logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
1 sesja Rady Gminy Latowicz

27 listopada 2006 roku

PROTOK脫艁 NR I/06

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 27 listopada 2006 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz

Otwarcie sesji poprzedzone zosta艂o wys艂uchaniem hymnu pa艅stwowego. Nast臋pnie przyst膮piono do realizacji planowanego porz膮dku obrad.


1
WR臉CZENIE PRZEZ PRZEWODNICZ膭C膭 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ ZA艢WIADCZE艃 O WYBORZE NA RADNEGO RADY GMINY LATOWICZ

Wr臋czenia za艣wiadcze艅 dokona艂a p. Wies艂awa Proczka - Przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu.
Po wr臋czeniu za艣wiadcze艅 g艂os zabra艂a p. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy.
Pani Sekretarz podzi臋kowa艂a wszystkim osobom z Gminnej Komisji Wyborczej oraz z Obwodowych Komisji Wyborczych za ich prac臋 przy przeprowadzeniu wybor贸w.


2
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Radny Senior - p. Tadeusz Szczepa艅czyk o godzinie 1230 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji.
(listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz zaproszonych go艣ci stanowi膮 za艂膮cznik do protoko艂u).
Nast臋pnie Radny Senior odczyta艂 proponowany porz膮dek obrad i poprosi艂 Rad臋 Gminy oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Wniosk贸w do proponowanego porz膮dku obrad nie wniesiono, wobec czego przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w przedstawionego porz膮dku obrad.


3
Z艁O呕ENIE 艢LUBOWANIA PRZEZ RADNYCH

Radny Senior powiedzia艂, 偶e za chwil臋 odczyta tre艣膰 艣lubowania, a p贸藕niej wyczytywa艂 b臋dzie alfabetycznie wszystkich radnych, kt贸rych w momencie wyczytania prosi o potwierdzenie z艂o偶enia 艣lubowania poprzez wypowiedzenie s艂owa "艣lubuj臋". Radny Senior poinformowa艂, 偶e ka偶dy radny mo偶e do s艂owa "艣lubuj臋" doda膰 tak偶e formu艂臋 "tak mi dopom贸偶 B贸g".
Nast臋pnie Radny Senior odczyta艂 pe艂n膮 tre艣膰 艣lubowania radnego gminy zawartego w ustawie o samorz膮dzie gminnym:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 艣lubuj臋 uroczy艣cie obowi膮zki radnego sprawowa膰 godnie, rzetelnie i uczciwie, maj膮c na wzgl臋dzie dobro mojej gminy i jej mieszka艅c贸w".
Po odczytaniu tre艣ci 艣lubowania radny senior wyczytywa艂 z listy nazwiska poszczeg贸lnych radnych, a wyczytywani radni sk艂adali 艣lubowanie wypowiadaj膮c s艂owo "艣lubuj臋".
Po zako艅czeniu 艣lubowania przez wszystkich radnych Radny Senior poinformowa艂, 偶e z chwil膮 z艂o偶enia 艣lubowania obj臋li oni mandat radnego gminy.


