logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
15 sesja Rady Gminy Latowicz

21 grudnia 2007 roku

PROTOK脫艁 NR XV/07

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 21 grudnia 2007 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - p. Jan Doma艅ski, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13, (nieobecni: p. radny S艂awomir Odziemczyk oraz p. radny Kazimierz Seku艂a), co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2007.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2008.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie okre艣lenia stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Latowicz na 2008 r.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizacje zadania pn."Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow臋 drogi wojew贸dzkiej Nr. 802 na odcinku od km 24+686 do km 25+890 w m. Latowicz - Wymy艣le, na terenie gminy Latowicz.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizacje zadania pn."Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow臋 drogi wojew贸dzkiej Nr. 802 na odcinku od km 19+503 do km 21+538 w m. Wielgolas, na terenie gminy Latowicz.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przej臋cia w zarz膮d drogi powiatowej Nr. 224OW Kiczki-Kamionka-Latowicz-Wymy艣le na odcinku od km 4+370 do km 6+640.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr IX/45/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie utworzenia SP ZOZ w Latowiczu.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr X/48/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej SP ZOZ w Latowiczu.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XI/51/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Dzia艂alno艣ci Rady Spo艂ecznej SP ZOZ w Latowiczu.
13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XI/52/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu SP ZOZ w Latowiczu.
14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na rok 2008.
15. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na terenie gminy Latowicz na rok 2008.
16. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2008.
17. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2008.
18. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
19. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
20. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
21. Sprawy r贸偶ne.
22. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
23. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.

Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e pewnej modyfikacji uleg艂y tytu艂y uchwa艂 proponowanych do podj臋cia w punktach nr. 7,8,9. Zmiana ma charakter techniczny a nie merytoryczny bowiem zmiana dotyczy tylko nazwy proponowanych uchwa艂 podczas gdy tre艣膰 uchwa艂 pozostaje bez zmian. Nast臋pnie p. Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e po zmianach punkty 7,8,9 b臋d膮 mia艂y nast臋puj膮ce brzmienie:
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizacj臋 zadania pn.: "Przebudowa drogi wojew贸dzkiej Nr 802 na odcinku od km 24+686 do km 25+890 w m. Latowicz - Wymy艣le, na terenie gminy Latowicz.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizacj臋 zadania pn: "Przebudowa drogi wojew贸dzkiej Nr 802 na odcinku od km 19+503 do km 21+538 w m. Wielgolas, na terenie gminy Latowicz.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia od Powiatu Mi艅skiego zadania zarz膮dzania publiczn膮 drog膮 powiatow膮.
Pan radny Stanis艂aw Parol poprosi艂 o wyja艣nienie, z jakiego powodu zmianie uleg艂o brzmienie punkt贸w 7, 8, 9.
Odpowiedzi udzieli艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbik Gminy. Powiedzia艂a, 偶e do tytu艂u projekt贸w uchwa艂 z pkt. 7 i 8 wkrad艂 si臋 b艂膮d, polegaj膮cy na zamieszczonym tam sformu艂owaniu, 偶e pomoc rzeczowa ma by膰 udzielona na opracowanie dokumentacji technicznej a tymczasem zapis ten powinien wygl膮da膰 tak jak obecnie tzn. po zmianie.
Pani Alina Saracka - radca prawny wyja艣ni艂a, 偶e zadaniem, na wykonanie kt贸rego gmina ma udzieli膰 pomocy rzeczowej nie jest opracowanie dokumentacji technicznej tylko modernizacja drogi, natomiast udzielona pomoc rzeczowa na wykonanie modernizacji tej drogi ma mie膰 form臋 wykonania dokumentacji technicznej. Z powy偶szych wzgl臋d贸w nale偶a艂o zmieni膰 tytu艂 uchwa艂y tak, aby by艂 on adekwatny do tre艣ci uchwa艂y.
Pani Skarbnik poinformowa艂a z kolei, i偶 w przypadku pkt. 9 konieczno艣膰 zmiany tytu艂u proponowanej uchwa艂y jest wynikiem sugestii ze strony RIO. Tak偶e w tym przypadku tre艣膰 uchwa艂y pozostaje bez zmiany - zmiana dotyczy wy艂膮cznie tytu艂u.
Pan radny Witold K艂os zapyta艂, czy konieczne jest u偶ycie w tytu艂ach omawianych uchwa艂 przymiotnika "rzeczowej".
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂a, 偶e jest zasadne, aby w tytule uchwa艂y Rada Gminy okre艣li艂a form臋 w jakiej udziela pomocy.
Nast臋pnie g艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Poinformowa艂, 偶e w dniu wczorajszym zapad艂 w S膮dzie Okr臋gowym wyrok niekorzystny dla gminy Latowicz. Pow贸dztwo gminy o zap艂at臋 nale偶nej kwoty w wysoko艣ci ponad 1mln.300ty艣. z艂 zosta艂o niestety oddalone. W przekonaniu S膮du Okr臋gowego w Warszawie Wojewoda Mazowiecki m贸g艂 jako instytucja po艣rednicz膮ca rozwi膮za膰 umow臋 z gmin膮 Latowicz. Wyrok jest niekorzystny i teraz trzeba zastanowi膰 si臋 jakie dalsze dzia艂ania podj膮膰. Bez wzgl臋du na to, jakie b臋d膮 te dzia艂ania gmina wyst膮pi o przekazanie wyroku wraz z uzasadnieniem, bo z tre艣ci uzasadnienia b臋dzie dok艂adnie wynika艂o czym kierowa艂 si臋 s膮d podejmuj膮c tak膮 a nie inn膮 decyzj臋. Tre艣膰 tego uzasadnienia pozwoli Radzie Gminy na podj臋cie decyzji w sprawie nast臋pnych krok贸w. Jest siedem dni na to, aby z艂o偶y膰 do s膮du wniosek o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem. Od daty otrzymania uzasadnienia do wyroku b臋dzie 14 dni na to, aby z艂o偶y膰 ewentualn膮 apelacj臋 od wyroku. S膮d ma 2 tygodnie na wydanie uzasadnienia wyroku.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e ten termin 2 tygodni nie jest tak do ko艅ca dla s膮du wi膮偶膮cy, bowiem mo偶e on ulec wyd艂u偶eniu w przypadku gdy sprawa jest problematyczna.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e by膰 mo偶e uzasadnienie do wyroku wp艂ynie do gminy przed 25 stycznia i wtedy na sesji 25 stycznia b臋dzie mo偶na odby膰 debat臋 na temat tego, jakie dzia艂ania podj膮膰 - czy sk艂ada膰 ew. apelacj臋 od tego wyroku. Je艣li Rada Gminy podejmie decyzj臋, i偶 apelacja nie b臋dzie sk艂adana to trzeba b臋dzie mocno zweryfikowa膰 bud偶et na rok 2008, dlatego uchwalaj膮c na dzisiejszej sesji bud偶et trzeba mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e mo偶e si臋 on w spos贸b radykalny zmieni膰, je艣li nie b臋dzie si臋 sk艂ada膰 apelacji.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e na budow臋 sali gimnastycznej w Latowiczu zosta艂y ju偶 przyznane 艣rodki i przekazane przez Wojewod臋 Mazowieckiego jako instytucj臋 po艣rednicz膮c膮 w kwocie ok. 1mln.z艂. ponadto druga cz臋艣膰 tej dotacji w kwocie ok. 1mln.400ty艣.z艂 zosta艂a wstrzymana do czasu wyja艣nienia sprawy. Pan radny zapyta艂, czy wobec takiego wyroku jak przedstawi艂 p. W贸jt oznacza to, i偶 gmina b臋dzie musia艂a po pierwsze zwr贸ci膰 te 艣rodki (dotacje) kt贸re ju偶 otrzyma艂a, a po drugie nie otrzyma tych wstrzymanych - czyli razem straci 2mln.400ty艣.z艂 ?.
Pani Sekretarz poinformowa艂a, 偶e tak to nale偶y rozumie膰.
Nast臋pnie p. Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e je艣li chodzi o t膮 ca艂膮 spraw臋, o jej nag艂o艣nienie, uzewn臋trznienie to by艂o to autorstwem m.in. p. Jadwigi 艢luzek i dlatego chcia艂by zapyta膰 p. W贸jta czy przewiduje w obecnej sytuacji jak膮艣 form臋 poinformowania p. 艢luzek o tym, i偶 to nie by艂a jednak jej wina - bowiem na sesji stawiana by艂a diagnoza, 偶e jest to jej wina, 偶e uzewn臋trzni艂a ten temat itd. To by艂o s艂ycha膰 tak偶e od mieszka艅c贸w gminy i dlatego ma pytanie do p. W贸jta czy obecnie chcia艂by to jako艣 sprostowa膰 ?
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂 (zwracaj膮c si臋 do p. Parola), 偶e "to nie jest temat na dzisiaj". W贸jt poinformowa艂 jaki jest wyrok w sprawie. Jest czas na to, aby zastanowi膰 si臋 i podj膮膰 decyzj臋 w sprawie ew. apelacji. Tak偶e ta sprawa jest jeszcze w toku i nie nale偶y ju偶 teraz definitywnie jej rozstrzyga膰.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e on zada艂 pytanie p. W贸jtowi i je艣li p. W贸jt zechce to odpowie.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e m贸g艂by odpowiedzie膰 zadaj膮c nast臋pne pytanie m.in. tak偶e p. Parolowi ale s膮dzi, 偶e dzi艣 nie jest w艂a艣ciwy dzie艅 ku temu.

