logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
3 sesja Rady Gminy Latowicz

11 grudnia 2006 roku

PROTOK脫艁 NR III/06

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 11 grudnia 2006 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - Jan Doma艅ski, o godzinie 1000 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, (nieobecny p. radny Robert Skwara) co wobec ustawowego sk艂adu Rady Gminy wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta,
3. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
4. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysoko艣ci diet radnym oraz zwrot贸w koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie obni偶enia na terenie Gminy Latowicz 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2006 r. ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2007 r.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia stawek i zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci na 2007 r.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na 2007 r. na terenie Gminy Latowicz.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia i wysoko艣ci, poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci dziennych stawek op艂aty targowej.
11. Podjecie uchwa艂y w sprawie ustalenia stawek, zwolnie艅, zasad ustalania i poboru oraz terminu p艂atno艣ci podatku od posiadania ps贸w na 2007 r.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2006 r.
13. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
14. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy r贸偶ne.
16. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
17. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy Rady poprosi艂 Rad臋 Gminy oraz W贸jta Gminy o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 nie zg艂oszono 偶adnych wniosk贸w odno艣nie proponowanego porz膮dku obrad, przyst膮piono do realizacji kolejnych, poszczeg贸lnych punkt贸w porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

G艂os zabra艂 p. radny Marek Skrzycki przedstawi艂 ustnie oraz z艂o偶y艂 w formie pisemnej (w imieniu mieszka艅c贸w "osiedla" w Latowiczu) na r臋ce Przewodnicz膮cego Rady Gminy wniosek.
Wniosek zawiera艂 pro艣b臋 o uwzgl臋dnienie w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2007 艣rodk贸w na wykonanie stabilizacji cementem nawierzchni ulic M. Konopnickiej oraz J. S艂owackiego na "osiedlu" a tak偶e na drogach dojazdowych do tych ulic od drogi powiatowej i wojew贸dzkiej. Mieszka艅cy zwr贸cili si臋 we wniosku tak偶e o wykonanie w przysz艂o艣ci nawierzchni asfaltowej lub kostki na przedmiotowych ulicach. Wniosek zawiera艂 tak偶e pro艣b臋 o zamontowanie lamp o艣wietlenia ulicznego na odcinku od ul. Mickiewicz do drogi powiatowej.
Wniosek zosta艂 opatrzony podpisami mieszka艅c贸w (w liczbie 65) oraz podpisem p. radnego Marka Skrzyckiego (kopia wniosku w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Przewodnicz膮cy przekaza艂 przedmiotowy wniosek W贸jtowi Gminy - w celu zaj臋cia stanowiska w poruszanych sprawach.4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA ZASAD PRZYZNAWANIA I WYSOKO艢CI DIET RADNYM ORAZ ZWROT脫W KOSZT脫W PODR脫呕Y S艁U呕BOWYCH

