logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
16 sesja Rady Gminy Latowicz

25 stycznia 2008 roku

PROTOK脫艁 NR XVI/08

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 25 stycznia 2008 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - p. Jan Doma艅ski, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych (nieobecni: p. Hanna Zawadka, p. Marek Skrzycki oraz p. Wies艂aw 艢wi膮tek), co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2008.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mi艅skiego.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez gmin臋 Latowicz na 2008 rok.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia rodzaj贸w 艣wiadcze艅 przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej oraz warunk贸w i sposobu ich przyznawania.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zasad korzystania ze sto艂贸wek szkolnych.
9. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
10. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
11. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy r贸偶ne.
13. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
14. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy zapyta艂 Rad臋 oraz W贸jta o uwagi odno艣nie proponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 nie zg艂oszono 偶adnych wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.

(Na sesj臋 przybyli: p. Hanna Zawadka oraz p. Wies艂aw 艢wi膮tek - stan radnych obecnych na sesji zwi臋kszy艂 si臋 tym samym do 14).


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Nie zg艂oszono zapyta艅 ani interpelacji.


4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2008

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a o nast臋puj膮cych zmianach w bud偶ecie, proponowanych w projekcie uchwa艂y:
Plan dochod贸w zwi臋kszono w Dz.754 r.75412 搂 0970 o kwot臋 4.164,00 z艂 - 艣rodki prewencyjne z TUiR Warta. Wydatki zwi臋kszono og贸艂em o kwot臋 37.700,00 z艂, w tym na: - Dz.600 r.60014 搂 6050 zwi臋kszono o kwot臋 3.300,00 z艂 na wykonanie dokumentacji na przebudow臋 drogi powiatowej Nr 2240W Kiczki - Kamionka - Latowicz - Wymy艣le na odcinku od km 4 + 370 do km 6 + 640",- Dz.754 r.75412 搂 6300 na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mi艅skiego z przeznaczeniem na zakup sprz臋tu przeciwpo偶arowego dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Mi艅sku Mazowieckim - 30.000,00 z艂,- Dz.900 r.90095 搂 6050 zwi臋kszono o kwot臋 4.400,00 z艂 na opracowanie dokumentacji zagospodarowania parku, odnowienia ci膮g贸w dla pieszych, parking贸w i chodnik贸w w centrum wsi Latowicz. Zmniejszono plan wydatk贸w o kwot臋 og贸艂em 33.536,00 z艂 w dzialach:600, 754, 900 w tych paragrafach, gdzie przewiduje si臋 wykonanie mniejsze od przyj臋tego planu. Pani Skarbnik wyja艣ni艂a, 偶e gmina przekazuje jako dotacj臋 do Starostwa Powiatowego w Mi艅sku Mazowieckim kwot臋 30ty艣.z艂 z przeznaczeniem na zakup sprz臋tu dla jednostki Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej. Dzi臋ki temu gmina otrzyma od PSP samoch贸d po偶arniczy dla jednostki OSP w Transborze. Na te wspomniane 30ty艣. sk艂ada si臋 4164z艂 pochodz膮ce z Towarzystwa Ubezpiecze艅 Warta, 10ty艣.z艂 ze 艣rodk贸w samorz膮dowych so艂ectwa Transb贸r oraz ok. 15ty艣.800z艂 z bud偶etu gminy Latowicz.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e przybli偶enia, zw艂aszcza dla so艂tys贸w, bowiem nie byli oni na posiedzeniach komisji, wymaga kwestia sposobu pozyskania samochodu stra偶ackiego przez OSP Transb贸r, co ma zwi膮zek z proponowanymi zmianami w bud偶ecie. Pan W贸jt poinformowa艂, i偶 OSP Transb贸r ma na wyposa偶eniu samoch贸d z rocznika 1963 i dlatego trzeba by艂o poszuka膰 jakiego艣 nowszego samochodu. Zdarzy艂o si臋 tak, 偶e Komenda Powiatowa Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Mi艅sku Mazowieckim uzyska艂a nowy samoch贸d i dlatego wycofywa艂a z u偶ycia samoch贸d stary - typu STAR 244. W贸jt stwierdzi艂, 偶e wg. niego jest to bardzo dobry samoch贸d - posiada nap臋d na obydwie osie, nie jest zbyt du偶y ale jest potrzebny, g艂贸wnie je艣li chodzi o ew. gaszenie po偶ar贸w las贸w. Samoch贸d jest z 1992 r. ma dosy膰 dobry stan techniczny i warto by艂o postara膰 si臋 o niego co te偶 si臋 uda艂o. Aby uzyska膰 ten samoch贸d konieczne by艂o zaanga偶owanie z bud偶etu gminy kwoty ok. 15ty艣.800z艂 - tak jak wyja艣ni艂a to p. Skarbnik.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez gmin臋 Latowicz na 2008 rok- uchwa艂a Nr XVI/80/08 w za艂膮czeniu do protoko艂u.