4
WYB脫R PRZEWODNICZ膭CEGO RADY GMINY

Radny Senior poinformowa艂, 偶e wyb贸r Przewodnicz膮cego Rady dokonany zostanie w g艂osowaniu tajnym, bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w radnych obecnych na sesji.
Nast臋pnie Radny Senior poprosi艂 o zg艂aszanie kandydat贸w na Przewodnicz膮cego Rady.
Pan Stanis艂aw Kowalski zg艂osi艂 p. Tadeusza Szczepa艅czyka.
Pan Marek Skrzycki zg艂osi艂 p. Jana Doma艅skiego.
Pan Kazimierz Seku艂a zg艂osi艂 p. Witolda K艂osa.
Wszyscy zg艂oszeni kandydaci wyrazili publicznie zgod臋 na kandydowanie.
Wi臋cej kandydat贸w nie zg艂oszono, wobec czego radny Senior poprosi艂 o zg艂aszanie kandydat贸w do sk艂adu komisji skrutacyjnej, kt贸ra zajmie si臋 przeprowadzeniem g艂osowania.
Do sk艂adu komisji skrutacyjnej zosta艂y zg艂oszone nast臋puj膮ce osoby:
1) Iwona Bontruk.
2) Hanna Zawadka.
3) Miros艂aw Listopad.
Wszystkie zg艂oszone osoby wyrazi艂y zgod臋 na kandydowanie. Radny Senior podda艂 pod g艂osowanie proponowany sk艂ad komisji skrutacyjnej.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 13 g艂osami "za" przy 3 g艂osach "wstrzymuj膮cych" powo艂a艂a komisj臋 skrutacyjn膮 w proponowanym sk艂adzie.
Nast臋pnie Radny Senior zarz膮dzi艂 przerw臋 w obradach na ukonstytuowanie si臋 komisji skrutacyjnej oraz przygotowanie kart do g艂osowania.
Po zako艅czeniu przerwy nast膮pi艂a kr贸tka prezentacja kandydat贸w na Przewodnicz膮cego.
Pan Jan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e radnym Rady Gminy Latowicz jest ju偶 od pocz膮tku poprzedniej kadencji - obecnie wyborcy wybrali go na kolejn膮 kadencj臋. Zdecydowa艂 si臋 na kandydowanie na funkcj臋 Przewodnicz膮cego Rady poniewa偶 chcia艂by, aby wsp贸艂praca w Radzie oraz pomi臋dzy Rad膮 a W贸jtem Gminy uk艂ada艂a si臋 jak najlepiej.
Pan Witold K艂os poinformowa艂, i偶 w poprzedniej kadencji pe艂ni艂 najpierw funkcj臋 Przewodnicz膮cego Komisji Rolnictwa a nast臋pnie zosta艂 wybrany na funkcj臋 Przewodnicz膮cego Rady, kt贸r膮 pe艂ni艂 do ko艅ca kadencji. Pan Witold K艂os powiedzia艂, 偶e jako Przewodnicz膮cy Rady stara艂 si臋 zaprasza膰 na sesj臋 maksymalnie du偶o go艣ci, (przedstawicieli r贸偶nych instytucji - g艂贸wnie ze szczebla powiatowego) kt贸rzy mogliby przekazywa膰 radnym po偶yteczne informacje - wa偶ne dla gminy i jej mieszka艅c贸w. Chcia艂, aby w ten spos贸b informacje te - za po艣rednictwem radnych oraz so艂tys贸w by艂y rozpowszechniane, trafia艂y do spo艂ecze艅stwa, do mieszka艅c贸w gminy. Pan K艂os wspomnia艂 tak偶e, i偶 stara艂 si臋 anga偶owa膰 w miar臋 mo偶liwo艣ci w sprawy wa偶ne dla mieszka艅c贸w gminy takie jak np. pomoc w kwestii dofinansowania modernizacji opryskiwaczy dla rolnik贸w.
Pan Tadeusz Szczepa艅czyk powiedzia艂, 偶e sprawuj膮c funkcj臋 Przewodnicz膮cego chcia艂by zwr贸ci膰 uwag臋 na rolnictwo na terenie gminy Latowicz. Pan Szczepa艅czyk stwierdzi艂 m.in. 偶e w gminie Latowicz na wysokim poziomie przedstawia si臋 kwestia produkcji i sprzeda偶y mleka, ale ju偶 sprawa zbytu, skupu trzody chlewnej oraz 偶ywca wo艂owego jest na poziomie "sprzed kilkunastu lat". Jest w tej sprawie du偶o do nadrobienia, do uporz膮dkowania, zorganizowania i na to chcia艂by zwr贸ci膰 uwag臋 - tym si臋 zaj膮膰. Pan Tadeusz Szczepa艅czyk poruszy艂 tak偶e m.in. spraw臋 brykietowania s艂omy jako rzecz, kt贸r膮 warto by艂oby si臋 zainteresowa膰 i zainteresowa膰 ni膮 rolnik贸w.
Pan Witold K艂os zapyta艂, czy p. Szczepa艅czyk przedstawia艂 sw贸j program jako kandydata na Przewodnicz膮cego Rady, czy te偶 program Izb Rolniczych?
