logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
18 sesja Rady Gminy Latowicz

22 kwietnia 2008 roku

PROTOK脫艁 NR XVIII/08

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 22 kwietnia 2008 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz

1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy - p. Wies艂aw 艢wi膮tek, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, /nieobecni: p. Hanna Zawadka oraz p. Jan Doma艅ski/ co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Wiceprzewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e z powodu nieobecno艣ci Przewodnicz膮cego Rady b臋dzie dzisiaj w zast臋pstwie prowadzi艂 obrady. Nast臋pnie Wiceprzewodnicz膮cy odczyta艂 pisemne upowa偶nienie od Przewodnicz膮cego Rady.

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Dyrektora MZDW Rejonu Drogowego W臋gr贸w - Siedlce dotycz膮ca plan贸w inwestycyjnych i remontowych na drodze wojew贸dzkiej Nr 802.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizacj臋 zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na budow臋 chodnika w ci膮gu drogi wojew贸dzkiej Nr 802 na odcinku Latowicz - Rozstanki".
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2008.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia najmniejszego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia ustalenia warto艣ci punktu w z艂otych dla pracownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie powo艂ania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego gminy.
9. Informacja Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu na temat funkcjonowania biblioteki.
10. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej za rok 2007.
11. Informacja z dzia艂alno艣ci Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii za rok 2007.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia gminy Latowicz do Stowarzyszenia "Kapita艂 - Praca - Rozw贸j".
13. Ocena realizacji uchwa艂y w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Latowicz na lata 2004 - 2006 oraz na lata 2007 - 2013.
14. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy za rok 2007.
15. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Rady Gminy za rok 2007 oraz sprawozdania z dzia艂alno艣ci sta艂ych komisji Rady Gminy za rok 2007.
16. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za 2007 r. i podj臋cie uchwa艂y w sprawie absolutorium dla W贸jta Gminy.
17. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
18. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
19. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
20. Sprawy r贸偶ne.
21. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
22. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Wiceprzewodnicz膮cy zapyta艂 czy s膮 jakie艣 uwagi lub wnioski co do przedstawionego porz膮dku obrad ?
Poniewa偶 uwag ani wniosk贸w nie zg艂oszono przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e od d艂u偶szego czasu ci膮gnie si臋 ju偶 kwestia naprawy hydrant贸w we wsi Stawek (tzw. D臋bina) - nale偶y podj膮膰 interwencj臋, aby hydranty te zosta艂y wreszcie naprawione.

4
INFORMACJA DYREKTORA MZDW REJONU DROGOWEGO W臉GR脫W - SIEDLCE DOTYCZ膭CA PLAN脫W INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NA DRODZE WOJEW脫DZKIEJ NR 802

