA ROK 2007

Plany pracy poszczeg贸lnych komisji przedstawili przewodnicz膮cy komisji tj. Tadeusz Szczepa艅czyk (Komisji Rewizyjnej), Robert Skwara (Komisji Bud偶etu, Finans贸w, Zdrowia, Spraw Socjalnych, O艣wiaty i Kultury Fizycznej ) oraz Witold K艂os (Komisji Rolnictwa, Bezpiecze艅stwa Publicznego, Ochrony Przeciwpo偶arowej i Ochrony 艢rodowiska).
Komisje zaplanowa艂y nast臋puj膮c膮 liczb臋 posiedze艅:
Komisja Rewizyjna – 8.
Komisja Bud偶etu, Finans贸w, Zdrowia, Spraw Socjalnych, O艣wiaty i Kultury Fizycznej – 12.
Komisja Rolnictwa, Bezpiecze艅stwa Publicznego, Ochrony Przeciwpo偶arowej i Ochrony 艢rodowiska – 13.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia planu pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2007 – uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u.


11
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy poinformowa艂 o nast臋puj膮cych sprawach dotycz膮cych okresu mi臋dzy sesjami:
1) Odby艂o si臋 spotkanie z przedstawicielem wykonawcy inwestycji budowy II etapu kanalizacji w Latowiczu – odebrano znaczn膮 cz臋艣膰 w/w zadania. Pozosta艂o do wykonania jeszcze kilka przykanalik贸w, kt贸re wymagaj膮 przecisk贸w czyli ingerencji w pas drogi – na co w obecnych warunkach MZDW nie pozwoli. Prace te zostan膮 wykonane w okresie wiosennym.
2) Sprzedana zosta艂a ostatnia dzia艂ka na osiedlu w Latowiczu, z tych, kt贸re zosta艂y wcze艣niej wytyczone. Dokonano wst臋pnego podzia艂u dalszych dzia艂ek (37) w celu przygotowania ich do dalszej sprzeda偶y.
3) Uzyskano dwa efekty umorzeniowe po偶yczek z WFO艢iGW tj. ok. 72ty艣.z艂 z po偶yczki przeznaczonej na ocieplenie budynku szko艂y w Latowiczu oraz ok. 30ty艣.z艂 z po偶yczki przeznaczonej na ocieplenie budynku Urz臋du Gminy.
4) Udzia艂 w posiedzeniach komisji oraz przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 na sesj臋 Rady.
5) Zawarto aneks do umowy z Wojewod膮 Mazowieckim na dofinansowanie budowy oczyszczalni 艣ciek贸w i I etapu sieci kanalizacyjnej. Budowa oczyszczalni i I etapu kanalizacji zosta艂a ju偶 uko艅czona.
6) Odby艂o si臋 spotkanie z projektantem przebudowy drogi wojew贸dzkiej Nr 802 w Latowiczu. Projektant przed艂o偶y艂 wst臋pn膮 koncepcj臋 przebudowy przedmiotowego odcinka drogi oraz zapozna艂 si臋 z wnioskami i postulatami gminy.
7) Odby艂o si臋 zebranie wiejskie w Stawku – w wyniku przeprowadzonych na zebraniu wybor贸w so艂tysem wybrany zosta艂 p. Ryszard Podobas.
Ponadto P. W贸jt poinformowa艂, i偶 pojawi艂 si臋 problem polegaj膮cy na tym, i偶 Mazowiecki Zarz膮d Dr贸g Wojew贸dzkich nie wyrazi艂 zgody na projektowane po艂o偶enie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym (droga 802) na ul. Ko艣ciuszki w Latowiczu. Pan W贸jt powiedzia艂a, 偶e w tej sprawie spotka si臋 z przedstawicielami MZDW i b臋dzie stara艂 si臋, aby tam gdzie jest to mo偶liwe przesun膮膰 miejsce po艂o偶enia sieci kanalizacyjnej z jezdni na chodnik (kt贸ry wprawdzie tak偶e zaliczany jest do pasa drogowego, ale nie stanowi jednak jezdni). W贸jt stwierdzi艂, 偶e b臋dzie pr贸bowa艂 nak艂oni膰 MZDW do akceptacji w/w projektu i wyra偶enie zgody na proponowany przebieg kanalizacji.

