logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
6 sesja Rady Gminy Latowicz

29 marca 2007 roku

PROTOK脫艁 NR VI/07

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 29 marca 2007 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - Jan Doma艅ski, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta,
3. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
4. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Latowicz o obowi膮zku przed艂o偶enia Radzie Gminy Latowicz o艣wiadczenia lustracyjnego.
5. Om贸wienie sprawy nazw i sk艂ad贸w sta艂ych komisji Rady Gminy w zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie zmian w Statucie Gminy Latowicz (podj臋cie uchwa艂y).
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2007.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z WFO艢iGW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem "Budowy sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz - III etap".
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu gminy Latowicz, samorz膮dowej instytucji kultury za pierwsze p贸艂rocze roku bud偶etowego.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zbycia nieruchomo艣ci rolnej w m. Wielgolas.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 organ贸w Gminy Latowicz.
11. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
13. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy r贸偶ne.
15. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
16. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 nie zg艂oszono 偶adnych wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek z艂o偶y艂 do W贸jta Gminy interpelacj臋, w kt贸rej poprosi艂 o udzielenie pisemnej informacji na temat inwestycji prowadzonych przez gmin臋 w poprzedniej kadencji (kopia interpelacji w za艂膮czeniu do protoko艂u). Pan radny powiedzia艂 m.in. 偶e interpelacj臋 t膮 sk艂ada poniewa偶 jest nowym radnym a mieszka艅cy jego wsi narzekaj膮, i偶 czuj膮 si臋 od dawna pomijani, dyskryminowani pod wzgl臋dem inwestowania 艣rodk贸w - w por贸wnaniu z innymi miejscowo艣ciach na terenie gminy.


4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE POWIADOMIENIA SEKRETARZA I SKARBNIKA GMINY LATOWICZ O OBOWI膭ZKU PRZED艁O呕ENIA RADZIE GMINY LATOWICZ
O艢WIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy. Poinformowa艂a, 偶e z przepis贸w "ustawy lustracyjnej" wynika, 偶e Rada Gminy informuje Skarbnika oraz Sekretarza o obowi膮zku z艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego. Na z艂o偶enie o艣wiadczenia jest czas 30 dni od dnia poinformowania. O艣wiadczenia lustracyjne b臋d膮 sk艂ada膰 tak偶e radni oraz W贸jt Gminy - w tym przypadku organem informuj膮cym o tym obowi膮zku jest Wojewoda Mazowiecki. Radni zapewne otrzymaj膮 niebawem pisma od Wojewody w tej sprawie.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Latowicz o obowi膮zku przed艂o偶enia Radzie Gminy Latowicz o艣wiadczenia lustracyjnego - uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


5
OM脫WIENIE SPRAWY NAZW I SK艁AD脫W STA艁YCH KOMISJIRADY GMINY W ZWI膭ZKU Z WEJ艢CIEM W 呕YCIE ZMIAN W STATUCIE GMINY LATOWICZ
(PODJ臉CIE UCHWA艁Y)

