logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
8 sesja Rady Gminy Latowicz

27 kwietnia 2007 roku

PROTOK脫艁 NR VIII/07

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 27 kwietnia 2007 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - Jan Doma艅ski, o godzinie 900 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, (nieobecna p. Cecylia Pielasa) co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta,
3. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
4. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1) Otwarcie sesji Rady Gminy.
2) Przedstawienie porz膮dku obrad.
3) Interpelacje i zapytania radnych.
4) Informacja Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu na temat funkcjonowania biblioteki.
5) Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu za rok 2006.
6) Ocena realizacji uchwa艂y w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Latowicz na lata 2004 - 2006 oraz na lata 2007 - 2013.
7) Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy za rok 2006.
8) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za rok 2006 oraz podj臋cie uchwa艂y w sprawie absolutorium dla w贸jta Gminy.
9) Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, oraz szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny dora藕nych zast臋pstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
10) Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
11) Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
12) Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
13) Sprawy r贸偶ne.
14) Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy
15) Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 nie zg艂oszono 偶adnych wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pan radny Marek Skrzycki poprosi艂 p. W贸jta, aby w zwi膮zku z planowanymi remontami (dostosowaniem do wymog贸w UE) budynk贸w o艣rodk贸w zdrowia w Latowiczu i Wielgolesie przedstawi艂 spodziewane koszty w/w prac. Pan radny powiedzia艂, 偶e nale偶a艂oby zna膰 te koszty, aby m贸c zdecydowa膰 co dalej robi膰 w tej sprawie i m贸c stwierdzi膰 czy prace te s膮 w og贸le mo偶liwe do wykonania przez gmin臋.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e aby odpowiedzie膰 na to pytanie to najpierw nale偶a艂oby zrobi膰 dokumentacj臋 techniczn膮, przedmiary rob贸t, kosztorys inwestorski i dopiero wtedy mo偶na by艂oby m贸wi膰 o konkretnej kwocie. W贸jt stwierdzi艂, 偶e obecnie m贸g艂by poda膰 pewne szacunkowe koszty ale p贸藕niej mog艂oby si臋 okaza膰, 偶e koszty rzeczywiste b臋d膮 si臋 znacznie z nimi r贸偶ni膰.
Pan Marek Skrzycki powiedzia艂, 偶e Komisja Rewizyjna, kt贸rej jest cz艂onkiem uda艂a si臋 po swoim ostatnim posiedzeniu do o艣rodk贸w zdrowia w celu zapoznania si臋 z potrzebami remontowymi obiekt贸w. Okazuje si臋, 偶e obiekty te wymagaj膮 kapitalnego remontu co wi膮偶e si臋 z du偶ymi nak艂adami - w takiej sytuacji nale偶a艂oby zastanowi膰 si臋, czy nie by艂oby bardziej sensownie pobudowa膰 nowy o艣rodek zdrowia ni偶 remontowa膰 dwa stare.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e wtedy gdy ju偶 przygotowane b臋d膮 programy dostosowawcze dla o艣rodk贸w zdrowia b臋dzie mo偶na poprosi膰 bieg艂ego rzeczoznawc臋, aby zapozna艂 si臋 ze stanem obiekt贸w i okre艣li艂 jakie b臋d膮 spodziewane koszty a jakie koszty by艂yby przy budowie nowego obiektu.


4
INFORMACJA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LATOWICZU NA TEMAT FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI

Pan radny Stanis艂aw Parol zauwa偶y艂, i偶 biblioteka po oddaniu do u偶ytku sali gimnastycznej mia艂a zosta膰 przeniesiona do pomieszczenia, kt贸re dotychczas spe艂nia艂o rol臋 sali gimnastycznej. Pan Parol powiedzia艂, 偶e w sprawozdaniu z wykonania bud偶etu za rok 2006 jest zapis, i偶 na cele adaptacyjne tego pomieszczenia czyli dostosowanie go do potrzeb biblioteki wydano 40ty艣.z艂. Pan radny poprosi艂 o poinformowanie na co posz艂y te pieni膮dze oraz jakie s膮 przeszkody, aby jak najszybciej przenie艣膰 bibliotek臋 do tej wi臋kszej sali.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e te 40ty艣.z艂 by艂o tylko zaplanowane ale nie zosta艂o wydane. Zw艂oka z przeniesieniem biblioteki spowodowana jest natomiast tym, i偶 ca艂y czas czynione s膮 starania o pozyskanie dofinansowania z zewn膮trz w wysoko艣ci 50% koszt贸w na prace adaptacyjne w sali, w kt贸rej docelowo biblioteka ma si臋 znajdowa膰. Z chwil膮 pozyskania powy偶szego dofinansowania natychmiast rozpocz臋te zostan膮 prace adaptacyjne a po ich zako艅czeniu biblioteka zostanie przeniesiona.

