logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
14 sesja Rady Gminy Latowicz

30 listopada 2007 roku

PROTOK脫艁 NR XIV/07

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 30 listopada 2007 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - p. Jan Doma艅ski, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (nieobecni; p. radna Hanna Zawadka oraz p. radny Wojciech Olko), co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2007.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 r.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz na 2008 r.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2008 obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Latowicz.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia zasad ustalania i wysoko艣ci, poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci dziennych stawek op艂aty targowej.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na 2008 r. na terenie Gminy Latowicz.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia stawek, zwolnie艅, zasad ustalania i poboru op艂aty oraz terminu p艂atno艣ci op艂aty od posiadania ps贸w.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz na rzecz Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w W臋偶yczynie na cele publiczne.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Latowicz i Skarbnika Gminy Latowicz o obowi膮zku przed艂o偶enia Radzie Gminy Latowicz o艣wiadczenia lustracyjnego.
13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie likwidacji Szko艂y Filialnej w Redzy艅skim.
14. Rozpatrzenie kwestii ew. przyst膮pienia Gminy Latowicz do "Lokalnej Grupy Dzia艂ania".
15. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
16. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
17. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy r贸偶ne.
19. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
20. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy Rady zaproponowa艂, aby pkt. Nr. 14 tzn. "Rozpatrzenie kwestii ew. przyst膮pienia Gminy Latowicz do "Lokalnej Grupy Dzia艂ania"." Przenie艣膰 po punkcie nr 4. Przewodnicz膮cy powiedzia艂, 偶e sk艂ada tak膮 propozycj臋, bowiem poproszony o zabranie g艂osu w w/w punkcie W贸jt Gminy Wodynie poinformowa艂, i偶 b臋dzie m贸g艂 przyby膰 na sesj臋 tylko ok. godziny 10.00.
Poniewa偶 nie zg艂oszono innych wniosk贸w przewodnicz膮cy podda艂 swoj膮 propozycj臋 pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie wyrazi艂a zgod臋 na zmian臋 w porz膮dku obrad zaproponowan膮 przez Przewodnicz膮cego Rady.
Poniewa偶 nie zg艂oszono 偶adnych innych wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Zapyta艅 ani interpelacji nie zg艂oszono.


4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2007

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a m.in., 偶e do bud偶etu wprowadzona zostaje kwota 97ty艣.z艂 b臋d膮ca dotacj膮 z Mazowieckiego Urz臋du Wojew贸dzkiego na zakup samochodu dla OSP w Oleksiance. Do kwoty tej wprowadza si臋 jako uzupe艂nienie (na ten sam cel) kwot臋 21ty艣.z艂 z bud偶etu gminy.
(Na sesj臋 Przybyla p. radna Hanna Zawadka - stan radnych zwi臋kszy艂 si臋 tym samym do 14)
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e je艣li chodzi o艣rodki przeznaczone potencjalnie na adaptacj臋 tzw. ma艂ej salki gimnastycznej w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu dla potrzeb GBP, to nie wie on czy salka ta jest obecnie wykorzystywana, natomiast w sytuacji gdy nie jest, a faktem jest, i偶 by艂o od dawna planowane jej przystosowanie to nale偶a艂oby to obecnie zacz膮膰 robi膰. Pan radny przypomnia艂, 偶e p. Dyrektor GBP sygnalizowa艂a b臋d膮c na sesji rady, i偶 sala, w kt贸rej aktualnie mie艣ci si臋 biblioteka nie spe艂nia wymaganych kryteri贸w i przeniesienie GBP do nowej sali uwa偶a艂a za potrzebne i pilne.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e jest zwolennikiem realizacji zada艅 z udzia艂em 艣rodk贸w zewn臋trznych. Rozmawia艂 z p. Dyrektor GBP i poinformowa艂 j膮, 偶e tzw. ma艂a salka gimnastyczna b臋dzie przez gmin臋 przystosowana do potrzeb GBP w momencie gdy uda si臋 na ten cel uzyska膰 dofinansowanie w wysoko艣ci ok. 50%. Jedna pr贸ba w tym kierunku zosta艂a ju偶 podj臋ta, ale niestety 艣rodk贸w nie uda艂o si臋 uzyska膰. Spodziewany koszt adaptacji sali to ok. 40ty艣. z艂. Je艣li chodzi o wykorzystanie tej salki, to jest ona czasami wykorzystywana na r贸偶nego rodzaju spotkania - np. ostatnio odby艂o si臋 tam uroczyste spotkanie rocznicowe organizowane przez grup臋 AA z terenu gminy Latowicz. Trwa te偶 znany wszystkim sp贸r polegaj膮cy na tym, i偶 p. Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 twierdzi, i偶 salka ta jest potrzebna na zaj臋cia z m艂odszymi dzie膰mi ale temat ten by艂 ju偶 omawiany m.in. tak偶e na forum Rady i wydaje si臋, 偶e nowo pobudowana sala gimnastyczna powinna wystarczy膰 dla potrzeb wszystkich uczni贸w Zespo艂u w tym tych najm艂odszych.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 14 g艂osami "za" podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie na rok 2007 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