12
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH


Nie z艂o偶ono zapyta艅 ani interpelacji.


13
SPRAWY R脫呕NE

Pani radna Hanna Zawadka – Wiceprzewodnicz膮ca Rady poruszy艂a spraw臋 potrzeby przeznaczenia 艣rodk贸w na prac臋 pedagoga w Zespole Szk贸艂 w Wielgolesie. Pani radna powiedzia艂a m.in., 偶e w Zespole kszta艂ci si臋 ponad 300 uczni贸w. Sprawa pedagoga poruszana by艂a m.in. na posiedzeniu Komisji – go艣ciem by艂a p. Kurator S膮dowy – stwierdzi艂a, 偶e jej zdaniem ½ etatu pedagoga w tak du偶ej szkole to stanowczo za ma艂o. Na tym posiedzeniu komisji by艂y tak偶e odczytywane pisma od Dyrektor贸w Zespo艂贸w Szk贸艂 w Wielgolesie oraz w Latowiczu, zawieraj膮ce pro艣b臋 o zwi臋kszenie 艣rodk贸w na prac臋 pedagoga w w/w plac贸wkach – na pisma te obie Panie Dyrektor nie otrzyma艂y jak dot膮d odpowiedzi.
Pan radny Stanis艂aw Parol poprosi艂 o ustosunkowanie si臋 przez p. dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie do kwestii stypendi贸w dla najlepszych uczni贸w ewentualnie najlepszych najbiedniejszych uczni贸w.
Pani Roma Pi艂atkowska – dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Wielgolesie poinformowa艂a, 偶e w jej szkole nie funkcjonuj膮 stypendia naukowe. Pani Pi艂atkowska stwierdzi艂a, i偶 偶a艂uje, 偶e takich stypendi贸w nie ma bowiem s膮 dobrzy, zdolni uczniowie, kt贸rzy na stypendia zas艂uguj膮. Ze 艣rodk贸w Rady Rodzic贸w s膮 natomiast corocznie fundowane nagrody dla najlepszego ucznia oraz dla najlepszego w艣r贸d uczni贸w sportowca. Pani dyrektor powiedzia艂a m.in., 偶e 偶a艂uje, i偶 stypendi贸w nie ma, bowiem stypendia pe艂ni膮 rol臋 motywacyjn膮.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e stypendia naukowe na terenie gminy nie wyst臋puj膮 z powodu braku na nie 艣rodk贸w – wyst臋puje natomiast pomoc socjalna dla najbiedniejszych dzieci – tak偶e pomoc rzeczowa.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, ze jego zdaniem je艣li wp艂yn膮 jakie艣 wnioski dotycz膮ce poruszanych zagadnie艅 i zwi膮zane ze 艣rodkami bud偶etu gminy to radni b臋d膮 je analizowali na posiedzeniach komisji poprzedzaj膮cych sesj臋 bud偶etow膮, ale najwi臋cej zale偶y tu od p. W贸jta.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e jego zdaniem – je艣li chodzi o przeznaczenie 艣rodk贸w w bud偶ecie to du偶o zale偶y od radnych – oni uchwalaj膮 bud偶et. Pan W贸jt stwierdzi艂, 偶e on ma oczywi艣cie swoje zdanie, kt贸re przedstawi, ale radni nie musz膮 si臋 z tym daniem zgodzi膰. Nast臋pnie W贸jt powiedzia艂, 偶e wnioski p. Dyrektor s膮 zasadne zar贸wno je艣li chodzi o etat pedagoga jak te偶 podzia艂 klas i inne kwestie, natomiast wszystko rozbija si臋 o 艣rodki, kt贸rych nie starcza. Subwencja o艣wiatowa, kt贸r膮 gmina otrzymuje nie jest wystarczaj膮ca – gmina musi do dzia艂alno艣ci szk贸艂 dok艂ada膰 du偶膮 sum臋 pieni臋dzy. W tej sytuacji trudno generowa膰 dodatkowe wydatki, mimo, i偶 s膮 one zasadne. Pan W贸jt stwierdzi艂, 偶e jego zdaniem na omawianie poruszonych spraw najlepszym momentem jest uchwalanie bud偶etu gminy.

