logo
logo
Prawo miejscowe » Obwieszczenia
obwieszczenie o zako艅czeniu post臋powania - dec 艣rodowiskowa

wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia -Rozbudowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej

Latowicz, dnia 17 lipca 2007 r.
7624/1/4/06/07

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z p贸藕. zm. ) w zwi膮zku z art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z p贸藕. zm.) W贸jt Gminy Latowicz podaje do publicznej wiadomo艣ci o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego i wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:
Rozbudowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej "Latowicz" nr 5257/916 zlokalizowanej w miejscowo艣ci Latowicz-Rozstanki 35 gm. Latowicz , dz, nr 1453/4 w obr臋bie miejscowo艣ci Latowicz Gmina Latowicz.
z wniosku :
dzia艂aj膮cej w imieniu i na rzecz Polskiej Telefonii Kom贸rkowej Centertel Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie 01-230, ul. Skierniewicka 10A, - pe艂nomocnika PTK "Centertrel" Sp. z o.o. Ma艂gorzaty Litwinienko Firma Remontowo-Budowlana "艢piewak" ul. Ciupagi 1a, 03-016 Warszawa.

Obwieszczenie niniejsze wywiesza si臋 na okres 21 dni tj. od dnia 17.07.2007 r. do dnia 7 sierpnia 2007 r.

7624/1/4/06 /07 Latowicz, dnia 17 lipca 2007 r.

DECYZJA
o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia

Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4, art.56 ust. 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p贸藕. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Post臋powania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p贸藕. zm.) po rozpatrzeniu wniosku dzia艂aj膮cej w imieniu i na rzecz Polskiej Telefonii Kom贸rkowej Centertel Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie 01-230, ul. Skierniewicka 10A, - pe艂nomocnika PTK "Centertrel" Sp. z o.o. Ma艂gorzaty Litwinienko Firma Remontowo-Budowlana "艢piewak" ul. Ciupagi 1a, 03-016 Warszawa w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia:

Rozbudowa stacji bazowej telefonii kom贸rkowej "Latowicz" nr 5257/916 zlokalizowanej w miejscowo艣ci Latowicz-Rozstanki 35 gm. Latowicz , dz, nr 1453/4 w obr臋bie miejscowo艣ci Latowicz Gmina Latowicz.

z dnia 24 listopada 2006 r. oraz po zapoznaniu si臋 z za艂膮czonym raportem o oddzia艂ywaniu przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko rozbudowy stacji bazowej telefonii kom贸rkowej wykonanym przez in偶. Ew臋 Paprock膮 z pa藕dziernika 2006 r.

Orzekam
Okre艣li膰 艣rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia, kt贸rego inwestorem jest Polska Telefonia Kom贸rkowa Centertel Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie 01-230, ul. Skierniewicka 10A :

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsi臋wzi臋cia: Planowane przedsi臋wzi臋cie polega na rozbudowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej "Latowicz" nr 5257/916 zlokalizowanej w miejscowo艣ci Latowicz-Rozstanki 35 gm. Latowicz , dz, nr 1453/4 w obr臋bie miejscowo艣ci Latowicz Gmina Latowicz

