logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR V/07

7 lutego 2007 roku

PROTOK脫艁 NR V/07

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 7 lutego 2007 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Jan Doma艅ski, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady Gminy wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy,
2. Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta,
3. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
4. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Latowicz na rok 2007.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia stawki op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie szczeg贸艂owych zasad i trybu udzielania ulg w sp艂acaniu nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadaj膮cych Gminie Latowicz lub jej jednostkom organizacyjnym.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zamiaru likwidacji Szko艂y Filialnej w Redzy艅skim.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaj臋cia stanowiska odno艣nie granic Obszaru Metropolitalnego Warszawy.
9. Informacja z dzia艂alno艣ci Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii za rok 2006.
10. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
11. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
12. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy r贸偶ne.
14. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
15. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy Rady poprosi艂 Rad臋 Gminy oraz W贸jta Gminy o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
G艂os zabra艂a obecna na sesji p. 呕mudzin – poinformowa艂a, i偶 jest mieszkank膮 kolonii wsi Budy Wielgoleskie. Powiedzia艂a, 偶e chcia艂aby poruszy膰 problem braku dost臋pu do sieci wodoci膮gowej, kt贸ry wyst臋puje u niej oraz jej s膮siad贸w. Pani 呕mudzin powiedzia艂a m.in. 偶e w w/w sprawie z艂o偶y艂a ju偶 dawno do W贸jta Gminy oficjalne pismo.
W贸jt potwierdzi艂, i偶 takie pismo rzeczywi艣cie do niego trafi艂o. Nast臋pnie powiedzia艂, 偶e kwestia kolonii w Budach Wielgoleskich to „wycinek” wi臋kszego zagadnienia, bowiem takich mieszka艅c贸w bez przy艂膮czy wodoci膮gowych jest niestety na terenie gminy wi臋cej – pozosta艂y w kilku miejscach gminy przysi贸艂ki, do kt贸rych wodoci膮g jeszcze nie dotar艂. Pan W贸jt stwierdzi艂, 偶e termin wykonania tych przy艂膮czy jest uzale偶niony od tego kiedy b臋dzie mo偶liwe uzyskanie na przedmiotowe zadanie 艣rodk贸w z UE.
G艂os zabra艂 p. Stanis艂aw Parol – radny z Bud Wielgoleskich. Zaproponowa艂, aby w zwi膮zku z powy偶szym wprowadzi膰 do porz膮dku obrad punkt dotycz膮cy przy艂膮czenia mieszka艅c贸w kolonii wsi Budy Wielgoleskie do sieci wodoci膮gowej (jako punkt „3a”).
Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod glosowanie propozycj臋 p. radnego Stanis艂awa Parola.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych 12 g艂osami „za” przy 3 „wstrzymuj膮cych” wyrazi艂a zgod臋 na w艂膮czenie do porz膮dku obrad punktu zaproponowanego przez p. Parola.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e uczestniczy艂 w spotkaniu z rodzicami dzieci ucz臋szczaj膮cymi do przedszkola. Pan Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e wniosek ze spotkania jest taki, i偶 potrzebne jest obni偶enie op艂aty za pobyt dziecka w przedszkolu, w zwi膮zku z czym proponuje w艂膮czenie do porz膮dku obrad punktu „4a” pn. : „Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie ustalenia sta艂ej op艂aty za pobyt dzieci w Gminnym Przedszkolu dzia艂aj膮cym w ramach Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu”.
Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie propozycje w艂膮czenia do porz膮dku obrad punktu „4a”.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie wyrazi艂a zgod臋 na w艂膮czenie do porz膮dku obrad punktu zaproponowanego przez Przewodnicz膮cego.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy powiedzia艂, i偶 z uwagi na obecno艣膰 na sesji delegacji rodzic贸w z Redzy艅skiego proponuje przenie艣膰 punkt dotycz膮cy planowanej likwidacji szko艂y filialnej w Redzy艅skim na miejsce punktu Nr 4 a punkt Nr 4 umie艣ci膰 w porz膮dku obrad na miejscu punktu Nr 7 – czyli po prostu zamieni膰 miejscami punkty Nr 4 i Nr 7.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 powy偶sz膮 propozycj臋 pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami „za” przy 1 „wstrzymuj膮cym” wyrazi艂a zgod臋 na zmiany w porz膮dku obrad zaproponowane przez Przewodnicz膮cego tzn. zamian臋 miejscami punkt贸w Nr 4 i Nr 7.
Nast臋pnie g艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Zaproponowa艂 w艂膮czenie do porz膮dku obrad jeszcze trzech dodatkowych punkt贸w: „8a” – „Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zbycia nieruchomo艣ci w m. Latowicz stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz”, „8b” – „Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do realizacji projektu pn. Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza” oraz „9a” – „Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Mrozach na temat bezpiecze艅stwa na terenie Gminy Latowicz”.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 powy偶sz膮 propozycj臋 pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie wyrazi艂a zgod臋 na zmiany w porz膮dku obrad zaproponowane przez W贸jta Gminy (w艂膮czenie ka偶dego z punkt贸w g艂osowano oddzielenie).
Poniewa偶 nie zg艂oszono innych wniosk贸w odno艣nie proponowanego porz膮dku obrad, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH


Nie z艂o偶ono 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.
3a
ROZPATRZENIE KWESTII PRZY艁膭CZENIA DO SIECI WODOCI膭GOWEJ MIESZKA艃C脫W KOLONII
WSI BUDY WIELGOLESKIE

