logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
20 sesja Rady Gminy Latowicz

23 wrze艣nia 2008 roku

PROTOK脫艁 NR XX/08
Z SESJI RADY GMINY LATOWICZ
Z DNIA 23 WRZE艢NIA 2008 ROKU

1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - p. Jan Doma艅ski, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy:
Przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wr臋czenie nagr贸d w konkursie "Pi臋kna Zagroda Wiejska 2008".
5. Informacja Komendanta Gminnego OSP dotycz膮ca funkcjonowania jednostek OSP na terenie Gminy Latowicz.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2008.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Latowicz.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z WFO艢iGW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej.
9. Przedstawienie informacji z wykonania bud偶etu Gminy Latowicz za I p贸艂rocze 2008 r.
10. Ocena realizacji uchwa艂y w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Latowicz na lata 2004 - 2006 oraz na lata 2007 - 2013.
11. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
13. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy r贸偶ne.
15. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
16. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy Rady Gminy:
Zapyta艂 o uwagi odno艣nie przedstawionego porz膮dku obrad.
W贸jt Gminy:
Poinformowa艂, 偶e zmar艂 p. Edward Gryglas - wieloletni samorz膮dowiec, by艂y radny i cz艂onek Zarz膮du Gminy Latowicz, Prezes Zwi膮zku Kombatant贸w. O godzinie 13.00. odb臋dzie si臋 pogrzeb w zwi膮zku z czym, w przypadku gdyby sesja si臋 przed艂u偶y艂a by艂oby wskazane zarz膮dzenie przerwy w celu umo偶liwienia radnym i so艂tysom wzi臋cia udzia艂u w pogrzebie.
Przewodnicz膮cy Rady:
Powiedzia艂, 偶e w przypadku przed艂u偶enia si臋 sesji zarz膮dzi, zgodnie z propozycj膮 p. W贸jta przerw臋.
Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek:
Powiedzia艂, 偶e proponuje wprowadzenie do porz膮dku obrad punktu dotycz膮cego drogi do Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie. Je艣li zostanie podj臋ta stosowna uchwa艂a to mo偶e uda si臋 jeszcze w tym roku wykona膰 chocia偶 utwardzenie tej drogi, co m.in. u艂atwi jej od艣nie偶anie.
W贸jt Gminy:
Powiedzia艂, 偶e zasadno艣膰 wykonania tej drogi nie budzi w膮tpliwo艣ci ani jego ani chyba tak偶e 偶adnego z radnych. Nie jest to sprawa kontrowersyjna. Droga s艂u偶y g艂贸wnie temu, aby dojecha膰 do szko艂y i trzeba j膮 wykona膰. Sprawie zosta艂 nadany bieg. Odby艂a si臋 rozmowa W贸jta z w艂a艣cicielami dzia艂ek przylegaj膮cych do tej drogi. O艣wiadczyli oni, 偶e przeka偶膮 nieodp艂atnie na rzecz Gminy Latowicz cz臋艣膰 swojego gruntu w celu wykonania poszerzenia drogi do szko艂y z 5m do 8m. Je艣li procedury i warunki atmosferyczne na to pozwol膮 to jeszcze w br. zostanie wykonana stabilizacja gruntu. Trzeba b臋dzie dokona膰 geodezyjnego podzia艂u dzia艂ek wydzielaj膮c fragmenty przekazane w celu poszerzenia drogi a nast臋pnie sporz膮dzi膰 akty notarialne przekazania dzia艂ek na poszerzenie drogi itd. - te procedury s膮 d艂ugotrwa艂e i by膰 mo偶e dlatego nie uda si臋 wykona膰 drogi w br. Na nast臋pnej sesji wprowadzi si臋 wykonanie tej drogi do planu inwestycyjnego - je艣li nie zd膮偶y si臋 jej wykona膰 w br. to b臋dzie wykonana w roku przysz艂ym poniewa偶 znajdzie si臋 w tzw. planie dwuletnim na lata 2008 - 2009.
Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek:
Powiedzia艂, 偶e w zwi膮zku z powy偶szym wycofuje sw贸j wniosek o wprowadzenie do porz膮dku obrad punktu dotycz膮cego drogi do szko艂y.

3
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie by艂o zapyta艅 ani interpelacji.

4
WR臉CZENIE NAGR脫D W KONKURSIE
"PI臉KNA ZAGRODA WIEJSKA 2008"

Sekretarz Gminy:
Jako Przewodnicz膮ca Komisji Konkursowej poinformowa艂a o zasadach i przebiegu konkursu. Powiedzia艂a m.in., 偶e jest pod wra偶eniem wysokiej estetyki gospodarstw jakie przyst膮pi艂y do konkursu. Przedstawi艂a list臋 os贸b bior膮cych udzia艂 w konkursie. Powiedzia艂a, 偶e przy ocenianiu poszczeg贸lnych zagr贸d nie brano pod uwag臋 subiektywnych preferencji cz艂onk贸w Komisji Konkursowej lecz zgodno艣膰 z poszczeg贸lnymi punktami regulaminu konkursu. Je艣li wzi膮膰 pod uwag臋 wygl膮d gospodarstw to w zasadzie wszyscy uczestnicy zas艂u偶yli na nagrody lecz najbardziej punktowane by艂y te gospodarstwa w kt贸rych jest du偶a produkcja rolna, bowiem wiadomo, 偶e w nich wysok膮 estetyk臋 zagrody zachowa膰 jest najtrudniej i takie te偶 gospodarstwa otrzyma艂y w tym roku g艂贸wne nagrody. Pierwsz膮 nagrod臋 /bon 350z艂 na zakupy w sklepie z artyku艂ami ogrodniczymi/ otrzyma艂 p. Dariusz G贸rski z Genera艂owa, drug膮 nagrod臋 /bon na 250z艂/ p. Grzegorz P艂atek z Oleksianki, trzecie miejsce /bon na 150z艂/ zaj臋li Teresa i Stanis艂aw Rechnio z Wielgolasu. Zwyci臋zcy otrzymali tez sadzonki ro艣lin ozdobnych.

Nast臋pnie W贸jt Gminy wraz z Przewodnicz膮cym Rady wr臋czyli nagrody.