Pan Stanis艂aw Zy艣k - Dyrektor MZDW Rejonu W臋gr贸w - Siedlce na wst臋pie powiedzia艂, 偶e chcia艂by przeprosi膰 wszystkich w imieniu w艂adz samorz膮du wojew贸dztwa mazowieckiego za to, 偶e nie jest jeszcze przebudowany odcinek drogi 802 przechodz膮cy przez Latowicz. Pan Zy艣k zaznaczy艂, i偶 obiektywnie widz膮c sprawy, gdyby nie starania p. W贸jta to tak偶e w tym roku prawdopodobnie nie by艂aby rozpocz臋ta przebudowa tego odcinka - mimo dobrych ch臋ci ze strony Dyrektora. Pan Zy艣k powiedzia艂, 偶e decyzja na przebudow臋 tego odcinka przez Latowicz b臋dzie wydana ok. 15 maja br. Pieni膮dze na w/w przebudow臋 s膮 przygotowane ju偶 od zesz艂ego roku. Je艣li zdarzy si臋, 偶e przebudowa rozpocznie si臋 dopiero we wrze艣niu lub pa藕dzierniku to wina b臋dzie tu MZDW a konkretnie winne b臋d膮 przepisy, procedury administracyjno - prawne, kt贸re sta艂y si臋 ostatnio strasznie skomplikowane i zawi艂e, utrudniaj膮ce rozpocz臋cie prac. W najgorszym przypadku mo偶e doj艣膰 do sytuacji gdy od wyniku przetargu odwo艂a si臋 kto艣 z oferent贸w. Wtedy przesunie si臋 oczywi艣cie w czasie moment rozpocz臋cia prac, ale nawet w takim przypadku prace te na pewno zostan膮 rozpocz臋te w 2008 r. By膰 mo偶e b臋d膮 natomiast kontynuowane w 2009. Pan Zy艣k podzi臋kowa艂 nast臋pnie za dobr膮 wsp贸艂prac臋 W贸jtowi Gminy, m贸wi膮c, i偶 chcia艂by aby wszyscy W贸jtowie byli tak mobilni jak W贸jtowie z Latowicza i ze Sk贸rca.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e jak wszyscy wiedz膮 m贸wi艂 on, i偶 na 100% droga 802 w Latowiczu b臋dzie w roku 2008 zrobiona ale z tego co m贸wi p. Zy艣k wynika niestety, i偶 mo偶e by膰 odwo艂anie od przetargu i dlatego w roku 2008 b臋dzie tylko przebudowa rozpocz臋ta a uko艅czona b臋dzie w roku 2009 ale nie b臋dzie to ewentualnie wina MZDW bowiem na pewne rzeczy takie jak np. odwo艂ania od przetargu nie ma si臋 wp艂ywu. Pan W贸jt powiedzia艂 nast臋pnie, 偶e cieszy si臋 z tego, i偶 dzi臋ki takim ludziom jak p. Zysk sprawy ruszaj膮 z miejsca i ta droga jednak b臋dzie zrobiona, bo b臋dzie to korzystne dla gminy, pod wzgl臋dem praktycznym ale tak偶e pod wzgl臋dem poprawy wizerunku gminy. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e b臋dzie jeszcze do rozwi膮zania problem zatoczek autobusowych, kt贸re wydaj膮 si臋 konieczne do realizacji.
Pan Stanis艂aw Zy艣k powiedzia艂, 偶e problem zatok przystankowych ze wzgl臋du na bezpiecze艅stwo musi by膰 rozwi膮zany ale najpierw trzeba zrobi膰 przebudow臋 a p贸藕niej zatoczki.
Pan radny Marek Skrzycki zapyta艂 dlaczego gmina musi anga偶owa膰 swoje 艣rodki finansowe w pewnym zakresie je艣li chodzi o przebudow臋 drogi 802, kt贸ra jest drog膮 wojew贸dzk膮 - chodzi np. o kwesti臋 chodnik贸w przy 802 na Rozstankach lub na Wymy艣lu w miejscach gdzie nie ma ci膮g艂ej zabudowy. Chodzi tak偶e o o艣wietlenie tych odcink贸w.
Pan Zy艣k powiedzia艂, 偶e je艣li chodzi o sprawy o艣wietlenia to te rzeczy reguluje ustawa, kt贸ra czyni za nie odpowiedzialn膮 w艂a艣nie gmin臋 - gmina musi p艂aci膰 za o艣wietlenie. Je艣li chodzi o udzia艂 finansowy w przebudowie to celem nadrz臋dnym jest tu wsp贸艂praca mi臋dzy samorz膮dami w celu jak najszybszej realizacji zadania na odcinku, terenie jednostki administracyjnej tj. w tym wypadku na terenie gminy.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e gmina Latowicz mog艂aby teoretycznie nie bra膰 udzia艂u w tej przebudowie ale efekt by艂by taki, 偶e MZDW zrobi艂by przej艣cie przez Latowicz jako najwa偶niejsze a p贸藕niej robi艂by inne, z jego punktu widzenia wa偶niejsze zadania i nie wiadomo kiedy wr贸ci艂by do tematu i czy w og贸le by do niego wr贸ci艂, aby wykona膰 chodniki i do艣wietlenie na Rozstankach i na Wymy艣lu. Udzia艂 gminy w zadaniu spowoduje, 偶e te chodniki i o艣wietlenie zostan膮 wykonane wraz z ca艂膮 przebudow膮 odcinka. Podobnie wygl膮da sprawa tzw. przej艣cia przez Wielgolas (chodniki). Metoda ta tj. wsp贸艂udzia艂 w realizacji tego typu zada艅 jest szeroko stosowana.
Pan Wies艂aw 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e z tego co p. Zy艣k m贸wi rozumie, i偶 przebudowa przy najgorszych uk艂adach zacznie si臋 w roku 2008 a sko艅czy w 2009 ale mo偶e te偶 by膰 tak, 偶e ca艂o艣c zadania zostanie zrealizowana w roku 2008.
Pan Stanis艂aw Zy艣k potwierdzi艂.
Pan Wies艂aw 艢wi膮tek zapyta艂 jeszcze o spraw臋 tzw. przej艣cia przez Wielgolas.
Pan Zy艣k powiedzia艂, 偶e na pierwszym miejscu bierze pod uwag臋 tzw. punkty sta艂e czyli Latowicz, Siennica, Seroczyn to trzeba najpierw zako艅czy膰 - inne sprawy p贸藕niej.
Pan Witold K艂os powiedzia艂, 偶e samorz膮dy musz膮 wszystko dostosowywa膰 do wymaga艅 unijnych - jak ta kwestia wygl膮da przy przebudowie dr贸g ?
Pan Zy艣k powiedzia艂, 偶e tzw. ustawy oko艂ounijne reguluj膮 pewne sprawy ale nie dotyczy to wszystkich dr贸g i nie wszystkich spraw - dotyczy to dr贸g strategicznych np. odcink贸w dr贸g wojew贸dzkich ale 艂膮cz膮cych pa艅stwa itp.
Pan K艂os zapyta艂 czy jednak zatoczki autobusowe nie s膮 tak膮 wa偶n膮 spraw膮 ?
Pan Zy艣k powiedzia艂, 偶e te zatoczki b臋d膮 zrobione ale tak jak powiedzia艂, teraz musi si臋 koncentrowa膰 na wa偶niejszych sprawach np. mo艣cie na rzece Bug, kt贸ry b臋dzie przebudowywany. Zatoczki b臋d膮, ale do tematu b臋dzie mo偶na wr贸ci膰 nie wcze艣niej ni偶 np. za trzy miesi膮ce.
Pan Robert Skwara powiedzia艂, 偶e z tego co wie, jezdnia na przebudowanym odcinku 802 przez Latowicz ma po przebudowie ulec zw臋偶eniu a poszerzeniu maj膮 ulec chodniki. Pan radny powiedzia艂, 偶e chyba by艂oby lepiej jakby ta szeroko艣膰 jezdni by艂y zachowane zgodnie ze stanem obecnym.
Pan Zy艣k powiedzia艂, 偶e zgadza si臋 z p. radnym - te jezdnie powinny by膰 szersze ale takie s膮 projekty. Natomiast dlaczego tak robione s膮 projekty tego nie wie. On nie ma na to wp艂ywu.


5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY RZECZOWEJ NA REALIZACJ臉 ZADANIA PN. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOW臉 CHODNIKA W CI膭GU DROGI WOJEW脫DZKIEJ NR 802 NA ODCINKU LATOWICZ - ROZSTANKI"

W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e aktualnie odbywa si臋 modernizacja drogi 802 i dlatego zosta艂 zaproszony dyrektor MZDW. W roku 2008 ma by膰 przebudowany odcinek drogi 802 przez centrum Latowicza (od jednego mostu do drugiego). Proponowana uchwa艂a dotyczy kwestii po艂膮czenia chodnikiem odcinka wyremontowanego ju偶 drogi 802 na Rozstankach z odcinkiem, kt贸ry dopiero b臋dzie remontowany czyli ul. Ko艣ciuszki. Dotychczas nie by艂o tam chodnika a jest on potrzebny. Aby m贸c wybudowa膰 ten chodnik z udzia艂em 艣rodk贸w gminy trzeba najpierw podj膮膰 uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, poniewa偶 b臋dzie to zadanie realizowane na terenie Zarz膮du Dr贸g Wojew贸dzkich. B臋dzie to tzw. zadanie wsp贸lne realizowane przez Gmin臋 Latowicz i MZDW. By艂oby najlepiej gdyby ten chodnik uda艂o si臋 wykona膰 razem z przebudow膮 odcinka drogi 802 przy kt贸rej b臋dzie chodnik i s膮 na to szanse. Chodnik by艂by wykonany ze 艣rodk贸w samorz膮du Wojew贸dztwa Mazowieckiego natomiast Gmina Latowicz b臋dzie musia艂a ponie艣膰 koszty zwi膮zane z do艣wietleniem tego odcinka drogi w tym i chodnika.
Poniewa偶 nie zg艂oszono uwag Wiceprzewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 /w za艂膮czeniu do protoko艂u/.