G艂os zabra艂 p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy. Poinformowa艂, 偶e sprawa dot. zako艅czenia procesu wodoci膮gowania gminy Latowicz jest obecnie na etapie projektowania. W贸jt powiedzia艂, 偶e realizacji tego zadania nie umie艣ci艂 w projekcie bud偶etu gminy na rok 2007 – realizacja ta jest natomiast umieszczona w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2008 – 2009. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e nie jest tak, i偶 w艂adze gminy zapominaj膮 o mieszka艅cach kolonii, kt贸rzy nie maj膮 jeszcze wodoci膮gu, tylko gmina musi realizowa膰 r贸wnolegle tak偶e szereg innych zada艅. Dlatego, nie mo偶e by膰 tak, i偶 mieszka艅cy kolonii Bud Wielgoleskich sk艂adaj膮 podanie i podanie jest od razu realizowane, bowiem decyzje podejmowane prze Rad臋 i W贸jta dotycz膮 spraw w uj臋ciu kompleksowym i jest to kwestia dokonywania pewnych wybor贸w tzn. w przypadku akceptacji takiego podania gmina musia艂aby zrezygnowa膰 z realizacji innego zadania. W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e wodoci膮g do kolonii b臋dzie budowany, tylko, 偶e b臋dzie to robione w uj臋ciu kompleksowym.
Pani 呕mudzin powiedzia艂a, 偶e temat ten nie pojawi艂 si臋 z chwil膮 z艂o偶enia podania – z艂o偶enie podania by艂o poprzedzone wielokrotnymi rozmowami z p. W贸jtem w tej sprawie. Pan W贸jt „kaza艂 nam usuwa膰 drzewa” – by艂o ju偶 wyznaczone miejsce na wodoci膮g – p. W贸jt narobi艂 mieszka艅com du偶ych nadziei na wodoci膮g, kt贸rego dot膮d nie ma. Sie膰 wodoci膮gowa jest oddalona zaledwie o kilometr od zabudowa艅 na koloniach. U mieszka艅c贸w kolonii wysychaj膮 studnie – mieszkaj膮 tam m.in. m艂odzi rolnicy, s膮 rozwijaj膮ce si臋 gospodarstwa, dla kt贸rych dost臋p do wodoci膮gu jest szczeg贸lnie wa偶ny.
Obecny na sesji s膮siad p. 呕mudzin stwierdzi艂, i偶 nie by艂oby problemu gdyby W贸jt Gminy nie zwodzi艂 ich ju偶 od czterech lat blisk膮 perspektyw膮 przy艂膮czenia do wodoci膮gu. Pan W贸jt co roku obiecywa艂, 偶e ju偶 w roku nast臋pnym nast膮pi to przy艂膮czenie. Gdyby by艂o wiadomo, i偶 potrwa to tak d艂ugo mo偶na by艂oby wykona膰 prywatnie studni臋 g艂臋binow膮.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e pieni膮dze na wodoci膮gi to nie s膮 jego prywatne pieni膮dze, kt贸rymi on dowolnie dysponuje. Nie s膮 to 艂atwe sprawy – wi膮偶e si臋 to z dokonywaniem pewnych wybor贸w. W przypadku innych mieszka艅c贸w gminy wygl膮da艂o to podobnie – tak偶e mogliby powiedzie膰, 偶e zanim dotar艂 do nich wodoci膮g byli zwodzeni – tak by艂o poniewa偶 kwestie finansowania i budowy sieci wodoci膮gowej nie s膮 sprawami prostymi i nie zawsze to co si臋 zaplanuje okazuje si臋 p贸藕niej mo偶liwe do realizacji w planowanym terminie – z r贸偶nych wzgl臋d贸w. Jednocze艣nie p. W贸jt doda艂, 偶e rozumie jak wa偶ny dla mieszka艅c贸w kolonii w Budach Wielgoleskich jest problem wodoci膮gu ale prosi te偶, aby mieszka艅cy kolonii spr贸bowali zrozumie膰 jego.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e poruszany problem jest mu znany (wielokrotnie go porusza艂) i znany jest zapewne tak偶e innym radnym, kt贸rzy sprawowali swoj膮 funkcj臋 w poprzedniej kadencji – temat jest te偶 znany od dawna p. W贸jtowi.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, i偶 przed wodoci膮gowaniem Bud Wielgoleskich nie mia艂 wiedzy, i偶 kolonie (tzw. Ma艂e Budki) nie b臋d膮 zwodoci膮gowane 艂膮cznie z pozosta艂膮 cz臋艣ci膮 wsi. Kiedy pyta艂 wtedy W贸jta, czy b臋dzie to robione 艂膮cznie otrzyma艂 odpowied藕, 偶e tak. Gdyby wiedzia艂, 偶e mieszka艅cy tych kolonii nie b臋d膮 uj臋ci przy wodoci膮gowaniu to pr贸bowa艂by co艣 w tej sprawie zrobi膰 i mo偶e uda艂oby si臋 pod艂膮czy膰 tak偶e tamtych mieszka艅c贸w. Pan Parol powiedzia艂, 偶e mieszkaniec kolonii m贸wi膮cy przed chwil膮 o zwodzeniu przez W贸jta ma w pewnym sensie racj臋 – chocia偶 nie jest to by膰 mo偶e zwodzenie w z艂ej intencji – jest zrozumia艂e, i偶 wyst臋puje brak pieni臋dzy. Tym niemniej brak pieni臋dzy b臋dzie wyst臋powa艂 zawsze – od d艂u偶szego czasu przy艂膮cza te s膮 wci膮偶 na etapie projektowania. Pan radny Parol powiedzia艂, 偶e w imieniu mieszka艅c贸w i swoim prosi艂by W贸jta, aby etap projektowania sko艅czy艂 si臋 jak najszybciej. Maj膮c projekty b臋dzie mo偶na z艂o偶y膰 wniosek o dotacje z funduszy unijnych i w oparciu o przyznane 艣rodki realizowa膰 zadanie. Pan Stanis艂aw Parol doda艂, 偶e w omawianej sprawie wyst臋powa艂 jako radny dwukrotnie oficjalnie z interpelacjami do p. W贸jta – odpowied藕 jak膮 uzyska艂 by艂a taka jak udzielona przez W贸jta na dzisiejszej sesji.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e wg. jego wiedzy w miesi膮cach listopad – grudzie艅 2007 b臋dzie nab贸r wniosk贸w o dofinansowanie budowy wodoci膮g贸w z funduszy unijnych. Do tego czasu trzeba przygotowa膰 dokumentacj臋 i z艂o偶y膰 wniosek. Je艣li wniosek b臋dzie rozpatrzony pozytywnie to na wiosn臋 2008 r. b臋dzie mo偶na przyst膮pi膰 do budowy wodoci膮gu. Budowa jest mo偶liwa tylko w oparciu o dotacje unijne przy 25% udziale w艂asnym gminy – gminy nie sta膰 w 偶adnym wypadku na wykonanie zadania wy艂膮cznie z w艂asnych 艣rodk贸w.
Pani 呕mudzin powiedzia艂a, 偶e ma 偶al do gminy, i偶 mieszka艅cy kolonii Bud Wielgoleskich zostali potraktowani jako ci gorsi tzn. nie zostali uj臋ci w projekcie wodoci膮gowania razem z pozosta艂膮 cz臋艣ci膮 wsi.
W贸jt Gminy stwierdzi艂, 偶e istotnie wtedy mieszka艅cy ci zostali 藕le potraktowani. Na p贸藕niejszym etapie chcia艂 ten b艂膮d naprawi膰, ale okaza艂o si臋 to niemo偶liwe do wykonania – trzeba by艂oby zleci膰 dodatkowe doprojektowanie, a to wyd艂u偶y艂oby czas realizacji inwestycji i grozi艂o utrat膮 dotacji.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e jego zdaniem w przypadku prawid艂owo z艂o偶onego wniosku o dofinansowanie mo偶na mie膰 prawie 100% pewno艣膰, 偶e pieni膮dze zostan膮 przyznane, bowiem wodoci膮gi traktowane s膮 jako inwestycje priorytetowe.