5
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W LATOWICZU ZA ROK 2006W

Sprawozdanie przedstawi艂a p. Halina Kurzyp - pracownik GOPS-u (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).


6
OCENA REALIZACJI UCHWA艁Y W SPRAWIE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY LATOWICZ NA LATA 2004 - 2006 ORAZ NA LATA 2007 - 2013

W贸jt Gminy poinformowa艂 na wst臋pie, 偶e PRL Gminy Latowicz jest dokumentem o charakterze planistycznym - por贸wnywalnym do strategii rozwoju. Plan zosta艂 wymy艣lony i wykonany na potrzeby Zintegrowanego Programu Operacyjnego (ZPORR) - aby m贸c z艂o偶y膰 wniosek o dofinansowanie z tego programu, aby zosta艂 on zaakceptowany pod wzgl臋dem formalnym trzeba by艂o taki dokument stworzy膰. By艂o to w roku 2004 - wtedy Rada Gmina uchwali艂a PRL. P贸藕niej PRL by艂 kilkakrotnie zmieniany kolejnymi uchwa艂ami Rady Gminy.
Pan W贸jt poinformowa艂, i偶 w zakresie dr贸g m.in. zrealizowano drog臋 w Budziskach przez wie艣. Zrobiono tak偶e drog臋 Budziska - G贸zd (w technologii 偶wirowej). Przebudowano drog臋 Starogr贸d - Bor贸wek.
Nast臋pnie p. W贸jt poinformowa艂, i偶 z zaplanowanych w PRL zada艅 nie zosta艂a wykonana modernizacja drogi Redzy艅skie - Chrominek. Tego zadania nie zrealizowano, bowiem droga ta jest drog膮 powiatow膮 i z uwagi na szczup艂o艣膰 艣rodk贸w finansowych gminy i charakter strategiczny tej drogi nie zyska艂a ona akceptacji. W kwestii gospodarki odpadami postanowiono, 偶e b臋dzie zakupiona waga na gminne wysypisko odpad贸w - jest niestety taki obowi膮zek. Zakup by艂 planowany na rok 2005. Waga b臋dzie zakupiona obecnie. Zawarto tak偶e umow臋 z firm膮 specjalistyczn膮 na wykonywanie monitoringu wysypiska. W zakresie zaopatrzenia w wod臋 realizowana by艂a budowa sieci wodoci膮gowej - zwodoci膮gowano wszystkie miejscowo艣ci w gminie Latowicz. Pozosta艂o jeszcze doprowadzenie sieci do pewnej liczby zabudowa艅 kolonijnych. W zakresie odprowadzania 艣ciek贸w zbudowano oczyszczalni臋 艣ciek贸w i I oraz II etap sieci kanalizacyjnej. W zakresie o艣wiaty i s艂u偶by zdrowia poddano termomodernizacji wszystkie obiekty o艣wiatowe. Zbudowano sal臋 sportow膮 w Latowiczu.
Nast臋pnie g艂os zabra艂 p. Robert Skwara - Przewodnicz膮cy Komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w. Przedstawi艂 raport Komisji na temat realizacji PRL (w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Pan Ryszard Podobas - so艂tys ze stawku powiedzia艂, 偶e by艂oby zasadne wykonanie drogi gminnej w Stawku.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e podobnie jak p. so艂tys stawia wniosek o realizacj臋 dr贸g gminnych. Nie mia艂a nigdy dofinansowania 偶adna droga gminna w Budach Wielgoleskich. Dlatego wnioskuje o remont drogi w Budach Wielgoleskich, kt贸ra jest w bardzo z艂ym stanie. Jest to droga od krzy偶贸wki drogi powiatowej do krzy偶贸wki z drog膮 do Dzielnika. Pan Parol przypomnia艂 tak偶e, i偶 nie jest zako艅czona modernizacja drogi Bor贸wek - Starogr贸d. Pozosta艂 do zrobienia odcinek na terenie gminy Siennica. Pan Parol przypomnia艂 r贸wnie偶, i偶 mieszka艅cy kolonii w Budach Wielgoleskich nie maj膮 jeszcze doprowadzonego wodoci膮gu a jest on im bardzo potrzebny. Nastepnie p. radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e wnioskuje o w艂膮czenie do PRL nast臋puj膮cych spraw:
1) Przy艂膮czenia do sieci wodoci膮gowej mieszka艅c贸w kolonii wsi znajduj膮cych si臋 na terenie gminy Latowicz, do kt贸rych dotychczas sie膰 ta nie zosta艂a jeszcze doprowadzona.
2) Wykonania b臋d膮cej obecnie w bardzo z艂ym stanie technicznym drogi na terenie wsi Budy Wielgoleskie "od krzy偶贸wki drogi powiatowej do krzy偶贸wki z drog膮 do Dzielnika".
Pani so艂tys z Bor贸wka powiedzia艂a, 偶e rozmawia艂a z W贸jtem Gminy Siennica i dowiedzia艂a si臋, 偶e nie jest on zainteresowany wykonaniem odcinka drogi w kierunku Bor贸wka - jest to droga powiatowa i dlatego nie chce wk艂ada膰 w ni膮 pieni臋dzy.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e to co gmina Latowicz mog艂a i powinna zrobi膰 w sprawie przebudowy tej drogi powiatowej to ju偶 zrobi艂a. Teraz W贸jt razem z radnym i pani膮 so艂tys mog膮 tylko prosi膰, przekonywa膰 W贸jta Gminy Siennica, aby to zadanie by艂o realizowane. Natomiast trzeba mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e nie ma szans na to, aby W贸jt Gminy Latowicz przekonywa艂 radnych, aby gmina Latowicz realizowa艂a to zadanie wsp贸lnie z Powiatem Mi艅skim zamiast gminy Siennica. Gmina Latowicz nie mo偶e realizowa膰 zada艅 poza swoimi granicami. Mo偶na pr贸bowa膰 tak偶e przekonywa膰 powiat, aby sam bez gminy Siennica zaj膮艂 si臋 tym odcinkiem drogi (mo偶e np. w ramach FOGR) - problem tylko w tym, 偶e dla powiatu ta droga nie jest zbyt wa偶na.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e nie chodzi mu o to, aby Rada wy艂o偶y艂a na t膮 drog臋 pieni膮dze. Ma 艣wiadomo艣膰, 偶e na terenie gminy jest wiele dr贸g wymagaj膮cych remont贸w, modernizacji etc. Chodzi raczej o to, 偶e zrobiono ju偶 du偶o i dobrze by艂oby to doko艅czy膰 - nale偶a艂oby pr贸bowa膰 osi膮gn膮膰 to poprzez naciski, rozmowy zar贸wno z Siennic膮 jak i z Powiatem Mi艅skim. Pan radny powiedzia艂, 偶e rozmawia艂 z mieszka艅cami Bor贸wka i s膮 oni gotowi udzieli膰 pomocy przy pracach na tej drodze - tak jak zrobili to ju偶 w przesz艂o艣ci.

