logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
7 sesja Rady Gminy Latowicz

6 kwietnia 2007 roku

PROTOK脫艁 NR VII/07

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 6 kwietnia 2007 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - Jan Doma艅ski, o godzinie 900 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, (nieobecni: p. Iwona Bontruk oraz p. Wojciech Olko) co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u). Nast臋pnie Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e sesja zwo艂ana zosta艂a na wniosek W贸jta Gminy z艂o偶ony w dniu 2 kwietnia 2007 r.
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta,
3. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
4. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wniesienia za偶alenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Mazowieckiego Kuratora O艣wiaty w sprawie opinii dotycz膮cej zamiaru likwidacji filialnej szko艂y podstawowej w Redzy艅skim.
5. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy r贸偶ne.
7. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
8. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 nie zg艂oszono 偶adnych wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Nie zg艂oszono 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.

4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WNIESIENIA ZA呕ALENIA DO MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ NA POSTANOWIENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA O艢WIATY W SPRAWIE OPINII DOTYCZ膭CEJ ZAMIARU LIKWIDACJI FILIALNEJ SZKO艁Y PODSTAWOWEJ W REDZY艃SKIM

Na wst臋pie g艂os zabra艂 p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy wyja艣niaj膮c pow贸d zwo艂ania dzisiejszej sesji.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e radni podj臋li na sesji w grudniu 2006 r. uchwa艂臋 o zamiarze likwidacji Szko艂y Filialnej w Redzy艅skim. W dniu 30 marca br. do Urz臋du Gminy dotar艂o postanowienie Kuratora O艣wiaty w tej sprawie. W postanowieniu tym Kurator opiniuje negatywnie zamiar likwidacji szko艂y. Na postanowienie to s艂u偶y za偶alenie do Ministra Edukacji Narodowej w terminie 7 dni od dnia dor臋czenia - dlatego poprosi艂 Przewodnicz膮cego o zwo艂anie sesji, aby umo偶liwi膰 Radzie zapoznanie si臋 z t膮 spraw膮 i zdecydowanie o z艂o偶eniu lub nie sk艂adaniu za偶alenia na postanowienie.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e w jego przekonaniu postanowienie Kuratora zawiera szereg istotnych b艂臋d贸w. Ustawa o systemie o艣wiaty daje du偶e kompetencje Kuratorowi w wielu sprawach m.in. w sprawie likwidacji szk贸艂 - Kurator opini臋 w tej kwestii wydaje w formie postanowienia. Na postanowienie takie s艂u偶y za偶alenie - strona niezadowolona z tre艣ci postanowienia ma prawo z艂o偶y膰 za偶alenie do Ministra Edukacji Narodowej zachowuj膮c ustawowy termin.
Pan W贸jt powiedzia艂, ze nie b臋dzie dzisiaj m贸wi艂 o zasadno艣ci zamiaru likwidacji szko艂y, bo tym tematem Rada zajmowa艂a si臋 ju偶 wcze艣niej natomiast odniesie si臋 do uchybie艅 proceduralnych jakie zawiera postanowienie. W贸jt powiedzia艂, 偶e je艣li wydaje si臋 postanowienie to nale偶y dok艂adnie przeanalizowa膰 stan faktyczny i stan prawny tzn. trzeba wzi膮膰 pod uwag臋 ca艂y materia艂 dowodowy, trzeba zwa偶y膰 argumenty "za" oraz "przeciw" i dokona膰 rozstrzygni臋cia - to wszystko powinno si臋 ponadto opisa膰. Tego opisu brak. W takiej sytuacji rodzi si臋 pytanie dlaczego Kurator wzi膮艂 pod uwag臋 tylko argumenty rodzic贸w (i je opisa艂).