4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZAMIARU LIKWIDACJI SZKO艁Y FILIALNEJ W REDZY艃SKIM

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Poinformowa艂 o procedurze obowi膮zuj膮cej w kwestii likwidacji szk贸艂 – poinformowa艂, i偶 organ prowadz膮cy (Rada Gminy, w kt贸rej imieniu wyst臋puje W贸jt Gminy) ma obowi膮zek nie p贸藕niej ni偶 na 6 miesi臋cy przed planowan膮 likwidacj膮 plac贸wki poinformowa膰 rodzic贸w o tym zamiarze. W贸jt powiedzia艂, 偶e informacje t膮 przedstawi艂 w wymaganym terminie rodzicom na zebraniu wiejskim. Procedura m贸wi, 偶e po spe艂nieniu warunku powiadomienia rodzic贸w organ prowadz膮cy podejmuje uchwa艂臋 o zamiarze likwidacji szko艂y – uchwal臋 t膮 przesy艂a si臋 do kuratorium o艣wiaty. Kurator O艣wiaty musi wyrazi膰 zgod臋 na likwidacj臋 szko艂y. Jedynym i najistotniejszym argumentem przemawiaj膮cym za koniczno艣ci膮 likwidacji Szko艂y Filialnej w Redzy艅skim jest demografia – zar贸wno stan aktualny jak te偶 prognozowany powoduje, i偶 utrzymywanie tej plac贸wki jest nieracjonalne. Obowi膮zkiem organu prowadz膮cego jest natomiast zapewnienie prawid艂owego, bezpiecznego dowozu dzieci po likwidacji szko艂y z Redzy艅skiego do szko艂y w Latowiczu. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e jest ju偶 po rozmowie z firm膮 przewozow膮 RAPIT i ustalono, 偶e w przypadku likwidacji szko艂y w Redzy艅skim b臋dzie zapewniony kurs autobusu bezpo艣rednio z Redzy艅skiego do Latowicza – najwy偶ej autobus robi艂by jeszcze p臋tl臋 w Lalinach w celu zabrania do Latowicza kilkorga dzieci tak偶e z tej miejscowo艣ci.
Pani Wies艂awa Proczka – insp. ds. o艣wiaty przedstawi艂a szczeg贸艂owe dane demograficzne dotycz膮ce Szko艂y Filialnej w Redzy艅skim (obecne oraz prognozowane) oraz koszty funkcjonowania przedmiotowej plac贸wki z podzia艂em na 艣rodki pochodz膮ce z subwencji o艣wiatowej oraz z bud偶etu gminy (materia艂y w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Nast臋pnie obecna na sali delegacja mieszka艅c贸w wsi Redzy艅skie przedstawi艂a pismo (zosta艂o odczytane) – pro艣b臋 o rezygnacj臋 z zamiaru likwidacji szko艂y w Redzy艅skim (pismo w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Mieszka艅cy Redzy艅skiego zauwa偶yli, 偶e wg. nich w gr臋 wchodzi nie likwidacja ca艂ej szko艂y lecz ewentualne zrezygnowanie tylko z trzeciej klasy – wtedy zosta艂by tylko jeden oddzia艂 i koszty by艂yby mniejsze – szko艂a mog艂aby nadal funkcjonowa膰.
Jeden z obecnych z rodzic贸w zauwa偶y艂, 偶e rodzice ponosz膮 na funkcjonowanie szko艂y wydatki – pomagaj膮 w jej utrzymaniu.
Glos zabra艂 p. radny Kazimierz Seku艂a. Powiedzia艂, 偶e wg. niego koszty funkcjonowania szko艂y w Redzy艅skim przedstawione przez p. Proczk臋 s膮 troch臋 zawy偶one. Nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e rodzice w r贸偶nej formie ponosz膮 wydatki na funkcjonowanie tej plac贸wki i w ten spos贸b pomagaj膮 gminie w jej utrzymaniu. Pan Seku艂a stwierdzi艂, 偶e nie zgadza si臋 z argumentacj膮, i偶 przeniesienie dzieci do szko艂y w Latowiczu b臋dzie posuni臋ciem „dla dobra dziecka”. Pan radny powiedzia艂, 偶e on uwa偶a, i偶 dla dziecka jest lepiej gdy szko艂a jest jak najbli偶ej domu – zw艂aszcza w przypadku tak ma艂ych dzieci. Pan radny poprosi艂 Rad臋 Gminy, aby przychyli艂a si臋 do pro艣by mieszka艅c贸w Radzy艅skiego o pozostawienie w Redzy艅skim szko艂y.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e chcia艂by us艂ysze膰 w tej sprawie zdanie komisji o艣wiaty.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e ten temat by艂 ju偶 rozpatrywany w poprzedniej kadencji. Pan radny poinformowa艂, 偶e jako radny w poprzedniej kadencji by艂 w szkole w Redzy艅skim i zauwa偶y艂 panuj膮c膮 tam dobr膮, ciep艂膮 atmosfer臋. W szkole tej nie ma spraw, kt贸re mo偶na by zaliczy膰 w jakiej艣 mierze do tzw. patologii szkolnej – tak obecnie powszechnej i dotkliwej. W szkole w Redzy艅skim te sprawy nie wyst臋puj膮 m.in. dlatego, i偶 ucz臋szczaj膮 tam najm艂odsze dzieci – ponadto dzieci te s膮 pod dobr膮 opiek膮 – czuj膮 si臋 prawie tak jak u siebie w domu. Pan radny powiedzia艂 nast臋pnie, i偶 nie podejrzewa, aby poziom nauki odbiega艂 w tej szkole od innych szk贸艂 – je艣li jednak tak jest to mo偶e nale偶a艂oby ta szko艂臋 doposa偶y膰 np. w dodatkowe komputery lub w jaki艣 inny spos贸b. Pan Parol powiedzia艂, 偶eby nowi radni nie wierzyli, i偶 na likwidacji tej szko艂y cos si臋 zaoszcz臋dzi, poniewa偶 te pieni膮dze i tak zostan膮 wydane na inne cele. Pan Stanis艂aw Parol zaproponowa艂, aby decyzj臋 o dalszym losie szko艂y pozostawi膰 samorz膮dowi Redzy艅skiego, poniewa偶 Redzy艅skie bierze udzia艂 w utrzymaniu tej szko艂y. Pan radny powiedzia艂, 偶e prosi艂by o zawieszenie sprawy likwidacji szko艂y lub g艂osowanie w ten spos贸b, aby ta szko艂a zosta艂a utrzymana.