5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA POWIATU MI艃SKIEGO


Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 czy s膮 jakie艣 uwagi co do projektu uchwa艂y.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji a zagadnienie, kt贸rego dotyczy zosta艂o tak偶e przedstawione w punkcie nr 4 porz膮dku obrad, radni nie wnie艣li uwag i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mi艅skiego - uchwa艂a Nr XVI/90/08 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

(Na sesj臋 przyby艂 p. radny Marek Skrzycki - stan radnych obecnych na sesji zwi臋kszy艂 si臋 tym samym do 15).


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU OKRE艢LAJ膭CEGO WYSOKO艢膯 STAWEK I SZCZEG脫艁OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATK脫W ZA WYS艁UG臉 LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, ZA WARUNKI PRACY ORAZ SZCZEG脫艁OWE WARUNKI OBLICZANIA I WYP艁ACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORA殴NYCH ZAST臉PSTW ORAZ DODATKU MIESZKANIOWEGO DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKO艁ACH PROWADZONYCH PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ NA 2008 ROK

W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e nauczyciele otrzymuj膮 wynagrodzenie zasadnicze w ustalonej wysoko艣ci z bud偶etu pa艅stwa natomiast Karta Nauczyciela jest tak skonstruowana, 偶e formu艂uje dodatkowe elementy wynagrodze艅 takie jak dodatki - motywacyjne, za wys艂ug臋 lat, funkcyjny, za warunki pracy, mieszkaniowe. Te elementy wynagrodze艅 zale偶膮 od samorz膮du oraz od zwi膮zk贸w zawodowych. Ustawodawca tak skonstruowa艂 przepisy prawne, 偶e w艂adze samorz膮dowe ustalaj膮c wysoko艣ci w/w element贸w wynagrodze艅 musz膮 uzgadnia膰 je ze zwi膮zkami zawodowymi. Dlatego co roku odbywaj膮 si臋 w tej sprawie uzgodnienia. Bud偶et pa艅stwa zak艂ada 10% wzrost wynagrodze艅 nauczycieli.
Pani Wies艂awa Proczka - insp. ds. o艣wiaty poinformowa艂a, 偶e w dniu 17 stycznia br. zosta艂y przeprowadzone uzgodnienia ze zwi膮zkami zawodowymi, w kt贸rych wzi臋li udzia艂: z ramienia ZNP - p. Jagu艣cik (prezes ZNP w Mi艅sku Mazowieckim) oraz p. Gizi艅ski (przedstawiciel "Ogniska" ZNP w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu), z ramienia NSZZ Solidarno艣膰 - p. Maria Teresa Pieczara (przedstawicielka NSZZ Solidarno艣膰 w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu), z ramienia gminy - W贸jt Gminy, Sekretarz Gminy oraz p. Wies艂awa Proczka - insp. ds. o艣wiaty. W wyniku uzgodnie艅 dodatek za wys艂ug臋 lat pozosta艂 bez zmian czyli