Natomiast nie napisa艂 ju偶 dlaczego uwa偶a, i偶 argumenty organu prowadz膮cego nie zas艂uguj膮 na poparcie. Takich rzeczy robi膰 si臋 nie powinno. Kurator nie dokona艂 g艂臋bokiej, wszechstronnej analizy ca艂ego materia艂u dowodowego. By艂o tak, 偶e Kurator prosi艂 o pewne informacje dodatkowe i te informacje zosta艂y mu dos艂ane. Dotyczy艂y one m.in. sytuacji w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu po ew. likwidacji szko艂y filialnej. W贸jt powiedzia艂, 偶e prosi radnych, aby w takiej sytuacji podj臋li uchwa艂臋 w sprawie wniesienia za偶alenia na postanowienie Kuratora co powinno spowodowa膰, 偶e Kurator dokona bardziej wszechstronnej analizy materia艂u - pomijaj膮c to jak膮 decyzj臋 wyda. Napisze wyra藕nie dlaczego za bardziej zasadne uzna艂 argumenty rodzic贸w a nie argumenty organu prowadz膮cego.
Nast臋pnie p. Wies艂awa Proczka - insp. ds. o艣wiaty odczyta艂a tre艣膰 postanowienia Kuratora (kopia w za艂膮czeniu do protoko艂u) oraz tre艣膰 proponowanej uchwa艂y.
Pan radny Kazimierz Seku艂a powiedzia艂, 偶e Kurator mia艂 nades艂ane materia艂y zar贸wno z Urz臋du Gminy jak te偶 od rodzic贸w - zapozna艂 si臋 z nimi i nast臋pnie podj膮艂 decyzj臋 w swoim przekonaniu zasadn膮 - uzasadnienie tej decyzji zamie艣ci艂 w postanowieniu - dlatego nie ma potrzeby wnoszenia za偶alenia na postanowienie. Pan radny poprosi艂 radnych o pozytywne ustosunkowanie si臋 do pro艣by rodzic贸w o nie likwidowanie Szko艂y Filialnej.
Pan Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta powiedzia艂, 偶e on proponuje, aby na dzisiejszej sesji nie zajmowa膰 si臋 tym, czy likwidacja szko艂y w Redzy艅skim jest zasadna, bo nawet gdyby opinia Kuratora by艂a pozytywna to Rada zdecyduje o likwidacji szko艂y dopiero podejmuj膮c uchwa艂臋 o likwidacji. Dzisiaj nale偶a艂oby zaj膮膰 si臋 tym jak wygl膮da postanowienie kuratora tzn. jak jest skonstruowane i jakie zawiera b艂臋dy. Pan Osi艅ski poinformowa艂, 偶e odnalaz艂 w internecie informacj臋 Podkarpackiego Kuratora O艣wiaty dotycz膮c膮 procedury likwidacji szko艂y.
Pan radny Seku艂a przerwa艂 wypowied藕 p. Osi艅skiego m贸wi膮c, 偶e cyt.: "my mamy swojego - Mazowieckiego Kuratora".
Pan Osi艅ski powiedzia艂, i偶 wszyscy Kuratorzy dzia艂aj膮 na zasadzie tych samych przepis贸w prawnych. Je艣li Kurator Mazowiecki nie umie艣ci艂 tego na stronie Kuratorium a Podkarpacki uzna艂, 偶e jest to na tyle wa偶ne, i偶 warte umieszczenia to warto si臋 z tym zapozna膰. Pan Osi艅ski odczyta艂 nast臋pnie informacj臋 o likwidacji szk贸艂, o kt贸rej wspomina艂 (w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Zast臋pca W贸jta powiedzia艂, 偶e z tre艣ci postanowienia Kuratora Mazowieckiego wynika, 偶e wydaj膮c takie a nie inne postanowienie wzi膮艂 on pod uwag臋 tylko jeden czynnik tzn. argumenty przedstawione przez mieszka艅c贸w (rodzic贸w). Pan Zast臋pca doda艂, 偶e tak jak ju偶 m贸wi艂 twierdzi, i偶 dzisiaj powinno si臋 skupi膰 tylko na tre艣ci postanowienia Kuratora.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e popiera stanowisko wyra偶one przez Zast臋pc臋 W贸jta. Pan Przewodnicz膮cy stwierdzi艂, 偶e dzisiaj Rada zajmuje si臋 postanowieniem Kuratora a nie kwesti膮 likwidacji szko艂y w Redzy艅skim. Rada podj臋艂a uchwa艂臋 o zamiarze likwidacji a dzisiaj proponowana jest uchwa艂a o wniesieniu za偶alenia na postanowienie Kuratora.
Pan radny Kazimierz Seku艂a powiedzia艂, 偶e jedno z drugim si臋 wi膮偶e.
Przewodnicz膮cy powiedzia艂, 偶e ma 艣wiadomo艣膰, i偶 te sprawy si臋 wi膮偶膮 ale w celu podj臋cia decyzji o likwidacji lub nie likwidacji szko艂y b臋dzie trzeba podj膮膰 jeszcze uchwa艂臋 i wtedy b臋dzie zasadna dyskusja na ten temat.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e jego zdaniem postanowienie Kuratora jest w艂a艣ciwe. Kurator zaj膮艂 w艂a艣ciw膮 postaw臋 wobec mieszka艅c贸w Redzy艅skiego, kt贸rzy chc膮 utrzyma膰 tam szko艂臋. Kurator zawar艂 w艂a艣ciw膮 sentencj臋 w tym postanowieniu. Sentencja ta wyra藕nie okre艣la stanowisko Kuratora wobec szko艂y i wobec mieszka艅c贸w, kt贸rzy szko艂臋 t膮 chc膮 utrzyma膰. Pan radny powiedzia艂, 偶e najwa偶niejszym czynnikiem w tej sprawie jest opinia spo艂ecze艅stwa, czynnik spo艂eczny i ten najwa偶niejszy czynnik wzi膮艂 Kurator pod uwag臋. Pan Parol powiedzia艂, 偶e 藕le si臋 sta艂o, i偶 Rada jest w sporze z Mazowieckim Kuratorem O艣wiaty w sprawie zamkni臋cia szko艂y. 