6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2008

Projekt uchwaly przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e projekt uchwa艂y zak艂ada zwi臋kszenie planu dochod贸w w Dz.010 o kwot臋 318.080,00 , w tym:
搂 0970 o kwot臋 47.080,00 w zwi膮zku ze zwrotem podatku VAT dot. budowy SUW w miejscowo艣ci Chy偶yny - II etap, 搂 6290 o kwot臋 21.000,00 - wp艂aty mieszka艅c贸w na budow臋 sieci wodoci膮gowej wspomagaj膮cej rozw贸j przedsi臋biorczo艣ci w miejscowo艣ci Latowicz / 14x 1.500,00/, 搂 6300 o kwot臋 250.000,00 - dotacja z Urz臋du Marsza艂kowskiego dot. Komponentu J Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencja艂u Rozwojowego na budow臋 sieci wodoci膮gowej wspomagaj膮cej rozw贸j przedsi臋biorczo艣ci w miejscowo艣ci Latowicz.
W Dz.700 w 搂 0770 o kwot臋 60.000,00 - wp艂ywy ze sprzeda偶y dzia艂ek budowlanych.
Na podstawie pisma Nr ST3/4820/1/08 Ministerstwa Finans贸w z dnia 12 lutego 2008 r. zwi臋kszono plan cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej o kwot臋 314.674,00 z艂 z przeznaczeniem na finansowanie zada艅 o艣wiatowych.
W Dz.900 zwi臋kszono plan dochod贸w og贸艂em o kwot臋 176.841,00, w tym: 搂 0970 o kwot臋 6.841,00 - zwrot podatku VAT dot. budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowo艣ci Latowicz - III etap, 搂 0830 o kwot臋 20.000,00 - op艂ata za odprowadzanie 艣ciek贸w, 搂 6290 o kwot臋 50.000,00 - wp艂aty mieszka艅c贸w ulicy Grundowej na budow臋 sieci kanalizacyjnej / 25 x 2.000,00, 搂 6300 o kwot臋 100.000,00 - dotacja z Urz臋du Marsza艂kowskiego Komponent E Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Wodoci膮g贸w i Kanalizacji na budow臋 kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej.
W Dz.926 zwi臋kszono plan 搂 6300 o kwot臋 50.000,00 - dotacja z Urz臋du Marsza艂kowskiego Komponent D - Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury sportowej na budow臋 bie偶ni na boisku sportowym w Latowiczu.
Zmniejszono plan dochod贸w w Dz.600 搂 6300 o kwot臋 140.000,00 - dotacja z Urz臋du Marsza艂kowskiego na przebudow臋 sieci dr贸g gminnych na Nowym Osiedlu w miejscowo艣ci Latowicz- Wymy艣le - II etap.
Plan wydatk贸w zwi臋kszono og贸艂em o kwot臋 1.485.895,00.
W Dz.010 r.01010 zwi臋kszono 搂 6050 o kwot臋 500.000,00 z przeznaczeniem na
budow臋 sieci wodoci膮gowej wspomagaj膮cej rozw贸j przedsi臋biorczo艣ci w miejscowo艣ci Latowicz
W dz.600 r. 60013 zwi臋kszono plan 搂 4270 o kwot臋 15.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej na budow臋 chodnika w ci膮gu drogi wojew贸dzkiej Nr 802 na odcinku Latowicz - Rozstanki. Plan 搂 6050 w r.60016 zwi臋kszono og贸艂em o kwot臋 93.000,00, z tego: 60.000,00 - na przebudow臋 sieci dr贸g gminnych na Nowym Osiedlu w miejscowo艣ci Latowicz - Wymy艣le - II etap, 33.000,00 na wykonanie przebudowy drogi
gminnej Latowicz -Wymy艣le dzia艂ka Nr 267 na odcinku 320,00 mb od km 0+000 do km 0+320,0, wykonanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem - I etap.
Zwi臋kszono plan wydatk贸w w Dz. 750 w paragrafach 4010,4110,4120 w zwi膮zku z podwy偶kami p艂ac o kwot臋 og贸艂em 53.048,00.
Zwi臋kszono plan wydatk贸w w Dz. 801 i w Dz. 854 o kwot臋 og贸艂em 314.674,00, w tym w paragrafach 3020, 4010,4110,4120,4440 w zwi膮zku z podwy偶kami p艂ac o kwot臋 og贸艂em 230.338,00 , o kwot臋 1.445,00 na dokszta艂canie i doskonalenie nauczycieli oraz 搂 4300 w r.80113 o kwot臋 84.336,00.
W Dz.900 zwi臋kszono plan 搂 6050 o kwot臋 400.000,00 na budow臋 kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej.
W Dz.926 zwi臋kszono plan 搂 6050 o kwot臋 110.000,00 z艂 na: 100.000,00 z艂 na budow臋 bie偶ni na boisku sportowym w Latowiczu, 10.000,00 z艂 na opracowanie autorskiej koncepcji w艂膮czenia gminy Latowicz w projekt sieciowy Zielony szlak rowerowy Mazowsza.
Zmniejszono og贸艂em plan wydatk贸w w Dz. 600 o kwot臋 187.300,00 , w tym 搂 4170 o kwot臋 15.000,00 /dot. zimowego utrzymania dr贸g/, 搂 6050 o kwot臋 15.000,00 dot. przebudowy sieci dr贸g gminnych na Nowym Osiedlu w miejscowo艣ci Latowicz - Wymy艣le - I etap.
Zmniejszono plan wydatk贸w w Dz.900 r.90001 搂 6050 o kwot臋 130.000,00 z艂 na zadanie - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowo艣ci Latowicz- IV etap .
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Wiceprzewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 /w za艂膮czeniu do protoko艂u/.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA NAJMNIEJSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I UZGODNIENIA USTALENIA WARTO艢CI PUNKTU W Z艁OTYCH DLA PRACOWNIK脫W GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e proponuj臋 zwi臋kszy膰 to proponowane w projekcie uchwa艂y minimum do 10% bo 6% to s膮 艣ladowe podwy偶ki.