na poziomie z ubieg艂ego roku. Odno艣nie dodatku motywacyjnego projekt Regulaminu zak艂ada艂 nast臋puj膮cy zapis dotycz膮cy jego wysoko艣ci: "Ustala si臋 limit 艣rodk贸w bud偶etowych wydzielonych w planach finansowych jednostek organizacyjnych w ramach planowanych 艣rodk贸w bud偶etowych na wynagrodzenia og贸艂em, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne w wysoko艣ci 3,5 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, zast臋pc贸w dyrektor贸w i dyrektor贸w jednostek organizacyjnych zatrudnionych w szko艂ach z terenu gminy Latowicz.".W wyniku uzgodnie艅, negocjacji ze zwi膮zkami zawodowymi zapis zosta艂 zmieniony poprzez umieszczenie warto艣ci "4%" w miejsce dotychczasowej "3,5%". W 搂 8 (w punkcie 1) Regulaminu pozosta艂 zapis z ubieg艂ego roku m贸wi膮cy, 偶e wysoko艣膰 dodatku motywacyjnego dla nauczycieli od 1% do 10 % stawki osobistego wynagrodzenia zasadniczego, w granicach posiadanych 艣rodk贸w na wynagrodzenia, ustala dyrektor jednostki na podstawie kryteri贸w okre艣lonych w tabeli. Dodany zosta艂 natomiast punkt 2 w 搂 8 - w brzmieniu: "W szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor szko艂y mo偶e przyzna膰 nauczycielowi dodatek motywacyjny w wysoko艣ci przewy偶szaj膮cej kwoty okre艣lone w ust. 1 nie wi臋cej jednak ni偶 20 % stawki osobistego zaszeregowania w granicach posiadanych 艣rodk贸w na wynagrodzenia". W 搂 9 m贸wi膮cym o dodatkach motywacyjnych dla nauczycieli, zapis dotycz膮cy wysoko艣ci tych dodatk贸w wygl膮da艂 w ubieg艂ym roku nast臋puj膮co: "Wysoko艣膰 dodatku motywacyjnego dla dyrektor贸w, od 1 % do 20 % stawki osobistego wynagrodzenia zasadniczego, w granicach 艣rodk贸w na wynagrodzenia przyznanych szkole, ustala W贸jt Gminy Latowicz na podstawie kryteri贸w okre艣lonych w tabeli". Zapis ten zmieniono w wyniku uzgodnie艅 ze zwi膮zkami zawodowymi umieszczaj膮c odpowiednio warto艣ci 5% oraz 25% w miejsce dotychczasowych 1% oraz 20%. Po negocjacjach ze zwi膮zkami zmianie uleg艂y tak偶e wysoko艣ci dodatku funkcyjnego. Pani Wies艂awa Proczka poinformowa艂a, 偶e przed zmianami (w roku 2007) obowi膮zywa艂y nast臋puj膮ce wysoko艣ci:
Stanowiska kierownicze:
Wysoko艣膰 dodatku funkcyjnego ( z艂 ) :
1) Dyrektor szko艂y, zespo艂u szk贸艂 licz膮cego:
do 6 oddzia艂贸w - 390 - 510
7 - 11 oddzia艂贸w - 490 - 610
12 i wi臋cej oddzia艂贸w - 610 - 815
2) Wicedyrektor szko艂y - 310 - 410
3) Wychowawstwo klasy w oddziale szkolnym i w oddziale przedszkolnym licz膮cym:
do 18 uczni贸w - 51- 56
19 - 26 uczni贸w - 61 - 66
27 i wi臋cej - 71 - 76
4) Opiekun sta偶u - 51 - 102