Pan Ryszard Szajkowski – Komendant Gminny OSP przedstawi艂 informacj臋 na temat dzia艂alno艣ci jednostek OSP na terenie gminy Latowicz. Poinformowa艂 m.in. o szkoleniach jakie przechodz膮 cz艂onkowie jednostek – zaznaczy艂, 偶e gmina Latowicz zajmuje pod wzgl臋dem tzw. gotowo艣ci bojowej i przeszkolenia pierwsze miejsce w skali Powiatu Mi艅skiego.

W贸jt Gminy zaproponowa艂 rezygnacj臋 z odbioru odpad贸w od mieszka艅c贸w w miesi膮cach lutym oraz marcu – poinformowa艂, 偶e w ten spos贸b mo偶na zaoszcz臋dzi膰 ok. 10 ty艣.z艂.
W贸jt zaproponowa艂 przeg艂osowanie tej sprawy.
Przewodnicz膮cy rady podda艂 pod g艂osowanie kwesti臋 rezygnacji z odbioru odpad贸w w miesi膮cach stycze艅 oraz marzec 2007 r.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 13 g艂osami „za” przy 2 g艂osach „wstrzymuj膮cych” popar艂a propozycj臋 W贸jta Gminy.
W贸jt poinformowa艂, 偶e wobec powy偶szego na terenie gminy zostan膮 rozmieszczone og艂oszenia informuj膮ce o tym, 偶e w styczniu oraz marcu nie b臋dzie zbi贸rki odpad贸w.

Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek z艂o偶y艂 pisemny wniosek do W贸jta Gminy dotycz膮cy potrzeb remontowych dr贸g na terenie so艂ectwa Kamionka (kopia wniosku w za艂膮czeniu do protoko艂u).

Pan Ryszard Podobas – so艂tys ze Stawku podzi臋kowa艂 p. Ryszardowi Szajkowskiemu za dzia艂alno艣膰 OSP. Nast臋pnie p. so艂tys zaproponowa艂, aby we wsiach, w kt贸rych nie ma jednostek OSP (takich jak Stawek) zamontowa膰 syreny, kt贸re s艂u偶y艂yby do wzywania pomocy w razie po偶aru.

W贸jt Gminy poprosi艂 o przeg艂osowanie proponowanych na posiedzeniach komisji stawek za 艣cieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.
Pani Agnieszka Reda – insp. ds., ksi臋gowo艣ci poda艂a orientacyjne dane o op艂atach pobieranych w kilku wybranych gminach (w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e na posiedzeniach komisji rozwa偶ane by艂y r贸偶ne warianty – wi臋kszo艣膰 radnych by艂a za tym, aby nieco zr贸偶nicowa膰 op艂aty od mieszka艅c贸w pod艂膮czonych do kanalizacji ci艣nieniowej oraz do grawitacyjnej, bowiem ci pod艂膮czeni do ci艣nieniowej b臋d膮 musieli ponosi膰 nieco wi臋ksze koszty zwi膮zane z funkcjonowaniem pompy t艂ocz膮cej 艣cieki. Przewodnicz膮cy stwierdzi艂, 偶e on tak偶e jest za zr贸偶nicowaniem op艂at od mieszka艅c贸w pod艂膮czonych do kanalizacji ci艣nieniowej oraz do grawitacyjnej.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e wi臋kszo艣膰 radnych na posiedzeniach komisji opowiada艂a si臋 za nast臋puj膮cymi stawkami netto:
1) 2,60z艂 za m3– dla kanalizacji ci艣nieniowej.
2) 2,70z艂 za m – dla kanalizacji grawitacyjnej.
3) 3,00z艂 za m – dla odbiorc贸w przemys艂owych.
Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie w/w stawki.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie opowiedzia艂a si臋 za wymienionymi powy偶ej stawkami za odprowadzane do sieci kanalizacyjnej 艣cieki.

Pani Hanna Aksamitowska – Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu przedstawi艂a informacje dotycz膮ce pomocy udzielonej rolnikom dotkni臋tym w roku 2006 kl臋sk膮 suszy.


14
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami „za” przy 1 „wstrzymuj膮cym” przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 11 grudnia 2006 r.


15
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady zamkn膮艂 IV sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:
Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2007-06-29 13:24:51
Data ostatniej modyfikacji : 29.06.2007 13:24
Liczba wy艣wietle艅 : 1110licznik odwiedzin: 2203883