5
INFORMACJA KOMENDANTA GMINNEGO OSP DOTYCZ膭CA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK OSP NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Informacj臋 przedstawi艂 p. Ryszard Szajkowski - Komendant Gminny OSP /informacja w za艂膮czeniu do protoko艂u/.
Po przedstawieniu informacji wywi膮za艂a si臋 dyskusja:
Pan Witold K艂os:
Powiedzia艂, 偶e p. Komendant by艂 3 lub 4 lata temu w Stawku na kontroli sprawno艣ci hydrant贸w - jakie dzia艂ania podj膮艂 od tamtego czasu, aby te hydranty by艂y sprawne ?. By艂 po偶ar w Latowiczu u p. Flisa i okaza艂o si臋, 偶e hydrant jest niesprawny, teraz by艂 po偶ar w Oleksiance i te偶 podobno okaza艂o si臋, 偶e hydrant jest niesprawny - kto w ko艅cu te hydranty naprawi ?.
Pan Szajkowski:
Powiedzia艂, 偶e p. K艂os doskonale wie, i偶 Komendant Gminny OSP nie jest hydraulikiem, kt贸rego zadaniem jest konserwacja hydrant贸w i p. K艂os doskonale wie, 偶e obowi膮zuj膮 w tej sprawie okre艣lone zasady. Po kontroli hydrant贸w podczas kt贸rej stwierdzono ich niesprawno艣膰 zosta艂o wystosowane w tej kwestii pismo do podmiotu zajmuj膮cego si臋 konserwacj膮 tych hydrant贸w. Co do niesprawno艣ci hydrantu podczas po偶aru w Latowiczu 2 lata temu to hydrant ten zosta艂 w贸wczas uszkodzony przez osob臋, kt贸ra w niew艂a艣ciwy spos贸b pr贸bowa艂a go odkr臋ci膰.
Pan Stanis艂aw Parol:
Powiedzia艂, 偶e jako radny z Bud Wielgoleskich chcia艂by odnie艣膰 si臋 do wypowiedzi p. Szajkowskiego, w kt贸rej stwierdzi艂 on, 偶e OSP z Bud Wielgoleskich nie bierze udzia艂u w zawodach stra偶ackich. Chcia艂by zapewni膰 p. Komendanta, 偶e stra偶acy z Bud Wielgoleskich s膮 oddani swojej s艂u偶bie spo艂ecznej. Przyk艂ady tego to np. fakt organizowania przez nich systematycznie zebra艅, zaanga偶owanie przy budowie obiektu dla potrzeb swojej jednostki OSP, remontowanie samochod贸w b臋d膮cych na wyposa偶eniu ich jednostki, kt贸re nazwa膰 mo偶na cyt: "najstarszymi na Mazowszu" a tak偶e udzia艂 w akcjach. Natomiast to, 偶e nie bior膮 udzia艂u w zawodach trzeba zrozumie膰 - wszyscy ci ludzie pracuj膮. Ale to, 偶e nie bior膮 udzia艂u w zawodach nie oznacza, 偶e cyt: "pomniejszaj膮 w ten spos贸b swoj膮 sprawno艣膰, swoj膮 dzia艂alno艣膰 itd., bo jest akurat odwrotnie - zawsze s膮 ch臋tni do pracy w stra偶y i pracuj膮 na bie偶膮co".
Pan Witold K艂os:
Zwracaj膮c si臋 do p. W贸jta i p. Szajkowskiego przypomnia艂, 偶e zada艂 pytanie o to, kto jest odpowiedzialny za sprawno艣膰 hydrant贸w.
W贸jt Gminy:
Powiedzia艂, cyt: "Pan zadaje pytania, na kt贸re Pan dok艂adnie wie jaka jest odpowied藕, tak naprawd臋, tylko Pan chce us艂ysze膰 t膮 odpowied藕 na forum publicznym, czy tak ?"
Pan Witold K艂os:
Potwierdzi艂.
Pan W贸jt:
Powiedzia艂, cyt: "no w艂a艣nie, to w艂a艣nie taki jest podtekst tego". Wobec tego odpowie na pytanie radnego, na kt贸re odpowied藕 jest radnemu znana. Za sprawno艣膰 hydrant贸w nie jest odpowiedzialny Komendant Gminny OSP lecz eksploatator sieci wodoci膮gowej tzn. za hydranty na sieci b臋d膮cej w eksploatacji ZGK Mrozy /woda z SUW Piaseczno/ odpowiada ZGK Mrozy a za hydranty eksploatowane przez Gmin臋 Latowicz /woda z SUW Chy偶yny/ odpowiada W贸jt Gminy Latowicz poniewa偶 w Gminie Latowicz nie ma ZGK i konserwacj膮 sieci zajmuje si臋 tylko jeden pracownik. Nie uchyla si臋 od odpowiedzialno艣ci ale faktem jest, 偶e hydranty nie psuj膮 si臋 same z siebie i czasami bywa tak, 偶e to stra偶acy psuj膮 te hydranty podczas ich niew艂a艣ciwego odkr臋cania. By艂o tak np. w przypadku hydrantu w Oleksiance. Stra偶acy s膮 w tej kwestii szkoleni ale podczas akcji na skutek po艣piechu cz臋sto zdarzaj膮 si臋 pomy艂ki je艣li chodzi o kolejno艣膰 czynno艣ci jakie nale偶y wykona膰 przy odkr臋caniu hydrantu - je艣li ta kolejno艣膰 jest niew艂a艣ciwa to hydrant ulega uszkodzeniu.
Ryszard Podobas - so艂tys ze Stawku:
Powiedzia艂, 偶e, cyt: "prawda le偶y po艣rodku". Je艣li chodzi o sprawno艣膰 hydrant贸w na terenie so艂ectwa Stawek to najbardziej winny jest tu ZGK w Mrozach. Z kontroli sprawno艣ci hydrant贸w wywi膮za艂a si臋 w tym przypadku zar贸wno gmina jak i Komendant Gminny OSP jak i stra偶acy lecz nie wywi膮za艂 si臋 ZGK w Mrozach, kt贸ry nie naprawi艂 hydrant贸w. Rozmowa na ten temat z p. Makowskim z ZGK w Mrozach nic nie da艂a. By艂 przypadek, 偶e wybuch艂 po偶ar na kolonii tzw. D臋bina i by艂y niesprawne znajduj膮ce si臋 tam dwa hydranty.
6
ZMIANY W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2008