Nast臋pnie p. Wies艂awa Proczka poinformowa艂a, 偶e po zmianach wprowadzonych w wyniku uzgodnie艅 ze zwi膮zkami obowi膮zywa膰 b臋d膮 nast臋puj膮ce wysoko艣ci dodatk贸w:
Stanowiska kierownicze:
Wysoko艣膰 dodatku funkcyjnego ( z艂 ) :
1) Dyrektor szko艂y, zespo艂u szk贸艂 licz膮cego:
do 6 oddzia艂贸w - 400 - 550
7 - 11 oddzia艂贸w - 500 - 650

12 i wi臋cej oddzia艂贸w - 700 - 900
2) Wicedyrektor szko艂y - 310 - 410
3) Wychowawstwo klasy w oddziale szkolnym i w oddziale przedszkolnym licz膮cym:
do 18 uczni贸w - 60
19 - 26 uczni贸w - 70
27 i wi臋cej - 90
4) Opiekun sta偶u - 51 - 102


Pani Proczka powiedzia艂a, 偶e zmianie uleg艂a tak偶e wysoko艣膰 dodatku za trudne warunki pracy, - w punkcie m贸wi膮cym o dodatku za prowadzenie zaj臋膰 rewalidacyjno - wychowawczych z dzie膰mi i m艂odzie偶膮 upo艣ledzonymi umys艂owo w stopniu g艂臋bokim. Dotychczas by艂o to od 10 % do 15 % stawki osobistego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela za ka偶d膮 przepracowan膮 godzin臋. Po zmianach wysoko艣膰 dodatku wynosi od 10 % do 30 % osobistego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela za ka偶d膮 przepracowan膮 godzin臋. Nast臋pnie p. Proczka przesz艂a do omawiania zmian w Rozdziale V dotycz膮cym obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny dora藕nych zast臋pstw. Pani Wies艂awa Proczka poinformowa艂a, 偶e w rozdziale tym zmianie uleg艂 zapis w 搂 33. Obecnie brzmi on nast臋puj膮co: "Wysoko艣膰 wynagrodzenia za jedn膮 godzin臋 zaj臋膰 dora藕nego zast臋pstwa przepracowan膮 odno艣nie zaj臋膰 edukacyjnych lub zaj臋膰 opieku艅czo - wychowawczych ustala si臋 na zasadach okre艣lonych do obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe". Nast臋pnie p. Proczka przyst膮pi艂a do omawiania zmian w rozdziale VI, dotycz膮cym dodatku mieszkaniowego. Wyja艣ni艂a, 偶e w ubieg艂ym roku dodatek mieszkaniowy by艂 ustalany odr臋bn膮 uchwa艂膮, obecnie zosta艂 do艂膮czony do Regulaminu. Dodatek mieszkaniowy nie zosta艂 uzgodniony ze zwi膮zkami zawodowymi podczas spotkania w dniu 17 stycznia 2008 r. z uwagi na wyst臋puj膮ce rozbie偶no艣ci. Zwi膮zki zawodowe nie chcia艂y zaakceptowa膰 propozycji W贸jta Gminy, kt贸ra polega艂a na nast臋puj膮cym zapisie w Regulaminie: "Wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzale偶niona jest od stanu rodzinnego uprawnionego nauczyciela i wynosi miesi臋cznie:
1) 4 % - przy jednej osobie w rodzinie,
2) 6 % - przy dw贸ch osobach w rodzinie,
3) 8 % - przy trzech osobach w rodzinie,