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e dla niego argumentem jest demografia. Nie u偶ywa argumentu finansowego, chocia偶 faktem jest, i偶 do funkcjonowania wszystkich szk贸艂 na terenie gminy dok艂ada si臋 z bud偶etu gminy (do subwencji) co roku ok. 400ty艣.z艂. Najwa偶niejszy jest jednak argument demograficzny, kt贸ry jest nie do obalenia. Je艣li dobro dziecka uto偶samiano by z blisko艣ci膮 dziecka do szko艂y to nigdy 偶adna szko艂a nie zosta艂aby zlikwidowana. Tymczasem w przesz艂o艣ci zlikwidowano szko艂y w Waliskach, Oleksiance, Budach Wielgoleskich. Zrobiono tak z uwagi na demografi臋. Pan W贸jt przypomnia艂, 偶e fakt likwidacji szko艂y uchwa艂膮 Rady nie musi oznacza膰 jej fizycznej likwidacji – szko艂a ta mo偶e funkcjonowa膰 jako stowarzyszenie. W takiej sytuacji gmina przeka偶e stowarzyszeniu cz臋艣膰 subwencji o艣wiatowej jaka przypada na t膮 szko艂臋. S膮 takie przyk艂ady funkcjonuj膮cych szk贸艂 np. w Lipinach czy te偶 w D艂u偶ewie.
Pan radny Kazimierz Seku艂a powiedzia艂, 偶e je艣li stowarzyszenie jest takim dobrym pomys艂em jak m贸wi p. W贸jt to mo偶e, bior膮c pod uwag臋, i偶 gmina tyle dok艂ada do szk贸艂, nale偶a艂oby spowodowa膰, aby wszystkie szko艂y w gminie by艂y prowadzone prze stowarzyszenia. Pan radny powiedzia艂, 偶e do szko艂y w Redzy艅skim wcale tak du偶o si臋 nie dok艂ada, a koszty te mo偶na by jeszcze zmniejszy膰 zatrudniaj膮c nauczyciela sta偶yst臋.
Pani radna Hanna Zawadka powiedzia艂a, 偶e komisja o艣wiaty debatowa艂a nad t膮 spraw膮. Pani radna stwierdzi艂a, 偶e szanuje to, co dla szko艂y robi膮 rodzice z Redzy艅skiego, ale ona patrzy na ta sprawe nie tylko z pozycji radnej ale te偶 z pozycji nauczycielki i musi stwierdzi膰, 偶e w du偶ych szko艂ach tak偶e z Rady Rodzic贸w s膮 finansowane te rzeczy, kt贸re ze 艣rodk贸w rodzic贸w s膮 finansowane w Redzy艅skim. Pani Zawadka powiedzia艂a, 偶e zdaje sobie spraw臋, i偶 ma艂a szko艂a jest drugim domem dla dziecka – ka偶da szko艂a jest dla dziecka drugim domem. Im wcze艣niej dzieci wesz艂yby do wi臋kszej szko艂y, im wcze艣niej b臋d膮 mia艂y kontakt z dzie膰mi w wi臋kszej grupie, z wi臋kszym 艣rodowiskiem to tym lepiej dla nich, zapewni im to wi臋ksze mo偶liwo艣ci rozwijania si臋 (np. w k贸艂kach zainteresowa艅) – tak wygl膮da to z punktu widzenia nauczyciela. Pani Zawadka powiedzia艂a, 偶e rozumie obawy rodzic贸w zwi膮zane z konieczno艣ci膮 dojazd贸w dzieci do szko艂y ale w ten spos贸b dzieci doje偶d偶aj膮 ju偶 z wielu miejscowo艣ci na terenie gminy i ona uwa偶a, 偶e im wcze艣niej dziecko zacznie doje偶d偶a膰 tym lepiej si臋 w to wdro偶y. Pani radna powiedzia艂a, 偶e nauczyciele tak偶e maj膮 na uwadze przede wszystkim dobro dziecka i s膮dzi, 偶e p. Dyrektor szko艂y w Latowiczu zrobi wszystko, aby dzieci z Redzy艅skiego zosta艂y przyj臋te do kierowanej przez ni膮 szko艂y w spos贸b serdeczny, dobry i nie odczu艂y odtr膮cenia i zagubienia. Pani radna doda艂a, aby nie obawia膰 si臋 zagro偶e艅 wyst臋puj膮cych w du偶ych szko艂ach poniewa偶 ona uczy w klasach nauczania pocz膮tkowego i mo偶e stwierdzi膰, i偶 takich zagro偶e艅 tam nie ma. Na zako艅czenie p. radna poprosi艂a, aby rodzice wzi臋li jednak pod uwag臋, 偶e dla dobra dziecka jest lepiej gdy ucz臋szcza do du偶ej dobrze wyposa偶onej szko艂y.
Pan radny S艂awomir Odziemczyk powiedzia艂, 偶e wg. niego p. Hanna Zawadka nie poruszy艂a jeszcze jednej najwa偶niejszej sprawy. Pan Odziemczyk poinformowa艂, 偶e jest rodzicem dziecka ucz臋szczaj膮cego obecnie do trzeciej klasy – w zwi膮zku z tym ma 艣wiadomo艣膰 jak trudny program nauczania obowi膮zuje ju偶 na tym etapie edukacji i twierdzi, i偶 nie jest mo偶liwe, aby jeden nauczyciel ogarn膮艂 4 roczniki dzieci w spos贸b gwarantuj膮cy ich prawid艂owe przygotowanie. P贸藕niej dziecko z takiej szko艂y idzie dalej i ma z pewnymi sprawami trudno艣ci – nie ma w艂a艣ciwego przygotowania, bowiem nauczyciel ucz膮cy jednocze艣nie 4 roczniki nie jest w stanie mu tego przygotowania zapewni膰. A programy nauczania w szkole s膮 obecnie bardzo trudne – gdy dziecko na pocz膮tku nie nad膮偶a za innymi dzie膰mi to „robi膮 si臋 problemy”.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e p. Hanna Zawadka m贸wi o pracy w zer贸wce a tymczasem w zer贸wce „to si臋 praktycznie tylko k贸艂ka i kreski z dzie膰mi rysuje”. Taki jest program. Pan K艂os stwierdzi艂, i偶 w szko艂ach na terenie gminy na 1 etat nauczyciela wypada 11 uczni贸w. W Redzy艅skim troch臋 wi臋cej. Pan radny powiedzia艂, 偶e m贸wi si臋, i偶 nie chodzi o pieni膮dze ale jednak chodzi o pieni膮dze. Zaraz rozpatrywany b臋dzie problem przedszkola – wp艂ywy z przedszkola planowane w bud偶ecie wynosz膮 2500z艂. Do przedszkola planuje si臋 do艂o偶y膰 60ty艣.z艂. „bo tam tylko dwie osoby p艂aci艂y” Pan radny zaproponowa艂, aby sprawa szko艂y w Redzy艅skim jeszcze poczeka艂a.