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy. Wyja艣ni艂a, 偶e projekt uchwa艂y jest zwi膮zany z dokonanymi ju偶 przez Rad臋 Gminy zmianami w Statucie polegaj膮cymi na redukcji liczby sta艂ych komisji z 5 na 3. Rada Gminy podj臋艂a w tej sprawie uchwa艂臋 podczas sesji w dniu 4 grudnia 2006 r. Zgodnie z w/w uchwa艂膮 kompetencje zlikwidowanych 2 komisji przej臋艂y 2, kt贸re pozosta艂y. Trzeci膮 komisj膮 jest Komisja Rewizyjna, kt贸rej zmiany te nie dotyczy艂y. Obecnie Rada Gminy powinna okre艣li膰 czy zgadza si臋, aby sk艂ady osobowe powo艂anych w grudniu 2006 r. komisji pozosta艂y sk艂adami osobowymi komisji po rozbudowaniu ich zakresu dzia艂ania. Je艣li nie, to mo偶liwe jest dokonanie zmian w sk艂adach 2 w/w komisji.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie pytanie, czy Rada zgadza si臋, aby dotychczasowy sk艂ad osobowy Komisji Planowania, Bud偶etu i Finans贸w sta艂 si臋 sk艂adem osobowym nowej Komisji Planowania, Bud偶etu, Finans贸w, Zdrowia, Spraw Socjalnych, O艣wiaty i Kultury Fizycznej.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami "za" przy 1 "wstrzymuj膮cym" zgodzi艂a si臋 na przedstawion膮 propozycj臋.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie pytanie, czy Rada zgadza si臋, aby dotychczasowy sk艂ad osobowy Komisji Rolnictwa sta艂 si臋 sk艂adem osobowym nowej komisji Rolnictwa, Bezpiecze艅stwa Publicznego, Ochrony Przeciwpo偶arowej i Ochrony 艢rodowiska.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami "za" przy 1 "wstrzymuj膮cym" zgodzi艂a si臋 na przedstawion膮 propozycj臋.
Tym samym Rada Gminy podj臋艂a uchwa艂臋 zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania i ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2007

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pytan i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2007- uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WFO艢IGW W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM "BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ W M. LATOWICZ - III ETAP"

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a m.in., 偶e po偶yczka b臋dzie w wysoko艣ci do 164ty艣.z艂.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pytan i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z WFO艢iGW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem "Budowy sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz - III etap"- uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA ZAKRESU I FORMY INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ, SAMORZ膭DOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE P脫艁ROCZE ROKU BUD呕ETOWEGO

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pytan i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu gminy Latowicz, samorz膮dowej instytucji kultury za pierwsze p贸艂rocze roku bud偶etowego - uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZBYCIA NIERUCHOMO艢CI ROLNEJ W M. WIELGOLAS