4) 10 % - przy czterech i wi臋cej osobach w rodzinie
najni偶szego wynagrodzenia pracowniczego".
W ubieg艂ym roku stawki procentowe by艂y takie same jak w propozycji W贸jta, ale odnosi艂y si臋 do minimalnego wynagrodzenia nauczyciela sta偶ysty. Zwi膮zki zawodowe stan臋艂y na stanowisku, i偶 kwot臋 bazow膮, do kt贸rej odnosz膮 si臋 przytoczone stawki procentowe powinno stanowi膰 tak jak w ubieg艂ym roku minimalne wynagrodzenie nauczyciela sta偶ysty wynosz膮ce obecnie ponad 900z艂. - najni偶sze wynagrodzenie pracownicze to 760z艂. W roku ubieg艂ym minimalne wynagrodzenie nauczyciela sta偶ysty wynosi艂o 748z艂. W dniu 24 stycznia sprawa by艂a omawiana na posiedzeniu Komisji rewizyjnej Rady Gminy Latowicz, na kt贸rym obecni byli tak偶e W贸jt Gminy oraz przedstawiciele zwi膮zk贸w zawodowych (p. Gizi艅ski i p. Pieczara). Ostatecznie osi膮gni臋to kompromis - ustalono, i偶 podstaw膮 przy wyznaczaniu wysoko艣ci dodatku mieszkaniowego b臋dzie tak jak chcia艂y zwi膮zki minimalne wynagrodzenie nauczyciela sta偶ysty natomiast proponowane stawki procentowe zostan膮 nieco obni偶one i b臋d膮 wynosi膰 odpowiednio:
1) 3,5 % - przy jednej osobie w rodzinie,
2) 5 % - przy dw贸ch osobach w rodzinie,
3) 7 % - przy trzech osobach w rodzinie,
4) 9 % - przy czterech i wi臋cej osobach w rodzinie.
Pani El偶bieta Strzelec - insp. ds. ksi臋gowo艣ci bud偶etowej poinformowa艂a, 偶e miesi臋cznie dodatki mieszkaniowe wg. wersji uzgodnionej ze zwi膮zkami b臋d膮 wi膮za艂y si臋 z wydatkowaniem z bud偶etu gminy kwoty ok. 2ty艣.880z艂, co rocznie daje ok. 34ty艣.500z艂. Wed艂ug propozycji W贸jta by艂oby to odpowiednio ok. 2ty艣.660z艂 oraz ok. 31ty艣.900z艂.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e w przypadku przyj臋cia w kwestii dodatk贸w mieszkaniowych wariantu zwi膮zk贸w zawodowych trzeba by艂oby zabezpieczy膰 w bud偶ecie na ten cel kwot臋 ok. 8ty艣.z艂. wi臋cej w por贸wnaniu z propozycj膮 W贸jta natomiast przy wariancie kompromisowym jest to kwota ok. 4ty艣.500z艂 w por贸wnaniu z propozycj膮 W贸jta.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad sta艂ych komisji nie zg艂oszono pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 proponowany projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 12 g艂osami "za" przy 1 "przeciw" oraz 2 "wstrzymuj膮cych" podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez gmin臋 Latowicz na 2008 rok - uchwa艂a Nr XVI/91/08 w za艂膮czeniu do protoko艂u.