Po zako艅czeniu prezentacji komisja skrutacyjna poinformowa艂a, 偶e na przewodnicz膮c膮 komisji zosta艂a podczas przerwy w obradach wybrana p. Iwona Bontruk. Przewodnicz膮ca przedstawi艂a Radzie proponowane zasady g艂osowania w wyborach Przewodnicz膮cego Rady oraz poinformowa艂a, 偶e informacja o sposobie g艂osowania zosta艂a umieszczona na ka偶dej karcie do g艂osowania.
Poniewa偶 nie wniesiono uwag, Radny Senior podda艂 zaproponowan膮 procedur臋 g艂osowania w wyborach Przewodnicz膮cego Rady pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie zaakceptowa艂a proponowan膮 procedur臋 g艂osowania w wyborach Przewodnicz膮cego Rady.
Nast臋pnie komisja skrutacyjna rozda艂a radnym karty do g艂osowania, przewodnicz膮ca komisji wyczytywa艂a z listy radnych, a wyczytani podchodzili do przygotowanego stolika, wype艂niali kart臋 i wrzucali j膮 do urny.
Po zako艅czeniu g艂osowania Radny Senior zarz膮dzi艂 przerw臋 potrzebn膮 na policzenie g艂os贸w.
Po zako艅czeniu przerwy przewodnicz膮ca komisji skrutacyjnej odczyta艂a wyniki g艂osowania - poinformowa艂a, 偶e poszczeg贸lni kandydaci zdobyli nast臋puj膮c膮 liczb臋 g艂os贸w:
1) Jan Doma艅ski - 7
2) Witold K艂os - 3
3) Tadeusz Szczepa艅czyk - 5
(protok贸艂 komisji skrutacyjnej w za艂膮czeniu.
Przewodnicz膮ca komisji skrutacyjnej poinformowa艂a, 偶e w wyniku g艂osowania 偶aden z kandydat贸w nie zdoby艂 wymaganej dla wyboru bezwzgl臋dnej wi臋kszo艣ci g艂os贸w radnych obecnych na sesji - wobec czego konieczna jest druga tura g艂osowania, do kt贸rej przechodzi dw贸ch radnych z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 g艂os贸w otrzyman膮 w pierwszym g艂osowaniu.
Wobec powy偶szego Radny Senior zarz膮dzi艂 przerw臋 w obradach na przygotowanie kart do g艂osowania.
Po zako艅czeniu przerwy komisja skrutacyjna rozda艂a radnym karty do g艂osowania, przewodnicz膮ca komisji wyczytywa艂a z listy radnych, a wyczytani podchodzili do przygotowanego stolika, wype艂niali kart臋 i wrzucali j膮 do urny.
Po zako艅czeniu g艂osowania Radny Senior zarz膮dzi艂 przerw臋 potrzebn膮 na policzenie g艂os贸w.
Po zako艅czeniu przerwy przewodnicz膮ca komisji skrutacyjnej odczyta艂a wyniki g艂osowania - poinformowa艂a, 偶e poszczeg贸lni kandydaci zdobyli nast臋puj膮c膮 liczb臋 g艂os贸w:
1) Jan Doma艅ski - 7
2) Tadeusz Szczepa艅czyk - 6
Oddano tak偶e 2 g艂osy niewa偶ne.
(protok贸艂 komisji skrutacyjnej w za艂膮czeniu.
Przewodnicz膮ca komisji skrutacyjnej poinformowa艂a, 偶e w wyniku powt贸rnego g艂osowania 偶aden z kandydat贸w nie zdoby艂 wymaganej dla wyboru bezwzgl臋dnej wi臋kszo艣ci g艂os贸w radnych obecnych na sesji.
Pani Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy wyja艣ni艂a, ze Rada musi teraz zdecydowa膰 jak post膮pi膰. Mo偶na zg艂asza膰 nowych kandydat贸w, mo偶na tak偶e g艂osowa膰 jeszcze raz nad tymi samymi kandydatami, mo偶na zg艂asza膰 r贸wnie偶 inne propozycje.
Po kr贸tkiej dyskusji Rada Gminy jednog艂o艣nie zdecydowa艂a, 偶e przeprowadzona zostanie III tura g艂osowania, w kt贸rej Rada g艂osowa膰 b臋dzie ponownie na dw贸ch kandydat贸w wyst臋puj膮cych w II turze.
Wobec powy偶szego Radny Senior zarz膮dzi艂 przerw臋 w obradach na przygotowanie kart do g艂osowania.
Po zako艅czeniu przerwy przewodnicz膮ca komisji skrutacyjnej odczyta艂a wyniki g艂osowania - poinformowa艂a, 偶e poszczeg贸lni kandydaci zdobyli nast臋puj膮c膮 liczb臋 g艂os贸w:
1) Jan Doma艅ski - 6
2) Tadeusz Szczepa艅czyk - 7
Oddano tak偶e 2 g艂osy niewa偶ne.