Poniewa偶 nie zg艂oszono 偶adnych innych wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pan Witold K艂os powiedzia艂, 偶e chcia艂by poinformowa膰, i偶 Komisja Rolnictwa, kt贸rej jest przewodnicz膮cym z艂o偶y艂a odwo艂anie do Wojewody Mazowieckiego w zwi膮zku z nieprawid艂owo艣ciami proceduralnymi jakie mia艂y miejsce na poprzedniej sesji podczas podejmowania uchwa艂y w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 r. Nast臋pnie p. radny K艂os przedstawi艂 tre艣膰 pisma (w za艂膮czeniu do protoko艂u). Pismo zawiera艂o streszczenie przebiegu podj臋cia uchwa艂y w sprawie obni偶enie ceny skupu 偶yta na 2008 r. mniej wi臋cej w nast臋puj膮cej postaci: p. K艂os w imieniu Komisji Rolnictwa zg艂osi艂 poprawk臋 do projektu uchwa艂y (na 30z艂 za 1dt). Przewodnicz膮cy Rady nie wzi膮艂 tej poprawki pod uwag臋 i stwierdzi艂, 偶e radny nie ma prawa sk艂ada膰 poprawek. Pan K艂os zwr贸ci艂 si臋 w tej sprawie do obecnej na sesji mecenas Aliny Sarackiej - stwierdzi艂a ona, 偶e radny nie ma prawa zg艂aszania poprawek do projektu uchwa艂y W贸jta. Pan K艂os zapyta艂 p. mecenas czy grupa radnych mo偶e zg艂asza膰 poprawki - p. mecenas powiedzia艂a, 偶e tak偶e nie. Pan K艂os poprosi艂 p. mecenas o podanie podstawy prawnej i zapyta艂 czy podpisze si臋 po tym co powiedzia艂a. Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e nie musi t艂umaczy膰 przepis贸w prawnych radnemu K艂osowi, bowiem jako by艂y Przewodnicz膮cy Rady powinien je zna膰 a podpisa膰 si臋 pod opini膮 mo偶e tylko W贸jtowi. W zwi膮zku z tym p. K艂os zako艅czy艂 dyskusje i zg艂osi艂 wniosek o obni偶enie ceny 偶yta do 35z艂 za 1dt. jednak Przewodnicz膮cy tak偶e tego wniosku nie przeg艂osowa艂 twierdz膮c, ze najwa偶niejszy jest projekt uchwa艂y W贸jta. Pismo ko艅czy si臋 stwierdzeniem, 偶e Komisja Rolnictwa twierdzi, i偶 Przewodnicz膮cy Rady oraz p. mecenas swoimi dzia艂aniami jw. 艣wiadomie naruszyli prawo i dlatego Komisja Rolnictwa prosi Wojewod臋 o uchylenie uchwa艂y (pismo w za艂膮czeniu do protoko艂u).

Przewodnicz膮cy Rady poprosi艂 p. K艂osa o okazanie pisma wraz z podpisami.
Pan Witold K艂os odm贸wi艂, m贸wi膮c, i偶 by艂a to tylko z jego strony informacja dla Rady, i偶 takie pismo zosta艂o wys艂ane.
Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 sk膮d p. K艂os wzi膮艂 "co艣 takiego", 偶e Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, i偶 nie wolno sk艂ada膰 wniosk贸w ?
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e wniosek nie zosta艂 poddany pod g艂osowanie.
Przewodnicz膮cy powiedzia艂, 偶e rol膮 Przewodnicz膮cego jest poddanie w pierwszej kolejno艣ci pod g艂osowanie tego wniosku, kt贸ry idzie dalej. W jego ocenie wnioskiem dalej id膮cym by艂 wniosek W贸jta zawarty w projekcie uchwa艂y i dlatego ta propozycja by艂a jako pierwsza poddana pod g艂osowanie. Jej akceptacja przez radnych wykluczy艂a potrzeb臋 przeprowadzenia kolejnego g艂osowania nad kolejnym wnioskiem. Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e nale偶y doda膰, i偶 wniosek, kt贸ry p. K艂os zg艂osi艂 na poprzedniej sesji nie by艂 wcale wnioskiem Komisji Rolnictwa, bowiem wniosek Komisji Rolnictwa powinien by膰 zg艂oszony do Przewodnicz膮cego Rady w formie pisemnej z podpisami co najmniej 3 cz艂onk贸w Komisji Rolnictwa a co艣 takiego nie mia艂o miejsca - by艂 to indywidualny wniosek p. radnego K艂osa, zg艂oszony w formie ustnej. W momencie, gdy p. K艂os zg艂asza艂 na sesji wniosek nikt z cz艂onk贸w Komisji Rolnictwa nie odezwa艂 si臋, 偶e popiera ten wniosek.
Pan radny K艂os powiedzia艂, 偶e poparcie dla tego wniosku w艣r贸d cz艂onk贸w Komisji Rolnictwa by艂o widoczne podczas ich g艂osowania nad propozycj膮 W贸jta.
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂a, 偶e chcia艂a wyrazi膰 swoje zdumienie zapisami dotycz膮cymi jej osoby, jakie znalaz艂y si臋 w odczytanym przez p. K艂osa pi艣mie do Wojewody Mazowieckiego. Pani mecenas stwierdzi艂a, 偶e "pami臋膰 ma dobr膮" i z tego co pami臋ta to nie pad艂y z jej ust s艂owa, i偶 nie ma obowi膮zku wspiera膰 radnych wyja艣nianiem lub te偶 interpretowaniem przepis贸w prawa - robi to od dawna. Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e na pytanie p. K艂osa, czy sporz膮dzi mu opini臋 w formie pisemnej, odpar艂a, 偶e je艣li W贸jt, kt贸ry jest jej pracodawc膮 jej to zleci, to oczywi艣cie taka opinie sporz膮dzi. Pani Saracka powiedzia艂a, 偶e dyskusja dotyczy艂a kwestii czy to co zg艂osi艂 na poprzedniej sesji p. K艂os to by艂a poprawka czy te偶 wniosek formalny i tu mo偶na si臋 spiera膰, bo cz臋sto s膮 ro偶ne opinie na ten sam temat wyra偶ane przez prawnik贸w, natomiast ona na pewno nie m贸wi艂a, 偶e ani radny, ani grupa radnych nie ma prawa sk艂ada膰 poprawek. W zwi膮zku z tym, nale偶y stwierdzi膰, i偶 to co jest zawarte w pi艣mie odczytanym przez p. K艂osa mija si臋 z prawd膮.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e w zwi膮zku z tym, i偶 jego pogl膮d r贸偶ni si臋 z tym, co twierdzi p. mecenas prosi艂by o zabezpieczenie zarejestrowanego nagrania z przebiegiem ostatniej sesji, kt贸re pos艂u偶y膰 mo偶e do wyja艣nienia tych rozbie偶no艣ci.
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e nagranie zostanie zabezpieczone.