Pan Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta, powiedzia艂, 偶e nie wie do jakiej szko艂y chodzi艂 p. K艂os, ale jego c贸rka chodzi aktualnie do zer贸wki i jest tam ju偶 dodawanie i odejmowanie do 20. Pan Osi艅ski powiedzia艂, 偶e pracuje w Urz臋dzie Gminy od 6 lat i od pocz膮tku przewija si臋 problem likwidacji szko艂y w Redzy艅skim. By艂y deklaracje rodzic贸w, aby wstrzyma膰 si臋 jeszcze 2 lata. Ten okres min膮艂 i zosta艂o to przeci膮gni臋te na dalszy okres. Pan Osi艅ski stwierdzi艂, 偶e je艣li chodzi o dobro dziecka to mo偶e powiedzie膰, 偶e jego c贸rka chodzi obecnie do zer贸wki z dzie膰mi, kt贸re chodzi艂y do tej samej grupy przedszkolnej od 3 roku 偶ycia. Jego c贸rka i jeszcze jedna dziewczynka przysz艂y z zewn膮trz. C贸rka do tej pory (a min臋艂o ju偶 5 miesi臋cy) jest na uboczu, jeszcze si臋 nie zintegrowa艂a i zapewne b臋dzie mia艂a ten problem ju偶 do ko艅ca roku lub d艂u偶ej. Lepiej dla dziecka, kt贸re idzie do szko艂y jest p贸j艣膰 od razu do szko艂y, w kt贸rej b臋dzie chodzi艂o 6 lat, bo jest wtedy w takiej samej sytuacji jak inne dzieci. Natomiast gdy przychodzi p贸藕niej to jest na uboczu bowiem w grupie jest kim艣 nowym. Pan Osi艅ski stwierdzi艂 nast臋pnie, 偶e je艣li chodzi o finanse to ma on 艣wiadomo艣膰, 偶e Redzy艅skie ca艂y fundusz so艂ecki przeznacza na szko艂臋, tylko nale偶y pami臋ta膰, 偶e fundusz ten to s膮 艣rodki z bud偶etu gminy. Inne so艂ectwa fundusz ten przeznacza艂y np. na projekty wodoci膮g贸w, kanalizacji, na drogi natomiast w Redzy艅skim ca艂y fundusz szed艂 na szkol臋 i te inne rzeczy by艂y finansowane z bud偶etu gminy – z innych 艣rodk贸w. Tak偶e nie jest tak, i偶 przeznaczanie funduszu so艂eckiego na szkol臋 zmniejsza koszty funkcjonowania szko艂y, bo s膮 to te偶 pieni膮dze z bud偶etu gminy.
Pan radny Kazimierz Seku艂a powiedzia艂, 偶e jego zdaniem o dobru dziecka powinien decydowa膰 ka偶dy rodzic, bo on wie najlepiej co jest dla jego dziecka najlepsze, a najlepiej jest wtedy gdy szko艂a jest jak najbli偶ej. Ponadto wg. niego na terenie ka偶dej wi臋kszej wsi powinna by膰 taka ma艂a szko艂a.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂a, 偶e w kwestii wypowiedzi p. radnego Odziemczyka chcia艂by powiedzie膰, i偶 on osobi艣cie tak偶e uczy艂 si臋 w ma艂ej 7 klasowej szkole. By艂y tam 艂膮czone klasy. Ze szko艂y tej wysz艂o wielu ludzi, kt贸rzy w p贸藕niejszym okresie uzyskali wy偶sze wykszta艂cenie.
Pan radny S艂awomir Odziemczyk powiedzia艂, 偶e tak偶e chodzi艂 kiedy艣 do szko艂y – nie wie czy p. Parol ma styczno艣膰 z obecnym programem nauczania – jest to zupe艂nie niepor贸wnywalne z tym, co by艂o kiedy艣. Pan Odziemczyk powiedzia艂, i偶 jego zdaniem przy takim programie dzieci mniej zdolne gdy nie dostan膮 fachowej pomocy na pocz膮tku to zostaj膮 z problemami i problemy te si臋 pog艂臋biaj膮.
Przedstawiciel mieszka艅c贸w Redzy艅skiego powiedzia艂, i偶 s艂yszy, 偶e m贸wi si臋, 偶e dzieci z Redzy艅skiego przychodz膮 do Latowicza niedouczone w zwi膮zku z tym dobrze by艂oby aby w tej sprawie zabra艂a glos p. Dyrektor szko艂y w Latowiczu.
Pani Joanna Papi艅ska – dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu powiedzia艂a, 偶e wiele os贸b pyta艂o j膮 czy jest za czy przeciw likwidacji szko艂y w Redzy艅skim Pani Dyrektor powiedzia艂a, 偶e jako dyrektor jednostki by艂aby chyba nienormalna gdyby by艂a za likwidacj膮 jednostki. Pani dyrektor stwierdzi艂a nast臋pnie, 偶e s艂ysza艂a jak p. radny Parol m贸wi艂 tu r贸偶ne „fajne, no艣ne hase艂ka” 偶e przemoc, 偶e narkotyki itd. Pani Papi艅ska powiedzia艂a, 偶e w jej szkole na pewno nie ma narkotyk贸w i nie ma „lania si臋” jak to okre艣li艂 p. Parol. A dzieci przychodz膮ce z Redzy艅skiego na pewno nie s膮 niedouczone.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod glosowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 8 g艂osami „za” przy 5 „przeciw” oraz 2 „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zamiaru likwidacji Szko艂y Filialnej w Redzy艅skim – uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