Pani Sekretarz wyja艣ni艂a, 偶e jest za tym, aby Rada zdecydowa艂a o wzro艣cie wynagrodze艅 natomiast proponowana uchwa艂a nie dotyczy kwoty lecz dotyczy tylko najni偶szego punktu i rozpi臋to艣ci natomiast jest faktem, 偶e wzrost o 6% w ramach tej proponowanej skali b臋dzie stanowi艂 znikomy wzrost p艂ac dla tych pracownik贸w szko艂y nie b臋d膮cych nauczycielami, bowiem ich wynagrodzenia s膮 bardzo niskie. Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e zapewne by艂oby wskazane, aby radni postarali si臋 stopniowo "poszuka膰 艣rodk贸w" na zwi臋kszenie p艂ac dla tych os贸b, aby si臋 systematycznie powi臋ksza艂y a偶 do osi膮gni臋cia jakiego艣 "ludzkiego" poziomu natomiast dzisiaj si臋 tego nie zrobi, bowiem bud偶et jest ju偶 uchwalony i dzisiaj chodzi o to, aby w ramach tych stawek te osoby mog艂y dosta膰 te 6% bo aktualnie nie dosta艂yby tych zagwarantowanych 6% bo si臋 "nie mieszcz膮" w tabelach.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e je艣li chodzi o podwy偶ki to jest zwolennikiem podwy偶ek udzielanych w formie kwotowej a nie procentowej bowiem przy formie procentowej jest tak, 偶e ten kto mia艂 ma艂o ten ma dalej ma艂o a ten kto mia艂 du偶o ma jeszcze wi臋cej.
Pan radny Witold K艂os zapyta艂 p. mecenas czy jest mo偶liwe okre艣lenie przez Rad臋 Gminy kwotowo a nie procentowo kwestii podwy偶ek (wzrost wynagrodze艅) "do bud偶etu".
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e nie bardzo rozumie w czym jest problem, bo czy b臋dzie to okre艣lone kwotowo czy procentowo to na jedno wychodzi. Czy Rada Gminy okre艣li, 偶e wzrost wynagrodze艅 ma by膰 np. o 10% czy te偶 okre艣li, 偶e ma to by膰 dana kwota, kt贸ra b臋dzie r贸wna tym 10% to na jedno wychodzi. Rada Gminy okre艣la tylko og贸lnie w bud偶ecie kwot臋 przeznaczon膮 na wzrost wynagrodze艅 (takie ma kompetencje) natomiast nie ma kompetencji, nie mo偶e okre艣la膰 wysoko艣ci podwy偶ki dla poszczeg贸lnych pracownik贸w.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e rozumie t膮 kwesti臋 ale jest jednak zwolennikiem okre艣lania wzrostu wynagrodze艅 kwotowo.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e na szczeblu samorz膮dowym w艂adze maj膮 "wi臋kszego w臋偶a w kieszeni" ni偶 Skarb Pa艅stwa. Tam wystarczy, 偶e s膮 silne zwi膮zki zawodowe, wyjd膮 na ulice, protestuj膮 (lekarze, nauczyciele) i maj膮 nie 6% ale 10% czy te偶 20% wzrostu wynagrodze艅 ale nie jest to w艂a艣ciwy spos贸b gospodarowania finansami. Jest to psucie bud偶etu a konsekwencje s膮 m.in. takie, 偶e tutaj "na dole" ludzie zarabiaj膮 znacznie mniej a w zwi膮zku z tym uciekaj膮 z tych posad na lepiej op艂acane. W贸jt powiedzia艂, 偶e je艣li nie mia艂by "w臋偶a w kieszeni" to nawet pr贸bowa艂by "podpuszcza膰" radnych proponuj膮c np. 20% podwy偶ki ale jak mo偶e to robi膰 maj膮c 艣wiadomo艣膰, 偶e jest deficyt bud偶etowy w wysoko艣ci powszechnie radnym znanej. Trzeba obraca膰 si臋 w tych realiach jakie s膮 natomiast mo偶na by艂oby spr贸bowa膰 wychwyci膰 grup臋 tych os贸b, kt贸re maj膮 "g艂odowe" pensje poniewa偶 np. sprz膮taczka lub pomoc kuchenna w szkole na terenie gminy Latowicz zarabia 艣rednio ok. 800z艂 "do r臋ki". Je艣li dostan膮 te 6% podwy偶ki to b臋dzie to nieco ponad 30z艂. Pracownik w Urz臋dzie Gminy Latowicz zarabia natomiast 艣rednio ok. 1300z艂 "do r臋ki" - ile b臋dzie wynosi艂a 6% podwy偶ka w tym przypadku to te偶 sobie mo偶na wyliczy膰. W贸jt powiedzia艂, 偶e uchwa艂a, kt贸r膮 radni podj臋li by艂a tylko po to, 偶eby w tzw. kategoriach zaszeregowania pracownicy si臋 zmie艣cili.
Pani mecenas wyja艣ni艂a, 偶e na podstawie tej uchwa艂y robi si臋 tabele p艂ac dla pracownik贸w i je偶eli nie by艂oby zwi臋kszenia tych punkt贸w i tej rozpi臋to艣ci to oni, mimo, i偶 s膮 przygotowane pieni膮dze to w dotychczasowych tabelach si臋 nie mie艣cili.
W贸jt powiedzia艂, 偶e m贸wi o tych sprawach, aby radni mieli 艣wiadomo艣膰 o jakich pieni膮dzach si臋 tutaj m贸wi.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e podtrzymuje sw贸j wniosek m贸wi膮cy o wzro艣cie wynagrodze艅 o 10% dla pracownik贸w szk贸艂, kt贸rzy nie s膮 nauczycielami. Pan radny powiedzia艂, 偶e pracownicy ci byli w ostatnich latach nie brani pod uwag臋. By艂a tak偶e w tej sprawie, w przesz艂o艣ci interwencja zwi膮zk贸w zawodowych.
W贸jt Gminy zaproponowa艂, aby prze艂o偶y膰 t膮 spraw臋 na kolejn膮 sesj臋, poniewa偶 na dzisiejszej zosta艂y ju偶 podj臋te stosowne uchwa艂y.
Pan radny Parol zgodzi艂 si臋 na propozycj臋 W贸jta.
Poniewa偶 nie zg艂oszono wi臋cej uwag Wiceprzewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 /w za艂膮czeniu do protoko艂u/.