4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2007

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ NA ROK 2008

Projekt bud偶etu przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Nast臋pnie g艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Poinformowa艂, i偶 bud偶et gminy Latowicz z roku na rok ro艣nie. 艢rednio rocznie przeznaczane jest na inwestycje ok. 40% bud偶etu. Taki wska藕nik inwestycyjny (prawie 40%) jest tak偶e w projekcie bud偶etu na rok 2008. Planowane jest przeznaczenie na inwestycje w roku 2008 kwoty ok. 6mln.400ty艣.z艂. Jest to bardzo du偶a kwota. W ramach niej ma by膰 zaanga偶owane 1mln.400ty艣.z艂. tzw. 艣rodk贸w w艂asnych tzn. pochodz膮cych z bud偶etu gminy - reszta 艣rodk贸w na inwestycje planowana jest do pozyskania z zewn膮trz. G艂贸wne, spodziewane 藕r贸d艂o finansowania inwestycji to Program Rozwoju Obszar贸w Wiejskich (PROW), kt贸ry ma ruszy膰 pod koniec pierwszego kwarta艂u 2008 r. Przy korzystaniu z PROW wymagane jest posiadanie 25% 艣rodk贸w w艂asnych - 75% pochodzi z PROW, jako refundacja. Drugim wa偶nym 藕r贸d艂em dofinansowania inwestycji ma by膰 Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Mazowieckiego. Samorz膮d wojew贸dztwa uchwala co roku sw贸j autorski program - anga偶uje w艂asne 艣rodki, tzn. wyznacza z w艂asnego bud偶etu kwot臋 ok. 250mln.z艂 i przeznacza j膮 na obszary wiejskie w celu dokonania "zr贸wnowa偶enia" tych teren贸w z terenami bardziej rozwini臋tymi. 艢rodki z tych dw贸ch w/w 藕r贸de艂 maj膮 pos艂u偶y膰 jako zastrzyk finansowy umo偶liwiaj膮cy budow臋 na terenie gminy Latowicz przyzagrodowych oczyszczalni 艣ciek贸w oraz na kontynuowanie budowy sieci kanalizacyjnej. Jako trzecie 藕r贸d艂o dofinansowania inwestycji planowany jest te偶 Wojew贸dzki Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki wodnej (WFO艢呕iGW). W funduszu po偶ycza si臋 pieni膮dze (tzw. "ekologiczne") i po sp艂acie po艂owy takiego zobowi膮zania i po realizacji zadania mo偶na ubiega膰 si臋 o 35% umorzenie. Je艣li chodzi o zad艂u偶enie gminy Latowicz to na koniec 2007 r. ma ono wynosi膰 ok. 2,2mln.z艂 co stanowi nieca艂e 20% dopuszczalnego pu艂apu zad艂u偶enia. W roku 2008 chc膮c realizowa膰 inwestycje tak偶e trzeba b臋dzie bra膰 po偶yczki - g艂贸wnie z WFO艢iGW. W zwi膮zku z tym nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e gmina na koniec roku 2008 tak偶e musi by膰 zad艂u偶ona, je艣li chce si臋 zachowa膰 planowany wska藕nik inwestycyjny - planowany poziom zad艂u偶enia na koniec 2008 r. to ok. 3mln.300ty艣.z艂., co stanowi nieco powy偶ej 22% dochod贸w og贸艂em. Taki poziom zad艂u偶enia jest bezpieczny - to dopiero ok. 1/4 poziomu jaki jest dopuszczalny dla samorz膮d贸w i takiego wska藕nika nale偶y si臋 trzyma膰. W zale偶no艣ci od tego, jak膮 decyzj臋 Rada podejmie w kwestii dalszych dzia艂a艅 zwi膮zanych z niekorzystnym dla gminy wyrokiem w sprawie dotycz膮cej sali gimnastycznej w Latowiczu - tak b臋dzie wygl膮da艂 bud偶et gminy Latowicz na rok 2008 oraz na rok 2009. W przypadku konieczno艣ci zwrotu dotacji przyznanych na budow臋 sali najprawdopodobniej z niekt贸rych planowanych inwestycji trzeba b臋dzie zrezygnowa膰. Cz臋艣膰 inwestycji b臋dzie oczywi艣cie realizowana, zw艂aszcza tych, przy kt贸rych b臋dzie mo偶liwo艣膰 uzyskania du偶ego dofinansowania. Przy s艂abym wska藕niku inwestycyjnym gmina w ci膮gu 2 lat powinna poradzi膰 sobie z problemem zwrotu dotacji na sal臋.
Nast臋pnie p. W贸jt powiedzia艂, 偶e prosi radnych, aby uchwalili bud偶et w takiej postaci jak jest on dzisiaj proponowany, 偶e 艣wiadomo艣ci膮, i偶 bud偶et ten mo偶e ulec du偶ej zmianie, je艣li Rada podejmie po zapoznaniu si臋 z uzasadnieniem wyroku decyzj臋 o nie sk艂adaniu apelacji, co b臋dzie r贸wnoznaczne z zako艅czeniem sprawy i konieczno艣ci膮 przyst膮pienia do zwrotu otrzymanych dotacji.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e poz. Nr. 1 w wieloletnim planie inwestycyjnym ("Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami oraz zasile艅 pier艣cieniowych na terenie gminy Latowicz wraz z wykonaniem map w niezb臋dnym zakresie"), kt贸ry jest za艂膮cznikiem do bud偶etu, wprowadzana by艂a do bud偶etu ju偶 kilkakrotnie, obecnie jest ju偶 trzeci rok wprowadzana i nie doczekuje si臋 jak dot膮d realizacji, co jest tego powodem ? Pan Parol powiedzia艂, i偶 ludzie s膮 zainteresowani realizacj膮 tego zadania o czym p. W贸jt zapewne wie, bo sprawa by艂a poruszana przez mieszka艅c贸w na zebraniach wiejskich m.in. w Budach Wielgoleskich, gdzie istniej膮 zabudowania mieszkalne oddalone od centrum wsi i nie obj臋te sieci膮 wodoci膮gow膮. Ci ludzie istotnie niegdy艣 nie byli zainteresowani pod艂膮czeniem ich do wodoci膮gu, ale zmienili zdanie, gdy powsta艂y problemy z zasobem wody w ich prywatnych uj臋ciach. Niekt贸rzy z tych mieszka艅c贸w zajmuj膮 si臋 produkcj膮 roln膮 i brak jest im wody niezb臋dnej do tej dzia艂alno艣ci. Pan Parol powiedzia艂, 偶e przesuni臋cie tej inwestycji na rok 2009 ocenia jako kolejne odci膮gni臋cie w czasie na co najmniej kolejne 2 lata, bowiem do艣wiadczenie z lat minionych wskazuje na systematyczne przesuwanie w czasie tej inwestycji - dlatego prosi艂by W贸jta o wyja艣nienie powod贸w przesuwania w czasie tego zadania. Pan radny zapyta艂 tak偶e jakie koszty poniesiono dotychczas na to zadanie. Nast臋pnie p. Parol powiedzia艂, 偶e na jednej z ostatnich sesji Komendant Gminny OSP m贸wi艂 "jak to radni zabieraj膮 pieni膮dze OSP". Nie jest to prawda. Na OSP przeznaczane s膮 z bud偶etu gminy du偶e kwoty. Pan radny poprosi艂 nast臋pnie o udzielenie informacji, ile z zapisanych w bud偶ecie 艣rodk贸w na wynagrodzenia dla OSP idzie na wynagrodzenia dla kierowc贸w a ile na wynagrodzenie Komendanta Gminnego oraz czy podj臋ta przez W贸jta na wniosek Rady decyzja o innym sposobie finansowania kierowc贸w (w skutek kt贸rej mniejsze s膮 ich wynagrodzenia) wp艂yn臋艂a tak偶e na wynagrodzenie Komendanta Gminnego.
W贸jt Gminy poprosi艂, aby p. Skarbnik wyliczy艂a dane potrzebne na udzielenie odpowiedzi p. Parolowi w kwestii wynagrodze艅.
Nast臋pnie p. W贸jt powiedzia艂, 偶e je艣li chodzi o kwesti臋 tzw. zasile艅 pier艣cieniowych, o kt贸r膮 pyta艂 p. Parol to by艂y pewne problemy z projektantem, ale przekaza艂 on ju偶 w ko艅cu, chocia偶 z op贸藕nieniem gminie mapy zasadnicze z naniesion膮 tras膮 wodoci膮gu. Teraz projekt zosta艂 przed艂o偶ony do p. architekt, kt贸ra ma za zadanie opracowa膰 projekt decyzji inwestycji celu publicznego poprzedzaj膮c膮 pozwolenie na budow臋. Ta decyzja b臋dzie uzgadniana m.in. ze Starostwem. Zako艅czenie procedury uzyskaniem pozwolenia na budow臋 powinno uda膰 si臋 przeprowadzi膰 do ko艅ca czerwca 2008 r. W贸jt stwierdzi艂, 偶e to, i偶 wykonanie projektu trwa艂o tak d艂ugo jest jego win膮, poniewa偶 powinien zdyscyplinowa膰 projektanta, tylko, 偶e tak naprawd臋 to niewiele mo偶na by艂o zrobi膰. Mo偶na by艂o zrezygnowa膰 z jego us艂ug i zleci膰 ta prace innemu, ale wiele by to nie da艂o, bo wtedy trzeba by艂oby robi膰 nowe mapy zasadnicze, trzeba by艂oby robi膰 drugi raz t膮 sam膮 prac臋 co tak偶e wp艂yn臋艂oby na wyd艂u偶enie okresu zako艅czenia projektowania. W贸jt powiedzia艂, 偶e ma zamiar doprowadzi膰 do uzyskania pozwolenia w po艂owie 2008 r. a nast臋pnie planuje ubiega膰 si臋 o 艣rodki z zewn膮trz na realizacje tego zadania. Zadanie nie jest realizowane, bowiem wprawdzie jest bardzo istotne - ka偶dy mieszkaniec powinien mie膰 zapewniony dost臋p do wodoci膮gu, ale gmina realizuje te偶 inne zadania, kt贸re s膮 zadaniami priorytetowymi. Jest konieczno艣ci dokonywania wybor贸w - np. czy rozbudowywa膰 kanalizacj臋 czy robi膰 dobudowy sieci wodoci膮gowej. Bior膮c pod uwag臋 obecn膮 sytuacj臋 nie mo偶na obieca膰, 偶e dobudowa sieci wodoci膮gowej b臋dzie realizowana w roku 2008.
Pani Skarbnik powiedzia艂a, 偶e w projekcie bud偶etu gminy na rok 2008 zabezpieczono 46ty艣.z艂 na wynagrodzenie dla OSP z czego 5ty艣.460z艂 brutto przeznaczone jest na wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP (455z艂 miesi臋cznie brutto, 380z艂 miesi臋cznie "do r臋ki"). Reszta 艣rodk贸w przeznaczona jest na wynagrodzenia dla kierowc贸w w poszczeg贸lnych jednostkach OSP. Miesi臋cznie maj膮 oni zr贸偶nicowane wynagrodzenie, w zale偶no艣ci od tego, jaki typ samochodu obs艂uguj膮 - wacha si臋 to w granicach od nieco ponad 200z艂 do 150z艂 "do r臋ki".
Pan Parol powiedzia艂, 偶e nadal nie ma podanej pe艂nej informacji.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶eby p. Skarbnik dok艂adnie wyspecyfikowa艂a z tej kwoty dwie grupy kierowc贸w - z samochodami lekkimi i ci臋偶kimi i poda艂a dok艂adne wynagrodzenia brutto.
Pan K艂os zapyta艂, czy kierowcy OSP z W臋偶yczyna nie mo偶na by艂oby da膰 jakiej艣 nagrody.
Pan radny Marek Skrzycki powiedzia艂, 偶e je艣li chodzi o dobudow臋 wodoci膮g贸w to trzeba pami臋ta膰, 偶e dost臋pu do wodoci膮gu nie maj膮 tak偶e mieszka艅cy kolonii Latowicz - Piaski.
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e chodzi o wykonanie tych dobud贸w kompleksowo.
Pan Ryszard Podobas - so艂tys ze Stawku poprosi艂 o odczytanie z projektu bud偶etu inwestycji, kt贸re maj膮 by膰 robione w roku 2008, bo so艂tysi nie maj膮 tak jak radni projektu bud偶etu i nie wiedz膮 jakie s膮 planowane inwestycje.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e zaraz so艂tys贸w o tym poinformuje, natomiast opr贸cz tego ka偶dy so艂tys otrzyma po sesji kserokopi臋 za艂膮cznika inwestycyjnego do bud偶etu, aby m贸g艂 si臋 z list膮 planowanych inwestycji zapozna膰. Nast臋pnie W贸jt poinformowa艂, 偶e na rok 2008 planowane s膮 nast臋puj膮ce inwestycje:
1. Przyzagrodowe oczyszczalnie 艣ciek贸w - na razie 102 szt. a p贸藕niej jeszcze 150 szt.
2. IV etap sieci kanalizacyjnej w Latowiczu - zako艅czenie kanalizowania Latowicza.
3. 4 drogi gminne - priorytetem s膮 drogi na osiedlu (Wymy艣le) - pow贸d jest taki, i偶 jest tam du偶e skupisko mieszka艅c贸w oraz jest ju偶 pe艂na infrastruktura. Drugie zadanie to droga Oleksianka - Strachomin. Trzecie to Budziska - G贸zd. Czwarte to droga przez Stawek (zabudowa zwarta). Priorytetem jest wykonanie dr贸g na osiedlu. Je艣li chodzi o pozosta艂e drogi, to oka偶e si臋 co b臋dzie mo偶na uzyska膰. Wnioski trzeba b臋dzie z艂o偶y膰 na wszystkie zadania drogowe, ale trzeba b臋dzie okre艣li膰, kt贸re 2 s膮 priorytetowe. 艢rodki b臋d膮 z dw贸ch 藕r贸de艂 - FOGR oraz samorz膮d wojew贸dztwa mazowieckiego. Na pewno wnioski na 2 zadania b臋d膮 rozpatrzone pozytywnie. Co do pozosta艂ych to ju偶 trudno powiedzie膰. B臋dzie to zale偶a艂o od decyzji Urz臋du Marsza艂kowskiego.