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta. Poinformowa艂 m.in. 偶e nieruchomo艣膰, kt贸rej dotyczy uchwa艂a ma powierzchni臋 0,3000ha.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pytan i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zbycia nieruchomo艣ci rolnej w m. Wielgolas - uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIA艁ALNO艢膯 ORGAN脫W GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy. Poinformowa艂a o zarzutach zawartych w skardze mieszkanki gminy. Zaznaczy艂a, i偶 dane personalne skar偶膮cej s膮 danymi osobowymi i podlegaj膮 ochronie - osoby obecne na sesji powinny zachowa膰 us艂yszane informacje do wy艂膮cznie w艂asnej wiadomo艣ci.. Stwierdzi艂a, 偶e skar偶膮ca wnosi skargi ju偶 od wielu lat - wszystko co z艂ego dzieje si臋 w rodzinie skar偶膮cej i ma chocia偶 lu藕ny zwi膮zek z gmin膮 jest automatycznie i bez uzasadnienia przypisywane organom gminy jako winnym. Opr贸cz tego w skargach (tak偶e tej ostatniej) znajduj膮 si臋 zarzuty zupe艂nie absurdalne - dotycz膮ce spraw nie maj膮cych 偶adnego zwi膮zku z dzia艂alno艣ci膮 i kompetencjami organ贸w gminy.
Pani sekretarz powiedzia艂a, 偶e W贸jt Gminy wnosi o uznanie przedstawionej skargi za bezzasadn膮.
Pan radny Kazimierz Seku艂a zaproponowa艂, aby Komisja Rewizyjna pojecha艂a do skar偶膮cej i zbada艂a spraw臋.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e jego zdaniem tak偶e Komisja Rewizyjna powinna tam pojecha膰, chocia偶 nie wiadomo oczywi艣cie, czy cokolwiek to da, ale radni maj膮 jednak pewne obowi膮zki wzgl臋dem spo艂ecze艅stwa - uchwa艂臋 b臋dzie mo偶na podj膮膰 na nast臋pnej sesji.
Pan Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta poinformowa艂, 偶e by艂 u skar偶膮cej na interwencji gdy skar偶y艂a si臋 ona, i偶 jest jej dzia艂ka zalewana przez wod臋 pompowan膮 z dzia艂ki s膮siada - gmina ratowa艂a wtedy budynek przed zalaniem wod膮 z awarii sieci drenarskiej spowodowanej przez drzewa rosn膮ce na dzia艂ce skar偶膮cej - drzewa, kt贸rych usun膮膰 skar偶膮ca nie chce. Skar偶膮ca ma tak膮 mentalno艣膰, i偶 w przypadku gdy np. W贸jt przyzna jej decyzj膮 3ty艣.z艂 i b臋dzie napisane, 偶e od tego s艂u偶y odwo艂anie to ona si臋 na pewno od tego odwo艂a - by艂 ju偶 przypadek, 偶e odwo艂a艂a si臋 od pozytywnej dla niej decyzji. Natomiast c贸rka skar偶膮cej "przeciera艂a oczy ze zdumienia" gdy dowiedzia艂a si臋 jakie sprawy matka porusza w skargach. Ponadto nale偶y wiedzie膰, 偶e skar偶膮ca ju偶 od roku nie jest w艂a艣cicielk膮 gospodarstwa rolnego, o kt贸rym pisze w skardze czyli w zasadzie nie jest stron膮 w post臋powaniu skargowym - w kwestiach dotycz膮cych tego gospodarstwa. Zast臋pca W贸jta stwierdzi艂, 偶e Komisja Rewizyjna mo偶e oczywi艣cie jecha膰 i zbada膰 spraw臋 je艣li tak zdecyduje Rada, ale jego zdaniem na pewno nie uzdrowi to sytuacji.
Pani Alina Saracka - radca prawny, powiedzia艂a, 偶e Komisja mo偶e tam jecha膰, tylko trzeba wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e w takim przypadku to, czego nale偶y si臋 spodziewa膰 to opowiedzenie przez skar偶膮c膮 Komisji tego samego co napisa艂a ju偶 w skardze. Dlatego mo偶e lepiej, aby Komisja zaj臋艂a si臋 rozpatrzeniem sprawy w oparciu o dokumenty - stwierdzi艂a w ten spos贸b zasadno艣膰 lub bezzasadno艣膰 zarzut贸w.
Zast臋pca W贸jta doda艂, 偶e wyjazd Komisji Rewizyjnej mo偶e skutkowa膰 skarg膮 na t膮 komisj臋 za naj艣cie.
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e skar偶膮ca by艂a informowana o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz o dzisiejszej sesji - otrzyma艂a propozycj臋 uczestniczenia w tych posiedzeniach i z tej propozycji nie skorzysta艂a.
Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e jako nowy radny chcia艂 bli偶ej pozna膰 problem i zapozna艂 si臋 dok艂adnie ze skarg膮 - po zapoznaniu si臋 mo偶e stwierdzi膰, i偶 zamieszczone tam zarzuty s膮 "z kosmosu" czyli absurdalne, jeden z nich dotyczy np. tego, 偶e gmina nie skosi艂a skar偶膮cej zbo偶a kombajnem, inny dotyczy stanu zdrowia skar偶膮cej. Pan 艢wi膮tek stwierdzi艂, 偶e skar偶膮ca by艂a zaproszona na posiedzenie Komisji Rewizyjnej i nie pojawi艂a si臋 na tym posiedzeniu czyli nale偶y s膮dzi膰, i偶 nie chce si臋 z t膮 komisj膮 spotka膰.
Pan radny Tadeusz Szczepa艅czyk powiedzia艂, 偶e jako radny o du偶ym sta偶u zna bardzo dobrze skargi wnoszone przez skar偶膮c膮. Trzeba pr贸bowa膰 za艂atwia膰 sprawy je艣li jest to realne, ale je艣li wiadomo, 偶e skargi s膮 tego typu, i偶 nie da si臋 ich za艂atwi膰 to nie ma sensu jecha膰 do skar偶膮cych - a z tak膮 sytuacj膮 czyli sprawami nie do za艂atwienia mamy w艂a艣nie w przedmiotowej kwestii do czynienia.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie pytanie, czy Rada Gminy jest za tym, aby Komisja Rewizyjna uda艂a si臋 do skar偶膮cej w celu zbadania sprawy.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 5 g艂osami "za" przy 10 g艂osach "przeciw" odrzuci艂a propozycj臋 zlecenia Komisji Rewizyjnej wyjazdu do autorki rozpatrywanej skargi.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie proponowany projekt uchwa艂y zawieraj膮cy zapis o uznaniu skargi za bezzasadn膮.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 12 g艂osami "za" przy 3 g艂osach "wstrzymuj膮cych" podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie rozpatrzenia skargi uznaj膮c j膮 za bezzasadn膮 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