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem konieczno艣ci ochrony cennych warto艣ci przyrodniczych, zasob贸w naturalnych i zabytk贸w oraz ograniczenia uci膮偶liwo艣ci dla teren贸w s膮siednich:
1) Powsta艂e w trakcie realizacji przedsi臋wzi臋cia i prowadzonych prac odpady powinny zosta膰 zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p贸偶.zm.).
2) Odpady niebezpieczne powinny by膰 gromadzone do szczelnych pojemnik贸w a nast臋pnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadaj膮ce zezwolenie w zakresie 艣wiadczonych us艂ug.
3) Parametry techniczne stacji nie mog膮 przekracza膰 warto艣ci maksymalnych okre艣lonych w raporcie o oddzia艂ywaniu przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko
4) Bezpo艣rednio po uruchomieniu stacji oraz ka偶dorazowo w razie zmiany warunk贸w pracy instalacji nale偶y wykona膰 pomiary kontrolne p贸l elektromagnetycznych
5) Na terenie lokalizacji inwestycji nie wyst臋puj膮 zabytki, warto艣ci przyrodnicze oraz zasoby naturalne podlegaj膮ce ochronie.
3. Wymagania dotycz膮ce ochrony 艣rodowiska konieczne do uwzgl臋dnienia w projekcie budowlanym:
1) Inwestycj臋 nale偶y zaprojektowa膰 w taki spos贸b, aby praca stacji nie powodowa艂a wyst臋powania w miejscach przebywania ludzi, w tym w przestrzeni do 2m nad poziomem terenu oraz dachami budynk贸w s膮siaduj膮cych, p贸l elektromagnetycznych o warto艣ciach g臋sto艣ci mocy wy偶ej od 0,1 W/m2, a sk艂adowej elektrycznej nat臋偶enia pola wy偶ej od 7 V/m
2) Warunkiem oddania do u偶ytku jest brak wyst臋powania p贸l elektromagnetycznych o warto艣ciach g臋sto艣ci mocy wy偶ej od 0,1 W/m2, a sk艂adowej elektrycznej nat臋偶enia pola wy偶ej od 7 V/m
4.Wymogi w zakresie przeciwdzia艂ania skutkom awarii przemys艂owych, w odniesieniu do przedsi臋wzi臋膰 zaliczanych do zak艂ad贸w stwarzaj膮cych zagro偶enie wyst膮pienia powa偶nych awarii:
Nie dotyczy.
5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzia艂ywania na 艣rodowisko w odniesieniu do przedsi臋wzi臋膰, dla kt贸rych przeprowadzono post臋powanie dotycz膮ce transgranicznego oddzia艂ywania na 艣rodowisko:
Nie dotyczy;
6. W przypadku , o kt贸rym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 艣rodowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p贸藕n. zmianami/ - stwierdzenie konieczno艣ci utworzenia obszaru ograniczonego u偶ytkowania:
Nie dotyczy
7. Charakterystyk臋 przedsi臋wzi臋cia stanowi za艂膮cznik Nr 1 do niniejszej decyzji.
U z a s a d n i e n i e
W dniu 24 listopada 2006 r. na wniosek dzia艂aj膮cej w imieniu i na rzecz Polskiej Telefonii Kom贸rkowej Centertel Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie 01-230, ul. Skierniewicka 10A, - pe艂nomocnika PTK "Centertrel" Sp. z o.o. Ma艂gorzaty Litwinienko Firma Remontowo-Budowlana "艢piewak" ul. Ciupagi 1a, 03-016 Warszawa zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na Rozbudowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej "Latowicz" nr 5257/916 zlokalizowanej w miejscowo艣ci Latowicz-Rozstanki 35 gm. Latowicz , dz, nr 1453/4 w obr臋bie miejscowo艣ci Latowicz Gmina Latowicz. Do wniosku do艂膮czono: map臋 ewidencyjn膮 z zaznaczonym przebiegiem granic terenu , kt贸rego dotyczy wniosek oraz obejmuj膮cy obszar, na kt贸ry oddzia艂ywa膰 b臋dzie przedsi臋wzi臋cie, raport oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko sporz膮dzony przez in偶. Ew臋 Paprock膮. W toku przeprowadzonego post臋powania administracyjnego W贸jt Gminy Latowicz uzyska艂 opini臋 Wojewody Mazowieckiego nr W艢R.IIIMR/6613-1/648/07 z dnia 5 czerwca 2007 r. W post臋powaniu administracyjnym, w zwi膮zku z art. 20 oraz art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p贸藕. zm.), udzia艂 spo艂ecze艅stwa zosta艂 zapewniony poprzez . Strony o prowadzonym post臋powaniu administracyjnym by艂y informowane zgodnie z art. 49 Kodeksu post臋powania administracyjnego. Do organu nie wp艂yn臋艂y 偶adne wnioski, uwagi, o艣wiadczenia, 偶膮dania stron.
W zwi膮zku z powy偶szym po rozpatrzeniu sprawy nie stwierdzono przeciwwskaza艅 do wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na Rozbudowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej "Latowicz" nr 5257/916 zlokalizowanej w miejscowo艣ci Latowicz-Rozstanki 35 gm. Latowicz , dz, nr 1453/4 w obr臋bie miejscowo艣ci Latowicz Gmina Latowicz. Realizacja przedsi臋wzi臋cia zgodnie z sentencj膮 decyzji umo偶liwi pokrycie zasi臋giem okolicznego terenu a wraz z tym zapewnienie lepszych warunk贸w 艂膮czno艣ci obszar贸w po艂o偶onych w okolicy, zwi臋kszenie niezawodno艣ci uzyskiwanych po艂膮cze艅, udost臋pnienie nowych us艂ug telegonicznych (szybsza transmisja danych, szybszy dost臋p do Internetu).
Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p贸藕. zm.), wniosek o wydanie pozwolenia na budow臋 powinien by膰 z艂o偶ony przez realizuj膮cego przedsi臋wzi臋cie do odpowiednich organ贸w nie p贸藕niej ni偶 przed up艂ywem 2 lat od dnia, w kt贸rym decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia: Rozbudowa stacji bazowej telefonii kom贸rkowej "Latowicz" nr 5257/916 zlokalizowanej w miejscowo艣ci Latowicz-Rozstanki 35 gm. Latowicz , dz, nr 1453/4 w obr臋bie miejscowo艣ci Latowicz Gmina Latowicz -sta艂a si臋 ostateczna.
Bior膮c powy偶sze pod uwag臋 orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji niniejszej przys艂uguje stronom prawo wniesienia odwo艂ania do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Siedlcach ul. Pi艂sudskiego 38 za po艣rednictwem W贸jta Gminy Latowicz w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Za艂膮czniki:
Charakterystyka planowanego przedsi臋wzi臋cia
Otrzymuj膮 :
1. Wnioskodawca