8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY UCHWA艁Y W SPRAWIE POWO艁ANIA KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Sekretarz. Poinformowa艂a, 偶e proponowana zmiana uchwa艂y jest zwi膮zana z tym, 偶e dotychczasowy przewodnicz膮cy Komisji Inwentaryzacyjnej - p. Wojciech Osi艅ski nie pracuje ju偶 w UG Latowicz i konieczna jest zmiana w sk艂adzie. Na miejsce p. Osi艅skiego do sk艂adu Komisji proponowana jest p. Sekretarz.
Poniewa偶 nie zg艂oszono uwag Wiceprzewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 /w za艂膮czeniu do protoko艂u/.

9
INFORMACJA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LATOWICZU NA TEMAT FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI

Informacj臋 z dzia艂alno艣ci GBP w Latowiczu przedstawi艂a p. Anna Niedek - Dyrektor GBP /informacja w za艂膮czeniu do protoko艂u/. Pani Niedek wskaza艂a, 偶e najwi臋kszym problemem GBP jest lokal. Biblioteka mi艂a by膰 w obecnym lokalu tylko 1 rok a tymczasem mijaj膮 ju偶 4 lata. Lokal dotychczasowy jest za ma艂y. Biblioteka nie posiada czytelni, a niekt贸re ksi膮偶ki powinno si臋 udost臋pnia膰 wy艂膮cznie na miejscu. Odno艣nie tego s膮 uwagi z biblioteki powiatowej. Ksi臋gozbi贸r si臋 powi臋ksza.
Pan radny Stanis艂aw Parol zapyta艂 W贸jta jak wygl膮da aktualnie sprawa przeniesienia GBP do innego lokalu ?
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e problem polega na tym, i偶 p. Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu oraz Rada Rodzic贸w obstaj膮 przy tym, aby nie zabiera膰 im tej tzw. ma艂ej salki gimnastycznej, do kt贸rej mia艂a by膰 przeniesiona GBP i kt贸ra jest rzeczywi艣cie w pewnym stopniu wykorzystywana przez Zesp贸艂 Szk贸艂 na r贸偶ne cele np. prowadzenie zaj臋膰 W-F dla najmniejszych dzieci, na r贸偶nego rodzaju spotkania itp. W贸jt stwierdzi艂, 偶e on nie widzi w tej chwili innego lokalu ni偶 ta sala, gdzie mo偶na by艂oby przenie艣膰 GBP. Gdyby dosz艂o do przeniesienia GBP do tzw. ma艂ej salki gimnastycznej to nale偶y liczy膰 si臋 oczywi艣cie z kosztami adaptacji tego pomieszczenia na potrzeby GBP - m.in. konieczne b臋dzie wykonanie oddzielnego wej艣cia z zewn膮trz bezpo艣rednio do pomieszczenia GBP. Pan W贸jt stwierdzi艂, 偶e sytuacja jest w pewnym sensie patowa natomiast on przyznaj臋 si臋, 偶e wobec kwestii sprzeciwu odno艣nie przeznaczenia malej Sali gimnastycznej dla potrzeb GBP oraz wobec kwestii spodziewanych dosy膰 du偶ych koszt贸w adaptacji tej sali (na pewno ponad 20ty艣. z艂) jego dzia艂ania s膮 w tym zakresie na dzie艅 dzisiejszy raczej pasywne. Nast臋pnie W贸jt zapyta艂, czy wg. radnych ma podj膮膰 dzia艂ania zmierzaj膮ce do odebrania Zespo艂owi Szk贸艂 tego pomieszczenia i przeniesienia tam GBP czy te偶 ma na razie "zostawi膰 temat" z nadziej膮, 偶e sytuacja si臋 poprawi.
Pan Ryszard Podobas powiedzia艂, 偶e gmina jest za biedna 偶eby ponosi膰 koszty na adaptacj臋 nowej sali pod potrzeby GBP. Nie ma a偶 takiego zainteresowania czytelnik贸w 偶eby by艂o konieczne przeniesienie GBP z obecnego lokalu.
Pani Anna Niedek powiedzia艂a, 偶e nie ma gdzie ustawia膰 nowych ksi膮偶ek. Pani Dyrektor powiedzia艂a, 偶e zaprasza do GBP, aby przekona膰 si臋 jak sytuacja wygl膮da podczas przerwy, gdy pomieszczenie jest pe艂nie dzieci ze szko艂y, dla kt贸rych w tym pomieszczeniu nie ma wystarczaj膮cej ilo艣ci miejsca - do tego dochodz膮 jeszcze czytelnicy doro艣li, kt贸rzy z ca艂ej tej sytuacji nie s膮 zadowoleni.
Pani Lilla Sabak - so艂tys z W臋偶yczyna powiedzia艂a, 偶e jej zdaniem jest pobudowana nowa, bardzo du偶a sala gimnastyczna i nale偶y j膮 maksymalnie wykorzystywa膰 a ma艂膮 salk臋 przeznaczy膰 na GBP.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e tak偶e by艂 tego zdania ale "op贸r materii" okaza艂 si臋 zbyt silny.
Nast臋pnie W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e proponuje, 偶eby on wraz z Komisj膮 Bud偶etu i O艣wiaty uda艂 si臋 do GBP w celu dok艂adnego przeanalizowania sprawy. Nast臋pnie trzeba b臋dzie zda膰 relacj臋 pozosta艂ym komisjom lub pozosta艂e komisje tak偶e mog膮 p贸j艣膰 do GBP i przeanalizowa膰 temat i w ko艅cu trzeba b臋dzie podj膮膰 decyzj臋 w tej sprawie. W贸jt zaznaczy艂, i偶 nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e decyzja w tej sprawie nale偶y do Rady Gminy i W贸jta bo jest to maj膮tek gminny aczkolwiek trzeba oczywi艣cie tak偶e liczy膰 si臋 z opini膮 Zespo艂u Szk贸艂.
Pan Wies艂aw 艢wi膮tek - Wiceprzewodnicz膮cy Rady stwierdzi艂, 偶e zgadza si臋 z tym, co powiedzia艂a p. Lilla Sabak. W Latowiczu jest du偶ym kosztem wybudowana sala gimnastyczna i powinno si臋 j膮 tak wykorzysta膰 aby ta druga salka mog艂a zosta膰 przeznaczona na potrzeby GBP.

10
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ ZA ROK 2007

Sprawozdanie przedstawi艂a p. Hanna Aksamitowska - Kierownik GOPS. /sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u/.
Po przedstawieniu sprawozdania p. Kierownik wspomnia艂a m.in., 偶e ma problem zwi膮zany z brakiem odpowiedniego pomieszczenia do przechowywania produkt贸w otrzymywanych jako pomoc rzeczowa dla najbiedniejszych.
Pan radny Stanis艂aw Parol zapyta艂, czy sytuacja je艣li chodzi o zubo偶enie spo艂ecze艅stwa na terenie gminy polepsza si臋 czy pogarsza - p. radny zauwa偶y艂, 偶e jest dosy膰 du偶a liczba dzieci obj臋tych darmowym do偶ywianiem w szko艂ach.
Pani Aksamitowska powiedzia艂a, 偶e liczba tych do偶ywianych dzieci zwi臋ksza si臋 corocznie w ka偶dej szkole. Mimo to nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e cz臋艣膰 os贸b pracuje zapewne "na czarno" i te dochody nie s膮 brane pod uwag臋 przy ustalaniu "minimum" uprawniaj膮cego do bezp艂atnego do偶ywiania.

11
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI GMINNEJ KOMISJI ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA艁ANIA NARKOMANII ZA ROK 2007

Informacje przedstawi艂a p. Janina Broda - Przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych /materia艂y w za艂膮czeniu do protoko艂u/. Pyta艅 ani uwag do powy偶szego nie wniesiono.