11
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e w okresie mi臋dzy sesjami jego dzia艂alno艣膰 polega艂a g艂贸wnie na pe艂nieniu cotygodniowych dy偶ur贸w w Urz臋dzie Gminy oraz udziale w posiedzeniach sta艂ych komisji Rady Gminy.
Ponadto, Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e w dniu 26 marca br. uczestniczy艂 wraz z W贸jtem Gminy w konferencji po艣wi臋conej polityce rozwoju regionalnego Mazowsza - konferencja ta odby艂a si臋 w Siedlcach i obj臋ta by艂a patronatem Marsza艂ka Wojew贸dztwa Mazowieckiego p. Adama Struzika.

12
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA
W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy - p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski z艂o偶y艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami tj. od dnia 7 lutego 2007 r. do dnia 29 marca 2007 r. (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).


13
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Ustalono, 偶e odpowied藕 na z艂o偶on膮 przez p. radnego Wies艂awa 艢wi膮tka interpelacj臋 udzielona zostanie pisemnie.
14
SPRAWY R脫呕NE

Pan Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta przedstawi艂 propozycj臋 zbycia budynku po by艂ym przedszkolu w Latowiczu. Pan Osi艅ski poinformowa艂, 偶e sprawa ta by艂a ju偶 w przesz艂o艣ci przedmiotem obrad Rady Gminy ale uchwa艂a w tek kwestii nie zosta艂a ostatecznie podj臋ta. Rada Rodzic贸w Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu wyrazi艂a si臋 natomiast jednoznacznie za rozbi贸rk膮 tego budynku. Pan Zast臋pca powiedzia艂, 偶e nie jest tu potrzebna uchwa艂a poniewa偶 chodzi o naniesienia na nieruchomo艣ci, a nie o zbycie nieruchomo艣ci. Dzia艂ka pozosta艂aby oczywi艣cie w艂asno艣ci膮 gminy. Obiekt jest w bardzo z艂ym stanie technicznym, kt贸ry wyklucza op艂acalno艣膰 i celowo艣膰 jego remontu. Najlepiej by艂oby zainteresowa膰 tym budynkiem kogo艣 kto zajmuje si臋 gromadzeniem starej architektury np. jaki艣 skansen - s膮 takie osoby. Pan Osi艅ski poprosi艂 radnych, aby przeg艂osowali czy s膮 za rozbi贸rk膮 budynku i zbyciu go. Pan Osi艅ski powiedzia艂, 偶e kontaktowa艂 si臋 w tej sprawie z konserwatorem zabytk贸w - obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytk贸w ale jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Konserwator stwierdzi艂, 偶e m贸g艂by wyda膰 decyzj臋 o przeniesieniu budynku w inne miejsce - w ten spos贸b mo偶na by艂oby zabezpieczy膰 si臋 przed tym, aby potencjalny nabywca rzeczywi艣cie tak jak zadeklaruje przeni贸s艂 budynek i umie艣ci艂 go w innym miejscu a nie np. zniszczy艂.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie pytanie, czy Rada Gminy jest za tym, aby zby膰 budynek po by艂ym przedszkolu w Latowiczu zgodnie z przedstawion膮 propozycj膮.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie wyrazi艂a zgod臋 na zbycie budynku po by艂ym przedszkolu w Latowiczu.