Nast臋pnie - zgodnie z ustaleniami przyst膮piono do realizacji punktu nr 14.

14
ROZPATRZENIE KWESTII EW. PRZYST膭PIENIA GMINY LATOWICZ DO "LOKALNEJ GRUPY DZIA艁ANIA"

Glos zabra艂 p. Marian Sekulski - W贸jt Gminy Wodynie. Poinformowa艂 radnych o dotychczasowym funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Dzia艂ania, w kt贸rej strukturach funkcjonuje gmina Wodynie. Pan Sekulski zach臋ci艂 radnych do przemy艣lenia sprawy i przyst膮pienia do stowarzyszenia w ramach, kt贸rego jest m.in. gmina Wodynie. Pan W贸jt wskaza艂 m.in. na korzy艣ci polegaj膮ce na mo偶liwo艣ciach pozyskania 艣rodk贸w na r贸偶ne cele takie jak np. organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym, kurs贸w, itp. dla Gminy przyj臋艂a informacje do wiadomo艣ci.

5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OBNI呕ENIA CENY SKUPU 呕YTA PRZYJMOWANEJ JAKO PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU ROLNEGO NA 2008 R

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Hanna Gajowniczek - insp. ds. podatk贸w.
Poinformowa艂a, 偶e projekt uchwa艂y przewiduje obni偶enie 艣redniej ceny skupu
偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego og艂oszon膮 w komunikacie GUS z dnia 18 pa藕dziernika 2007 r. w sprawie 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2007 r. z kwoty 58,29z艂 za 1 dt. Do kwoty 40,00z艂 za 1 dt.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e Komisja Rolnictwa analizowa艂a propozycje stawek podatk贸w na rok 2008 i wygl膮da to tak, 偶e 艣rednia podwy偶ka wysoko艣ci stawek podatk贸w (opr贸cz rolnego) wynosi 2,2% natomiast proponowana przez p. W贸jta stawka podatku rolnego oznacza wzrost o 33%. Pan K艂os zapyta艂 W贸jta dlaczego akurat rolnikom proponuje on podnie艣膰 podatek o najwi臋ksz膮 warto艣膰 tzn. 33%, czym si臋 kieruje ?
Pani Alina Saracka - radca prawny UG zauwa偶y艂a, i偶 projekt uchwa艂y a tym samym propozycja W贸jta dotyczy obni偶enia a nie podwy偶szenia 艣redniej ceny skupu 偶yta b臋d膮cej podstaw膮 do obliczenia podatku rolnego.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e p. K艂os nie b臋dzie zapewne zadowolony z jego odpowiedzi ale prosi艂by, aby zwr贸ci膰 uwag臋 na wzrost 艣redniej ceny skupu 偶yta w stosunku rocznym - to jest odpowied藕. A po drugie - tak jak powiedzia艂a p. mecenas projekt uchwa艂y zak艂ada obni偶enie a nie podwy偶szenie wska藕nika, b臋d膮cego podstaw膮 do obliczenia podatku.