(protok贸艂 komisji skrutacyjnej w za艂膮czeniu.
Przewodnicz膮ca komisji skrutacyjnej poinformowa艂a, 偶e w wyniku trzeciego g艂osowania tak偶e 偶aden z kandydat贸w nie zdoby艂 wymaganej dla wyboru bezwzgl臋dnej wi臋kszo艣ci g艂os贸w radnych obecnych na sesji.
Pan Stanis艂aw Kowalski zaproponowa艂 jako wyj艣cie z tej patowej sytuacji zg艂oszenie dodatkowego kandydata na Przewodnicz膮cego i przeprowadzenie kolejnego g艂osowania z udzia艂em 3 kandydat贸w.
Rada jednog艂o艣nie wyrazi艂a zgod臋 na t膮 propozycj臋
Pan Kowalski zaproponowa艂, aby kandydatem tym by艂 p. Robert Skwara.
Pan radny Robert Skwara wyrazi艂 zgod臋 na kandydowanie.
Wobec powy偶szego Radny Senior zarz膮dzi艂 kolejn膮 przerw臋 w obradach na przygotowanie kart do g艂osowania.
Po zako艅czeniu przerwy komisja skrutacyjna rozda艂a radnym karty do g艂osowania, przewodnicz膮ca komisji wyczytywa艂a z listy radnych, a wyczytani podchodzili do przygotowanego stolika, wype艂niali kart臋 i wrzucali j膮 do urny.
Po zako艅czeniu g艂osowania Radny Senior zarz膮dzi艂 przerw臋 potrzebn膮 na policzenie g艂os贸w.
Po zako艅czeniu przerwy przewodnicz膮ca komisji skrutacyjnej odczyta艂a wyniki g艂osowania - poinformowa艂a, 偶e poszczeg贸lni kandydaci zdobyli nast臋puj膮c膮 liczb臋 g艂os贸w:
1) Jan Doma艅ski - 6
2) Robert Skwara - 2
3) Tadeusz Szczepa艅czyk - 5
Oddano tak偶e 2 g艂osy niewa偶ne.
(protok贸艂 komisji skrutacyjnej w za艂膮czeniu.
Przewodnicz膮ca komisji skrutacyjnej poinformowa艂a, 偶e w wyniku przeprowadzonego czwartego g艂osowania tak偶e 偶aden z kandydat贸w nie zdoby艂 wymaganej dla wyboru bezwzgl臋dnej wi臋kszo艣ci g艂os贸w.
Pan radny Stanis艂aw Parol zaproponowa艂, aby zachowuj膮c konsekwencj臋 - przeprowadzi膰 teraz kolejn膮, pi膮t膮 tur臋 g艂osowania, do kt贸rej przejd膮 dwaj radni z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 g艂os贸w.
Rada Gminy jednog艂o艣nie wyrazi艂a zgod臋 na powy偶sz膮 propozycj臋.
Wobec powy偶szego Radny Senior zarz膮dzi艂 kolejn膮 przerw臋 w obradach na przygotowanie kart do g艂osowania.
Po zako艅czeniu przerwy komisja skrutacyjna rozda艂a radnym karty do g艂osowania, przewodnicz膮ca komisji wyczytywa艂a z listy radnych, a wyczytani podchodzili do przygotowanego stolika, wype艂niali kart臋 i wrzucali j膮 do urny.
Po zako艅czeniu g艂osowania Radny Senior zarz膮dzi艂 przerw臋 potrzebn膮 na policzenie g艂os贸w.
Po zako艅czeniu przerwy przewodnicz膮ca komisji skrutacyjnej odczyta艂a wyniki g艂osowania - poinformowa艂a, 偶e poszczeg贸lni kandydaci zdobyli nast臋puj膮c膮 liczb臋 g艂os贸w:
1) Jan Doma艅ski - 9
2) Tadeusz Szczepa艅czyk - 5
Oddano tak偶e 1 g艂os niewa偶ny.
(protok贸艂 komisji skrutacyjnej w za艂膮czeniu.
Przewodnicz膮ca komisji skrutacyjnej poinformowa艂a, 偶e w wyniku przeprowadzonego pi膮tego g艂osowania na funkcj臋 Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz wybrany zosta艂 p. Jan Doma艅ski.
Wobec powy偶szego Radny Senior podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz - Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Latowicz - uchwa艂a Nr I/1/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.
Pan Jan Doma艅ski podzi臋kowa艂 radnym za zaufanie jakim obdarzyli go powierzaj膮c funkcj臋 Przewodnicz膮cego Rady i zadeklarowa艂, i偶 b臋dzie si臋 stara艂, aby zaufania tego nie zawie艣膰.
Nast臋pnie Radny Senior przekaza艂 Przewodnicz膮cemu Rady prowadzenie sesji i przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.