7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA RODZAJ脫W 艢WIADCZE艃 PRZYZNAWANYCH W RAMACH POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI KORZYSTAJ膭CYCH Z OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNK脫W I SPOSOBU ICH PRZYZNAWANIA

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Wies艂awa Proczka - insp. ds. o艣wiaty. Poinformowa艂a, 偶e pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasi艂ku pieni臋偶nego, kt贸rego wysoko艣膰 uzale偶niona jest od:
1) okresu trwania choroby oraz od okoliczno艣ci z tym zwi膮zanych wp艂ywaj膮cych na sytuacj臋 materialn膮 nauczyciela,
2) wysoko艣膰 udokumentowanych koszt贸w leczenia poniesionych przez nauczyciela.
Z pomocy zdrowotnej nauczyciel mo偶e korzysta膰 maksymalnie raz w roku kalendarzowym. Wnioski o przyznanie zasi艂ku rozpatruje si臋 raz na p贸艂rocze. W przypadkach uzasadnionych nag艂膮 konieczno艣ci膮 wnioski mog膮 by膰 rozpatrywane w trybie pilnym.
Wz贸r wniosku stanowi za艂膮cznik do proponowanej uchwa艂y. Nauczyciel zwraca si臋 z takim wnioskiem do dyrektora szko艂y, a dyrektor - do komisji rozpatruj膮cej wnioski. Z wnioskiem w sprawie przyznania zasi艂ku mog膮 r贸wnie偶 wyst膮pi膰:
1) prze艂o偶ony nauczyciela,
2) organizacja zwi膮zkowa,
3) rada pedagogiczna.
Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰:
1) aktualne za艣wiadczenie lekarskie stwierdzaj膮ce konieczno艣膰 d艂ugotrwa艂ego leczenia,
2) dokumenty potwierdzaj膮ce poniesione koszty leczenia.
Zasi艂ek mo偶e by膰 przyznawany w zwi膮zku z przewlek艂膮 chorob膮 nauczyciela, d艂ugotrwa艂ym leczeniem szpitalnym z konieczno艣ci膮 dalszego leczenia w domu, d艂ugotrwa艂ym leczeniem specjalistycznym z konieczno艣ci膮 zakupu sprz臋tu rehabilitacyjnego, aparat贸w s艂uchowych, w贸zk贸w inwalidzkich itp.

艢rodkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotn膮 dla nauczycieli danej szko艂y dysponuje dyrektor szko艂y. Wysoko艣膰 zasi艂ku pieni臋偶nego ustala dyrektor szko艂y w ramach posiadanych 艣rodk贸w finansowych, chyba, 偶e zasi艂ek ma dotyczy膰 dyrektora - wtedy decyduje W贸jt na podstawie opinii wspomnianej komisji. Wysoko艣膰 jednorazowego zasi艂ku nie mo偶e przekroczy膰 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac臋, obowi膮zuj膮cego w danym roku kalendarzowym og艂aszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministr贸w. Pomoc zdrowotn膮 przyznaje dyrektor szko艂y, a dla dyrektora szko艂y - W贸jt Gminy na podstawie opinii komisji, kt贸r膮 powo艂uje dyrektor szko艂y. W sk艂ad tej komisji wchodz膮:
1) dwaj przedstawiciele rady pedagogicznej,
2) po jednym przedstawicielu dzia艂aj膮cych na terenie szko艂y zwi膮zk贸w zawodowych.
Opinia komisji wydawana jest w formie pisemnej. Wyp艂aty przyznanego zasi艂ku dokonuje ksi臋gowo艣膰 bud偶etowa w Urz臋dzie Gminy. Pani Wies艂awa Proczka poinformowa艂a na koniec, i偶 projekt uchwa艂y by艂 opiniowany przez zwi膮zki zawodowe i uzyska艂 ich pozytywna opini臋.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia rodzaj贸w 艣wiadcze艅 przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej oraz warunk贸w i sposobu ich przyznawania - uchwa艂a Nr XVI/92/08 w za艂膮czeniu do protoko艂u.

8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZASAD KORZYSTANIA ZE STO艁脫WEK SZKOLNYCH

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Wies艂awa Proczka - insp. ds. o艣wiaty. Wyja艣ni艂a, 偶e ustawa o Systemie O艣wiaty zobowi膮za艂a od dnia 1 stycznia 2008 samorz膮dy do ustalania zasad korzystania ze sto艂贸wek szkolnych. Pani Wies艂awa Proczka poinformowa艂a, 偶e z posi艂k贸w w sto艂贸wce szkolnej mog膮 korzysta膰 uczniowie oraz pracownicy danej szko艂y. Wysoko艣膰 op艂at za jeden posi艂ek w sto艂贸wce szkolnej okre艣la za艂膮cznik do uchwa艂y o tre艣ci jn.:
Zesp贸艂 Szk贸艂 w Latowiczu: 1,80 z艂. (ucze艅), 3,00 z艂. (pracownik).
Zesp贸艂 Szk贸艂 im. Rodziny Wyle偶y艅skich w Wielgolesie: : 1,80 z艂. (ucze艅), 3,00 z艂. (pracownik).