12
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE PRZYST膭PIENIA GMINY LATOWICZ DO STOWARZYSZENIA "KAPITA艁 - PRACA - ROZW脫J"

Jaros艂aw Supera - Prezes Stowarzyszenia "Kapita艂 - Praca - Rozw贸j". Przedstawi艂 informacje na temat dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia. Poinformowa艂, 偶e Stowarzyszenie dzia艂a w ramach istniej膮cego w UE ju偶 od 18 lat programu "Leader" - 艣ci艣le zwi膮zanego z rozwojem obszar贸w miejsko-wiejskich z miastami do 20ty艣. ludno艣ci. Program zosta艂 stworzony, bowiem w UE twierdzono, 偶e dzi臋ki niemu polepszy si臋 jako艣膰 dystrybucji 艣rodk贸w UE, kt贸re za po艣rednictwem podmiot贸w publicznych nie zawsze trafia艂y do docelowych beneficjent贸w np. rolnik贸w i przedsi臋biorc贸w. Istniej膮 Programy Operacyjne UE, w ramach kt贸rych mo偶na ubiega膰 si臋 o 艣rodki na konkretne dzia艂ania (zale偶nie od danego Programu) za po艣rednictwem Stowarzyszenia. Do Stowarzyszenia nale偶y 19 gmin ze 123ty艣 ludno艣ci - gmina Latowicz b臋dzie prawdopodobnie ostatni膮 przyj臋t膮 do Stowarzyszenia bowiem jest okre艣lony limit liczby ludno艣ci. Pozosta艂e gminy je艣li b臋d膮 chcia艂y dzia艂a膰 w ramach podobnych Lokalnych Grup Dzia艂ania b臋d膮 musia艂y za艂o偶y膰 w艂asne Stowarzyszenie. Takich Stowarzysze艅 jak "Kapita艂-Praca-Rozw贸j /grup "Leader"/ jest ju偶 Polsce dosy膰 du偶o tzn. 162. Przyst膮pienie Gminy Latowicz do Stowarzyszenia spowoduje, 偶e Gmina Latowicz b臋dzie obj臋ta tworzon膮 aktualnie Lokaln膮 Strategi膮 Rozwoju, gdzie wpisane s膮 cele, pomys艂y kt贸re b臋d膮 finansowane przez Stowarzyszenie. Opr贸cz tego, mieszka艅cy gminy, rolnicy, organizacje pozarz膮dowe, przedsi臋biorcy /potencjalni beneficjenci/ z terenu gminy b臋d膮 mogli wyst臋powa膰 do Stowarzyszenia z wnioskami o dofinansowanie r贸偶nych dzia艂a艅 ze 艣rodk贸w UE w ramach programu UE "Leader". Procedury b臋d膮 w miar臋 mo偶liwo艣ci jak najprostsze. Ka偶da gmina b臋dzie mia艂a w Stowarzyszeniu swojego przedstawiciela. Stowarzyszenie b臋dzie decydowa艂o na co przeznaczy膰 pieni膮dze. W ubieg艂ym roku ka偶da gmina ze Stowarzyszenia dosta艂a ok. 36ty艣. z艂 na organizacj臋 imprezy lokalnej dla ludno艣ci. Stowarzyszenie zorganizowa艂o m.in. pierwsz膮 w Polsce spartakiad臋 przedsi臋biorc贸w za co zosta艂o wyr贸偶nione przez PKOL. Gmina Siedlce zorganizowa艂a za pieni膮dze ze Stowarzyszenia np. rajd samochodowy pn.: "Bezpiecznie przez ziemi臋 siedleck膮".
Poniewa偶 nie zg艂oszono uwag Wiceprzewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, 11 g艂osami "za" przy 2 "wstrzymuj膮cych" podj臋艂a uchwa艂臋 /w za艂膮czeniu do protoko艂u/.

13
OCENA REALIZACJI UCHWA艁Y W SPRAWIE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY LATOWICZ NA LATA 2004 - 2006 ORAZ NA LATA 2007 - 2013

Ocen臋 realizacji PRL przedstawi艂 p. Robert Skwara - Przewodnicz膮cy Komisji Planowania, Bud偶etu, Finans贸w, O艣wiaty, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych /w za艂膮czeniu do protoko艂u/. Do powy偶szego nie wniesiono uwag.

14
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY ZA ROK 2007

Sprawozdanie przedstawi艂 p. Bogdan 艢wi膮tek - G贸rski - W贸jt Gminy Latowicz /sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u/.

15
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI RADY GMINY ZA ROK 2007 ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIA艁ALNO艢CI STA艁YCH KOMISJI RADY GMINY ZA ROK 2007