Pani Skarbnik.
Przedstawi艂a projekt uchwa艂y. Poinformowa艂a, 偶e og贸艂em zwi臋kszono plan dochod贸w o kwot臋 122.312,00 z艂. Na podstawie um贸w zawartych z Wojew贸dztwem Mazowieckim w dniu 14 lipca 2008 r. zwi臋kszono plan dochod贸w w Dz. 754 r.75412 搂 o kwot臋 艂膮cznie 20.112,00 z, z tego dla OSP Redzy艅skie - 8.922,00 z艂 i dla OSP Wielgolas - 11.190,00 z艂, z przeznaczeniem po stronie wydatk贸w na dofinansowanie zakupu sprz臋tu p.po偶., i umundurowania Dz.754 r.75412 plan 搂 4210 - 20.112,00 z艂. Zwi臋kszono plan dochod贸w w Dz.756 r.75618 搂 049 0 o kwot臋 200,00 z艂, zwi臋kszono plan 搂 0970 w Dz.801 r.80101 o kwot臋 2.000,00 z艂 /wp艂ywy z r贸偶nych dochod贸w/. Zwi臋kszono plan dochod贸w w Dz.926 r.92601 搂 6300 o kwot臋 100.000,00 z艂 - dotacja z Urz臋du Marsza艂kowskiego na budow臋 gminnego kompleksu sportowego w Latowiczu - I etap - 50.000,00 z oraz na budow臋 ogrodzenia wok贸艂 gminnego kompleksu sportowego w Latowiczu - 50.000,00 z艂, zmniejszono plan dotacji na powy偶sze zadania w Dz.926r.92695 搂 6300 og贸艂em o kwot臋 100.000,00 z艂. Zmniejszono plan dotacji w Dz.801 r.80110 搂 6300 o kwot臋 25.000,00 z艂, plan dot. dotacji na remont i wyposa偶enie Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu uwzgl臋dniono w r.80101 搂 2710. Wydatki og贸艂em zwi臋kszono o kwot臋 403.310,00 z艂 w dzia艂ach:
- Dz. 750- zwi臋kszono og贸艂em plan wydatk贸w bie偶膮cych o kwot臋 30.000,00 z艂, w tych paragrafach, gdzie przewiduje si臋 wykonanie wi臋ksze od przyj臋tego planu,
- Dz.900 zwi臋kszono plan wydatk贸w o kwot臋 133.198,00 z艂 na :
- o艣wietlenie ulic, dr贸g - 25.000,00 z艂, /r.90015搂 4260/
- wykonanie projektu z uzgodnieniami na o艣wietlenie uliczne w
miejscowo艣ci Kamionka i w miejscowo艣ci Genera艂owo- 4.400,00 z艂 /
r.90015搂 6050/
- wydatki bie偶膮ce - 15.000,00 z艂 / r.90095 搂 4210/
- energia elektryczna - 19.000,00 z艂 - SUW Chy偶yny i GO艢K Latowicz /
r.90095 搂 4260
- us艂ugi dot. gospodarki komunalnej - 69.798,00 z艂 /r.90095搂 4300/
Zwi臋kszono plan wydatk贸w w Dz.926 r.92601 搂 6050 o kwot臋 220.000,00 z艂 -budowa gminnego kompleksu sportowego w Latowiczu -I etap - 120.000,00 z oraz budowa ogrodzenia wok贸艂 gminnego kompleksu sportowego w Latowiczu - 100.000,00 z艂, zmniejszono plan wydatk贸w na powy偶sze zadania w Dz.926r.92695 搂 6050 og贸艂em o kwot臋 220.000,00 z艂. Poza ww. zmniejszeniami zmniejszono og贸艂em plan wydatk贸w o kwot臋 144.000,00 z艂 w dzia艂ach: 600,757,801,926 w tych paragrafach, gdzie przewiduje si臋 wykonanie mniejsze od przyj臋tego planu. Zwi臋kszono plan przychod贸w o kwot臋 42.000,00 z艂 - 搂 955 - wolne 艣rodki jako nadwy偶ka 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunku bie偶膮cym bud偶etu gminy, w tym wynikaj膮cych z rozlicze艅 kredyt贸w i po偶yczek z lat ubieg艂ych
Wprowadza si臋 do zada艅 inwestycyjnych w za艂膮czniku Nr 3 do Uchwa艂y Nr XV/76/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2008- "Zadania inwestycyjne w 2008 r. i limity wydatk贸w na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010" nast臋puj膮ce zmiany: Wprowadza si臋 poz.33 za艂膮cznika: "Przebudowa drogi gminnej Nr 220710 W Latowicz - Chy偶yny". Warto艣膰 inwestycji 2.000.000,00 z艂. Inwestycja b臋dzie realizowana w latach 2009 - 2010 z udzia艂em 艣rodk贸w z Unii Europejskiej : Program - Regionalny Program Operacyjny Wojew贸dztwa Mazowieckiego, Priorytet 3 - Regionalny system transportowy, Dzia艂anie 3.1 - Infrastruktura drogowa. Wprowadza si臋 poz.34 za艂膮cznika:"Przebudowa drogi gminnej Nr 220707 W w miejscowo艣ci Latowicz - Rozstanki." Warto艣膰 inwestycji 1.320.000,00 z艂. Inwestycja b臋dzie realizowana w latach 2009 - 2010 z udzia艂em 艣rodk贸w z Unii Europejskiej : Program - Regionalny Program Operacyjny Wojew贸dztwa Mazowieckiego, Priorytet 3 - Regionalny system transportowy, Dzia艂anie 3.1 - Infrastruktura drogowa, Na realizacj臋 ww. inwestycji gmina musi mie膰 zabezpieczone 100 % 艣rodk贸w w艂asnych. Uzyskanie unijnych 艣rodk贸w finansowych na powy偶sze drogi nast臋powa艂o b臋dzie na zasadzie refundacji poniesionych koszt贸w.
Pan Witold K艂os:
Zapyta艂, czy, cyt: "punkty 7 i 8 nie koliduj膮" ?
Pani Skarbnik:
Poinformowa艂a, 偶e nie.
Pan K艂os:
Zapyta艂, czy to oznacza, 偶e gdyby uchwa艂a w sprawie kredytu na pokrycie deficytu nie zosta艂a podj臋ta to nie mia艂oby to 偶adnego znaczenia ?
Pani Skarbnik:
Odpowiedzia艂a, 偶e uchwa艂a w sprawie kredytu na pokrycie deficytu nie ma 偶adnego zwi膮zku z proponowanym projektem uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie.
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Powiedzia艂, 偶e realizuj膮c budow臋 drogi Latowicz - Chy偶yny, cyt: "zdubluje si臋 temat" poniewa偶 podobn膮 funkcj臋 jak ta w/w droga spe艂nia inna, r贸wnoleg艂a droga tj. droga Latowicz - D臋be Ma艂e, kt贸ra jest drog膮 powiatow膮 i b臋dzie budowana przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych. Nie znaczy to, i偶 ta droga do Chy偶yn nie jest potrzebna ale z powy偶szego powodu by艂aby wskazana jej realizacja w p贸藕niejszym okresie. Droga Latowicz - Chy偶yny nie ma du偶ego znaczenia - nawet dla wsi Chy偶yny, poniewa偶 mieszka艅cy tej wsi maj膮 dobry dojazd przez Wielgolas a w przysz艂o艣ci b臋d膮 mieli tak偶e mo偶liwo艣膰 dogodnego dojazdu zmodernizowan膮 drog膮 powiatow膮 z D臋bego Ma艂ego do Latowicza. Nale偶y poszuka膰 na terenie gminy innej, wa偶niejszej drogi gdzie, cyt: "mo偶e r贸wnie偶 rozw贸j gospodarczy nast膮pi lub nast臋puje" i obecnie z艂o偶y膰 wniosek na inn膮 drog臋, kt贸rej znaczenie jest wi臋ksze. Obie drogi na kt贸re maj膮 by膰 z艂o偶one wnioski znajduj膮 si臋 na terenie Latowicza - dobrze by艂oby z艂o偶y膰 wniosek na proponowan膮 drog臋 na Rozstankach oraz na jedn膮 z wybranych, wa偶nych dr贸g w innej cz臋艣ci gminy wybran膮 z tych, kt贸re si臋 do wniosku kwalifikuj膮 - a takie drogi s膮. Nale偶a艂oby, cyt: "promowa膰 r贸wnie偶 teren". Latowicz i jego najbli偶sze okolice dosta艂y z bud偶etu gminy du偶o, realizuje si臋 na terenie Latowicza du偶o inwestycji i radni je popieraj膮, co jest zreszt膮 zrozumia艂e bo jest to potrzebne, tzn. potrzebne s膮 te inwestycje jak te偶 i inne dzia艂ania poprawiaj膮ce wizerunek Latowicza, kt贸ry stanowi centrum gminy i jest siedzib膮 gminy.