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy. Pani Sekretarz powiedzia艂a, ze projekt uchwa艂y zak艂ada wprowadzenie miesi臋cznej diety dla radnego w wysoko艣ci 250z艂 oraz zak艂ada potr膮cenia kwoty 50z艂 za ka偶dorazow膮 nieobecno艣膰 na posiedzeniu komisji lub na sesji Rady Gminy. Zmienia si臋 tym samym forma wyp艂aty diet - dot膮d wyp艂acane by艂y one za uczestnictwo w ka偶dym posiedzeniu. Forma i wysoko艣膰 diety dla so艂tys贸w nie ulega zmianie - nadal ma to by膰 50z艂 za udzia艂 w ka偶dej sesji. W projekcie uchwa艂y pozostawiono tak偶e bez zmian wysoko艣膰 diety (miesi臋cznej) Przewodnicz膮cego Rady - jest to 900z艂. Przemys艂aw wr贸bel - insp. ds. obs艂ugi rady poinformowa艂, 偶e taki projekt zaopiniowa艂y pozytywnie 2 spo艣r贸d 3 komisji Rady tj. Komisja Bud偶etowa oraz Komisja Rewizyjna. Inn膮 propozycj臋 mia艂a Komisja Rolnictwa tzn. zaproponowa艂a zwi臋kszenie diety do 300z艂 oraz wykre艣lenie zapisu o potr膮caniu 50z艂 za nieobecno艣膰.
Pan radny Witold K艂os - Przewodnicz膮cy Komisji Rolnictwa poprosi艂 o przeg艂osowanie wniosku jego Komisji (sformu艂owanego podczas posiedzenia komisji), w kt贸rym jednog艂o艣nie zaproponowano, aby wysoko艣膰 diety radnego zwi臋kszy膰 z proponowanego 250z艂 na 300z艂 oraz wykre艣li膰 zapis m贸wi膮cy o potr膮caniu diet za nieobecno艣膰.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e jego zdaniem nie ma sensu wykre艣lanie zapisu m贸wi膮cego o potr膮caniu 50z艂 za nieobecno艣膰. Pan Przewodnicz膮cy przypomnia艂, 偶e dotychczas, kiedy diety p艂acone by艂y za ka偶de posiedzenie tak偶e obowi膮zywa艂a zasada, i偶 radny, kt贸ry nie przyszed艂 na posiedzenie nie otrzymywa艂 diety - nie jest to nic nowego.
Pan Witold K艂os ponowi艂 pro艣b臋 o przeg艂osowanie wniosku Komisji Rolnictwa.
Wobec tego, i偶 nie zg艂oszono innych wniosk贸w Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie wniosek Komisji Rolnictwa.
Najpierw Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie kwesti臋 zwi臋kszenia wysoko艣ci proponowanej miesi臋cznej diety do 300z艂
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych 5 g艂osami "za" przy 7 g艂osach "przeciw" oraz 2 "wstrzymuj膮cych" odrzuci艂a wniosek Komisji Rolnictwa dotycz膮cy ustalenia kwoty 300z艂 jako miesi臋cznej diety radnego.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie kwesti臋 wykre艣lenia zapisu o potr膮caniu kwoty 50z艂 za ka偶d膮 nieobecno艣膰 radnego.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych 5 g艂osami "za" przy 8 g艂osach "przeciw" oraz 1 "wstrzymuj膮cym" odrzuci艂a zg艂oszony wniosek Komisji Rolnictwa dotycz膮cy wykre艣lenia przedmiotowego zapisu z projektu uchwa艂y.
Nast臋pnie p. Witold K艂os - jako radny, zg艂osi艂 wniosek, aby do zapisu w projekcie uchwa艂y m贸wi膮cym o potr膮caniu kwoty 50z艂 za ka偶d膮 nieobecno艣膰 doda膰 zapis, 偶e stosuje si臋 to w tylko w przypadku nieobecno艣ci nieusprawiedliwionej.
Pani Alina Saracka - radca prawny powiedzia艂a, 偶e w takim przypadku nale偶y sprecyzowa膰, co b臋dzie rozumiane jako nieobecno艣膰 usprawiedliwiona, aby zapobiec dowolno艣ci w interpretowaniu tego zapisu.
Pan radny K艂os powiedzia艂, 偶e chodzi tu np. o zdarzenia losowe typu choroba, etc.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e w takim przypadku nale偶y sprecyzowa膰 za okazaniem, jakich dokument贸w nieobecno艣膰 b臋dzie uznawana za usprawiedliwion膮 - nie wystarczy tu usprawiedliwienie ustne.
Pani mecenas zaproponowa艂a, aby doda膰 zapis o tre艣ci: "Usprawiedliwienie nieobecno艣ci nast臋puje poprzez z艂o偶enie dokument贸w typu za艣wiadczenie lekarskie itp.".
Pan radny K艂os zgodzi艂 si臋 na taki zapis.
Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie zg艂oszony wniosek.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 11 g艂osami "za" przy 3 "wstrzymuj膮cych" popar艂a zg艂oszony wniosek.
Poniewa偶 nie zg艂oszono innych wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie ca艂y projekt uchwa艂y.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysoko艣ci diet radnym oraz zwrot贸w koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych - uchwa艂a Nr III/6/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA W脫JTA GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 Przewodnicz膮cy Rady. Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e podj臋cie uchwa艂y jest konieczne, poniewa偶 konieczne jest na pocz膮tku kadencji ustalenie wynagrodzenia obejmuj膮cemu stanowisko W贸jtowi.
Nast臋pnie p. Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e dotychczasowe wynagrodzenie W贸jta Gminy Latowicz wynosi艂o 6000z艂 brutto. Przewodnicz膮cy zaproponowa艂, aby przedmiotowe wynagrodzenie zwi臋kszy膰 o 500z艂 netto. Pan Przewodnicz膮cy powiedzia艂, i偶 propozycj臋 tak膮 uzasadnia dobr膮 dotychczasow膮 prac膮 W贸jta - zw艂aszcza du偶ymi sukcesami w zdobywaniu dotacji, dofinansowania dla gminy Latowicz ze 藕r贸de艂 zewn臋trznych.
Pani Skarbnik Gminy poinformowa艂a, 偶e wynagrodzenie W贸jta po dokonaniu podwy偶ki proponowanej przez Przewodnicz膮cego wynosi艂oby 6.827,00z艂 brutto.
Poniewa偶 nie zg艂oszono innych wniosk贸w Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y z proponowanym wynagrodzeniem W贸jta Gminy w wysoko艣ci 6.827,00z艂.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych 12 g艂osami "za" przy 2 g艂osach "wstrzymuj膮cych" podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz - uchwa艂a Nr III/7/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OBNI呕ENIA NA TERENIE GMINY LATOWICZ 艢REDNIEJ CENY SKUPU 呕YTA ZA OKRES PIERWSZYCH TRZECH KWARTA艁脫W 2006 R. USTALONEJ NA PODSTAWIE KOMUNIKATU PREZESA G艁脫WNEGO URZ臉DU STATYSTYCZNEGO, PRZYJMOWANEJ JAKO PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU ROLNEGO NA 2007 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Hanna Gajowniczek - pracownik dzia艂u podatk贸w. Poinformowa艂a, 偶e projekt uchwa艂y zawiera propozycj臋 obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego og艂oszonej w Komunikacie Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego z dnia 20 pa藕dziernika 2006 r. w sprawie 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2006 r. - z kwoty 35,52 z艂 za 1 dt. do kwoty 32,00 z艂 za 1 dt.
Pan radny Witold K艂os - Przewodnicz膮cy Komisji Rolnictwa poinformowa艂, ze Komisja Rolnictwa jednog艂o艣nie sformu艂owa艂a wniosek, aby zawart膮 w projekcie uchwa艂y kwot臋 32,00z艂 zast膮pi膰 kwot膮 30,00z艂. Pan radny K艂os poprosi艂 o przeg艂osowanie zg艂oszonego wniosku, uzasadniaj膮c potrzeb臋 uchwalenia ni偶szych jak proponowane w uchwale podatk贸w dla rolnik贸w trudn膮 sytuacj膮 spowodowan膮 m.in. tegoroczn膮 susz膮.
Pani mecenas Alina Saracka przypomnia艂a, 偶e g艂osowanie wniosk贸w odbywa si臋 pocz膮wszy od wniosku najdalej id膮cego.
Pan Witold K艂os powiedzia艂, 偶e jego zdaniem dalej id膮cym wnioskiem jest wniosek Komisji Rolnictwa.
Przewodnicz膮cy Rady stwierdzi艂, 偶e w jego ocenie najdalej id膮cym wnioskiem jest w tym przypadku wniosek W贸jta zawarty w projekcie uchwa艂y i od niego rozpocznie g艂osowanie.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y w formie zaproponowanej przez W贸jta Gminy.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 5 g艂osami "za" przy 6 "przeciw" oraz 3 "wstrzymuj膮cych" opowiedzia艂a si臋 przeciwko proponowanej wersji uchwa艂y.
Wobec powy偶szego Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie wniosek Komisji Rolnictwa.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 8 g艂osami oraz 6 "wstrzymuj膮cych" popar艂a wniosek Komisji Rolnictwa i tym samym podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie obni偶enia na terenie Gminy Latowicz 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2006 r. ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2007 r.- uchwa艂a Nr III/8/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA STAWEK I ZWOLNIE艃 OD PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI NA 2007 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Hanna Gajowniczek - pracownik dzia艂u podatk贸w.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia stawek i zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci na 2007 r. - uchwa艂a Nr III/9/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA WYSOKO艢CI STAWEK PODATKU OD 艢RODK脫W TRANSPORTOWYCH