Nast臋pnie p. W贸jt przedstawi艂 spraw臋 dotycz膮c膮 O艣rodk贸w Zdrowia na terenie Gminy Latowicz. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e gmina zobowi膮zana jest do zapewnienia swoim mieszka艅com podstawowej opieki zdrowotnej. Mo偶e to jednak robi膰 na kilka sposob贸w. Obecnie Gmina Latowicz wynajmuje budynki O艣rodk贸w Zdrowia Zespo艂owi Opieki Zdrowotnej w Mi艅sku Mazowieckim (SP ZOZ) - na tej podstawie 艣wiadczone s膮 us艂ugi medyczne. Z czynszu op艂acane s膮 m.in. sprz膮taczki. Przed 8 laty p. W贸jt pr贸bowa艂 zmieni膰 t膮 sytuacj臋 i wprowadzi膰 w gminie Gminny SP ZOZ ale zamiar ten si臋 nie powi贸d艂. Obecnie gmina jest zmuszona podj膮膰 decyzj臋 o formie dalszego funkcjonowania opieki zdrowotnej na jej terenie. Budynki O艣rodk贸w Zdrowia trzeba dostosowa膰 do wymog贸w UE. Trzeba do ko艅ca czerwca 2007 r. napisa膰 programy dostosowawcze. Konieczna przebudowa O艣rodk贸w b臋dzie bardzo kosztowna. W przypadku pozostawienia aktualnej sytuacji gmina nie b臋dzie mia艂a prawa ubiega膰 si臋 o 偶adne dofinansowania na ten cel poniewa偶 nie prowadzi us艂ug. Prawo do ubiegania si臋 o takie dofinansowanie zyska je艣li stworzy Gminny SP ZOZ. Jest jeszcze inne rozwi膮zanie - prywatyzacja us艂ug medycznych na terenie gminy, czyli og艂oszenie konkursu (przetargu) na 艣wiadczenie us艂ug i wynaj臋cie obiekt贸w firmie, kt贸ra taki konkurs wygra. Wtedy firma prowadz膮ca us艂ugi by艂aby zobowi膮zana do dostosowania obiekt贸w do wymog贸w UE. W zwi膮zku z kosztami ponoszonymi na ten cel trzeba by艂oby oczywi艣cie zwolni膰 j膮 na jaki艣 czas z czynszu. W przypadku wyboru tej opcji nale偶y liczy膰 si臋 z polepszeniem jako艣ci us艂ug (gabinety otwarte np. od godziny 7.00. do godziny 18.00.) oraz wprowadzeniem us艂ug specjalistycznych w formie dy偶ur贸w r贸偶nych lekarzy - specjalist贸w w okre艣lone dni.
Pani Lilla Sabak - so艂tys z W臋偶yczyna stwierdzi艂a, 偶e z uwagi na zalety, o kt贸rych wspomnia艂 p. W贸jt, taki samodzielny niepubliczny O艣rodek Zdrowia by艂by najlepszym rozwi膮zaniem.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e na pewno trzeba utrzyma膰 dwa O艣rodki Zdrowia. Je艣li chodzi o Wielgolas to nale偶y d膮偶y膰 do zapewnienia tam lekarza stomatologa. Pan radny zauwa偶y艂, i偶 w ci膮gu ca艂ej poprzedniej kadencji lekarze nigdy nie informowali Rady o stanie zdrowia mieszka艅c贸w gminy. Pan radny powiedzia艂, i偶 wie, 偶e do O艣rodka Zdrowia w Wielgolesie potrzebny jest ultrasonograf - jakie艣 艣rodki s膮 ju偶 na ten cel zebrane, mo偶e gmina mog艂aby ten zakup dofinansowa膰. Pan radny stwierdzi艂, 偶e wg. niego O艣rodki s膮 tak niedoinwestowanie, i偶 chyba jest za p贸藕no na oddanie ich w prywatne r臋ce, poniewa偶 wi膮偶e si臋 to z du偶ym zainwestowaniem zaraz na samym pocz膮tku przez