4a
PODJ臉CIE UCHWA艁Y ZMIENIAJ膭CEJ UCHWA艁臉 W SPRAWIE USTALENIA STA艁EJ OP艁ATY ZA POBYT DZIECI W GMINNYM PRZEDSZKOLU DZIA艁AJ膭CYM W RAMACH ZESPO艁U SZK脫艁 W LATOWICZU

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Wies艂awa Proczka – insp. ds. o艣wiaty. Poinformowa艂a, 偶e projekt uchwa艂y zak艂ada obni偶enie op艂aty ze 100z艂 na 70z艂. Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e mo偶e to wygl膮da膰 tak, i偶 gmina 艣wiadomie obni偶 swoje dochody obni偶aj膮c wysoko艣膰 op艂aty ale w rzeczywisto艣ci wp艂ywy powinny by膰 wi臋ksze.
Pan radny Stanis艂aw Parol zapyta艂, czy proponowana obni偶ka op艂aty zosta艂a skonsultowana z tymi rodzicami, kt贸rzy obecnie nie dop艂acaj膮 tych 50z艂?.
Pani Wies艂awa Proczka potwierdzi艂a, 偶e zosta艂o to skonsultowane. To samo potwierdzi艂a p. Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e zmieniamy op艂at臋, ale chcia艂by aby by艂 przestrzegany zapis o minimum 15 dzieci w przedszkolu jako warunku jego funkcjonowania.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod glosowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami „za” oraz 1 „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia sta艂ej op艂aty za pobyt dzieci w Gminnym Przedszkolu dzia艂aj膮cym w ramach Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu.