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e w poprzedniej kadencji przyj臋to tak膮 zasad臋, i偶 kiedy cena 偶yta spada艂a np. przed dwoma laty na 20z艂 to ustalona zosta艂a tzw. maksymalna stawka czyli 28z艂, dlatego 偶eby nie by艂o takich waha艅, 偶e "raz obni偶amy na 20z艂 a drugi raz podnosimy na 40z艂" i wtedy wszyscy radni byli za tym, 偶eby podnie艣膰 t膮 stawk臋 mimo, 偶e cena 偶yta by艂a o wiele ni偶sza. Pan K艂os powiedzia艂, 偶e ma 艣wiadomo艣膰 tego o czym wspomnia艂a p. mecenas oraz p. W贸jt tzn. tego, i偶 projekt uchwa艂y zawiera propozycj臋 obni偶enia ceny 偶yta ale jest to obni偶enie w stosunku do ceny maksymalnej, kt贸re w efekcie daje wzrost podatku o jakim m贸wi艂 i tak to nale偶y rozumie膰.
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e zg艂asza propozycj臋, aby podatek rolny na 2008 r. nie by艂 podniesiony tzn. aby w projekcie uchwa艂y zapisa膰, 偶e obni偶a si臋 艣redni膮 cen臋 skupu 偶yta przyjmowan膮 jako podstawa obliczenia podatku rolnego z kwoty 58,29z艂 za 1 dt. Do kwoty 30,00z艂 za 1 dt. czyli do warto艣ci jaka by艂a podstaw膮 do obliczenia podatku na rok 2007.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e radni co roku zwracaj膮 si臋 do niego, aby jak najwi臋cej "wykroi膰" z bud偶etu na inwestycje. Inwestycji w 100% z w艂asnych 艣rodk贸w zrealizowa膰 si臋 nie da. Program Rozwoju Obszar贸w Wiejskich m贸wi o 70% refundacji koszt贸w inwestycji. Gmina Latowicz corocznie przeznacza na inwestycje du偶e jak na swoje mo偶liwo艣ci kwoty. Udzia艂 w wydatkach og贸lnych wydatk贸w na inwestycje jest bardzo du偶y. Prawd膮 jest, 偶e du偶y jest d艂ug publiczny ale jest tak, 偶e na pocz膮tku roku ten d艂ug jest zak艂adany jako bardzo du偶y a na koniec roku on z r贸偶nych powod贸w diametralnie spada i robi si臋 bezpieczny. Jednym z powod贸w jest zazwyczaj to, 偶e jednej z planowanych inwestycji nie udaje si臋 w planowanym okresie (roku) zrealizowa膰. W ka偶dym razie chodzi o to, 偶e gmina musi mie膰 艣rodki na tzw. wk艂ad w艂asny przy realizacji inwestycji. A jednym ze 藕r贸de艂 艣rodk贸w na wk艂ad w艂asny s膮 podatki, w tym podatek rolny. Trzeba pami臋ta膰, 偶e inwestycje infrastrukturalne prowadzone na terenie gminy s膮 w du偶ej mierze robione dla rolnik贸w, bowiem stanowi膮 oni du偶y procent mieszka艅c贸w gminy Latowicz. Podatek rolny nie wp艂ywa w jaki艣 drastyczny spos贸b na dochody rolnika, na jego koszty utrzymania. S膮 instrumenty prawne, z kt贸rych rolnicy korzystaj膮 - nie ma drugiej gminy na terenie powiatu gdzie rolnicy w tak du偶ej ilo艣ci korzystaliby z ulg inwestycyjnych, a ulga taka oznacza zwolnienie z p艂acenia podatku. Oczywi艣cie z tych ulg korzystaj膮 tylko ci rolnicy, kt贸rzy inwestuj膮. Je艣li gmina chce budowa膰 infrastruktur臋 musi mie膰 w艂asne pieni膮dze, 艣rodki na tzw. wk艂ad w艂asny. Sytuacja rolnik贸w jest oczywi艣cie bardzo trudna a ich praca ci臋偶ka natomiast trzeba wzi膮膰 pod uwag臋 tak偶e inne grupy spo艂eczne zamieszka艂e na terenie gminy - gdy mowa jest o ustalania stawek podatku od nieruchomo艣ci to dyskusji zazwyczaj nie ma. Obci膮偶enie podatkowe osoby, kt贸ra ma dochody podobne do rolnika i posiada dzia艂k臋 np. 30 arow膮 s膮 znaczne i te osoby te偶 na to narzekaj膮 ale radni zazwyczaj ten akurat podatek podnosz膮 "bez dyskusji". Rolnicy tego podatku od nieruchomo艣ci jak na razie nie p艂ac膮 bo w gminie Latowicz utrzymywane s膮 zwolnienia dla nich od tego podatku co jest przypadkiem ju偶 obecnie raczej wyj膮tkowym. Prawda jest taka, 偶e nale偶y dba膰 o dochody w艂asne gminy je艣li chce si臋 inwestowa膰.