firm臋, kt贸ra wygra przetarg - z drugiej strony nie znaczy to jednak, i偶 jest to niemo偶liwe do realizacji. Na pewno jest natomiast bezpieczniejsze stworzenie Gminnego SP ZOZ. Wtedy gmina jest w艂a艣cicielem - ma prawo ubiega膰 si臋 o 艣rodki z zewn膮trz, ma wp艂yw na jako艣膰 wykonywanych prac dostosowawczych. Pan Parol powiedzia艂 tak偶e, i偶 jest og贸lnie wiadomo, 偶e zazwyczaj O艣rodki Zdrowia prywatne s膮 lepiej zarz膮dzane.
Pan radny Stanis艂aw Kowalski powiedzia艂, 偶e W贸jt wspomina艂, i偶 obecni lekarze mo偶e zajm膮 si臋 艣wiadczeniem tych us艂ug w ramach niepublicznego ZOZ-u ale to chyba "nie wypali" bo np. dr S艂omski ma niewiele do emerytury.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e nie powinno si臋 tak podchodzi膰 do tematu - nale偶y g艂贸wnie my艣le膰 o dobru pacjent贸w.
Pan radny Kazimierz Seku艂a powiedzia艂, 偶e mo偶e jeden z O艣rodk贸w trzeba zrobi膰 gminnym a drugi sprywatyzowa膰 i zobaczy膰, kt贸ry wariant jest lepszy.
Pan radny Marek Skrzycki powiedzia艂, 偶e by艂 pacjentem O艣rodka Zdrowia w Wielgolesie a obecnie jest pacjentem niepublicznego Centrum Medycznego w Mi艅sku Mazowieckiem - jako艣膰 us艂ug jest niepor贸wnywalna. W "Centrum" s膮 wszystkie badania, specjali艣ci, bezproblemowe przyj臋cia bez kolejek.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e SP ZOZ 艣wiadczy nam obecnie us艂ugi - otrzymuje na jednego pacjenta z gminy Latowicz 艣rodki z NFZ i inwestuje je w Mi艅sku Mazowieckim, a nie na terenie gminy Latowicz. Ponadto to gmina a nie SP ZOZ musi zadba膰 o stan budynk贸w. W przypadku przej臋cia O艣rodk贸w przez gmin臋 to gmina b臋dzie otrzymywa艂a 艣rodki na ka偶dego pacjenta i decydowa艂a gdzie te 艣rodki inwestowa膰. Pan K艂os powiedzia艂, 偶e obecny uk艂ad jest niekorzystny i jego kontynuacja nie ma sensu. Pozostaje tylko wyb贸r mi臋dzy prywatyzacj膮 o艣rodk贸w a przej臋ciem ich powadzenia przez gmin臋. On sam jest raczej za prywatyzacj膮.
Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e do niedawna sk艂ania艂 si臋 ku utworzeniu gminnego ZOZ-u. Po rozmowach z osobami, kt贸re s膮 zwi膮zane z O艣rodkami Zdrowia niepublicznymi doszed艂 jednak do wniosku, 偶e prywatyzacja jest lepszym rozwi膮zaniem. Najlepiej gdy sami lekarze odpowiadaj膮 za dzia艂alno艣膰 takich o艣rodk贸w tz. Staraj膮 si臋 o 艣rodki, za艂atwiaj膮 kontrakty etc. W przypadku przej臋cia przez gmin臋 trzeba by艂oby zatrudni膰 kierownik贸w - specjalist贸w - to niepotrzebnie skomplikowa艂oby spraw臋.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 ani uwag, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie pytanie, czy Rada Gminy jest za tym, aby og艂osi膰 konkurs na prowadzenie us艂ug medycznych na terenie gminy Latowicz - czyli i艣膰 w kierunku prywatyzacji - stworzenia niepublicznych O艣rodk贸w Zdrowia.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 13 g艂osami "za" przy 2 g艂osach "wstrzymuj膮cych" popar艂a w/w propozycj臋 og艂oszenia konkursu.
