logo
logo
Og艂oszenia
Konkurs na stanowiska Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Transborze i D臋bem Ma艂ym

Termin sk艂adania ofert: 20 lipca 2007 roku

W贸jt Gminy Latowicz
og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szko艂y Podstawowej w D臋bem Ma艂ym
Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Transborze
1. Do konkursu mo偶e przyst膮pi膰 osoba, kt贸ra spe艂nia wymagania okre艣lone w rozporz膮dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymaga艅, jakim powinna odpowiada膰 osoba zajmuj膮ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczeg贸lnych typach szk贸艂 i plac贸wek ( Dz. U. Nr 89, poz. 826 z p贸藕n. zm.).
2. Oferty os贸b przyst臋puj膮cych do konkursu powinny zawiera膰:
1) uzasadnienie przyst膮pienia do konkursu wraz z koncepcj膮 funkcjonowania i rozwoju szko艂y lub plac贸wki;
2) 偶yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj膮cy w szczeg贸lno艣ci informacj臋 o sta偶u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub sta偶u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj膮ce posiadanie wymaganego wykszta艂cenia - w przypadku osoby b臋d膮cej
nauczycielem;
4) dyplom uko艅czenia studi贸w wy偶szych oraz dokumenty potwierdzaj膮ce posiadanie wymaganego sta偶u pracy, wykszta艂cenia i przygotowania zawodowego - w przypadku
osoby nieb臋d膮cej nauczycielem;
5) dyplom uko艅czenia studi贸w wy偶szych lub studi贸w podyplomowych z zakresu zarz膮dzania albo za艣wiadczenie o uko艅czeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮;
6) ocen臋 pracy, o kt贸rej mowa w 搂 1 pkt 4 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymaga艅, jakim powinna odpowiada膰 osoba zajmuj膮ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczeg贸lnych typach szk贸艂 i plac贸wek;
7) za艣wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy si臋 przeciwko niemu post臋powanie dyscyplinarne;
9) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie oraz nie toczy si臋 przeciwko niemu post臋powanie karne;
10) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany zakazem pe艂nienia funkcji kierowniczych zwi膮zanych z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi, o kt贸rym mowa w art. 147
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);
11) o艣wiadczenie, 偶e kandydat wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


3. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs", w terminie do 20 lipca 2007 roku, na adres:
Urz膮d Gminy w Latowiczu, pok贸j nr 7, 05-334 Latowicz, ul. Rynek 6, pow. mi艅ski, tel. (025) 752-10-65 wew. 27.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo艂ana przez W贸jta Gminy Latowicz.
O terminie i miejscu przeprowadzenia post臋powania konkursowego kandydaci zostan膮 powiadomieni indywidualnie.

W贸jt
/-/ Bogdan 艢wi膮tek G贸rski
Autor : 
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2007-07-17 14:34:51
Data ostatniej modyfikacji : 17.07.2007 14:34
Liczba wy艣wietle艅 : 1573licznik odwiedzin: 2203346