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e ta wysoka, 艣rednia cena skupu 偶yta podana w komunikacie GUS jest spowodowana tym, i偶 w ubieg艂ym roku by艂a du偶a susza - rolnicy dostali wtedy pomoc finansow膮 od rz膮du a "my b臋dziemy ich teraz kara膰 za to, 偶e by艂a susza" zwi臋kszaj膮c podatek czyli b臋d膮 jakby podw贸jnie ukarani - W贸jt chce wykorzysta膰 to, 偶e by艂a s艂aba koniunktura spowodowana susz膮 i by艂a z tego powodu wysoka cena 偶yta. Pan radny powiedzia艂, 偶e ponawia sw贸j wniosek o nie podnoszenie podatku rolnego na rok 2008.
W贸jt powiedzia艂, 偶e jego celem nie jest dokuczenie rolnikom. Ma znajomych rolnik贸w, ma w rodzinie rolnik贸w czyli zdawa艂oby si臋, 偶e nie powinien dzia艂a膰 przeciwko tej grupie - i faktycznie nie dzia艂a. Chodzi tylko o prost膮 prawd臋, kt贸ra nale偶y zrozumie膰 - i偶 po to, aby realizowa膰 inwestycje, aby poprawia膰 infrastruktur臋 trzeba mie膰 艣rodki na wk艂ad w艂asny. Ta proponowana cena 40z艂 nie b臋dzie na pewno najwy偶sz膮 w por贸wnaniu z innymi gminami. W Siennicy uchwalono natomiast 35z艂.
Pan K艂os poinformowa艂, 偶e w Ka艂uszynie uchwalono 28z艂.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e p. W贸jt ma racj臋, bowiem z czego艣 te 艣rodki na wk艂ad w艂asny trzeba mie膰, 偶eby m贸c inwestowa膰. Pan radny powiedzia艂, 偶e reprezentuje Budy Wielgoleskie i Bor贸wek i widzi, 偶e w projekcie bud偶etu gminy na rok 2008 nie ma nic dla tych miejscowo艣ci. Nie ma w takim razie mo偶liwo艣ci, aby powiedzie膰 mieszka艅com, 偶e wprawdzie podniesiono im podatek ale na ich terenie b臋d膮 realizowane m.in. z tych 艣rodk贸w jakie艣 inwestycje. Takie zastrze偶enia b臋d膮 mieszka艅cy zg艂asza膰 zapewne do radnego. Nie znaczy to natomiast, 偶e podatku nie trzeba podnie艣膰, i nie znaczy to te偶, 偶e p. K艂os te偶 w pewnym sensie nie ma racji, jego dzia艂ania na pewno nie s膮 destrukcyjne - s艂ycha膰 z sali propozycje, aby cen臋 偶yta ustali膰 na 20z艂, 15z艂 - to by艂oby destrukcyjne, natomiast warto by艂oby si臋 zastanowi膰, czy cen臋 t膮 ustali膰 na 40z艂 czy te偶 mo偶e raczej na 35z艂.
Pan radny S艂awomir Odziemczyk powiedzia艂, 偶e wg niego proponowana cena 40z艂 jest w艂a艣ciwa. On sam jest p艂atnikiem podatku od nieruchomo艣ci, od grunt贸w pod dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 oraz podatku rolnego. Je艣li chce si臋 realizowa膰 inwestycje na terenie gminy to trzeba mie膰 na to pieni膮dze.