Nast臋pnie ustalono, 偶e w dniu 11 kwietnia 2007 r. o godzinie 14.00. odb臋dzie si臋 wsp贸lne posiedzenie sta艂ych komisji Rady Gminy z udzia艂em lekarzy z terenu gminy Latowicz.
Z kolei p. W贸jt przedstawi艂 kwesti臋 dotycz膮c膮 dr贸g na terenie gminy. W贸jt powiedzia艂, 偶e nied艂ugo Zarz膮d Wojew贸dztwa og艂osi nab贸r wniosk贸w o dofinansowanie na inwestycje drogowe - mo偶na b臋dzie uzyska膰 dofinansowanie do 300ty艣.z艂. (nie wi臋cej ni偶 90% inwestycji). Sprawa by艂a dyskutowana na posiedzeniach komisji. Obecnie trzeba wybra膰 zadanie, na kt贸re z艂o偶ony b臋dzie wniosek. Pojawi艂a si臋 te偶 nowa informacja, 偶e w przypadku przyst膮pienia do projektu w ramach RPO czyli projektu z pieni臋dzy unijnych b臋dzie mo偶na te 艣rodki z Urz臋du Wojew贸dzkiego traktowa膰 jako wk艂ad w艂asny co da艂oby mo偶liwo艣膰 ewentualnego wykonania inwestycji a偶 za 1mln.z艂. Trzeba zastanowi膰 si臋, kt贸ra opcja jest lepsza. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e on jest za t膮 drug膮, wi臋ksz膮 opcj膮, bowiem trudno by艂oby nie wyst膮pi膰 o takie du偶e dofinansowanie z UE. Na posiedzeniach komisji radni sk艂aniali si臋 do wyznaczenia do tej inwestycji ulic na osiedlu w Latowiczu. Za tym wariantem przemawia m.in. fakt, 偶e na niewielkim terenie zamieszkuje tu ok. 200 os贸b i jest dalsza perspektywa rozwoju tego osiedla. Mo偶na tylko obawia膰 si臋, i偶 teren po wykopach kanalizacyjnych nie jest jeszcze gotowy do wykonywania nawierzchni - min膮艂 zbyt kr贸tki okres.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e jest to du偶e osiedle, b臋dzie si臋 rozwija艂o i trzeba te drogi utwardzi膰. Pan radny wspomnia艂 tak偶e o konieczno艣ci, o potrzebie zako艅czenia odcinka drogi do Starogrodu.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e jest mo偶liwo艣膰 uzyskania dofinansowania do zakupu r贸wniarki i koparki - by艂oby to w gminie przydatne ju偶 obecnie do rob贸t drogowych a b臋dzie jeszcze bardziej potrzebne gdy sko艅czy si臋 gwarancja na sie膰 wodoci膮gow膮.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie pytanie, czy Rada Gminy jest za tym, aby W贸jt Gminy wyst膮pi艂 z wnioskiem o dofinansowanie na wykonanie (w pierwszej kolejno艣ci) ulic na osiedlu w Latowiczu (na Wymy艣lu) z wykorzystaniem przedstawionego powy偶ej drugiego z przedstawionych przez p. W贸jta wariant贸w czyli udzia艂u 艣rodk贸w unijnych..
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie wyrazi艂a zgod臋 na powy偶sz膮 propozycj臋.

15
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

16
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-13 11:07:35
Data ostatniej modyfikacji : 13.03.2009 11:07
Liczba wy艣wietle艅 : 898licznik odwiedzin: 2200910