W贸jt Gminy:
Powiedzia艂, 偶e sk艂adaj膮c wnioski na realizacj臋 budowy dr贸g gminnych w oparciu o Regionalny Program Operacyjny /RPO/ mo偶na bra膰 pod uwag臋 tylko te drogi, kt贸re w roku 1993 znalaz艂y si臋 w wykazie sporz膮dzonym przez s艂u偶by Wojewody Siedleckiego i figuruj膮 tam jako tzw. drogi kategorii "L". Pozosta艂e drogi gminne zosta艂y zakwalifikowane jako tzw. drogi dojazdowe - ich nie mo偶na robi膰 w ramach RPO, nale偶y realizowa膰 je z innych program贸w.. Przyk艂adowo: droga D膮br贸wka - 艁uk贸wiec nie jest drog膮 gminn膮 kategorii "L" natomiast jako droga kategorii "L" figuruje np. droga D膮br贸wka - Piaski. Drogami kategorii "L" nie s膮 wymagaj膮ce realizacji ulice w Latowiczu np. ul "Grundowa. Dodatkowym utrudnieniem przy wyborze drogi do RPO jest fakt, i偶 warto艣膰 zadania drogowego realizowanego w ramach RPO nie mo偶e by膰 mniejsza jak 1mln.z艂 - to tak偶e eliminuje cze艣膰 dr贸g, nawet tych, kt贸re maj膮 kategori臋 "L" np. drog臋 Oleksianka - Strachomin. Ponadto przepisy RPO m贸wi膮, 偶e droga realizowana w ramach RPO powinna mie膰 charakter regionalny tzn. musi tworzy膰 pewien ci膮g, uk艂ad komunikacyjny - tak膮 droga jest droga do Chy偶yn. O szansach na pozytywne rozpatrzenie wniosku decyduje punktacja - du偶o punkt贸w jest np. za to, 偶e dana droga ma po艂膮czenie z drog膮 wojew贸dzk膮 i dlatego trzeba na takie drogi sk艂ada膰 wnioski - obie proponowane drogi gminne odchodz膮 od drogi wojew贸dzkiej Nr. 802. Punkty przyznawane s膮 tak偶e za spe艂nienie innych kryteri贸w np. za to, 偶e budowa drogi wp艂ynie pozytywnie na rozw贸j dzia艂alno艣ci gospodarczej. Przy tej drodze do Chy偶yn faktycznie nie ma du偶ego skupiska ludno艣ci lecz poza tym droga ma te偶 zalety - wychodzi z drogi 802, tworzy dobry uk艂ad drogowy z Chy偶ynami i D臋bem Ma艂ym co mo偶na we wniosku udowodni膰, przy drodze zaczyna ju偶 inwestowa膰 podmiot gospodarczy czyli mo偶na wykaza膰, 偶e jej budowa wp艂ynie na rozw贸j dzia艂alno艣ci gospodarczej. Co do konkurencyjno艣ci tej drogi z drog膮 powiatow膮 do D臋bego Ma艂ego to trzeba przyzna膰, 偶e rzeczywi艣cie na mapie wyra藕nie wida膰, 偶e drogi te s膮 wzgl臋dem siebie r贸wnoleg艂e jednak realizacja przez Gmine Latowicz swojej drogi do Chy偶yn nie spowoduje, i偶 Zarz膮d Dr贸g powiatowych zrezygnuje z realizacji swojej drogi do D臋bego Ma艂ego - sprawa ta by艂a przedyskutowana z p. Solonkiem - Dyrektorem Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Mi艅sku Mazowieckim, kt贸ry nawiasem m贸wi膮 tak偶e stwierdzi艂, 偶e Gmina Latowicz powinna budowa膰 w艂a艣nie t膮 drog臋 do Chy偶yn. Ta droga ma szans臋 uzyskania du偶ej punktacji. Koszty w przedmiotowej sprawie zacznie gmina ponosi膰 dopiero wtedy, gdy ewentualnie po przej艣ciu procedury oceny wniosku przez Zarz膮d Wojew贸dztwa Mazowieckiego oka偶e si臋, 偶e budowa drogi b臋dzie dofinansowana. Wtedy zlecone zostanie zlecone wykonanie pe艂nej dokumentacji technicznej. Na razie koszty s膮 symboliczne - trzeba by艂o zap艂aci膰 za podanie danych, parametr贸w drogi, wykonanie opisu, uproszczonego skosztorysowania ale by艂y to bardzo ma艂e koszty. Zasadne jest sk艂adanie od razu dw贸ch wniosk贸w poniewa偶 ukaza艂 si臋 komunikat, 偶e b臋dzie tylko jeden nab贸r.
Pan radny Stanis艂aw Kowalski:
Powiedzia艂, 偶e potrzebna jest te偶 droga Kamionka - Kiczki.
W贸jt Gminy:
Powiedzia艂, 偶e ta droga nie jest w wykazie dr贸g gminnych kategorii "L" i dlatego na ni膮 niestety nie mo偶na sk艂ada膰 wniosku.
Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek:
Zapyta艂, czy nie mo偶na by艂oby wprowadzi膰 tej drogi do wykazu dr贸g kategorii "L"?
W贸jt Gminy:
Powiedzia艂, 偶e nie - jest to skomplikowana procedura a ponadto takich dr贸g, kt贸re nie s膮 kategorii "L" jest du偶o. Poza tym jest jeszcze wspomniany wcze艣niej warunek, 偶e warto艣膰 kosztorysowa zadania na kt贸re sk艂ada si臋 wniosek musi by膰 wi臋ksza jak 1.000.000,00z艂 a odcinek drogi Kamionka - Kiczki, nawet gdyby by艂 kategorii "L" to i tak jest zbyt kr贸tki, aby skosztorysowa膰 go na tak膮 wymagan膮 kwot臋. Je艣li dojdzie do udzielenia dofinansowania to nie wydaje si臋, aby udzielono go na obie wnioskowane drogi bowiem zapewne ok. 300 gmin z Wojew贸dztwa Mazowieckiego z艂o偶y wnioski - bior膮c pod uwag臋, 偶e uzyska膰 mo偶na a偶 85% refundacji koszt贸w inwestycji. Na te 300 gmin jest do podzia艂u ok. 186mln.z艂. z czego wynika, 偶e 艣rednio na gmin臋 przypada zaledwie ok. 600ty艣.z艂. Trzeba z艂o偶y膰 dwa wnioski i zobaczy膰 kt贸ry otrzyma wi臋cej punkt贸w - wtedy jest wi臋ksza szansa, 偶e jaki艣 wniosek otrzyma dofinansowanie.
Pani Lilla Sabak:
Zapyta艂a, cyt: "czy s膮 jakie艣 programy z kt贸rych mo偶na te drogi gdzie mieszkamy wykona膰" ?
W贸jt Gminy:
Powiedzia艂, 偶e s膮 takie programy, o czym so艂tysi doskonale wiedz膮 poniewa偶 bywaj膮 na sesjach Rady Gminy. Taki program to np. Fundusz Ochrony Grunt贸w rolnych /FOGR/. Gmina Latowicz corocznie wyst臋puje o dofinansowanie z tego funduszu i uzyskuje wprawdzie niewielkie pieni膮dze bo po ok. 50ty艣.z艂 ale pozwalaj膮ce na wykonanie co roku jednej drogi. Z FOGR-u wykonano m.in. drog臋 w W臋偶yczynie, kt贸ra by艂a nieprzejezdna - dzisiaj zamieszkali przy tej drodze rolnicy tacy jak p. D膮browski, p. 艢luzek, p. Komuda mog膮 bez przeszk贸d t膮 drog膮 je藕dzi膰.
Pani so艂tys Lilla Sabak:
Powiedzia艂a, 偶e jest problem z przejezdno艣ci膮 drogi przy kt贸rej mieszka.
W贸jt Gminy:
Powiedzia艂, 偶e takie problemy ma wielu mieszka艅c贸w. Nie ma mo偶liwo艣ci z艂o偶enia wniosku na tak膮 drog臋 jak ko艂o p. Sabak w ramach RPO. Na tak膮 drog臋 mo偶na sk艂ada膰 wnioski w ramach wspomnianego FOGR-u, a tak偶e w ramach tzw. komponentu drogowego Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Mazowieckiego - z tego komponentu wykonano w br. drogi na osiedlu w Latowiczu /na Wymy艣lu/ uzyskuj膮c na powy偶sze zadanie 400ty艣.z艂 dofinansowania. Z RPO natomiast mo偶na realizowa膰 budow臋 tzw. dr贸g o charakterze regionalnym i w W臋偶yczynie tak偶e jest taka droga - jest to droga w kierunku Stawku ko艂o p. Osucha dochodz膮ca do drogi powiatowej na Mrozy. Ma ona kontynuacj臋 od Stawku, przez D臋bin臋 do drogi powiatowej Waliska - Kiczki. Ten odcinek od W臋偶yczyna do Stawku mo偶na by艂oby ew. teoretycznie wykona膰 ale ju偶 odcinek dalszy jest zbyt w膮ski. Do RPO wybrane zosta艂y drogi wychodz膮ce z drogi 802 poniewa偶 za to, 偶e droga na kt贸r膮 sk艂ada si臋 wniosek wychodzi z drogi wojew贸dzkiej jest a偶 15 punkt贸w.
Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek:
Powiedzia艂, 偶e je艣li chodzi o drogi o znaczeniu regionalnym, tworz膮ce ci膮gi komunikacyjne to drog膮 tak膮 jest droga Kamionka - Kiczki. Wyst臋puje na niej nawet wi臋ksze nat臋偶enie ruchu ni偶 np. na drodze powiatowej Latowicz - Mrozy. Drog膮 t膮 mieszka艅cy takich wsi jak Kiczki, Skupie, Posiada艂y doje偶d偶aj膮 do pracy do Wielgolasu - do szko艂y i do firmy p. Zadro偶nego.
Pani Ewa Dudek - referent /UG/:
Powiedzia艂a, 偶e nie jest to droga kategorii "L" dlatego nie mo偶e dotyczy膰 jej wniosek do RPO.
W贸jt Gminy:
Powiedzia艂, 偶e dyskusja taka do niczego nie prowadzi, poniewa偶 p. Wies艂aw 艢wi膮tek ma wprawdzie racj臋, 偶e ta droga Kamionka - Kiczki jest wa偶na ale co z tego, 偶e ma racj臋 je艣li nie ma ta droga kategorii "L" co wyklucza j膮 z ubiegania si臋 o 艣rodki z RPO. Po prostu jest tak, 偶e od czasu gdy utworzono w 1993 r. list臋 dr贸g gminnych dziel膮c je na te wa偶niejsze oznaczone kategori膮 "L" i pozosta艂e nazwane drogami dojazdowymi zasz艂y zmiany. W praktyce niekt贸re z dr贸g zaliczonych wtedy do kategorii "L" utraci艂y sw贸j status, sta艂y si臋 mniej wa偶ne a niekt贸re z dr贸g dojazdowych odwrotnie - sta艂y si臋 wa偶niejszymi i zas艂uguj膮cymi na wpisanie do kategorii "L". W zwi膮zku z czym trzeba b臋dzie odno艣nie ca艂o艣ci dr贸g gminnych przeprowadzi膰 procedur臋 weryfikacyjn膮, aby stan formalny w kwestii ich statusu odpowiada艂 aktualnemu stanowi faktycznemu, aby na przysz艂o艣膰 wyb贸r odno艣nie dr贸g kategorii "L" by艂 wi臋kszy. Natomiast na dzisiejszy dzie艅 jest taki wykaz dr贸g gminnych jaki jest i w oparciu o niego trzeba z艂o偶y膰 wnioski.
Pan radny Witold K艂os:
Powiedzia艂, cyt: "tylko co gmina do tej pory robi艂a zamiast to ju偶 dawno opracowa膰".
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Powiedzia艂, 偶e nie jest przeciwko budowie tej drogi do Chy偶yn ale chodzi mu o inn膮 kolejno艣膰 budowy dr贸g. Gdyby nie mia艂a by膰 budowana ta droga do D臋bego /powiatowa/ to nie by艂by przeciwny aby teraz robi膰 drog臋 do Chy偶yn /gminn膮/ ale droga do D臋bego b臋dzie budowana. Na drodze wojew贸dzkiej 802 jest zaledwie kilkadziesi膮t metr贸w r贸偶nicy mi臋dzy miejscami gdzie te dwie drogi odchodz膮 w tym samym kierunku. W miejscu gdzie te drogi si臋 ko艅cz膮 jest natomiast r贸偶nica mi臋dzy nimi ok. 3km - w dzisiejszych czasach to te偶 nie jest du偶o. Przy drodze jest tylko kilka gospodarstw, trzeba b臋dzie tam tak偶e pobudowa膰 mostek - to b臋d膮 koszty. Nie nale偶y upiera膰 si臋 przy realizacji wniosku na drog臋, kt贸ry spo艂ecznie nie b臋dzie akceptowany. Nale偶y obecnie od budowy tej drogi odst膮pi膰 i pobudowa膰 inn膮.
Pan Andrzej Jarz臋bski - inspektor /UG/:
Poprosi艂, aby p. Parol wskaza艂 drog臋, jego zdaniem bardziej warto艣ciow膮, kt贸ra spe艂nia wymagane w RPO kryteria i kt贸ra jego zdaniem nale偶a艂oby realizowa膰 zamiast tej drogi do Chy偶yn.
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Powiedzia艂, 偶e nigdy nie m贸wi艂 i nie powie o warto艣ci drogi do Chy偶yn. Chodzi mu o to, aby, cyt: "p贸j艣膰 z terenu Latowicza w teren troch臋, odci膮偶y膰 Latowicz od tych funduszy, kt贸re id膮 non stop i s膮 du偶e - bo w terenie ludzie tego oczekuj膮". Natomiast je艣li chodzi o wskazanie konkretnej drogi to jest ni膮 droga id膮ca od Wielgolasu ko艂o zak艂adu drzewnego p. Zadro偶nego. Idzie ona przez Transb贸r i tworzy ci膮g drogowy. Na jesieni i na wiosn臋 w miejscu na granicy Wielgolasu i Transboru ludzie, cyt: "ton膮 tam w glinie" na tej drodze. Przy drodze tej s膮 gospodarstwa rolne, droga jest ucz臋szczana, przybywa nowych dom贸w, droga ta mo偶e s艂u偶y膰 jako obwodnica drogi 802 od Siennicy. Mo偶na nazwa膰 j膮 strategiczn膮.
Pan Andrzej Jarz臋bski - inspektor /UG/:
Powiedzia艂, 偶e jego zdaniem droga ta s艂u偶y tylko cz臋艣ci wsi Transb贸r.
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Powiedzia艂, 偶e droga Transb贸r - Budy Wielgoleskie w przesz艂o艣ci, gdy by艂a drog膮 gruntow膮 tak偶e s艂u偶y艂a tylko cz臋艣ci mieszka艅c贸w a teraz gdy jest asfaltowa s艂u偶y wszystkim.
Pan radny Witold K艂os:
Powiedzia艂, 偶e w regulaminie RPO wyra藕nie pisze, 偶e chodzi o regionalny system transportowy. Musi to by膰 droga, kt贸ra 艂膮czy regiony, kt贸ra jest cz臋艣ci膮 regionalnego systemu transportowego i dlatego najprawdopodobniej 偶adnej drogi w Gminie Latowicz nie uda si臋 w oparciu o 艣rodki z RPO zrobi膰.
Pani Ewa Dudek - referent /UG/:
Szczeg贸艂owo przedstawi艂a kryteria i punktacj臋 stosowane przy ocenie wniosk贸w sk艂adanych w ramach RPO /materia艂y w za艂膮czeniu do protoko艂u/.
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Powiedzia艂, 偶e droga do Chy偶yn, kt贸r膮 W贸jt proponuje do realizacji traci wszystkie podane, punktowane w RPO walory na rzecz drogi powiatowej do D臋bego Ma艂ego. Dlatego pytanie do W贸jta brzmi: kt贸ra droga zostanie najpierw pobudowana ?
W贸jt Gminy:
Powiedzia艂, 偶e my艣li, i偶 najpierw b臋dzie wybudowana droga do Chy偶yn - w oparciu o 艣rodki z RPO.
Pan radny Witold K艂os:
Powiedzia艂, 偶e nie wiadomo oraz, 偶e projekty mog膮 si臋 nak艂ada膰.
Pani mecenas Alina Saracka:
Powiedzia艂a, 偶e je艣li jedyn膮 szans膮, aby dosta膰 dofinansowanie z RPO jest z艂o偶enie wniosku na drog臋 do Chy偶yn, bo z艂o偶enie wniosku na inne drogi takiej szansy nie daje to nie bardzo rozumie dlaczego z tego nie skorzysta膰 ?
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Powiedzia艂, 偶e jest inna droga, kt贸ra te偶 takie szanse daje tylko potrzebna jest, cyt: "odrobina woli". Niechby droga do Chy偶yn, by艂a robiona, bo ludzie z niej korzystaj膮, wielokrotnie by艂a modernizowana, naprawiana ale ona 偶adnych tych, cyt: "konkurencyjno艣ci nie spe艂nia" - gdy zostanie wybudowana droga powiatowa do D臋bego Ma艂ego to ona przejmie rol臋 tak偶e tej drogi do Chy偶yn i to jest zasadnicza droga, kt贸ra m.in. po艂膮czy Gmin臋 Latowicz z Gmin膮 Parys贸w maj膮ca te偶 strategiczne znaczenie np. dla potrzeb poruszania si臋 bojowych woz贸w stra偶ackich. A propos - mo偶e p. Szajkowski w przysz艂o艣ci nie mie膰 gdzie przeprowadza膰 tych zawod贸w stra偶ackich, o kt贸rych m贸wi艂 w swojej informacji, poniewa偶 s膮 zakusy na zakup placu przy drodze wojew贸dzkiej gdzie aktualnie odbywaj膮 si臋 zawody.
Pan radny Witold K艂os:
Powiedzia艂, 偶e nie wiadomo, czy Powiat z艂o偶y przypadkiem wniosku do RPO na realizacj臋 tej drogi do D臋bego Ma艂ego.
Pani Ewa Dudek - referent /UG/.
Powiedzia艂a, 偶e s膮 na to ma艂e szanse poniewa偶 dla Powiatu ta droga ma ma艂e znaczenie. Powiat ma do wyboru inne drogi, kt贸re z racji swojej roli i lokalizacji maj膮 wi臋ksze szanse na dofinansowanie z RPO.
W贸jt Gminy:
Powiedzia艂, 偶e Powiat na pewno nie z艂o偶y na t膮 drog臋 wniosku do RPO.
Pan radny Witold K艂os:
Powiedzia艂, 偶e gdy kto艣 b臋dzie rozpatrywa艂 wnioski, b臋dzie przyznawa艂 punktacj臋 i spojrzy na map臋 to powie, 偶e pobli偶u b臋dzie droga powiatowa czyli, cyt: "ten regionalny system transportu zawali si臋, bo wiadomo, 偶e wa偶niejsza jest droga powiatowa i ona b臋dzie lepiej zrobiona i b臋dzie odci膮偶aj膮c膮 drog膮 - a tu wyra藕nie pisze: regionalny system transportowy".
Przewodnicz膮cy Rady:
Powiedzia艂, 偶e W贸jt poinformowa艂, i偶 rozmawia艂 w tej sprawie z Dyrektorem Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.
Pan radny Witold K艂os:
Powiedzia艂, 偶e to nie dyrektor ZDP daje dofinansowanie.
Przewodnicz膮cy Rady:
Zapyta艂 p. Ewy Dudek, czy jest na terenie Gminy Latowicz inna droga, kt贸ra spe艂nia wymagane w RPO kryteria, na kt贸r膮 to drog臋 mo偶na by艂oby ewentualnie z艂o偶y膰 wniosek zamiast na t膮 drog臋 do Chy偶yn ? I czy obecnie by艂oby realne zd膮偶enie z opracowaniem jeszcze jednego wniosku w wymaganym terminie ?
Pani Ewa Dudek - referent /UG/.
Powiedzia艂a, 偶e nie wie.
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Powiedzia艂, 偶e radny nie przyjmuje do wiadomo艣ci takiej odpowiedzi.
Pani Sekretarz:
Powiedzia艂a, 偶e chodzi o to, i偶 nie da si臋 "za pi臋膰 dwunasta" i od razu udzieli膰 odpowiedzi na takie pytanie - w gr臋 wchodz膮 tu r贸偶ne kryteria typu np. warto艣膰 kosztorysu itd. o kt贸rych zreszt膮 by艂a mowa.
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Powiedzia艂, 偶e uwa偶a, i偶 p. Andrzej Jarz臋bski m贸g艂by, cyt "bez kartki" powiedzie膰 wiele ciekawych rzeczy na ten temat.