Pan Wies艂aw 艢wi膮tek - Wiceprzewodnicz膮cy Rady przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Rady Gminy za rok 2007. /w za艂膮czeniu do protoko艂u/. W 2007 r. odby艂o si臋 11 sesji Rady Gminy. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Komisji Rewizyjnej przedstawi艂 p. Tadeusz Szczepa艅czyk - Przewodnicz膮cy Komisji. /w za艂膮czeniu/ Komisja odby艂a 9 posiedze艅. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Komisji Planowania, Bud偶etu, Finans贸w, O艣wiaty, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych przedstawi艂 Przewodnicz膮cy tej komisji - p. Robert Skwara /w za艂膮czeniu/ Komisja odby艂a 9 posiedze艅. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Komisji Rolnictwa, Bezpiecze艅stwa Publicznego, Ochrony Przeciwpo偶arowej oraz Ochrony 艢rodowiska przedstawi艂 Przewodnicz膮cy Komisji p. Witold K艂os /w za艂膮czeniu/. Komisja odby艂a 11 posiedze艅
Sk艂adaj膮c sprawozdanie p. Witold K艂os powiedzia艂, 偶e by艂o b艂臋dem, i偶 w 2007 pojemniki s艂u偶膮ce do pobrania pr贸bek glebowych nie zosta艂y przekazane do rozdysponowania przez p. S艂awomira W艂odarczyka /doradcy ODR/. Zosta艂y one pos艂ane tylko do jednej miejscowo艣ci i w wyniku tego pr贸bki zosta艂y wykonane tylko na terenie jednego so艂ectwa. W tym roku pojemniki do pr贸bek b臋d膮 z艂o偶one w pokoju p. S艂awomira W艂odarczyka i b臋d膮 mog艂y z nich skorzysta膰 osoby zainteresowane po bezpo艣rednim zwr贸ceniu si臋 z t膮 spraw膮 do p. W艂odarczyka. W ubieg艂ym roku badanie pr贸bek by艂o dla rolnik贸w bezp艂atne tzn. by艂y finansowane przez gmin臋 w wysoko艣ci 7,5z艂 za szt. W tym roku tak偶e gmina sfinansuje pr贸bki w wysoko艣ci 7,5z艂 za szt. Ale ceny pr贸bek wzros艂y o 1,90z艂 i t膮 r贸偶nice b臋dzie ju偶 musia艂 sfinansowa膰 rolnik.
Pan Witold K艂os powiedzia艂, 偶e na jego Komisj臋 spada najwi臋cej pracy - jest to komisja od rolnictwa ale tak偶e od ochrony 艣rodowiska oraz od bezpiecze艅stwa publicznego i od ochrony przeciwpo偶arowej. Z tego powodu nie jest mo偶liwe zrealizowanie wszystkich plan贸w mimo, 偶e Komisja mia艂a wi臋cej posiedze艅 jak ka偶da z dw贸ch pozosta艂ych komisji. Pan K艂os powiedzia艂, 偶e ponadto chcia艂by zauwa偶y膰, 偶e ma zastrze偶enia co do podj臋cia uchwa艂y w sprawie podatku rolnego. Wyst膮pi艂o tam manipulowanie. Je艣li W贸jt przedstawia projekt uchwa艂y i zg艂aszany jest oboj臋tnie czy przez radnych lub przez komisj臋 wniosek to wniosek ten powinien by膰 przeg艂osowany. Pan K艂os powiedzia艂, 偶e w tej sprawie zosta艂y podj臋te szerokie dzia艂ania. Radni, kt贸rzy sk艂adali wtedy wniosek odwo艂ali si臋 do Wojewody. Wojewoda przekaza艂 spraw臋 do Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO stwierdzi艂a, 偶e poniewa偶 jednak wi臋kszo艣膰 podj臋艂a tak膮 a nie inn膮 decyzj臋 to uchwa艂a nie b臋dzie uchylona.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e Wojewoda stwierdzi艂, 偶e nie by艂o naruszenia przepis贸w i dlatego uchwa艂a nie zosta艂a uchylona.
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e gdyby wnioskuj膮cy radni podj臋li zdecydowane dzia艂ania to uchwa艂a na pewno by艂aby uchylona bo by艂o naruszenie przepis贸w. Radni nie podj臋li takich dzia艂a艅 bowiem by艂oby to niekorzystne dla rolnik贸w tzn. w przypadku uchylenia uchwa艂y by艂aby obowi膮zuj膮ca maksymalna stawka podatku rolnego. Co do oceny wniosk贸w pod k膮tem tego, kt贸ry jest najdalej id膮cy to w przypadku podatku rolnego najdalej id膮cym wnioskiem jest ten, kt贸ry najbardziej obni偶a cen臋 偶yta a nie odwrotnie jak sugerowa艂a p. mecenas.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e chcia艂aby, aby zosta艂o odczytane pismo RIO, w kt贸rym RIO ustosunkowuje si臋 do odwo艂ania wys艂anego przez radnych z Komisji Rolnictwa.
Pan Witold K艂os powiedzia艂 tak偶e, i偶 Komisja Bezpiecze艅stwa Publicznego powinna tak偶e ocenia膰 kt贸ra droga kwalifikuje si臋 do remontu i przedstawia膰 te propozycje Radzie Gminy, kt贸ra albo je zaakceptuje albo nie. Pan Witold K艂os powiedzia艂 ponadto, i偶 ma nadziej臋 na lepsz膮 wsp贸艂prac臋 z "prezydium Rady".
Pani mecenas oraz p. Sekretarz zauwa偶y艂y, i偶 nie ma czego艣 takiego jak "prezydium Rady".
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e ma na my艣li Przewodnicz膮cego Rady, kt贸ry cyt: "nie dopu艣ci艂, nie przeg艂osowa艂 naszego wniosku i to by艂o uchybienie, niedoci膮gni臋cie".
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e je艣li chodzi o poruszan膮 spraw臋 pr贸bek glebowych to rachunek dla gminy b臋dzie wystawiony na tak膮 kwot臋 ile wynika z cennika pr贸bek - ich nie interesuj膮 wewn臋trzne kwestie polegaj膮ce na tym, czy i w jaki ew. spos贸b rolnik b臋dzie partycypowa艂 w tych op艂atach za pr贸bki - to ju偶 jest sprawa gminy.
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e jako艣 trzeba ten problem rozwi膮za膰.
Pani Sekretarz powiedzia艂, 偶e mo偶na zrobi膰 tak, i偶 gmina mo偶e zawrze膰 umow臋 z rolnikami, 偶e rolnik b臋dzie p艂aci艂 1,50z艂 za szt. Reszt臋 zap艂aci gmina.
Nast臋pnie Wiceprzewodnicz膮cy odczyta艂 pismo z RIO, dotycz膮ce podj臋cia uchwa艂y w sprawie podatku rolnego na rok 2008, o co prosi艂a wcze艣niej p. mecenas /w za艂膮czeniu do protoko艂u/. W pi艣mie napisano, 偶e nie stwierdzono w uchwale naruszenia prawa oraz nie znaleziono podstaw do uchylenia uchwa艂y z przyczyn proceduralnych.
Pan Witold K艂os powiedzia艂, 偶e ma jeszcze pismo od Wojewody w tej sprawie.
Pani Sekretarz oraz p. mecenas poprosi艂y, aby p. Witold K艂os przekaza艂 do Urz臋du Gminy zar贸wno pismo, jakie radni z Komisji Rolnictwa skierowali do Wojewody jak r贸wnie偶 odpowied藕 od Wojewody, bowiem pisma te powinny znajdowa膰 si臋 w Urz臋dzie Gminy. Ponadto p. mecenas zauwa偶y艂a, 偶e RIO odnios艂a si臋 zar贸wno do tre艣ci merytorycznej uchwa艂y jak i do post臋powania przy podejmowaniu tej uchwa艂y i nie stwierdzi艂a 偶adnych narusze艅
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e osobi艣cie rozmawia艂 z p. Wysoki艅sk膮 z RIO i m贸wi艂a ona co艣 wr臋cz odwrotnego.
Pan Stanis艂aw Kowalski powiedzia艂, 偶e p. mecenas wszystko "pokr臋ci艂a". Nie da艂a przeg艂osowa膰 wniosku komisji, 藕le doradzi艂a Przewodnicz膮cemu Rady. Pan Kowalski powiedzia艂, 偶e radzi艂 si臋 w tej sprawie prawnika bowiem nie wierzy艂 w tej sprawie ani p. K艂osowi ani p. mecenas i dowiedzia艂 si臋, 偶e by艂a to prosta sprawa. Wnioskiem najdalej id膮cym by艂 wniosek zg艂oszony przez radnych z Komisji Rolnictwa i on powinien by膰 jako pierwszy przeg艂osowany.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e nad ka偶dym samorz膮dem s膮 organy nadzoru i te organy bada艂y prawid艂owo艣膰 post臋powania przy podj臋ciu uchwa艂y i nie stwierdzono narusze艅.
Pan Kowalski powiedzia艂, 偶e organy nadzoru wzi臋艂y tylko pod uwag臋 to, 偶e by艂a wi臋kszo艣膰 g艂os贸w przy podj臋ciu uchwa艂y.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e wracaj膮c do samego wniosku to nale偶y stwierdzi膰, 偶e wniosek w sprawie uchwa艂y o podatku rolnym p. K艂os odczyta艂 na sesji ale go nie z艂o偶y艂 do Przewodnicz膮cego i nie poinformowa艂 kto go podpisa艂. Pani mecenas doda艂a tak偶e, i偶 jak ju偶 wspomniano p. K艂os nie dostarczy艂 tak偶e do Urz臋du Gminy pisma, kt贸re radni z Komisji Rolnictwa wys艂ali do Wojewody.
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e pismo oczywi艣cie dostarczy do UG ale trzeba stwierdzi膰, i偶 nie ma problemu polegaj膮cego na zatajaniu czego艣, bowiem pismo by艂o odczytane przez niego publicznie na sesji Rady Gminy i jest to zapisane w protokole z sesji - ka偶dy zainteresowany mo偶e si臋 zapozna膰. Natomiast wniosek radnych w sprawie podatku rolnego powinien by膰 g艂osowany jako pierwszy.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶eby p. K艂os jej "nie doszkala艂" poniewa偶 nie ma do tego kompetencji natomiast RIO nie stwierdzi艂a 偶adnych nieprawid艂owo艣ci.
Pan K艂os powiedzia艂 cyt: "w takim razie p. mecenas prowokuje nas 偶eby艣my jeszcze raz napisali, by Pani przedstawi膰 to na pi艣mie - i to zrobimy".