Pani Proczka poinformowa艂a, 偶e pierwotnie projekt uchwa艂y zak艂ada艂 op艂at臋 2,20z艂 w przypadku pracownika ale radni na posiedzeniach komisji wyrazili opini臋, 偶e op艂at臋 t膮 nale偶y podnie艣膰 do 3z艂. Pani Wies艂awa Proczka powiedzia艂a, 偶e op艂ata wnoszona przez ucznia r贸wna jest wysoko艣ci kosztu surowca przeznaczonego na przygotowanie posi艂ku. Op艂aty za wy偶ywienie dokonuje si臋 z g贸ry do dnia 10 ka偶dego miesi膮ca w sekretariacie szk贸艂 lub przelewem na rachunki bankowe wskazane przez Dyrektor贸w poszczeg贸lnych szk贸艂. Op艂ata za wy偶ywienie dokonana przez uczni贸w podlega obni偶eniu o dzienn膮 stawk臋 za ka偶dy dzie艅 usprawiedliwionej nieobecno艣ci licz膮c od nast臋pnego dnia od daty zg艂oszenia tej nieobecno艣ci; rozliczenie nast臋puje po zako艅czeniu danego miesi膮ca. W przypadku szczeg贸lnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia lub w szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach losowych o zwolnieniu z ca艂o艣ci lub cz臋艣ci z op艂at decyzj臋 podejmuje W贸jt Gminy na pisemny, umotywowany wniosek zainteresowanego, po uprzednim zaopiniowaniu przez Dyrektora Szko艂y.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami "za" przy 1 "przeciw" podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zasad korzystania ze sto艂贸wek szkolnych - uchwa艂a Nr XVI/92/08 w za艂膮czeniu do protoko艂u.


9
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e w okresie mi臋dzy sesjami pe艂ni艂 dy偶ury w Urz臋dzie Gminy oraz uczestniczy艂 w posiedzeniach komisji zwi膮zanych z dzisiejsz膮 sesj膮 (w dniach 21, 22, 23 stycznia). Ponadto, w dniu 5 stycznia wzi膮艂 udzia艂 w posiedzeniu Zarz膮du Gminnego OSP, kt贸re odby艂o si臋 w Urz臋dzie Gminy.