Pan Ryszard Podobas (so艂tys ze Stawku) powiedzia艂, 偶e droga przez wie艣 w Stawku budowana jest ju偶 od 20 lat. Kiedy艣 droga ta przypomina艂a "koryto, kt贸rym p艂yn臋艂a woda". P贸藕niej droga zosta艂a poszerzona i formalnie zaewidencjonowana jako droga gminna, bo wcze艣niej gminn膮 nie by艂a. Poziom drogi by艂 ni偶szy jak okolicznych p贸l o ok. 30cm. co powodowa艂o jej nieustanne zalewanie. Droga zosta艂a podwy偶szona o ok. 50cm. Droga zosta艂a tak偶e okopana rowami odwadniaj膮cymi. Wszystkie te prace zosta艂y wykonane staraniem mieszka艅c贸w4. i so艂tysa i przy udziale pracy i pieni臋dzy mieszka艅c贸w. Pan so艂tys zaapelowa艂, aby W贸jt nada艂 priorytet wykonaniu tej drogi a radni poparli zamiar wykonania drogi przez Stawek (ok. 800m). Stawek jest na granicy gmin Latowicz, Mrozy, Ceg艂贸w. Na terenie gmin Mrozy i Ceg艂贸w takie drogi jak ta przez Stawek s膮 wyasfaltowane (Sokolonik, Podciernie, Kuflew).
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e rozumie, i偶 p. So艂tys tak "walczy" o wykonanie tej drogi w Stawku natomiast mieszka艅cy Stawku maj膮 tak偶e radnego ze swojego terenu, kt贸ry te偶 powinien wspiera膰 t膮 spraw臋.
Pani Skarbnik wracaj膮c do kwestii wynagrodze艅 kierowc贸w w jednostkach OSP na terenie gminy poinformowa艂a, 偶e zatrudnionych jest 11 kierowc贸w - sze艣ciu ma do obs艂ugi du偶e samochody i ich wynagrodzenie miesi臋czne wynosi 280z艂 brutto (233z艂 netto). W Redzy艅skim jest podw贸jna stawka, bo tam s膮 obs艂ugiwane 2 samochody. Pi臋ciu kierowc贸w ma do obs艂ugi mniejsze samochody - ich wynagrodzenie miesi臋czne wynosi 210z艂 brutto (151z艂 netto). Kierowcy nie ma w W臋偶yczynie oraz w Kamionce.
Pan Witold K艂os zapyta艂 czy by艂o obni偶ane wynagrodzenie Komendantowi Gminnemu wtedy gdy z uwagi na zmian臋 formy wynagradzania uleg艂o ono obni偶eniu u kierowc贸w ?
Pani Skarbnik powiedzia艂a, 偶e te zmiany nie dotyczy艂y Komendanta, natomiast w przypadku kierowc贸w by艂o to o ok. 20z艂 mniej.
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e w przesz艂o艣ci kierowcy byli zatrudnieni na podstawie um贸w o prac臋. P贸藕niej pojawi艂a si臋 sprawa obni偶enia koszt贸w, dosz艂o do dyskusji na temat obni偶enia koszt贸w, zweryfikowania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat itd. w wyniku powy偶szego nast膮pi艂a zamiana um贸w o prac臋 na umowy - zlecenia. Komendant Gminny OSP by艂 natomiast od pocz膮tku zatrudniony na podstawie umowy - zlecenia dlatego jego te zmiany nie dotyczy艂y.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, nawi膮zuj膮c do wypowiedzi p. so艂tysa Podobasa, i偶 jego zdaniem droga przez wie艣 powinna by膰 utwardzona - droga, jest to "podstawowa wizyt贸wka". Pan radny stwierdzi艂, 偶e zgadza si臋 z W贸jtem, i偶 z tych 4 wymienionych, planowanych na 2008 r. zada艅 drogowych jako priorytet nale偶y uzna膰 wykonanie dr贸g na osiedlu w Latowiczu natomiast na drugim miejscu proponowa艂by umie艣ci膰 w艂a艣nie drog臋 przez Stawek, o co prosi艂 przed chwil膮, b臋d膮cy zas艂u偶onym, d艂ugoletnim so艂tysem p. Ryszard Podobas. Nast臋pnie p. Parol powiedzia艂, 偶e dane dotycz膮ce wynagrodze艅 w OSP jakie przedstawi艂a p. Skarbnik nie pokrywaj膮 si臋 z kwot膮 jaka jest zapisana w bud偶ecie - brakuje do tej kwoty ok. 16ty艣.z艂. Na co wydawane s膮 w takim razie te brakuj膮ce pieni膮dze ?
Przewodnicz膮cy poprosi艂 p. Skarbnik, aby uszczeg贸艂owi艂a podane informacje.
Pani Skarbnik poinformowa艂a, 偶e te "brakuj膮ce" 艣rodki to pochodne od wynagrodze艅 tzn. sk艂adki ZUS. P艂ace kierowc贸w OSP to ok. 36ty艣.z艂. do tego nale偶y doda膰 ponad 4ty艣.z艂 jako sk艂adki odprowadzane prze pracodawc臋 na ZUS. Razem daje to zawart膮 w bud偶ecie kwot臋.
Pan Parol poprosi艂, aby Skarbnik szczeg贸艂owo poda艂a ile wynosz膮 te sk艂adki od poszczeg贸lnych kierowc贸w.
Skarbnik stwierdzi艂a, 偶e nie jest mo偶liwe, aby tak "od r臋ki" udzieli膰 odpowiedzi na tak szczeg贸艂owe pytanie,. Wymaga to wylicze艅.
Pan radny Tadeusz Szczepa艅czyk powiedzia艂, 偶e jego zdaniem na takie szczeg贸艂owe wyja艣nienia jest czas podczas posiedze艅 komisji a nie na sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e proponuje, aby p. Skarbnik zrobi艂a te wyliczenia i da艂a do wgl膮du zainteresowanym radnym natomiast teraz temat uwa偶a za zako艅czony.
W zwi膮zku z tym, i偶 nie zg艂oszono ju偶 pyta艅 ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2008. Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, 11 g艂osami "za" przy 1 "przeciw" i 1 "wstrzymuj膮cym" podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2008 - uchwa艂a w za艂膮czeniu.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA STAWEK ORAZ ZWOLNIE艃 W PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI PO艁O呕ONYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ NA 2008 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e zmiana uchwa艂y podyktowana jest uwagami ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycz膮cymi wy艂膮cznie formy zapis贸w a nie ich tre艣ci merytorycznej.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad sta艂ych komisji nie zg艂oszono pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 proponowany projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY RZECZOWEJ NA REALIZACJ臉 ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA DROGI WOJEW脫DZKIEJ NR 802 NA ODCINKU OD KM 24+686 DO KM 25+890 W M. LATOWICZ - WYMY艢LE, NA TERENIE GMINY LATOWICZ


Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga Skarbnik Gminy. Informacje przedstawione przez Skarbnik uzupe艂ni艂 W贸jt Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY RZECZOWEJ NA REALIZACJ臉 ZADANIA PN: "PRZEBUDOWA DROGI WOJEW脫DZKIEJ NR 802 NA ODCINKU OD KM 19+503 DO KM 21+538 W M. WIELGOLAS, NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga Skarbnik Gminy. Informacje przedstawione przez Skarbnik uzupe艂ni艂 W贸jt Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE PRZYJ臉CIA OD POWIATU MI艃SKIEGO ZADANIA ZARZ膭DZANIA PUBLICZN膭 DROG膭 POWIATOW膭

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga Skarbnik Gminy. Informacje przedstawione przez Skarbnik uzupe艂ni艂 W贸jt Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

(po pkt. Nr 9 sesj臋 Rady Gminy opu艣ci艂a p. radna Iwona Bontruk).


10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWA艁Y NR IX/45/07 RADY GMINY LATOWICZ Z DNIA 31 MAJA 2007 R. W SPRAWIE UTWORZENIA SP ZOZ W LATOWICZU


Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga Skarbnik Gminy. Informacje przedstawione przez Skarbnik uzupe艂ni艂 W贸jt Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


11
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWA艁Y NR X/48/07 RADY GMINY LATOWICZ Z DNIA 3 SIERPNIA 2007 R. W SPRAWIE POWO艁ANIA RADY SPO艁ECZNEJ SP ZOZ W LATOWICZU

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga Skarbnik Gminy. Informacje przedstawione przez Skarbnik uzupe艂ni艂 W贸jt Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


12
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWA艁Y NR XI/51/07 RADY GMINY LATOWICZ Z DNIA 24 SIERPNIA 2007 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU DZIA艁ALNO艢CI RADY SPO艁ECZNEJ SP ZOZ W LATOWICZU

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga Skarbnik Gminy. Informacje przedstawione przez Skarbnik uzupe艂ni艂 W贸jt Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


13
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWA艁Y NR XI/52/07 RADY GMINY LATOWICZ Z DNIA 24 SIERPNIA 2007 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA STATUTU SP ZOZ W LATOWICZU
Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga Skarbnik Gminy. Informacje przedstawione przez Skarbnik uzupe艂ni艂 W贸jt Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


14
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ
NA ROK 2008

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Janina Broda - przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


15
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA艁ANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2008

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Janina Broda - przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.16
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU PRACY RADY GMINY LATOWICZ NA ROK 2008

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady. Poinformowa艂, 偶e na rok 2008 zaplanowa艂 7 sesji Rady Gminy w nast臋puj膮cych terminach:
1) Stycze艅.
2) Luty/ marzec.
3) Kwiecie艅.
4) Czerwiec/lipiec.
5) Wrzesie艅/pa藕dziernik.
6) Listopad/grudzie艅 - pierwsza po艂owa.
7) Grudzie艅 - druga po艂owa.

Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


17
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA PLAN脫W PRACY STA艁YCH KOMISJI RADY GMINY LATOWICZ NA ROK 2008

Plany pracy poszczeg贸lnych sta艂ych komisji Rady Gminy przedstawili ich Przewodnicz膮cy.
Pan Tadeusz Szczepa艅czyk - Przewodnicz膮cy Komisji (poinformowa艂, 偶e zaplanowa艂 8 posiedze艅 w roku 2008).
Pan Robert Skwara - Przewodnicz膮cy Komisji Planowania Bud偶etu, Finans贸w, Zdrowia, Spraw Socjalnych, O艣wiaty i Kultury Fizycznej (poinformowa艂, 偶e zaplanowa艂 8 posiedze艅.
Pan Witold K艂os - Przewodnicz膮cy Komisji Rolnictwa, Bezpiecze艅stwa Publicznego, Ochrony 艢rodowiska i Ochrony Przeciwpo偶arowej (poinformowa艂, 偶e zaplanowa艂 13 posiedze艅 komisji).
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.18
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e w okresie mi臋dzy sesjami pe艂ni艂 dy偶ury w Urz臋dzie Gminy oraz uczestniczy艂 w posiedzeniach komisji zwi膮zanych z dzisiejsz膮 sesj膮.


19
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNOSCI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

(Sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u)


20
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH


Nie z艂o偶ono zapyta艅 ani interpelacji.


21
SPRAWY R脫呕NE

Pan radny Miros艂aw Listopad odczyta艂 i z艂o偶y艂 do W贸jta pismo w sprawie modernizacji drogi Strachocin - Oleksianka. (kopia pisma w za艂膮czeniu do protoko艂u), w kt贸rym mieszka艅cy zwracaj膮 si臋 o wykonanie modernizacji przedmiotowej drogi.
W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e modernizacja tej drogi uj臋ta jest w wieloletnim planie inwestycyjnym i przewidziana na rok 2008.

Pan Tadeusz Laso艅 - przedstawiciel firmy "Centrum Medyczno - Diagnostyczne", kt贸ra zosta艂a wybrana jako podmiot do prowadzenia us艂ug zdrowotnych z zakresu POZ na terenie gminy Latowicz od dnia 1 stycznia 2008 r. poinformowa艂 o planowanym charakterze dzia艂alno艣ci "Centrum" - m.in. rozda艂 ulotki informacyjne dot. nocnej pomocy medycznej.

Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e wyczuwa 偶al (w odniesieniu do swojej osoby) w wypowiedzi W贸jta, w kt贸rej poinformowa艂 o niekorzystnym dla gminy wyroku w sprawie przetargu na sal臋 gimnastyczn膮 i zwi膮zanej z tym kwestii zwrotu dotacji. Pan radny stwierdzi艂, 偶e ten 偶al do niego ze strony W贸jta jest nies艂uszny i postara si臋 to wyja艣ni膰. Nast臋pnie p. Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e b臋d膮c radnym w poprzedniej kadencji mia艂 informacj臋, i偶 przetarg na sal臋 gimnastyczn膮 w Latowiczu zosta艂 przeprowadzony niew艂a艣ciwie - na podstawie orzeczenia s膮du arbitra偶owego. Pan Parol powiedzia艂, 偶e proponowa艂 wtedy W贸jtowi, aby rozpisa膰 nowy przetarg. W贸jt odpowiedzia艂, 偶e cyt. "spr贸bujemy jeszcze z tego co艣 zrobi膰". Pan Parol stwierdzi艂, 偶e cyt.: "w zwi膮zku z tym ta sama firma mog艂a wygra膰, za te same pieni膮dze mog艂o wszystko p贸j艣膰, i p贸j艣膰 normalnym trybem. Op贸藕ni艂oby si臋 to 2 lub 3 miesi膮ce - nie wi臋cej". Pan Parol powiedzia艂 (zwracaj膮c si臋 do W贸jta), 偶e rozumie szukanie cyt: "jaki艣 tam r贸偶nych przyczyn, z艂o艣liwo艣ci itd". Nast臋pnie p. radny stwierdzi艂, 偶e prawd膮 jest i偶 to on spyta艂 si臋 w poprzedniej kadencji na sesji W贸jta o ten przetarg na sal臋, ale W贸jt na tej samej sesji udzieli艂 odpowiedzi, w kt贸rej o ca艂ej sprawie poinformowa艂. Pan radny doda艂, 偶e W贸jt 偶yczy艂 sobie, aby by艂 on w opozycji i tak膮 te偶 rol臋 spe艂nia ale w 偶adnym wypadku nie spe艂nia roli destrukcyjnej. Pan Parol powiedzia艂, 偶e chcia艂by poruszy膰 jeszcze drug膮 spraw臋, jak膮 jest wydzielenie pokoju dla Kierownika GOPS-u. Pan radny poinformowa艂, 偶e mieszka艅cy skar偶膮 si臋, i偶 nie maj膮 mo偶liwo艣ci, 偶eby porozmawia膰 z p. Kierownik na osobno艣ci. Je艣li chc膮 to zrobi膰, to musz膮 wychodzi膰 z p. Kierownik na korytarz. Pan radny poprosi艂 W贸jta, aby taki oddzielny pok贸j dla p. Kierownik w jaki艣 spos贸b zorganizowa膰.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e do pierwszej z poruszonych przez p. Parola spraw nie b臋dzie si臋 ustosunkowywa艂, natomiast je艣li chodzi o drug膮 spraw臋 to problem polega na tym, 偶e s膮 trudno艣ci lokalowe. GOPS zajmuje aktualnie dwa pokoje. W jednym pokoju jest Kierownik oraz ksi臋gowa a w drugim dw贸ch pracownik贸w socjalnych. W tej sytuacji jedynym wyj艣ciem, aby zapewni膰 mo偶liwo艣膰 rozmowy "w cztery oczy" z p. Kierownik jest opuszczenie pokoju przez ksi臋gow膮 i to jest aktualnie jedyne wyj艣cie, chocia偶 na pewno nie jest to rozwi膮zanie dobre, ale inne nie jest obecnie mo偶liwe, bo gmina nie dysponuje odpowiedni膮 ilo艣ci膮 lokali. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e porozmawia na ten temat z p. Kierownik GOPS - wska偶e jej tak膮 mo偶liwo艣膰, zach臋ci do korzystania z niej.
Pan radny Marek Skrzycki powiedzia艂, 偶e chcia艂by si臋 dowiedzie膰, czy to zaskar偶enie przetargu na sal臋 wynik艂o od Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji - bo kto艣 musia艂 to zaskar偶y膰, 偶eby ta sprawa wynik艂a, nast臋pnie posz艂a do s膮du i obecnie gmina traci pieni膮dze. Pan Skrzycki powiedzia艂, 偶e powinno si臋 radnym jasno wyja艣ni膰 dlaczego obecnie gmina ponosi te straty, bo cze艣膰 radnych nie by艂a radnymi w poprzedniej kadencji i nie wie co si臋 w tej sprawie dzia艂o w poprzedniej kadencji. Pan radny doda艂, 偶e je艣li zaskar偶y艂 to kto艣 z terenu gminy Latowicz to jest to bardzo przykra sprawa, bo gmina teraz nie ma pieni臋dzy, a wynik艂o to z faktu tego zaskar偶enia, "ze z艂o艣ci" i dlaczego teraz wszyscy maj膮 ponosi膰 tego konsekwencje, p艂aci膰 za to.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e nale偶y zrozumie膰, i偶 to, 偶e gmina straci dotacje na sal臋 nie stanie si臋 w wyniku zaskar偶enia przetargu tylko dlatego, 偶e przetarg zawiera艂 nieprawid艂owo艣ci. Je艣li tych uchybie艅 by nie by艂o to mo偶na by艂oby skar偶y膰 i nic by si臋 nie sta艂o.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e w ubieg艂ej kadencji by艂 radnym i by艂 Przewodnicz膮cym Rady i pami臋ta jak ta sprawa wygl膮da艂a. Pan K艂os poinformowa艂, i偶 by艂o tak, 偶e odby艂 si臋 przetarg na wykonanie sali gimnastycznej w Latowiczu. 呕adna firma nie z艂o偶y艂a poprawnej oferty. W贸jt wybra艂 jedn膮 z tych firm czyli firm臋, kt贸ra te偶 nie mia艂a poprawnie z艂o偶onej oferty. Pan W贸jt podczas sesji Rady Gminy publicznie przyzna艂 si臋, 偶e pope艂ni艂 b艂膮d. Taka informacja o pope艂nieniu b艂臋du przez W贸jta dla p. radnej Jadwigi 艢luzek by艂a cyt:. "wiadomo czym". Nie by艂o 偶adnej poprawnie z艂o偶onej oferty. Pan W贸jt zaryzykowa艂. By膰 mo偶e gdyby nie by艂o tego pisma od p. radnej to by膰 mo偶e by艂oby inaczej. Mog艂oby by膰 te偶 tak, 偶e kto艣 dopatrzy艂by si臋 tego b艂臋du np. po pi臋ciu latach i wtedy trzeba by艂oby zwraca膰 wszystko razem z odsetkami za ten ca艂y okres.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e nie uchyla si臋 od b艂臋d贸w, stara si臋 radnym o wszystkim m贸wi膰, informowa膰 o r贸偶nych problemach jakie wyst臋puj膮. Wyrok s膮du jest niekorzystny dla gminy. Jest niekorzystny tak偶e dlatego, 偶e je艣li takie b臋d膮 orzecznictwa to ka偶de naruszenie przepis贸w prawa zam贸wie艅 publicznych, bez wzgl臋du na to, czy b臋dzie ono istotne czy nieistotne daje Wojewodzie mo偶liwo艣膰, podstaw臋 do wypowiadania um贸w. W贸jt powiedzia艂, 偶e nie chce si臋 broni膰, bo "by艂o jak by艂o" - b艂膮d by艂 pope艂niony - Urz膮d Zam贸wie艅 Publicznych to pokaza艂. Nast臋pnie p. W贸jt stwierdzi艂, 偶e ka偶de post臋powanie tocz膮ce si臋 w ramach zam贸wie艅 publicznych w Polsce, je艣li by艂oby kontrolowane przez Prezesa UZP mog艂o by by膰 uznane za niew艂a艣ciwe, bo w ka偶dym by艂yby jakie艣 b艂臋dy. Prezes UZP nie kontroluje jednak wszystkich post臋powa艅, do kontroli przyst臋puje natomiast wtedy, gdy wp艂ynie skarga na dane post臋powanie. Dlatego nie jest prawd膮 to, 偶e skarga nic nie wnosi, prawd膮 jest tylko to, 偶e nie by艂a to tylko skarga od Pani "X", bowiem by艂a to skarga od niej oraz od jednego z podmiot贸w, kt贸ry bra艂 udzia艂 w przetargu. Natomiast nie jest prawd膮, 偶e skarga niczego nie powoduje, bo jak nie ma skargi to "nie ma tematu". Je艣li skarga wp艂ynie to adresat musi zaj膮膰 si臋 t膮 skarg膮 - niezale偶nie od tego, czy skarga jest adresowana np. do Wojewody czy do Prezesa UZP. Pieni膮dze wykorzystane na budow臋 sali gimnastycznej by艂y wykorzystane zgodnie z prawem, czego dowodem jest stoj膮ca sala. Gdyby by艂y to pieni膮dze zdefraudowane, to W贸jt ju偶 dawno by艂by w wi臋zieniu. Problemy, kt贸re wykaza艂 UZP nie dotycz膮 tylko gminy Latowicz - dotycz膮 zapewne wszystkich gmin, wszystkich post臋powa艅 w ramach zam贸wie艅 publicznych. Drugie post臋powanie, kt贸re dotyczy艂o konkretnie osoby W贸jta Gminy zako艅czy艂o si臋 tym, 偶e komisja orzekaj膮ca wskaza艂a na tylko jeden b艂膮d polegaj膮cy na tym, i偶 oferty firmy powinny sk艂ada膰 wg. przedmiaru 8,31m2 tymczasem wg. wyja艣nie艅 pochodz膮cych z gminy by艂a mowa o tym, 偶e powinni oni sk艂ada膰 oferty na drzwi, wymierza膰 je wg. 11m2. Na 9 firm, kt贸re z艂o偶y艂y oferty, 2 oferty z艂o偶ono wg. 11m2 a pozosta艂e wg. 8,31m2. W贸jt powiedzia艂, i偶 my艣la艂 nast臋puj膮co: jest orzeczenie, wyrok zespo艂u arbitr贸w w podobnej sprawie polegaj膮cej na tym, 偶e zamawiaj膮cy pisa艂 specyfikacj臋, stawia艂 wykonawcom wymogi, wykonawcy pytali o pewne sprawy, zamawiaj膮cy odpowiada艂 na te pytania - je艣li si臋 pojawiaj膮 w膮tpliwo艣ci tzn. je艣li potencjalny oferent mia艂 w膮tpliwo艣ci czy z艂o偶y膰 ofert臋 na 11m2 czy na 8,31m2 to zgodnie z przedmiotowym orzeczeniem arbitr贸w zamawiaj膮cy powinien uzna膰 zar贸wno te oferty z艂o偶one na 11m2 jak i te z艂o偶one na 8,31m2 - dlatego, 偶e w tym wyroku by艂o wyra藕nie napisane, i偶 w przypadku gdy specyfikacja budzi w膮tpliwo艣ci (zamawiaj膮cy napisa艂 co艣 nieprecyzyjnie) wtedy zamawiaj膮cy musi przyj膮膰 interpretacj臋 oferenta wzgl臋dem tego nieprecyzyjnego zapisu. I tak w艂a艣nie post膮piono. Z tego powodu, 偶e kto艣 z艂o偶y艂 ofert臋 na 11m2 lub na 8,31m2 偶adna oferta nie zosta艂a odrzucona. Wszystkie oferty zosta艂y odrzucone przez komisj臋 przetargow膮 z zupe艂nie innych powod贸w. W贸jt stwierdzi艂, 偶e gdy patrzy na t膮 spraw臋 z perspektywy czasu to mo偶e stwierdzi膰, i偶 gdyby wiedzia艂, 偶e sprawa przybierze taki obr贸t to na pewno by ten przetarg uniewa偶ni艂. Firma, kt贸ra zosta艂a wybrana a przy uniewa偶nieniu przetargu wybrana by nie zosta艂a, na pewno posz艂aby wtedy do s膮du z gmin膮. Nie wiadomo, jaki by艂by skutek. W贸jt powiedzia艂, 偶e nie mo偶e wyzby膰 si臋 odpowiedzialno艣ci za to co si臋 sta艂o ale trzeba stwierdzi膰, 偶e skarga te偶 si臋 do tego przyczyni艂a. Nie wypiera si臋 swojego b艂臋du, stara si臋 otwarcie o wszystkim m贸wi膰 ale teraz 偶a艂uje, 偶e o wszystkim radnym m贸wi艂, bo o pewnych sprawach mo偶na m贸wi膰 ludziom, do kt贸rych si臋 ma zaufanie, o kt贸rych si臋 wie, 偶e tych informacji nie wykorzystaj膮 w z艂ych celach. Nie mo偶na m贸wi膰, 偶e wniesienie skargi niczego nie wnosi, bo tak by by艂o gdyby si臋 mia艂o wszystko "idealnie" zrobione a to nie jest mo偶liwe. Ka偶da instytucja