16
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ ZA 2007 R. I PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA W脫JTA GMINY

Sprawozdanie z wykonania bud偶etu przedstawi艂 p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski -W贸jt Gminy. Poniewa偶 sprawozdanie z wykonania bud偶etu gminy za rok 2007 by艂o szczeg贸艂owo analizowane na posiedzeniach sta艂ych komisji Rady, W贸jt Gminy ograniczy艂 si臋 do przedstawienia go na sesji w skr贸cie. Informacje przedstawione przez W贸jta uzupe艂ni艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy.
Nast臋pnie p. Skarbnik odczyta艂a wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla W贸jta Gminy Latowicz za rok bud偶etowy 2007 /w za艂膮czeniu do protoko艂u/ oraz zapozna艂a radnych z uchwa艂ami Sk艂adu Orzekaj膮cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp贸艂 w Siedlcach, w sprawie:
- opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Latowicz z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla W贸jta Gminy Latowicz za rok bud偶etowy 2007 (uchwa艂a Nr 96/S/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r.),
- opinii o przed艂o偶onym przez W贸jta Gminy Latowicz sprawozdaniu z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za rok 2007 (uchwa艂a Nr 54/S/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r),
Powy偶sze zosta艂o przez Sk艂ad Orzekaj膮cy RIO w Warszawie Zesp贸艂 w Siedlcach zaopiniowane pozytywnie.
/Uchwa艂y w za艂膮czeniu do protoko艂u/
W zwi膮zku z tym, i偶 do przedstawionych materia艂贸w nie wniesiono pyta艅 ani uwag, Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie udzielenie absolutorium W贸jtowi Gminy za rok 2007.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie udzieli艂a absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za 2007 r. (uchwa艂a nr XVIII/99/08 w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za 2007 r. stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).

17
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Z powodu nieobecno艣ci Przewodnicz膮cego Rady punkt nie by艂 realizowany.


18
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNOSCI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy poinformowa艂 o nast臋puj膮cych sprawach ze swojej dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami:
1) Spotkanie w CKU w Mi艅sku Mazowieckim z wiceministrem Dzieko艅skim w sprawie planowania przestrzennego.
2) Uroczysto艣膰 przekazania sprz臋tu stra偶ackiego uzyskanego ze 艣rodk贸w samorz膮du wojew贸dztwa /w Starostwie w Mi艅sku Mazowieckim/.
3) Wizyta w Mazowieckim Urz臋dzie Wojew贸dzkim w sprawie zwrotu dotacji udzielonych na budow臋 sali gimnastycznej w Latowiczu.
4) Odby艂 si臋 przetarg na 偶wir /procedury s膮 na uko艅czeniu/ oraz na prac臋 r贸wniarki.
5) Zatrudniono dwie osoby w celu pomocy rolnikom w wype艂nianiu wniosk贸w o dop艂aty bezpo艣rednie.
6) Ko艅czy si臋 przebudowa starego wodoci膮gu w Latowiczu.
7) Odby艂y si臋 2 wizyty w celu analizy dost臋pnych technologii przydomowych oczyszczalni /W贸jt oraz p. Tadeusz Nowicki/.


19
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH


W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e w sprawie hydrant贸w um贸wi si臋 na wyjazd terenowy z p. Konopk膮 /Dyrektorem ZGK w Mrozach/ z udzia艂em p. Jerzego Gajowniczka /konserwatora sieci wodoci膮gowej/ i poinformuje p. radnego Witolda K艂osa o wynikach.

20
SPRAWY R脫呕NE

Pani Zofia Wardzy艅ska - so艂tys z Latowicza /rejon II/ podzi臋kowa艂a radnym za przychylne zag艂osowanie nad budow膮 chodnika mi臋dzy centrum Latowicza a Rozstankami oraz poinformowa艂a, 偶e rejon II przeznaczy艂 na w/w cel 12ty艣.z艂. /na dofinansowanie tego zadania/.

Pan Witold K艂os przekaza艂 Wiceprzewodnicz膮cemu Rady pismo od Wojewody, o kt贸rym by艂a wcze艣niej mowa /w sprawie podatku rolnego etc./ oraz wspomnia艂, 偶e radni z komisji Rolnictwa mieli tu dzisiaj pewne uwagi do p. mecenas natomiast p. mecenas jest pracownikiem p. W贸jta i to w zasadzie do p. W贸jta powinno by膰 napisane pismo w tej sprawie.

21
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Wiceprzewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z sesji Rady.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji.

22
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XVIII sesj臋 Rady Gminy Latowicz.
Na tym protok贸艂 zako艅czono.
Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-13 14:23:47
Data ostatniej modyfikacji : 13.03.2009 14:23
Liczba wy艣wietle艅 : 913licznik odwiedzin: 2206241