Pani Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy powiedzia艂a, i偶 chcia艂aby si臋 odnie艣膰 do wypowiedzi p. Stanis艂awa Parola, w kt贸rej powi膮za艂 on wysoko艣膰 podatk贸w i dochody gminy z tego tytu艂u z wydatkami na konkretne miejscowo艣ci. Pani Sekretarz stwierdzi艂a, 偶e Budy Wielgoleskie i Bor贸wek to tereny, gdzie klasy ziemi s膮 bardzo niskie i na tym terenie odczuwa si臋 najmniej wzrost stawek podatkowych - jest tam klasa VI i V. Klasa VI jest zwolniona z podatku a za klas臋 V podatek jest ma艂y.
Pan radny K艂os powiedzia艂, 偶e "to nie gmina zwalnia".
W贸jt powiedzia艂, 偶e nie jest mo偶liwe zrobienie takiego planu inwestycyjnego na dany rok, aby by艂y tam inwestycje dla ka偶dej miejscowo艣ci, tak 偶eby ka偶da wie艣 by艂a zadowolona. W r贸偶nych latach inwestycje s膮 robione w r贸偶nych miejscowo艣ciach ale nigdy na raz, w jednym roku we wszystkich.
Pan radny K艂os powiedzia艂, 偶e zg艂asza poprawk臋 do projektu uchwa艂y, aby cen臋 偶yta obni偶y膰 nie na 40z艂 lecz na 30z艂.
Pani Alina Saracka - radca prawny powiedzia艂a, 偶e autopoprawk臋 do projektu uchwa艂y ma prawo wnie艣膰 W贸jt natomiast p. radny ma prawo wnie艣膰 wniosek formalny.
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e radny ma prawo wnie艣膰 poprawk臋 do uchwa艂y natomiast wniosek z艂o偶y p贸藕niej.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e p. K艂os nie mo偶e wnie艣膰 poprawki do projektu uchwa艂y poniewa偶 nie jest autorem tego projektu uchwa艂y. Poprawk臋 tak膮 mo偶e wnie艣膰 W贸jt natomiast p. radny mo偶e zg艂osi膰 wniosek formalny w kwestii zmiany projektu uchwa艂y "w takim a takim zakresie".
Pan K艂os zapyta艂, czy w takim razie poprawk臋 mo偶e wnie艣膰 grupa radnych ?
Pani mecenas odpar艂a, 偶e nie mo偶e, bowiem tak偶e nie jest autorem tego projektu uchwa艂y.
Pan Witold K艂os powiedzia艂, 偶e je艣li zg艂osi wniosek to wniosek W贸jta b臋dzie g艂osowany najpierw, jako najdalej id膮cy, dlatego chcia艂by zg艂osi膰 poprawk臋 i j膮 przeg艂osowa膰.
W贸jt powiedzia艂, 偶e jest autorem projektu uchwa艂y i jako taki informuje, 偶e podtrzymuje stawk臋, kt贸r膮 zaproponowa艂 czyli 40z艂 i proponuje, aby Przewodnicz膮cy po zako艅czeniu dyskusji podda艂 t膮 propozycj臋 pod g艂osowanie.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e dyskusja jest bezprzedmiotowa poniewa偶 poprawka nast臋puje po przeg艂osowaniu wniosku tzn. gdyby wniosek przeszed艂 to automatycznie idzie poprawka do uchwa艂y.
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e nie zgadza si臋 z powy偶sz膮 opini膮 p. mecenas.
Nast臋pnie p. mecenas przytoczy艂a zapis ze statutu Gminy Latowicz o tre艣ci jn.:
"
Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-13 12:04:13
Data ostatniej modyfikacji : 13.03.2009 12:04
Liczba wy艣wietle艅 : 1263licznik odwiedzin: 2203332