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Krystyna Pi臋tka - pracownik dzia艂u podatk贸w.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych. - uchwa艂a Nr III/10/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA INKASENT脫W I WYSOKO艢CI WYNAGRODZENIA ZA INKASO 艁膭CZNEGO ZOBOWI膭ZANIA PIENI臉呕NEGO, PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI ORAZ PODATKU LE艢NEGO NA 2007 R. NA
TERENIE GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e uchwa艂a zak艂ada ustalenie wynagrodzenia dla inkasent贸w w wysoko艣ci okre艣lonej w za艂膮czniku do uchwa艂y, kt贸ry wszyscy radni otrzymali na posiedzeniach komisji.
Pan Witold K艂os - Przewodnicz膮cy Komisji Rolnictwa poinformowa艂, 偶e Komisja Rolnictwa sformu艂owa艂a podczas posiedzenia wniosek, aby wysoko艣膰 wynagrodzenia dla so艂tys贸w - inkasent贸w podatku, nie by艂a ni偶sza jak 100z艂. Obecnie w niekt贸rych, najmniejszych rejonach zdarza si臋, i偶 w niekt贸rych kwarta艂ach jest ono ni偶sze jak 100z艂.
Pan Henryk Kot - so艂tys z Budzisk popar艂 wniosek, o kt贸rym wspomnia艂 p. radny K艂os. Pan so艂tys powiedzia艂, 偶e so艂tys w Latowiczu ma ponad 1000z艂 wynagrodzenia za zbieranie podatku tymczasem on w Budziskach ma wi臋kszy teren do obs艂u偶enia a wynagrodzenie czasami jest mniejsze jak 100z艂.
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e rzeczywi艣cie tak jest ale to zale偶y od ilo艣ci podatnik贸w i wielko艣ci zebranych podatk贸w na danym terenie, bo wynagrodzenie dla inkasenta jest prowizj膮 od zebranej kwoty. Obecnie wielu rolnik贸w korzysta z ulg inwestycyjnych i nie p艂aci podatk贸w - m.in. dlatego w niekt贸rych ma艂ych rejonach wynagrodzenie so艂tysa - inkasenta jest tak niewielkie.
Ostatecznie p. radny K艂os sprecyzowa艂 wniosek i poprosi艂 o przeg艂osowanie wniosku Komisji Rolnictwa, aby wynagrodzenie dla so艂tys贸w-inkasent贸w nie by艂o mniejsze ni偶 150z艂 brutto - od ka偶dej raty zbieranego podatku.
Poniewa偶 innych wniosk贸w nie zg艂oszono Przewodnicz膮cy Rady podda艂 wniosek pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, 6 g艂osami "za" przy 1 "przeciw" oraz 6 "wstrzymuj膮cych" popar艂a wniosek Komisji Rolnictwa.
Wobec powy偶szego Przewodnicz膮cy rady podda艂 pod g艂osowanie ca艂o艣膰 uchwa艂y.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na 2007 r. na terenie Gminy Latowicz.- uchwa艂a Nr III/11/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA I WYSOKO艢CI, POBORU ORAZ TERMIN脫W P艁ATNO艢CI DZIENNYCH STAWEK OP艁ATY TARGOWEJ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e po uwzgl臋dnieniu uwag, poprawek wniesionych przez Komisje projekt uchwa艂y zak艂ada nast臋puj膮ce dzienne op艂aty targowe:
1) Od sprzeda偶y prowadzonej z samochod贸w ci臋偶arowych i przyczep - 20z艂.
2) Od sprzeda偶y prowadzonej z samochod贸w osobowych, dostawczych oraz woz贸w konnych - 12z艂.
3) Od sprzeda偶y prowadzonej z w贸zk贸w i stolik贸w - 10z艂.
4) Od sprzeda偶y prowadzonej "z r臋ki" - 4z艂.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod glosowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia i wysoko艣ci, poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci dziennych stawek op艂aty targowej - uchwa艂a Nr III/12/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