Pan Andrzej Jarz臋bski - inspektor /UG/:
Wymieni艂 gminne, kt贸re nale偶膮 do kategorii "L" /wykaz w za艂膮czeniu do protoko艂u/.
- G贸zd - D臋be Ma艂e, ko艂o szko艂y /za w膮ska/
- Genera艂owo - do drogi do Gozdu /za w膮ska/
- Budziska - G贸zd /za kr贸tka, kosztorys na mniej ni偶 1mln. z艂/
- Redzy艅skie - asfalt do D臋bego
- Latowicz Kula艣nica - /na odcinku do Budzisk jest za w膮ska, nie ma parametr贸w/
- Latowicz - Rozstanki
- Strachomin - Oleksianka /obecnie realizowana/
- Oleksianka /asfalt przez wie艣/
- Latowicz - Chy偶yny
- Wielgolas Nowiny - /mo偶liwa do realizacji po wykonaniu kanalizacji/
- D膮br贸wka - Piaski
- kierunek na Dzielnik - wychodzi w Kamionce /nie jest wyodr臋bniona na odcinku Las贸w Pa艅stwowych/
- Transb贸r - Budy Wielgoleskie - Parys贸w /cz臋艣ciowo asfaltowa, pozosta艂a ko艅c贸wka, kt贸ra jest za kr贸tka do wniosku/
- Kamionka - Waliska - Stawek, do asfaltu /na odcinku od D臋biny jest fragment b臋d膮cy drog膮 dojazdow膮 Gminy Ceg艂贸w/
- W臋偶yczyn - Stawek /jeden z w艂a艣cicieli dzia艂ek przylegaj膮cych nie zgodzi艂 si臋 na poszerzenie ponadto s膮 tam te偶 tereny Las贸w Panstwowych/
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e nie wymieniona zosta艂a droga, kt贸r膮 on proponuje do wniosku.
Pan Andrzej Jarz臋bski - inspektor /UG/:
Powiedzia艂, 偶e rzeczywi艣cie zapomnia艂 jeszcze o dw贸ch drogach kat. "L" w Transborze - jedna z nich to droga, o kt贸rej m贸wi艂 p. Parol czyli droga biegn膮ca od Wielgolasu, od p. Grzegorza Zadro偶nego i dochodz膮ca do drogi gminnej nr 16 w Transborze a druga to droga, cyt: "przez Ma艂goch臋 do drogi powiatowej".
W贸jt Gminy:
Zapyta艂 jakie d艂ugo艣ci maj膮 te drogi ? Nast臋pnie powiedzia艂, 偶e droga do wniosku w ramach RPO musi mie膰, cyt: "dobrze ponad 2km" a nawet 3km.
Pan Andrzej Jarz臋bski:
Powiedzia艂, 偶e 偶adna z tych dw贸ch dr贸g nie ma takiej d艂ugo艣ci.
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Powiedzia艂, 偶e droga obok p. Zadro偶nego ma na pewno 2km.
Pan Andrzej Jarz臋bski:
Powiedzia艂, 偶e zaraz sprawdzi t膮 rzecz na mapach i poinformuje.
Pani Ewa Dudek:
Zapyta艂a jakie wg. p. Parola ta droga rozwi膮偶e problemy, bo ona musi to wpisa膰 we wniosku.
W贸jt Gminy:
Powiedzia艂, 偶e jest tam zak艂ad przemys艂owy i to jest dobrze - innych problem贸w on tam nie widzi.
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Powiedzia艂, /zawracaj膮c si臋 do p. Ewy Dudek/, 偶e, cyt: "mogliby艣my si臋 przejecha膰 w teren i co艣 zobaczy膰" natomiast na teraz nie jest zapoznany z tymi problemami, z tymi tematami ponadto drog臋 do Chy偶yn p. Ewa Dudek przedstawia艂a jako tak膮, kt贸ra podobno rozwi膮zuje jakie艣 problemy i argumenty nie by艂y tu przekonuj膮ce.
Pani Ewa Dudek:
Powiedzia艂a, 偶e problem jest w tym, i偶 偶adna z dr贸g w Gminie Latowicz nie spe艂nia tych wymaga艅 i jest trudno wymy艣li膰 wp艂yw takiej drogi na rozwi膮zania jaki艣 problem贸w i jeszcze to uzasadni膰.
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Powiedzia艂, 偶e nie niczego nie wymy艣la. Jako radny z Bud Wielgoleskich chcia艂by, aby troszk臋 funduszy posz艂o w teren, co by艂oby dobre tak偶e dla Rady Gminy poniewa偶 by艂oby pewnym, cyt: "dotlenieniem". Ta droga ko艂o p. Zadro偶nego wykorzystywana jest dla potrzeb produkcji zak艂adu drzewnego, ponadto doje偶d偶aj膮 ni膮 ludzie do pracy w tym zak艂adzie - jest tam zatrudnionych chyba ju偶 ponad 100 os贸b. Droga w niekt贸rych miejscach jest o pod艂o偶u gliniastym, okresowo s膮 trudno艣ci z przejezdno艣ci膮.
Pan Andrzej Jarz臋bski:
Powiedzia艂, 偶e ju偶 sprawdzi艂 d艂ugo艣膰 tej drogi na mapie - wynosi ona ok. 2600m.
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Powiedzia艂, 偶e przez wykonanie tej drogi wspomog艂oby si臋 tamten region a nast臋pnie stwierdzi艂, 偶e nie upiera si臋 ale chcia艂by, aby m.in., cyt: "dla w艂a艣ciwej atmosfery" z艂o偶y膰 wniosek na t膮 drog臋, o kt贸rej m贸wi.
Pan radny Stanis艂aw Kowalski:
Powiedzia艂, 偶e w ten spos贸b "poratuje si臋" i Wielgolas i Transb贸r.
Pan Andrzej Jarz臋bski:
Powiedzia艂, 偶e ta droga od razu "na starcie" b臋dzie mia艂a o 10 mniej punkt贸w bowiem 艂膮czy tylko drog臋 gminn膮 z drog膮 powiatow膮.
Pan radny Witold K艂os:
Poprawi艂, 偶e b臋dzie mia艂a nie o 10 lecz o 5 punkt贸w mniej.
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Powiedzia艂, 偶e 100m od niej jest droga wojew贸dzka - mo偶na po艂膮czy膰 t膮 drog臋 gminn膮 z drog膮 wojew贸dzk膮 wchodz膮c w uk艂ad ze Starostwem Powiatowym.
W贸jt Gminy:
Zapyta艂 o szeroko艣膰 tej drogi.
Pan Andrzej Jarz臋bski:
Poinformowa艂, 偶e ma ona w cz臋艣ci 10m a w cz臋艣ci 9m szeroko艣ci.
Przewodnicz膮cy Rady:
Powiedzia艂, 偶e jego zdaniem z艂o偶enie wniosku na t膮 drog臋, o kt贸rej m贸wi p. Parol by艂oby z艂o偶eniem wniosku tylko "dla zasady" - bez szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Pani Ewa Dudek, p. Andrzej Jarz臋bski i p. W贸jt analizowali spraw臋 i wybrali drogi, kt贸re daj膮 najwi臋ksze szanse na otrzymanie dofinansowania, bo mog膮 liczy膰 na najwi臋ksz膮 ilo艣膰 punkt贸w. Dlatego wskazane jest teraz z艂o偶enie wniosk贸w na dwie proponowane przez W贸jta drogi do RPO a inne drogi b臋d膮 robione w dalszej kolejno艣ci z wykorzystaniem innych program贸w, innych 艣rodk贸w - je艣li b臋d膮 potrzebne. Nie nale偶y post臋powa膰 wg. zasady, 偶e teraz trzeba z艂o偶y膰 wniosek na drog臋 nie w Latowiczu tylko w terenie bo do Latowicza ostatnio 艣rodki sp艂yn臋艂y - trzeba zauwa偶y膰, 偶e przez 30 lat 艣rodk贸w w Latowiczu nie by艂o.
Pan radny Witold K艂os:
Zauwa偶y艂, 偶e Rozstanki to te偶 Latowicz.
W贸jt Gminy:
Powiedzia艂, 偶e ka偶dy z radnych mo偶e wsta膰 i wskaza膰 jak膮艣 drog臋 tylko co z tego, 偶e kto艣 si臋 napracuje, z艂o偶ony zostanie wniosek a wszystko to ze 艣wiadomo艣ci膮, 偶e nie ma szans na jego pozytywne rozpatrzenie.
Przewodnicz膮cy Rady:
Powiedzia艂, 偶e proponuje, aby opr贸cz dw贸ch proponowanych wniosk贸w z艂o偶y膰 jeszcze trzeci - na trzeci膮 drog臋, a wtedy nikt nie b臋dzie mia艂 ju偶 do nikogo pretensji. Nast臋pnie zapyta艂 p. Parola czy takie wyj艣cie mu odpowiada ?
Pani Ewa Dudek:
Powiedzia艂a, 偶e ona teraz nie b臋dzie w stanie opracowa膰 jeszcze jednego wniosku tak, aby wyrobi膰 si臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania tych wniosk贸w, kt贸ry nied艂ugo mija - nie jest takie proste napisanie wniosku gdy nie ma na to 偶adnej dokumentacji.
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Powiedzia艂, 偶e niech zostan膮 te dwa wnioski - chcia艂 tylko powiedzie膰, 偶e jest problem. Natomiast rozumie, 偶e dwa wnioski s膮 ju偶 przygotowane i przygotowanie kolejnego wymaga艂oby czasu a obowi膮zuj膮 tu terminy sk艂adania.
W贸jt Gminy:
Powiedzia艂, 偶e nie chcia艂by by膰 z艂ym prorokiem, ale prawda jest taka, 偶e bardzo ma艂e s膮 szanse aby Gmina Latowicz dosta艂a z RPO dofinansowanie na kt贸rykolwiek z tych z艂o偶onych wniosk贸w.
Przewodnicz膮cy Rady:
Zapyta艂 czy kto艣 sk艂ada wniosek o wprowadzeniu do projektu uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie trzeciej drogi ? Poniewa偶 nikt si臋 nie zg艂osi艂 Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Pan radny Witold K艂os:
Powiedzia艂, 偶e Przewodnicz膮cy nie uwzgl臋dni艂 wniosku.
Przewodnicz膮cy Rady:
Powiedzia艂, 偶e pyta艂 czy kto艣 sk艂ada wniosek a nast臋pnie stwierdzi艂, cyt: "a w og贸le by艂 jaki艣 wniosek ? nie by艂o, a pytanie by艂o - dzi臋kuj臋, przyst膮pili艣my do g艂osowania".