5
WYB脫R WICEPRZEWODNICZ膭CYCH RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e wyb贸r Wiceprzewodnicz膮cych Rady dokonany zostanie w g艂osowaniu tajnym, bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w radnych obecnych na sesji.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy poprosi艂 o zg艂aszanie kandydat贸w na Wiceprzewodnicz膮cych Rady.
Jako kandydaci na Wiceprzewodnicz膮cych zg艂oszone zosta艂y nast臋puj膮ce osoby:
1) Iwona Bontruk.
2) Wojciech Olko.
3) Wies艂aw 艢wi膮tek.
4) Hanna Zawadka.
Wszyscy zg艂oszeni kandydaci wyrazili publicznie zgod臋 na kandydowanie.
Wi臋cej kandydat贸w nie zg艂oszono, wobec czego Przewodnicz膮cy poprosi艂 o zg艂aszanie kandydat贸w do sk艂adu komisji skrutacyjnej, kt贸ra zajmie si臋 przeprowadzeniem g艂osowania.
Do sk艂adu komisji skrutacyjnej zosta艂y zg艂oszone nast臋puj膮ce osoby:
4) Robert Skwara.
5) Marek Skrzycki.
6) Miros艂aw Listopad.
Wszystkie zg艂oszone osoby wyrazi艂y zgod臋 na kandydowanie. Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie proponowany sk艂ad komisji skrutacyjnej.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie powo艂a艂a komisj臋 skrutacyjn膮 w proponowanym sk艂adzie.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady zarz膮dzi艂 przerw臋 w obradach na ukonstytuowanie si臋 komisji skrutacyjnej oraz przygotowanie kart do g艂osowania.
Po zako艅czeniu przerwy komisja skrutacyjna poinformowa艂a, 偶e na przewodnicz膮cego komisji zosta艂 podczas przerwy w obradach wybrany p. Robert Skwara. Przewodnicz膮cy przedstawi艂 Radzie proponowane zasady g艂osowania w wyborach Wiceprzewodnicz膮cych Rady oraz poinformowa艂, 偶e informacja o sposobie g艂osowania zosta艂a umieszczona na ka偶dej karcie do g艂osowania.
Poniewa偶 nie wniesiono uwag, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 zaproponowan膮 procedur臋 g艂osowania w wyborach Wiceprzewodnicz膮cych Rady pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie zaakceptowa艂a proponowan膮 procedur臋 g艂osowania w wyborach Wiceprzewodnicz膮cych Rady.
Nast臋pnie komisja skrutacyjna rozda艂a radnym karty do g艂osowania, przewodnicz膮cy komisji wyczytywa艂 z listy radnych, a wyczytani podchodzili do przygotowanego stolika, wype艂niali kart臋 i wrzucali j膮 do urny.
Po zako艅czeniu g艂osowania Przewodnicz膮cy zarz膮dzi艂 przerw臋 potrzebn膮 na policzenie g艂os贸w.
Po zako艅czeniu przerwy przewodnicz膮cy komisji skrutacyjnej odczyta艂 wyniki g艂osowania - poinformowa艂, 偶e poszczeg贸lni kandydaci zdobyli nast臋puj膮c膮 liczb臋 g艂os贸w:
1) Iwona Bontruk - 7
2) Wojciech Olko - 0
3) Wies艂aw 艢wi膮tek - 11
4) Hanna Zawadka - 11
(protok贸艂 komisji skrutacyjnej w za艂膮czeniu.
Przewodnicz膮cy komisji skrutacyjnej poinformowa艂, 偶e w wyniku przeprowadzonego tajnego g艂osowania na funkcj臋 Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy wybrani zostali p. Hanna Zawadka oraz p. Wies艂aw 艢wi膮tek.
Wobec powy偶szego Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy Latowicz - Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy Latowicz - uchwa艂a Nr I/2/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