11
PODJECIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA STAWEK, ZWOLNIE艃, ZASAD USTALANIA I POBORU ORAZ TERMINU P艁ATNO艢CI PODATKU OD POSIADANIA PS脫W NA 2007 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia stawek, zwolnie艅, zasad ustalania i poboru oraz terminu p艂atno艣ci podatku od posiadania ps贸w na 2007 r. - uchwa艂a Nr III/14/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


12
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA 2006 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艂odyga - Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod glosowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2007 - uchwa艂a Nr III/13/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.13
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Pan Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e od czasu ostatniej sesji min膮艂 zaledwie tydzie艅 dlatego te偶 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci b臋dzie bardzo kr贸tkie. Nast臋pnie p. W贸jt poinformowa艂, 偶e w okresie pomi臋dzy sesjami zajmowa艂 si臋 m.in. nast臋puj膮cymi sprawami:
1) Przygotowywa艂 projekty uchwa艂 na sesj臋 Rady.
2) Odby艂 spotkanie z przedstawicielami wykonawc贸w II i III etapu kanalizacji.
3) Uczestniczy艂 w sesji Rady Powiatu Mi艅skiego podczas kt贸rej dokonano wyboru Starosty - zosta艂 nim p. Jan Antoni Tarczy艅ski


14
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie z艂o偶ono zapyta艅 ani interpelacji.


15
SPRAWY R脫呕NE

Pani El偶bieta Belkiewicz - so艂tys z Latowicza (rejon I) zasygnalizowa艂a problem wynikaj膮cy z braku tablic og艂oszeniowych na terenie so艂ectw.
Pani Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy poinformowa艂a, 偶e takie tablice maj膮 zosta膰 na potrzeby poszczeg贸lnych so艂ectw wykonane.


16
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 4 grudnia 2006 r.

17
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 III sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.
Protoko艂owa艂:
Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-13 11:01:27
Data ostatniej modyfikacji : 13.03.2009 11:01
Liczba wy艣wietle艅 : 1024licznik odwiedzin: 2206145