10
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNOSCI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy poinformowa艂 o nast臋puj膮cych sprawach ze swojej dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami tj. od 21 grudnia 2007 r do 25 stycznia 2008 r.
1) Trwa wymiana starej, 偶eliwnej sieci wodoci膮gowej w Latowiczu.
2) Trwaj膮 prace nad dokumentacja techniczn膮 dotycz膮ca wykonania dr贸g, na kt贸re gmina b臋dzie ubiega艂a si臋 o dofinansowanie. Chodzi o nast臋puj膮ce drogi:
- drogi osiedlowe na Wymy艣lu,
- droga Oleksianka - Strachomin,
- droga Budziska - G贸zd,
- droga przez wie艣 w Stawku.
3) Trwaj膮 przygotowania do og艂oszenia przetargu na budow臋 dr贸g osiedlowych na Wymy艣lu - wykonanie podbudowy (t艂ucze艅) oraz po艂o偶enie nak艂adki bitumicznej.
4) Wydane zosta艂y oceny pracy dla p. Zofii Salamon (Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Transborze) oraz dla p. Romy Pi艂atkowskiej (Dyrektora Zespo艂u szk贸艂 w Wielgolesie). S膮 to oceny najwy偶sze.
5) Odby艂y si臋 uzgodnienia ze nauczycielskimi zwi膮zkami zawodowymi Regulaminu, kt贸ry zosta艂 uchwalony na dzisiejszej sesji.
6) Zawarto umow臋 z ZEW-T S.A. na konserwacj臋 o艣wietlenia ulicznego (3,1z艂 za punkt 艣wietlny miesi臋cznie przy 668 punkt贸w na terenie gminy Latowicz.
7) Zawarto umow臋 na odbi贸r padliny.
8) Sprzedano 3 dzia艂ki na osiedlu w Latowiczu - 18ty艣.400z艂. za sztuk臋. Dzia艂ki o powierzchni ok. 1000m2 ka偶da.
9) W dniu 4 stycznia odby艂o si臋 spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji, na kt贸rym przekazano Komendzie 5 samochod贸w dofinansowanych przez samorz膮dy z terenu powiatu. Gmina Latowicz tym razem nie udzieli艂a dofinansowania.
10) W dniu 4 stycznia odby艂o si臋 spotkanie w Starostwie Powiatowym w Mi艅sku Mazowieckim, na kt贸rym podpisano decyzji lokalizacyjnej dla obwodnicy Mi艅ska Mazowieckiego, W ci膮gu 2 lat obwodnica powinna zosta膰 pobudowana.
11) W dniu 5 stycznia odby艂o si臋 posiedzenie Zarz膮du Gminnego OSP.
12) Odby艂o si臋 spotkanie W贸jta z Dyrektorem MZDW - sprawa dotyczy艂a dalszej przebudowy drogi nr 802. Za 2 tygodnie ma by膰 og艂oszony przetarg na tzw. "przej艣cie przez Latowicz". Jak dobrze p贸jdzie w marcu 2008 r. powinny si臋 rozpocz膮膰 prace nad przebudow膮 odcinka drogi nr 802 w Latowiczu.

Ponadto p. W贸jt poinformowa艂, 偶e b臋d膮 z艂o偶one wnioski o dofinansowanie z Samorz膮dowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza (Urz膮d Marsza艂kowski). Jeden z wniosk贸w z艂o偶ony b臋dzie o dofinansowanie (ok. 200ty艣.z艂) wykonania sieci kanalizacyjnej przy ul. Grundowej w Latowiczu. Drugi wniosek (ju偶 przygotowany) dotyczy膰 b臋dzie Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu, a konkretnie wymiany instalacji c.o. oraz wyposa偶enia sto艂贸wki - kwota mo偶liwa do uzyskania to nie wi臋cej jak 100ty艣.z艂. Trzeci wniosek dotyczy膰 b臋dzie budowy boiska w Latowiczu - na budow臋 bie偶ni. Czwarty wniosek dotyczy膰 b臋dzie wykonania sieci wodoci膮gowej na terenie Latowicza - Piask贸w. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e mo偶liwo艣膰 uzyskania dofinansowania z Samorz膮dowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza jest istotna, bowiem dzi臋ki temu mo偶e chocia偶 w przypadku niekt贸rych inwestycji nie trzeba b臋dzie czeka膰 na moment, gdy "rusz膮" w roku 2008 艣rodki unijne, czyli do momentu gdy b臋dzie mo偶na sk艂ada膰 wnioski na dofinansowanie z tych 艣rodk贸w. Je艣li chodzi o terminy w tej sprawie to trudno jest cos powiedzie膰, co jest bardzo niekorzystne, bowiem zmusz膮 do czekania z rozpocz臋ciem tak wa偶nych inwestycji jak IV etap kanalizacji w Latowiczu oraz budowa przyzagrodowych oczyszczalni 艣ciek贸w.

11
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH


Nie z艂o偶ono zapyta艅 ani interpelacji.


12
SPRAWY R脫呕NE

Nie zg艂oszono 偶adnych spraw.


13
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z sesji Rady, kt贸ra odby艂a si臋 w dniu 21 grudnia 2007 r.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji.

14
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XVI sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-13 14:13:23
Data ostatniej modyfikacji : 13.03.2009 14:14
Liczba wy艣wietle艅 : 1225

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  13.03.2009 14:13poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2206108