呕aden radny nie powinien dopu艣ci膰 do tego, aby by膰 w takim sporze nie po stronie spo艂eczno艣ci lecz po stronie przeciwnej. Radni powinni reprezentowa膰 spo艂eczno艣膰 nadrz臋dnie - niezale偶nie od tego z jakich s膮 miejscowo艣ci.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e poszczeg贸lni radni nie s膮 radnymi poszczeg贸lnych miejscowo艣ci lecz s膮 radnymi ca艂ej Gminy Latowicz i powinni my艣le膰 w kategoriach gminnych czyli o ca艂ej tej wsp贸lnocie samorz膮dowej jak膮 jest Gmina Latowicz. Pan W贸jt zaapelowa艂 do radnych aby podejmuj膮c uchwa艂臋 o za偶aleniu dali szans臋 s艂u偶bom Kuratora na bardziej szczeg贸艂owe popracowanie nad zagadnieniem. W贸jt powiedzia艂, 偶e w przypadku gdy Rada podejmie uchwa艂臋 "dobr膮 dla gminy Latowicz" tzn. o wniesieniu za偶alenia, i w przypadku gdy Minister Edukacji to za偶alenie odrzuci to b臋dzie si臋 ubiega艂, pisa艂 wniosek do MEN o zwi臋kszenie subwencji o艣wiatowej. Bo je艣li MEN toleruje sytuacj臋, wyra偶a zgod臋 na to, aby dwoje nauczycieli naucza艂o 10 dzieci to niech da na to 艣rodki, bowiem nie mo偶e by膰 tak, i偶 kto艣 wydaje postanowienie praktycznie prawie bez 偶adnego uzasadnienia i nie daje na to pieni臋dzy - 艂atwo jest podejmowa膰 decyzje nie ponosz膮c odpowiedzialno艣ci ekonomicznej wobec tej lokalnej spo艂eczno艣ci, kt贸rej decyzja dotyczy.
Pani Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy powiedzia艂a, 偶e obowi膮zkiem Kuratora jest napisanie obszernego uzasadnienia merytorycznego swojej decyzji a takiego uzasadnienia Kurator nie zamie艣ci艂.
Pan radny Marek Skrzycki powiedzia艂, 偶e jego zdaniem Kurator naruszy艂 swoim postanowieniem zasady demokracji - jest to zaprzeczenie demokracji - je艣li radni zostali wybrani w wolnych wyborach, podj臋li pewn膮 decyzj臋 i Kurator wydaje takie postanowienie to tak to trzeba okre艣li膰 - Kurator nie powinien narzuca膰 radnym co maj膮 robi膰 - tak nie powinno by膰, je艣li to robi, to powinien da膰 na to pieni膮dze.
Pan radny Kazimierz Seku艂a powiedzia艂, 偶e je艣li chodzi w tej sprawie o koszty, o sprawy finansowe to tej sprawy nie powinno w og贸le by膰, bowiem by艂 przetarg na sale gigantyczn膮 gdzie wybrano najdro偶sz膮 ofert臋 a tu m贸wi si臋 o du偶o mniejszej kwocie.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e p. Skrzycki nie ma racji - zaprzeczeniem demokracji by艂oby nie uszanowanie woli mieszka艅c贸w Redzy艅skiego.
Poniewa偶 nie zg艂oszono wi臋cej pyta艅 ani uwag Przewodnicz膮cy podda艂 proponowany projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, 8 g艂osami "za" przy 5 g艂osach "przeciw" podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie wniesienia za偶alenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Mazowieckiego Kuratora O艣wiaty w sprawie opinii dotycz膮cej zamiaru likwidacji filialnej szko艂y podstawowej w Redzy艅skim. - uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


13
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie by艂o zapyta艅 ani interpelacji.


14
SPRAWY R脫呕NE

W sprawach r贸偶nych W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e odby艂 si臋 przetarg na budow臋 II etapu Stacji Uzdatniania Wody w Chy偶ynach.


15
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

16
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-13 11:35:46
Data ostatniej modyfikacji : 13.03.2009 11:35
Liczba wy艣wietle艅 : 1290licznik odwiedzin: 2206196