Do wiadomo艣ci:
1. Pozosta艂e strony wyznaczone zgodnie z art. 28 k.p.a.
2. A/aZa艂膮cznik do decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia znak: 7624/1/4/06/07 z dnia 17 lipca 2007 r.

CHARAKTERYSTYKA CA艁EGO PRZEDSI臉WZI臉CIA:

W chwili obecnej stacja bazowa sk艂ada si臋 z wie偶y antenowej zlokalizowanej w miejscowo艣ci Latowicz-Rozstanki 35 gm. Latowicz , dz. nr 1453/4 w obr臋bie miejscowo艣ci Latowicz Gmina Latowicz. Wykonana jest jako konstrukcja stalowo-kratowa wie偶y o wysoko艣ci 50,0m o przekroju tr贸jk膮tnym. Wyposa偶ona jest w typowe antenowe konstrukcje wsporcze zabezpieczone antykorozyjnie. Do konstrukcji wie偶y zamontowane s膮 konstrukcje wsporcze anten sektorowych oraz anten radiolinii. Obecnie stacja pracuje w systemie GSM 900.
Rozbudowa stacji b臋dzie polega艂a na dostosowaniu: urz膮dze艅, anten, kabli koncentrycznych, instalacji elektrycznej w celu umo偶liwienia emisji w systemach GSM900 i GSM 1800. Nast膮pi to poprzez zawieszeniu dodatkowych anten sektorowych i radioliniowych oraz u艂o偶eniu fider贸w. Istniej膮ce anteny sektorowe K 742 265 zostan膮 obj臋te specyfikacj膮 techniczn膮 anten typu BSA003. Nie b臋d膮 wymieniane a jedynie zostanie uzupe艂nione ich oznakowanie i b臋d膮 wyst臋powa艂y jako anteny BSA 003. Ponadto zostan膮 zainstalowane anteny sektorowe BSA001. Projektowane anteny sektorowe skierowane na azymut 600, 1800 i 3000 zostan膮 zawieszone na nowych konstrukcjach wsporczych. Urz膮dzenia s艂u偶膮ce do obs艂ugi stacji umieszczone zostan膮 w istniej膮cych i projektowanych szafach technologicznych.
Na terenie wszystkich dost臋pnych dla ludno艣ci obszar贸w nie b臋d膮 wyst臋powa艂y oddzia艂ywania p贸l elektromagnetycznych przekraczaj膮cych 0,1 W/m2 Stacja bazowa jest zabezpieczona przed wchodzeniem os贸b nieupowa偶nionych poprzez: ogrodzenie stacji stalow膮 siatk膮 wraz z zamkni臋ciem na k艂贸dk臋 wej艣cia na teren stacji, zamkni臋cia urz膮dze艅 w kontenerze technologicznym, dost臋p do anten wy艂膮cznie za pomoc膮 sprz臋tu alpinistycznego.

Autor : T .Nowicki
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2007-07-17 09:15:49
Data ostatniej modyfikacji : 17.07.2007 09:15
Liczba wy艣wietle艅 : 2343licznik odwiedzin: 2200890