kontroluj膮ca zawsze i wsz臋dzie znajdzie podczas kontroli jakie艣 b艂臋dy - niezale偶nie od tego czy organem kontroli b臋dzie np. NIK czy UZP a podmiotem poddanym kontroli np. gmina czy np. jaki艣 podmiot gospodarczy. W protokole pokontrolnym zawsze znajd膮 si臋 jakie艣 uwagi. Wyrok, kt贸ry zapad艂 w sprawie gminy Latowicz jest fatalny nie tylko dla gminy Latowicz, ale tak偶e dla innych podmiot贸w prowadz膮cych inwestycje w ramach zam贸wie艅 publicznych. Wojewoda m贸g艂 ale nie musia艂 rozwi膮za膰 umowy z gmin膮 Latowicz. Podobnie Prezes UZP. Prezes wskaza艂 kilkana艣cie nieprawid艂owo艣ci - z tego w post臋powaniu pozosta艂a jedna. Je艣li Prezes UZP wskaza艂 nieprawid艂owo艣ci to widzia艂 kaliber tych nieprawid艂owo艣ci i m贸g艂 wzi膮膰 ten kaliber pod uwag臋. Prezes m贸g艂 te偶 i powinien i艣膰 do s膮du, z艂o偶y膰 pozew, 偶e ta umowa, kt贸r膮 gmina Latowicz zawar艂a z firm膮 "Remex" jest niewa偶na z mocy prawa dlatego, 偶e by艂y naruszenia w zakresie zam贸wie艅 publicznych. Prezes nie zrobi艂 tego, bowiem tak si臋 sk艂ada, 偶e Prezes zazwyczaj takie sprawy przegrywa. Reasumuj膮c - wyrok jest niebezpieczny tak偶e dla innych, bowiem m贸wi, pokazuje 偶e nie bada si臋 kalibru narusze艅 przepis贸w - ka偶de naruszenie zar贸wno istotne jak i nieistotne traktuje si臋 tak samo i skutkuje ono zwrotem dotacji. Je艣li skarg by艂oby du偶o to Prezes UZP ma 3 lata na to, 偶eby ka偶de post臋powanie przetargowe bada膰 czego skutki mog膮 by膰 takie jak w gminie Latowicz.
Pan radny Stanis艂aw Kowalski powiedzia艂, 偶eby obecnie "nie prowadzi膰 dochodzenia" lecz zastanowi膰 si臋 nad tym, co dalej robi膰. Pan radny zapyta艂 ile czasu trwa procedura apelacyjna ?
Pani Sekretarz odpowiedzia艂a, 偶e w dniu wczorajszym zosta艂 wys艂any wniosek o sporz膮dzenie uzasadnienia wyroku i przekazania wyroku wraz z uzasadnieniem gminie Latowicz. S膮d ma na to 2 tygodnie, czy b臋dzie czeka艂 do ko艅ca tego terminu nie wiadomo. Od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem b臋d膮 2 tygodnie na ew. z艂o偶enie apelacji. Apelacja oznacza m.in. konieczno艣膰 dokonania kolejnego wpisu s膮dowego, kt贸ry zapewne nie b臋dzie mniejszy ni偶 ten ju偶 wp艂acony czyli 100ty艣.z艂. Jaki by艂by wynik tej ew. apelacji trudno powiedzie膰. Ten obecny wyrok jest natomiast fatalny, bowiem wida膰, 偶e nawet niewielki b艂膮d mo偶e owocowa膰 powa偶nymi konsekwencjami finansowymi dla gminy.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e by艂 radnym w poprzedniej kadencji i ca艂膮 spraw臋 zna. Stwierdzi艂, 偶e by艂a taka sytuacja, i偶 sala gimnastyczna by艂a ju偶 na uko艅czeniu, 偶adna firma nie robi艂a problem贸w, wszystko sz艂o dobrze - do momentu, gdy jedna z radnych zrobi艂a tzw. zapytanie i od tego zapytania si臋 wszystko zacz臋艂o, a radni dowiedzieli si臋 o tym zapytaniu dopiero wtedy gdy sala by艂a prawie zako艅czona. Natomiast pani, kt贸ra wystosowa艂a to pismo - zapytanie nie zrobi艂aby tego na pewno gdyby nie mia艂a poparcia w niekt贸rych kolegach radnych. Przewodnicz膮cy doda艂, i偶 teraz zachodzi podobna sytuacja - kolega radny K艂os ju偶 wystosowa艂 pismo do Wojewody, tylko nie wie jakie mog膮 by膰 tego konsekwencje. Przewodnicz膮cy powiedzia艂, 偶e ka偶dy mo偶e sobie sam wyci膮gn膮膰 z tego wszystkiego wnioski natomiast wiadomo, 偶e ten kto si臋 czuje winny b臋dzie si臋 ca艂y czas broni艂 i b臋dzie m贸wi艂 odwrotnie. Nast臋pnie Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e zamyka ju偶 dyskusj臋 na tematy zwi膮zane z przetargiem na sal臋 gimnastyczn膮 i prosi o zg艂aszanie si臋 do g艂osu w innych sprawach.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e on musi jeszcze wyja艣ni膰 pewne rzeczy.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e p. K艂os nie by艂 zainteresowanym w tej sprawie, nie by艂 podmiotem w tej sprawie wobec czego nie musi nic wyja艣nia膰.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e p. K艂os zosta艂 "wyzwany do tablicy" - pad艂o jego nazwisko i ma prawo si臋 ustosunkowa膰. Pan Stanis艂aw Parol doda艂, i偶 je艣li Przewodnicz膮cy uniemo偶liwi zabranie g艂osu p. K艂osowi, je艣li b臋dzie si臋 upiera艂 przy zamkni臋ciu dyskusji to on na kolejnej sesji zg艂osi wotum nieufno艣ci wobec Przewodnicz膮cego i przedstawi druzgoc膮ce argumenty.
Przewodnicz膮cy powiedzia艂, 偶e p. Parol wypowiada si臋 teraz w imieniu p. K艂osa. Pan K艂os nie by艂 natomiast poruszany w sprawie sali gimnastycznej.
Pan Parol powiedzia艂, 偶e p. K艂os by艂 w tej sprawie poruszany.
Przewodnicz膮cy powiedzia艂, 偶e by艂 p. K艂os poruszany w sprawie pisma do Wojewody, o kt贸rym dzisiaj p. K艂os poinformowa艂.
Pan Ryszard Podobas (so艂tys ze Stawku) powiedzia艂, 偶e jego zdaniem nie ma chyba sensu wnoszenie apelacji, bo nie ma 偶adnej gwarancji, i偶 si臋 co艣 zyska a mo偶na jeszcze wi臋cej straci膰.
Pan Witold K艂os powiedzia艂, 偶e je艣li nie wyst膮pi si臋 z apelacj膮 to zawsze kto艣 b臋dzie m贸g艂 zarzuci膰, 偶e nie wykorzysta艂o si臋 tej szansy, a by膰 mo偶e apelacja by ten niekorzystny wyrok zmieni艂a. Sytuacja jest podobna jak z t膮 spraw膮, w kt贸rej w艂a艣nie zapad艂 wyrok - gdyby si臋 nie z艂o偶y艂o pozwu to obecnie mo偶na by艂oby s膮dzi膰, 偶e w przypadku jego z艂o偶enia wyrok by艂by dla gminy pozytywny. Decyzja w sprawie apelacji jest oczywi艣cie trudna.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e nie chodzi o to, aby si臋 przekonywa膰 kto ma racj臋 a kto nie ma racji. Nast臋pnie p. Parol stwierdzi艂 cyt: "Nie chodzi o to, aby powiedzie膰, 偶e ja by艂em niewinny tylko donos by艂. Pan W贸jt doskonale wie, 偶e nie o ten wymiar drzwi chodzi, tylko wy nie wiecie o co chodzi - ale ja wiem i p. W贸jt wie. To nie te sprawy zawa偶y艂y, bo nie wierz臋, 偶e mog艂y te sprawy zawa偶y膰, 偶eby tych pieni臋dzy nam nie przyznano". Pan radny powiedzia艂, 偶e by艂 przeciwko tej sprawie, bowiem przewidywa艂, 偶e nie uda si臋 jej wygra膰 ale radzi艂 W贸jtowi, 偶eby sk艂ada膰 pozew, bo W贸jt nie mia艂 wiedzy czy wygra czy przegra. Dzisiaj ju偶 taka wiedza jest. Przy sk艂adaniu apelacji gmina straci drugie 100ty艣.z艂 na wpis s膮dowy. Apelacja b臋dzie z艂o偶ona, bo w tej sytuacji nale偶y zrozumie膰 W贸jta, bo trzeba wyczerpa膰 wszystkie mo偶liwo艣ci. Pan Parol powiedzia艂, 偶e 偶yczy, aby uda艂o si臋 wygra膰 t膮 spraw臋 po apelacji ale s膮dzi, i偶 nie uda si臋 jej wygra膰. Mo偶e tak powiedzie膰, bowiem dzisiaj ma wi臋ksz膮 wiedz臋 w przedmiotowej sprawie, tak膮 wi臋ksz膮 wiedz臋 ma te偶 W贸jt - wiedzy takiej nie maj膮 natomiast nowi radni.
Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e ma propozycj臋, aby p. Parol podzieli艂 si臋 ze wszystkimi radnymi t膮 swoj膮 wiedz膮, o kt贸rej m贸wi.
Pan Parol odm贸wi艂, m贸wi膮c, 偶e nie by艂 na 偶adnej sprawie.
Pan Wies艂aw 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e p. Parol powinien jednak podzieli膰 si臋 swoj膮 wiedz膮 z radnymi - radni powinni by膰 wtajemniczeni w t膮 spraw臋. Je艣li p. W贸jt m贸wi, 偶e to by艂a kwestia tych metr贸w kwadratowych a p. Parol m贸wi, 偶e jest inaczej to p. Parol powinien powiedzie膰 jak jest, 偶eby radni mieli jasn膮 sytuacj臋.
W贸jt stwierdzi艂, 偶e tak jak m贸wi艂 tych nieprawid艂owo艣ci stwierdzono wi臋cej (w protokole pokontrolnym UZP). P贸藕niej ten protok贸艂 zosta艂 zweryfikowany i znowu zosta艂a tam pewna ilo艣膰 tych nieprawid艂owo艣ci. Potem by艂o post臋powanie dyscyplinarne skierowane wobec osoby W贸jta. W tym w艂a艣nie post臋powaniu, gdzie badano win臋 W贸jta pozostawiono ju偶 tylko ten jeden zarzut tzn. kwestie tych wspomnianych "metr贸w kwadratowych". W贸jt powiedzia艂, 偶e dlatego w艂a艣nie 艣mie on po tym badaniu przez komisj臋 orzekaj膮c膮 domniemywa膰, 偶e wszystkie inne zarzuty s膮 do obalenia tzn. zosta艂y przez t膮 komisj臋 obalone - zosta艂y tylko te "metry kwadratowe".
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e te inne zarzuty nie mia艂y wp艂ywu na wynik post臋powania.
W贸jt powiedzia艂, ze zosta艂 ukarany w艂a艣nie za te "metry kwadratowe". Nie by艂o tak, 偶e zosta艂a wzi臋ta tylko jedna firma, kt贸ra tak te metry kwadratowe zastosowa艂a. Chyba nawet ta firma, kt贸ra zaskar偶y艂a przetarg tak samo zrobi艂a - trzeba by艂oby to sprawdzi膰. W ka偶dym razie 2 firmy wycenia艂y te drzwi tak samo. Wszystkie inne oferty zawiera艂y inne b艂臋dy ni偶 ten dotycz膮cy drzwi i dlatego zosta艂y odrzucone.
Pani mecenas powiedzia艂, 偶e 偶adna oferta z powodu b艂臋du dotycz膮cego wymiar贸w drzwi nie zosta艂a odrzucona - oferty zosta艂y odrzucone z powodu innych b艂臋d贸w.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e ma do p. radnego Stanis艂awa Parola pro艣b臋, aby wskaza艂 na te inne okoliczno艣ci w sprawie, o kt贸rych wspomnia艂, bo jest to istotne.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e ani nie jest s臋dzi膮 w tej sprawie ani nie ma zamiaru nim by膰. W贸jt dysponuje tymi samymi dokumentami, z kt贸rymi byli zapoznawani radni i kt贸re przysz艂y od Prezesa UZP. Na tej podstawie tylko, zar贸wno p. W贸jt mo偶e si臋 wypowiedzie膰 jak te偶 kto艣 inny, kto te dokumenty zna a on tj. Stanis艂aw Parol te dokumenty zna.