7
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY ZA ROK 2006 I PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE PRZYJ臉CIA SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci za rok 2006 przedstawi艂 p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy (sprawozdanie stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).
Poniewa偶 nie zg艂oszono zapyta艅 ani uwag Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy za rok 2006.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a proponowana uchwa艂臋 - w za艂膮czeniu do protoko艂u.


8
ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ ZA ROK 2006 I PODJ臉CIE UCHW艁Y W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA W脫JTA GMINY ZA ROK 2006


Sprawozdanie z wykonania bud偶etu gminy za rok 2006 przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Na wst臋pie p. Skarbnik odczyta艂a wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla W贸jta Gminy Latowicz za rok 2006 oraz zapozna艂a radnych z uchwa艂ami Sk艂adu Orzekaj膮cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp贸艂 w Siedlcach, w sprawie:
- opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Latowicz z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla W贸jta Gminy Latowicz za rok bud偶etowy 2006 (uchwa艂a Nr 136/S/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r.),
- opinii o przed艂o偶onym przez W贸jta Gminy Latowicz sprawozdaniu z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za rok 2006 (uchwa艂a Nr84/S/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r),
Powy偶sze zosta艂o przez Sk艂ad Orzekaj膮cy RIO w Warszawie Zesp贸艂 w Siedlcach zaopiniowane pozytywnie.
(Uchwa艂y w za艂膮czeniu do protoko艂u)
Nast臋pnie p. Skarbnik om贸wi艂a szczeg贸艂owo najwa偶niejsze kwestie zawarte w sprawozdaniu z wykonania bud偶etu za rok 2006. Informacje przedstawione przez p. Skarbnik uzupe艂ni艂 W贸jt Gminy m贸wi膮c g艂贸wnie o prowadzonych w 2006 r, inwestycjach.
W zwi膮zku z tym, i偶 nie wniesiono pyta艅 ani uwag, Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie udzielenie absolutorium W贸jtowi Gminy za rok 2006.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 12 g艂osami "za" przy 2 g艂osach "wstrzymuj膮cych" udzieli艂a absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za 2006 r. (uchwa艂a nr VIII/40/07 w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za 2006 r. stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).