5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA STAWKI OP艁ATY ZA ZAJ臉CIE PASA DROGOWEGO

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Andrzej Jarz臋bski – insp. ds. gospodarki komunalnej i dr贸g.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 13 g艂osami „za” przy 2 „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia stawki op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego – uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u.

6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE SZCZEG脫艁OWYCH ZASAD I TRYBU UDZIELANIA ULG W SP艁ACANIU NALE呕NO艢CI PIENI臉呕NYCH, DO KT脫RYCH NIE STOSUJE SI臉 PRZEPIS脫W USTAWY – ORDYNACJA PODATKOWA, PRZYPADAJ膭CYCH GMINIE LATOWICZ LUB JEJ JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy. Poinformowa艂a, 偶e projekt uchwa艂y dotyczy op艂at, do kt贸rych nie ma zastosowania ordynacja podatkowa – nale偶y w zwi膮zku z tym okre艣li膰 zasady ich egzekwowania uchwa艂膮.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie Podj臋cie uchwa艂y w sprawie szczeg贸艂owych zasad i trybu udzielania ulg w sp艂acaniu nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadaj膮cych Gminie Latowicz lub jej jednostkom organizacyjnym– uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ NA ROK 2007

Projekt bud偶etu gminy Latowicz na rok 2007 przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik przedstawi艂a tak偶e opini臋 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (Zesp贸艂 w Siedlcach) odno艣nie projektu bud偶etu na rok 2007 (w za艂膮czeniu do protoko艂u). Pani Skarbnik poinformowa艂a, 偶e w projekcie bud偶etu jaki otrzymali radni zosta艂a dokonana zmiana polegaj膮ca na wpisaniu 100ty艣. z艂 w dziale wydatk贸w jako koszt贸w post臋powania s膮dowego – chodzi o wpis s膮dowy w zwi膮zku ze spraw膮 dotycz膮c膮 zwrotu dotacji na budow臋 sali gimnastycznej w Latowiczu – kwestia ta by艂a przedmiotem obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e niepokoi go punkt w bud偶ecie m贸wi膮cy o projektach technicznych dr贸g na terenie gminy – dr贸g tych jest w gminie bardzo du偶o a projekt贸w technicznych w bud偶ecie jest zaplanowanych ma艂o. Pan K艂os przypomnia艂, 偶e w poprzedniej kadencji radni prosili o wykonanie harmonogramu remont贸w dr贸g na terenie gminy. Pan K艂os zauwa偶y艂 tak偶e, i偶 ju偶 w kolejnym bud偶ecie s膮 艣rodki na t膮 sam膮 drog臋 (na koloniach Wielgolasu) – p. radny powiedzia艂, 偶e nie jest przeciwny tej drodze, ale chcia艂by zauwa偶y膰, i偶 do tej drogi ju偶 kolejny rok si臋 dok艂ada. Pan K艂os zapyta艂 tak偶e co b臋dzie gdy si臋 oka偶e, i偶 z FOGR-u nie wp艂ynie spodziewane 100ty艣.z艂 tylko np. 70ty艣.z艂 na ta drog臋?. Czy wtedy b臋dzie to do艂o偶one z bud偶etu?.
Pan radny Stanis艂aw Parol przypomnia艂, i偶 bardzo potrzebne jest wykonanie o艣wietlenia ulicznego na odcinku drogi w Budach Wielgoleskich (odcinek przez las). Potrzebna jest te偶 dobudowa o艣wietlenia na drodze do Dzielnika.
W贸jt stwierdzi艂, 偶e nie wie, kt贸re drogi b臋d膮 robione, bo o tym zadecyduj膮 radni. W bud偶ecie jest tylko tyle projekt贸w, bo gminy nie sta膰, aby by艂o ich wi臋cej. Je艣li nie wp艂yn膮 艣rodki z FOGR to s膮 zabezpieczone 艣rodki samorz膮dowe. Co do o艣wietlenia, to trzeba b臋dzie wykona膰 projekt na dobudow臋 przy drodze powiatowej (odcinek przez las), bo chodzi tu bezpiecze艅stwo mieszka艅c贸w ale na razie nie b臋dzie gminy sta膰 na realizacj臋.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 13 g艂osami „za” przy 1 „przeciw” oraz 1 „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Latowicz na rok 2007– uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u.