6
INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE GMINY LATOWICZ

W贸jt Gminy - p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski przedstawi艂 informacj臋 odno艣nie stanu wykonanych, prowadzonych oraz planowanych zada艅 inwestycyjnych na terenie gminy Latowicz oraz kwestie zwi膮zane z dochodami gminy i dotacjami otrzymywanymi ze 藕r贸de艂 zewn臋trznych.
Aspekt finansowy prowadzonych inwestycji jak r贸wnie偶 informacje dotycz膮ce stanu zad艂u偶enia przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy.
Rada Gminy przyj臋艂a powy偶sze do wiadomo艣ci nie wnosz膮c pyta艅 ani uwag.

7
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH


Nie zg艂oszono 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.


8
SPRAWY R脫呕NE

Pan radny Stanis艂aw Parol zapyta艂 o kwesti臋 odbioru od mieszka艅c贸w odpad贸w niebezpiecznych.
Sekretarz Gminy poinformowa艂a, 偶e odpady te b臋d膮 odbierane odp艂atnie przez firm臋, kt贸ra odbiera od mieszka艅c贸w pozosta艂e odpady. Stawki za odbi贸r odpad贸w ustalane s膮 w tym przypadku przez firm臋 odbieraj膮c膮.

Pan radny Stanis艂aw parol poinformowa艂, i偶 na drodze Nr 802 przy skrzy偶owaniu z droga do Bud Wielgoleskich nie ma obecnie przej艣cia dla pieszych, a przej艣cie takie jest tam bardzo potrzebne.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e droga 802 jest aktualnie modernizowana odcinkami tzn. wykonywana jest tam nowa nak艂adka z asfaltu - zapewne przy okazji modernizacji jest planowane tak偶e wyznaczenie przej艣cia dla pieszych - tym niemniej p. W贸jt zgodzi艂 si臋, i偶 takie p[przej艣cie jest tam ju偶 obecnie potrzebne i by艂oby dobrze, gdyby pojawi艂o si臋 jak najszybciej.


9
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady zamkn膮艂 pierwsz膮 sesj臋 Rady Gminy Latowicz.


Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp.ds.obs艂ugi Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-13 10:53:41
Data ostatniej modyfikacji : 13.03.2009 10:53
Liczba wy艣wietle艅 : 1480licznik odwiedzin: 2206168