9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU OKRE艢LAJ膭CEGO WYSOKO艢膯 STAWEK I SZCZEG脫艁OWE WARUNKI OBLICZANIA I WYP艁ACANIA DODATK脫W ZA WYS艁UG臉 LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, ORAZ SZCZEG脫艁OWE WARUNKI OBLICZANIA I WYP艁ACANIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORA殴NYCH ZAST臉PSTW DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKO艁ACH PROWADZONYCH PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ

Pani Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy poinformowa艂a, 偶e nie mo偶na niestety w chwili obecnej podj膮膰 proponowanej uchwa艂y bowiem musi ona zosta膰 uzgodniona ze zwi膮zkami zawodowymi a tego nie uda艂o si臋 zrobi膰.


10
INFORMACJA Z DZIA艁ANOSCI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Pan Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 w omawianym okresie pe艂ni艂 jak zwykle cotygodniowe dy偶ury w Urz臋dzie Gminy. Ponadto w dniu 11 kwietnia wzi膮艂 udzia艂 w posiedzeniu po艂膮czonych Komisji Rady Gminy z udzia艂em lekarzy z terenu gminy. Celem spotkania by艂o zapoznanie si臋 z opini膮 lekarzy odno艣nie planowanych zmian w strukturze opieki zdrowotnej na terenie gminy. W dniu 20 kwietnia Przewodnicz膮cy uczestniczy艂 w 膰wiczeniach OSP z terenu gminy - w ocenie PSP z Mi艅ska Mazowieckiego 膰wiczenia te wypad艂y bardzo dobrze. W dniach 18,23, 24 kwietnia Przewodnicz膮cy wzi膮艂 udzia艂 w powiedzeniach Komisji po艣wi臋conych dzisiejszej sesji.


11
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI


W贸jt Gminy poinformowa艂 m.in. o nast臋puj膮cych sprawach:
1) Aktualnie wykonawca II etapu kanalizacji przygotowuje si臋 do odbioru inwestycji. Przekazuje gminie inwentaryzacj臋 geodezyjn膮 powykonawcz膮.
2) Wykonywany jest III etap kanalizacji. Do starostwa zosta艂 przed艂o偶ony projekt zmian usytuowania sieci kanalizacyjnej w ulicy 艣w. Ducha oraz Ko艣ciuszki.
3) Odby艂 si臋 przetarg na dzia艂ki na osiedlu w Latowiczu.
4) Dyrektorzy z艂o偶yli arkusze organizacyjne na rok szkolny 2007/2008. By艂o tam szereg wniosk贸w m.in. dotycz膮cych podzia艂u klas, zwi臋kszenia etat贸w w bibliotece, zatrudnienia pedagoga szkolnego. Niestety 偶aden z wniosk贸w nie zosta艂 rozpatrzony przez W贸jta pozytywnie - powodem jest brak 艣rodk贸w.
5) W dniu 16 kwietnia odby艂o si臋 uroczyste przekazanie sprz臋tu po偶arniczego przez Urz膮d Marsza艂kowski jednostkom OSP - jednostk膮, kt贸ra otrzyma艂a sprz臋t (samoch贸d "Gazela") jest OSP Latowicz i ona uczestniczy艂a w tym uroczystym przekazaniu.
6) Kierownicy O艣rodk贸w Zdrowia zostali poinformowani, 偶e maj膮 obowi膮zek sporz膮dzenia programu dostosowawczego dla obiekt贸w O艣rodka Zdrowia.
7) Udzia艂 w posiedzeniach komisji Rady Gminy.
12
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Na zapytanie p. Radnego Marka Skrzyckiego W贸jt Gminy udzieli艂 odpowiedzi w punkcie Nr 3 porz膮dku obrad..


14
SPRAWY R脫呕NE

W sprawach r贸偶nych W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e potrzebna jest osoba ch臋tna do odbycia sta偶u w Urz臋dzie Gminy - osoba taka mia艂aby za zadanie m.in. pomaga膰 rolnikom w wype艂nianiu wniosk贸w o dop艂aty bezpo艣rednie. Osoba chc膮ca odby膰 sta偶 musi posiada膰 status absolwenta.


15
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.


16
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-13 11:42:36
Data ostatniej modyfikacji : 13.03.2009 11:42
Liczba wy艣wietle艅 : 1159licznik odwiedzin: 2206100