Pan radny Stanis艂aw Kowalski powiedzia艂, 偶e wchodz膮 nowe ubezpieczenia obowi膮zkowe dla rolnik贸w i by艂oby wskazane, aby na sesj臋 zaprosi膰 kogo艣 z firmy (firm)ubezpieczeniowych w tej sprawie.
Pan radny Witold K艂os - Przewodnicz膮cy Komisji Rolnictwa powiedzia艂, 偶e jego komisja zajmie si臋 tym tematem tzn. postara si臋 zaprosi膰 kogo艣 kto przedstawi zasady tych nowych ubezpiecze艅 i b臋dzie rozpropagowana informacja w formie og艂osze艅 o takim spotkaniu tak, aby zainteresowani mogli w nim wzi膮膰 udzia艂. Te ubezpieczenia wchodz膮 dopiero od 1 lipca 2008 w zwi膮zku z czym jest jeszcze czas.

Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek poprosi艂, aby kto艣 udzieli艂 radnym informacji jakie mog膮 by膰 konsekwencje pisma, kt贸re p. Witold K艂os wraz z cz艂onkami Komisji Rolnictwa wystosowa艂 do Wojewody Mazowieckiego.
Pani Sekretarz poinformowa艂a, 偶e Wojewoda stwierdza wa偶no艣膰 uchwa艂y w terminie 30 dni od daty przekazania mu jej przez W贸jta. Je艣li posz艂a skarga to Wojewoda na pewno b臋dzie musia艂 spraw臋 zbada膰. Po zbadaniu mo偶e stwierdzi膰 niewa偶no艣膰 uchwa艂y je艣li uzna, 偶e zosta艂y naruszone procedury lub mo偶e nie stwierdzi膰 niewa偶no艣ci je艣li uzna, 偶e takie procedury naruszone nie zosta艂y. Je艣li Wojewoda stwierdzi nieistotne naruszenie to uchwa艂a b臋dzie obowi膮zywa艂a je艣li natomiast naruszenie stwierdzi i uzna za istotne wtedy uchwa艂a obowi膮zywa膰 nie b臋dzie.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e w przypadku gdyby Wojewoda stwierdzi艂 niewa偶no艣膰 tej zaskar偶onej uchwa艂y to b臋dzie obowi膮zywa艂a uchwa艂a z roku poprzedniego. Pan K艂os doda艂, 偶e wie o tym, bowiem przed wystosowaniem pisma radzi艂 si臋 w tej sprawie radc贸w prawnych, kt贸rzy tworz膮 prawo samorz膮dowe.
Pani Alina Saracka powiedzia艂a, 偶e je艣li w tytule uchwa艂y jest napisane, i偶 uchwa艂a jest na dany rok a w tym przypadku, w uchwale obowi膮zuj膮cej w roku 2007 jest napisane, 偶e jest to uchwa艂a na rok 2007 to znaczy to, 偶e uchwa艂a by艂a podj臋ta na rok 2007 i mo偶e dotyczy膰 tylko i wy艂膮cznie tego roku. Pani mecenas zapyta艂a p. K艂osa czy pokazywa艂 radcom, z kt贸rymi si臋 konsultowa艂 t膮 poprzednia uchwa艂臋 ?
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e uchwa艂y nie pokazywa艂.
Pani mecenas stwierdzi艂a, i偶 by膰 mo偶e radcy s膮dzili w takim razie, 偶e chodzi o uchwa艂臋, w kt贸rej nie ma okre艣lenia roku w jakim ta uchwa艂a ma obowi膮zywa膰 - w takim przypadku rzeczywi艣cie uchwa艂a obowi膮zywa艂aby nadal, po zako艅czeniu roku 2007 (w przypadku uchylenia tej na rok 2008).
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e w zwi膮zku z powy偶szym w przypadku gdy Wojewoda uchyli t膮 zaskar偶on膮 uchwa艂臋 na terenie gminy b臋dzie obowi膮zywa艂a maksymalna stawka podatku rolnego wyliczona na podstawie 艣redniej ceny 偶yta podanej w komunikacie Prezesa GUS wynosz膮cej 58,60z艂 za 1 dt, bowiem b臋dzie to sytuacja taka, jakby Rada Gminy nie podj臋艂a w og贸le uchwa艂y w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do kwoty s艂u偶膮cej obliczeniu podatku rolnego.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e Rada Gminy mo偶e ale nie musi obni偶y膰 t膮 cen臋 偶yta. W zwi膮zku z czym, je艣li zaskar偶ona uchwa艂a zostanie uchylona to nie b臋dzie ona obowi膮zywa艂a i b臋dzie to sytuacja jakby Rada uchwa艂y nie podj臋艂a czyli nie obni偶y艂a ceny 偶yta.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e przecie偶 Rada podj臋艂a na 2008 r. uchwa艂臋 o obni偶eniu ceny 偶yta do kwoty 40z艂 za 1dt - dlaczego o tym si臋 nie m贸wi ?
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e przecie偶 p. radny K艂os poinformowa艂 dzisiaj wszystkich na sesji, 偶e z艂o偶y艂 wniosek o zbadanie przez organ nadzoru tej uchwa艂y i ew. stwierdzenie jej niewa偶no艣ci. Je艣li organ nadzoru stwierdzi takie nieprawid艂owo艣ci, kt贸re uzna za maj膮ce istotny wp艂yw na uchwa艂臋 i uniewa偶ni j膮 to b臋dzie to oznacza艂o, i偶 stan prawny b臋dzie taki jakby ta uchwa艂a w og贸le nie zosta艂a podj臋ta.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e skargi ka偶dy obywatel mo偶e sk艂ada膰 tylko trzeba bra膰 pod uwag臋 konsekwencje. Wystarczy艂o, aby p. K艂os wraz z kolegami z Komisji Rolnictwa przyszed艂 przed sesj膮 do W贸jta i powiedzia艂, 偶e nie podoba im si臋 propozycja W贸jta obni偶enia ceny 偶yta na 40z艂 za 1dt i proponuj膮 obni偶enie tej ceny na 30z艂 za 1dt. Wtedy na pewno by艂by mo偶liwy do osi膮gni臋cia kompromis. Ale je艣li w gr臋 wchodz膮 jakie艣 sprawy ambicjonalne, to wtedy mo偶e doj艣膰 do sytuacji tak fatalnej dla mieszka艅c贸w gminy, 偶e cena 偶yta b臋d膮ca podstaw膮 do wyliczenia stawki podatku rolnego nie b臋dzie wynosi艂a ani 40z艂 za 1dt jak chcia艂 W贸jt ani 30z艂 za 1dt jak Chcia艂 p. K艂os i inni cz艂onkowie Komisji Rolnictwa tylko 58,60z艂 za 1 dt - zgodnie z komunikatem GUS-u.
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e jest spokojny o to, 偶e nie b臋dzie tak wysoka stawka obowi膮zywa膰 bowiem tak jak wspomina艂 ma w tej sprawie opini臋 prawnik贸w.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e uczestniczy w posiedzeniach komisji, m.in. w posiedzeniach Komisji Rolnictwa i stwierdza, 偶e pewne sprawy nie s膮 tam poruszane w jego obecno艣ci lub w obecno艣ci W贸jta. Pewne sprawy s膮 omawiane dopiero p贸藕niej. Komisja Rolnictwa je艣li co艣 przygotowuje to powinna to ustala膰 na swoim posiedzeniu, a bywa on na posiedzeniach tej komisji i widzi, 偶e pewnych spraw na posiedzeniu si臋 nie ustala a p贸藕niej one si臋 pojawiaj膮 tak jak np. wniosek z poprzedniej sesji lub przedstawione dzisiaj pismo do Wojewody. Te sprawy nie by艂y przygotowywane na posiedzeniu komisji, nie trafi艂y do protoko艂u. By艂y przygotowywane p贸藕niej, po posiedzeniu komisji.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e wniosek jaki p. K艂os zg艂osi艂 na poprzedniej sesji je艣li mia艂 by膰 to wniosek Komisji Rolnictwa to powinien mie膰 form臋 pisemn膮 i by膰 za艂膮cznikiem do protoko艂u z posiedzenia komisji a by艂 to wniosek ustny zg艂oszony tylko przez p. K艂osa. Komisja nie mo偶e natomiast obradowa膰 poza swoim posiedzeniem i co艣 ustala膰.
Przewodnicz膮cy Rady stwierdzi艂, 偶e wg. niego wynika z tego, 偶e Komisja urz臋dowa艂a po swoim posiedzeniu w jakim艣 miejscu i sporz膮dzi艂a wniosek.
Pan radny Marek Skrzycki powiedzia艂, 偶e dla niego jest nieporozumieniem 偶eby radny mia艂 jakie艣 uwagi w sytuacji, gdy sprawa jest przeg艂osowana, jest wi臋kszo艣膰 - po co ta ca艂a polityka, po co skar偶y膰 ? Przecie偶 tutaj nie ma 偶adnego problemu. Jak jeden radny mo偶e podwa偶a膰 decyzje Rady wyra偶on膮 w g艂osowaniu ?
Przewodnicz膮cy powiedzia艂, 偶e on uzna艂 za dalej id膮cy wniosek W贸jta o obni偶enie ceny 偶yta na 40z艂 poniewa偶, "za艂atwia艂" od razu 2 g艂osowania. Poparcie tego wniosku by艂o r贸wnoznaczne z podj臋ciem uchwa艂y. Je艣li propozycja nie mia艂aby poparcia to pod glosowanie by艂by poddany wniosek p. K艂osa. W sytuacji gdyby najpierw podda膰 pod g艂osowanie wniosek p. K艂osa i gdyby np. ten wniosek przeszed艂 to trzeba by艂oby jeszcze podda膰 pod g艂osowanie ca艂膮 uchwa艂臋.
Pan K艂os nie zgodzi艂 si臋 z powy偶szym wyt艂umaczeniem.
Pan Parol poprosi艂, aby wyja艣ni膰 Przewodnicz膮cemu, 偶e 藕le t艂umaczy t膮 spraw臋.
Przewodnicz膮cy powiedzia艂, 偶e nie zale偶y mu na tym, czy b臋dzie Przewodnicz膮cym czy nie natomiast w przypadku gdyby Wojewoda uchyli t膮 zaskar偶on膮 uchwa艂臋 to wszystkim w gminie trzeba b臋dzie m贸wi膰, 偶e dzi臋ki p. K艂osowi rolnicy p艂ac膮 podatek wyliczony nie wg. stawki 40z艂 za 1dt 偶yta ale wg. stawki 58,6z艂 za 1dt 偶yta.
Pan K艂os powt贸rzy艂, 偶e jest spokojny o to, 偶e rolnicy nie b臋d膮 p艂aci膰 podatku wyliczanego w oparciu o cen臋 58,6z艂 za 1dt. By膰 mo偶e p艂aci膰 b臋d膮 natomiast tak jak proponowa艂 czyli wg. stawki 30z艂. za 1dt.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e je艣li on pyta si臋 cz艂onk贸w Komisji Rolnictwa czy podpisywali pismo do Wojewody to oni nie wiedz膮, czy podpisywali.
Pan Parol powiedzia艂, 偶eby p. Przewodnicz膮cy nie obra偶a艂 Komisji Rolnictwa ponadto nie jest tez rol膮 Przewodnicz膮cego recenzowanie Komisji Rolnictwa. Od tego jest Rada Gminy.
Przewodnicz膮cy stwierdzi艂, 偶e jego zdaniem je艣li cz艂onkowie Komisji Rolnictwa podpisuj膮 pismo nie znaj膮c ew. konsekwencji to mija si臋 to z celem.
Pan radny Parol powiedzia艂, 偶e jest tak dlatego, bo nie maj膮 mo偶liwo艣ci zasi臋gni臋cia opinii prawnej. Pisz膮 tak jak uwa偶aj膮 za stosowne.
Przewodnicz膮cy stwierdzi艂, 偶e wobec tego proponuje, aby Komisja w sytuacji gdy nie ma pewno艣ci wstrzyma艂a si臋 z dzia艂aniami do czasu sesji i skonsultowa艂a spraw臋 z p. mecenas a dopiero p贸藕nie 偶eby radni, cz艂onkowie Komisji Rolnictwa podpisywali, 偶eby wiedzieli o co chodzi, gdy b臋d膮 podpisywa膰.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e nie ma potrzeby czeka膰 na sesje bowiem nie 偶adnych problem贸w z wyja艣nianiem spraw na bie偶膮co. Wnioski s膮 kierowane do p. Sekretarz i przekazywane do mecenas - jest kontakt telefoniczny oraz mailowy i sprawy s膮 rozwi膮zywane. Natomiast w sprawie pisma do Wojewody nikt z radnych si臋 ani do p. Sekretarz ani do p. mecenas nie zg艂asza艂.
Przewodnicz膮cy powiedzia艂, 偶e tak jak wspomina艂 sprawy te nie s膮 omawiane na posiedzeniach komisji, dopiero p贸藕niej po komisji gdy jego ju偶 nie ma s膮 omawiane.
Pan Witold K艂os powiedzia艂, 偶e przecie偶 sprawa poprawki by艂a przedmiotem obrad sesji. Zosta艂a zg艂oszona poprawka i trzeba by艂o j膮 przeg艂osowa膰.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e jest protok贸艂 z sesji gdzie jest wszystko napisane i ona go czyta艂a. I faktycznie troch臋 racji ma ona a troch臋 racji ma p. K艂os. Natomiast na ko艅cu tej dyskusji o poprawce mi臋dzy ni膮 a p. K艂osem jest napisane, 偶e p. K艂os poinformowa艂, i偶 wycofuje t膮 zg艂aszan膮 poprawk臋 i zg艂asza wniosek wobec czego ona nie rozumie w jakiej materii p. K艂os sk艂ada skarg臋, bo rozumie, 偶e mo偶e p. K艂os mie膰 inn膮 interpretacj臋 g艂osowania ale je艣li si臋 wycofa艂o poprawk臋 i stwierdzi艂o, 偶e sk艂ada si臋 wniosek to praktycznie nie ma przedmiotu skargi.
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e tak faktycznie by艂o, ale to by艂 ju偶 wniosek a nie poprawka.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e w艂a艣nie o tym m贸wi. Na poprzedniej sesji najpierw by艂a dyskusja mi臋dzy ni膮 a p. K艂osem na temat poprawki. P贸藕niej p. K艂os powiedzia艂, 偶e wycofuje poprawk臋 i sk艂ada wniosek. Je艣li tak, to nie wida膰 przedmiotowo艣ci skargi, bo poprawka zosta艂a wycofana.
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e przecie偶 wyra藕nie napisa艂 w pi艣mie do Wojewody, 偶e cyt:: "w zwi膮zku z tym Przewodnicz膮cy Komisji Rolnictwa zako艅czy艂 mediacje w sprawie poprawki". Pan K艂os powiedzia艂, 偶e mecenas nie mog艂a udowodni膰 mu, 偶e nie mo偶e on zg艂asza膰 poprawek. Nie mia艂a 偶adnego artyku艂u, kt贸ry co艣 takiego by m贸wi艂.
Pani mecenas stwierdzi艂a, 偶e nie m贸wi艂a, i偶 p. K艂os nie mo偶e w og贸le zg艂asza膰 poprawek - rozmowa by艂a o tej konkretnej sprawie. Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e uwa偶a艂a, i偶 to co p. K艂os zg艂osi艂 jest to wniosek o zmian臋 w tym zakresie uchwa艂y, co jest de facto poprawk膮.