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZAJ臉CIA STANOWISKA ODNO艢NIE GRANIC OBSZARU METROPOLITALNEGO WARSZAWY

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta. Poinformowa艂, 偶e w opracowywanym planie Obszaru Metropolitalnego Powiat Mi艅ski zosta艂 cz臋艣ciowo tylko w艂膮czony w jego granice (zachodnia cze艣膰 powiatu). Projekt uchwa艂y zawiera stwierdzenie, i偶 Rada Gminy Latowicz opowiada si臋 za w艂膮czeniem ca艂ego Powiatu Mi艅skiego do planowanego Obszaru Metropolitalnego w tym tak偶e gminy Latowicz.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaj臋cia stanowiska odno艣nie granic Obszaru Metropolitalnego Warszawy uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii. – uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u.


8a
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZBYCIA NIERUCHOMO艢CI W M. LATOWICZ STANOWI膭CYCH W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta. Poinformowa艂, 偶e w projekcie uchwa艂y chodzi o zbycie dzia艂ek budowlanych na osiedlu w Latowiczu (na Wymy艣lu).
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zbycia nieruchomo艣ci w m. Latowicz stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz – uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u.

8b
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE PRZYST膭PIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU PN. ZIELONY SZLAK ROWEROWY MAZOWSZA


Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie przyst膮pienia do realizacji projektu pn. Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza – uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do niniejszego protoko艂u.

9
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI GMINNEJ KOMISJI ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA艁ANIA NARKOMANII ZA ROK 2006

Informacj臋 przedstawi艂a p. Janina Broda – przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych (informacja stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).

9a
INFORMACJA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W MROZACH NA TEMAT BEZPIECZE艃STWA
NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Komendant przedstawi艂 informacje statystyczne dotycz膮ce terenu gminy Latowicz. Nast臋pnie przyst膮piono do zadawania pyta艅. Poruszono m.in. nast臋puj膮ce sprawy:
1) Planowany Posterunek Policji w Latowiczu – p. Komendant powiedzia艂, 偶e docelowo chcia艂by, aby by艂o tu 5 policjant贸w. Aby posterunek dzia艂a艂 ca艂odobowo potrzebnych jest 10 policjant贸w.
2) Przew贸z kruszywa, sprawdzanie tona偶u – p. Komendant stwierdzi艂, 偶e trzeba b臋dzie przeprowadzi膰 cz臋stsze ale kr贸tkofalowe kontrole. Zast臋pca W贸jta powiedzia艂, i偶 nale偶a艂oby zwr贸ci膰 szczeg贸ln膮 uwag臋 na transport 偶wiru ze 偶wirowni w Transborze. Pani Lilla Sabak – so艂tys z W臋偶yczyna zauwa偶y艂a, 偶e kierowcy wioz膮cy 偶wir nie przestrzegaj膮 tak偶e dozwolonej pr臋dko艣ci.

10
INFORMACJA Z DZIA艁ANO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e przedmiot jego dzia艂alno艣ci stanowi艂y w okresie mi臋dzysesyjnym g艂贸wnie cotygodniowe dy偶ury oraz udzia艂 w posiedzeniach komisji a tak偶e przygotowania porz膮dku obrad dzisiejszej sesji. Ponadto Przewodnicz膮cy udzieli艂 kilku odpowiedzi (informacji) Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Pa艅stwowej Komisji Wyborczej na pisma zwi膮zane ze sk艂adaniem przez radnych o艣wiadcze艅 maj膮tkowych dotycz膮cych ich samych oraz ich wsp贸艂ma艂偶onk贸w.


11
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy poinformowa艂 o nast臋puj膮cych sprawach dotycz膮cych okresu mi臋dzy sesjami:
1) Odby艂y si臋 wybory so艂tys贸w.
2) Odby艂y si臋 wybory delegat贸w do Izb Rolniczych.
3) Odby艂o si臋 spotkanie z Marsza艂kiem Wojew贸dztwa Mazowieckiego (w Siedlcach), w kt贸rym W贸jt uczestniczy艂.
4) Mia艂y miejsce podtopienia dr贸g w m. Genera艂owo, Budziska, D臋be Ma艂e.
5) Zosta艂o ustalone spotkanie z projektantem modernizacji odcinka drogi Nr 802 w Latowiczu po艣wi臋cone problemowi odwodnienia.


12
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH


Nie z艂o偶ono zapyta艅 ani interpelacji.


13
SPRAWY R脫呕NE

W sprawach r贸偶nych g艂os oddano przedstawicielom firmy „INSTAL-LECH” z Garwolina, kt贸ra zajmuje si臋 realizacj膮 r贸偶nych typ贸w przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w. W celu przedstawienia niezb臋dnych informacji dotycz膮cych przedmiotowego zagadnienia na sesje przyby艂 p. Ryszard Szubi艅ski – w艂a艣ciciel firmy oraz jego wsp贸艂pracownik. Obaj panowie udzielili wyczerpuj膮cych informacji w sprawie odpowiadaj膮c na liczne pytania zadawane przez radnych, so艂tys贸w oraz przedstawicieli Urz臋du Gminy.

14
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2006 r.


15
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady zamkn膮艂 V sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2007-06-29 13:31:57
Data ostatniej modyfikacji : 29.06.2007 13:31
Liczba wy艣wietle艅 : 1693licznik odwiedzin: 2204190