22
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e w protokole nie ma wypowiedzi p. W贸jta z jeszcze wcze艣niejszej sesji, o kt贸rej umieszczenie prosi艂 na poprzedniej sesji.
Przemys艂aw Wr贸bel - insp. ds. obs艂ugi Rady Gminy poinformowa艂, 偶e wypowiedzi tej nie ma w danym protokole, bowiem p. Parol prosi艂 o jej umieszczenie w protokole wcze艣niejszym i tam te偶 zosta艂a ona umieszczona.
Poniewa偶 nie zg艂oszono uwag, Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy - Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂.


23
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XV sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.
Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-13 12:09:13
Data ostatniej modyfikacji : 13.03.2009 12:36
Liczba wy艣wietle艅 : 1045

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  13.03.2009 12:35poka偶 t膮 wersj臋
Przemys艂aw Wr贸bel  13.03.2009 12:30poka偶 t膮 wersj臋
Przemys艂aw Wr贸bel  13.03.2009 12:22poka偶 t膮 wersj臋
Przemys艂aw Wr贸bel  13.03.2009 12:18poka偶 t膮 wersj臋
Przemys艂aw Wr贸bel  13.03.2009 12:18poka偶 t膮 wersj臋
Przemys艂aw Wr贸bel  13.03.2009 12:11poka偶 t膮 wersj臋
Przemys艂aw Wr贸bel  13.03.2009 12:09poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2203466