Poniewa偶 nie by艂o wi臋cej uwag ani pyta艅 Przewodnicz膮cy ponownie podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.

Podczas g艂osowania Przewodnicz膮cy widz膮c, 偶e p. K艂os g艂osuje bez karty do g艂osowania poprosi艂, aby p. Witold K艂os g艂osowa艂 tak jak inni radni tzn. za pomoc膮 karty do g艂osowania.
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e jego g艂osu mo偶na nie liczy膰.
Po zako艅czeniu g艂osowania Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 10 g艂osami "za", przy 3 g艂osach "wstrzymuj膮cych" podj臋艂a uchwa艂臋 Nr XX/110/08 w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2008. Przewodnicz膮cy powiedzia艂, 偶e jeden z radnych tj. p. Witold K艂os nie wzi膮艂 udzia艂u w g艂osowaniu.
Pan radny Witold K艂os:
Powiedzia艂, 偶e po co by艂a dyskusja - okazuje si臋, 偶e jest ukartowane i to jest prawda. A ponadto gdzie jest w statucie napisane, 偶e jak si臋 g艂osuje bez karty tylko podniesieniem r臋ki to takie g艂osowanie si臋 nie liczy ?
Przewodnicz膮cy Rady:
Powiedzia艂, 偶e by艂a to dobrowolna zgoda radnych.
Pan radny Witold K艂os:
Zapyta艂 kto podj膮艂 tak膮 uchwa艂臋?
Przewodnicz膮cy Rady:
Powiedzia艂, 偶e wszyscy si臋 na to zgodzili.
Pan radny Witold K艂os:
Poprosi艂 o pokazanie protoko艂u z sesji gdzie jest to zapisane i stwierdzi艂, 偶e nie mo偶na uzna膰, i偶 nie liczy si臋 gdy kto艣 nie g艂osuje kartk膮.
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Zaproponowa艂, aby Przewodnicz膮cy uzna艂 jednak g艂os p. K艂osa jako wstrzymuj膮cy poniewa偶 p. K艂os podni贸s艂 r臋k臋 i wzi膮艂 udzia艂 w g艂osowaniu.
Przewodnicz膮cy Rady:
Powiedzia艂, 偶e zgadza si臋 na to i w zwi膮zku z tym prosi, aby w protokole zapisa膰 wobec tego, i偶 wstrzyma艂o si臋 od glosowania 4 radnych. Nast臋pnie Przewodnicz膮cy zwr贸ci艂 si臋 do p. Klosa, cyt: "Panie Witku, nie r贸bmy sobie na przek贸r - wszyscy mog膮 podnie艣膰 tylko Pan nie, to tak nie艂adnie".
Pan so艂tys Ryszard Podobas:
Powiedzia艂, 偶e ca艂y czas prosi o zabranie g艂osu - sprawa, kt贸r膮 chce poruszy膰 nie dotyczy dr贸g, o kt贸rych by艂a mowa.
Przewodnicz膮cy Rady:
Powiedzia艂, 偶e udzieli Panu so艂tysowi g艂osu w punkcie "Sprawy r贸偶ne".
Pan Ryszard Podobas:
Zapyta艂 /podniesionym g艂osem/ czy Przewodnicz膮cy nie robi przypadkiem 艂aski przy udzielaniu g艂osu, poza tym stwierdzi艂, 偶e nie b臋dzie 20 razy prosi艂 o zabranie g艂osu a Przewodnicz膮cy niech uwa偶a, cyt: "aby艣my si臋 nie pogniewali".
Przewodnicz膮cy Rady:
Poprosi艂, aby p. so艂tys zachowywa艂 si臋 spokojnie. Poinformowa艂, 偶e Przewodnicz膮cy Rady udziela podczas sesji dyskutantom g艂osu i p. Podobas b臋dzie mia艂 g艂os udzielony w punkcie "Sprawy r贸偶ne" poza tym p. Podobas nie jest radnym.
Pan radny Witold K艂os:
Powiedzia艂, 偶e p. Podobas nie jest radnym ale ma prawo zabra膰 g艂os na sesji.
Przewodnicz膮cy Rady:
Powiedzia艂, 偶e oczywi艣cie, i偶 p. Podobas ma do tego prawo i mia艂 oraz b臋dzie mia艂 udzielany g艂os ale nie oznacza to, 偶e ma mie膰 udzielany g艂os w ka偶dym momencie obrad.
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Zg艂osi艂 wniosek o udzielenie g艂osu p. Podobasowi.
Przewodnicz膮cy Rady:
Podda艂 zg艂oszony wniosek pod g艂osowanie.

Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 3 g艂osami "za", przy 8 g艂osach "przeciw" oraz 1 g艂osie "wstrzymuj膮cym" odrzuci艂a wniosek p. Parola.

/Po zako艅czeniu g艂osowania na sal臋 posiedze艅 wr贸ci艂a p. radna Hanna Zawadka - stan radnych obecnych na sesji zwi臋kszy艂 si臋 tym samym do 15/.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA
D艁UGOTERMINOWEGO KREDYTU NA POKRYCIE PLANOWANEGO
DEFICYTU BUD呕ETU GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Przedstawi艂a informacj臋 jn.:
Poinformowa艂a, 偶e projekt zak艂ada zaci膮gni臋cie kredytu d艂ugoterminowego do wysoko艣ci 1.389.153,00z艂 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu gminy, z tym, i偶 nie b臋dzie potrzeby a偶 takiej du偶ej kwoty podejmowa膰 z banku. Zaci膮gni臋cie w/w kredytu jest zaplanowane w uchwale bud偶etowej na rok 2008. Analizowany by艂 wst臋pnie bud偶et - zar贸wno przewidywany jak i wykonany /za rok 2008/ i z analizy tej wida膰, 偶e b臋d膮 oszcz臋dno艣ci z inwestycji, kt贸re by艂y planowane a nie zostan膮 w tym roku zrealizowane. Na dzie艅 dzisiejszy jest potrzeba zaci膮gni臋cia kredytu na kwot臋 ok. 850.000,00z艂. ale uchwa艂a musi by膰 podj臋ta na wi臋ksz膮 kwot臋 bowiem wynika to z uchwa艂y bud偶etowej. By膰 mo偶e, 偶e kwota na jak膮 b臋dzie zaci膮gni臋ty kredyt b臋dzie jeszcze mniejsza ni偶 te wspomniane 850.000,00z艂. - b臋dzie to zale偶a艂o od bie偶膮cej sytuacji, realizacji bie偶膮cych wydatk贸w itp.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e przy uchwalaniu bud偶etu by艂 zak艂adany deficyt natomiast sytuacja jest niedobra poniewa偶 je艣li chodzi o kwesti臋 wykonania inwestycji to wygl膮da to 藕le, bowiem z powodu oczekiwania na uruchomienie 艣rodk贸w z Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich /PROW/ inwestycje nie s膮 realizowane zgodnie z planami. Chodzi tu o budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w oraz budow臋 IV etapu kanalizacji w Latowiczu. S膮 to bardzo drogie inwestycje, kt贸rych zapewne nie zrealizuje si臋 w bie偶膮cym roku i dlatego ten deficyt, o kt贸rym wspomnia艂a p. Skarbnik nie b臋dzie z pewno艣ci膮 wynosi艂 1.389.153,00z艂 lecz pewnie ok. po艂owy tej kwoty. Natomiast jak b臋dzie to dok艂adnie wygl膮da膰 poka偶e czas. Nast臋pnie p. W贸jt stwierdzi艂, jn.
"Czy my ponosimy za to win臋 ?. Ot贸偶 podj臋li艣my w swoim czasie decyzj臋, 偶e szykujemy si臋 do tego PROW-u, przygotowujemy si臋 dokumentacyjnie. W PROW-ie jest taka zasada, 偶e nie wolno inwestycji rozpocz膮膰, trzeba czeka膰 a偶 og艂osz膮 nab贸r, z艂o偶y膰 wniosek i dopiero wtedy, jak dadz膮 dofinansowanie rozpocz膮膰 inwestycj臋, czyli my mamy to op贸藕nienie 艣rednio prawie rok czasu z tymi inwestycjami. Pami臋tacie, 偶e w tamtym roku w listopadzie powinni艣my te przydomowe oczyszczalnie robi膰. To jest zasadniczy pow贸d braku realizacji tych inwestycji - czekamy na og艂oszenie naboru wniosk贸w je艣li chodzi o PROW".
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 13 g艂osami "za", przy 2 g艂osach "wstrzymuj膮cych" podj臋艂a uchwa艂臋 Nr XX/111/08 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Latowicz - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.
/Po zako艅czeniu g艂osowania sal臋 posiedze艅 opu艣ci艂a p. radna Iwona Bontruk - stan radnych obecnych na sesji zmniejszy艂 si臋 tym samym do 14/.

8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WFO艢IGW W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W LATOWICZU W ULICY GRUNDOWEJ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e w bud偶ecie jest zaplanowana na budow臋 kanalizacji w ul. Grundowej kwota 400.000,00z艂 natomiast je艣li chodzi o 藕r贸d艂a finansowania tej inwestycji to przedstawiaj膮 si臋 one nast臋puj膮co:
1) 100.000,00z艂 dotacja z Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Mazowieckiego - z tzw. komponentu wodoci膮gowo - kanalizacyjnego.
2) 50.000,00z艂 wk艂ad mieszka艅c贸w.
3) 40.000,00z艂 艣rodki w艂asne z bud偶etu gminy.
4) 210.000,00z艂 po偶yczka z WFO艢iGW.
Pani Skarbnik powiedzia艂a, 偶e uchwa艂a w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki musi by膰 podj臋ta poniewa偶 w przeciwnym razie bud偶et nie b臋dzie si臋 bilansowa艂.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e po偶yczka w tym przypadku wynosi ponad 50% warto艣ci zadania.
Pani Skarbnik potwierdzi艂a powy偶sze a nast臋pnie poinformowa艂a, 偶e mo偶na zaci膮ga膰 po偶yczki do 90% warto艣ci zadania.
Pan radny Witold K艂os zauwa偶y艂, i偶 w tym momencie nasuwa si臋 uwaga, 偶e na niekt贸re inwestycje s膮 zaci膮gane po偶yczki z WFO艢iGW a na budow臋 oczyszczalni przydomowych po偶yczek si臋 nie zaci膮ga tylko czeka si臋 z realizacj膮 tej inwestycji na fundusze unijne. Pan Witold K艂os zapyta艂, cyt: "jakie to jest traktowanie powa偶ne inwestycji" ?
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e p. radny K艂os zadaje pytania, na kt贸re zna odpowiedzi. Pan W贸jt stwierdzi艂 nast臋pnie, cyt: "jak por贸wna膰 inwestycj臋 kanalizacyjn膮 na ul. Grundowej, kt贸ra jest wyceniona na 400.000,00z艂 - 450.000,00z艂 z tak膮 inwestycj膮 jak budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w, kt贸ra jest wyceniona na 1.500.000,00z艂 ?". Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e co innego jest wzi膮膰 po偶yczk臋, kt贸ra jest umarzalna w 35% na 200.000,00z艂 i oscylowa膰 w zad艂u偶eniu gminy na poziomie 40% a co innego wzi膮膰 tak膮 po偶yczk臋 na np. 1.200.000,00z艂 i spowodowa膰 wi臋ksze zad艂u偶enie gminy. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e zastanawia si臋 dlaczego p. K艂os mimo, 偶e doskonale o tym wszystkim wie to jednak zadaje pytania. Pan W贸jt doda艂 nast臋pnie, cyt: "ka偶dy z Was o tym wie, i si臋 tak um贸wili艣my na pocz膮tku, i so艂tysi o tym wiedz膮, 偶e czekamy na PROW je艣li chodzi o przydomowe oczyszczalnie 艣ciek贸w, bo to jest lepszy pieni膮dz, ale Pan b臋dzie dr膮偶y艂 i pokazywa艂 - i do ko艅ca Pana nie rozumiem".
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e on cyt: "niczego nie neguje", tak偶e jest za tym, aby czeka膰 na PROW tylko chodzi mu o to, 偶e w przypadku jednych inwestycji czeka si臋 na 艣rodki z PROW a w przypadku innych si臋 nie czeka.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e w przypadku kanalizacji na ul. Grundowej proponuje nie czeka膰 na PROW bowiem po偶yczka na realizacj臋 tej inwestycji jest niewielka. Dla por贸wnania w przypadku przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w by艂oby to np. 1.200.000,00z艂.
Pan Witold K艂os powiedzia艂, 偶e nie chodzi mu o to, aby nie czeka膰 na 艣rodki z PROW w kwestii budowy przydomowych oczyszczalni. Tak偶e jest za tym, aby w tym przypadku czeka膰 na PROW.
Pan W贸jt przypomnia艂, 偶e na budow臋 kanalizacji w ul. Grundowej gmina uzyska艂a 100.000,00z艂 dotacji z Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Mazowieckiego - z tzw. komponentu wodoci膮gowo - kanalizacyjnego. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e wprawdzie gmina ubiega艂a si臋 o 200.000,00z艂 ale si臋 nie uda艂o. W贸jt powiedzia艂, 偶e on nie mia艂 na to niestety wp艂ywu. W tej sytuacji, aby zrealizowa膰 inwestycj臋, aby zapewni膰 wymagany tzw. wk艂ad w艂asny konieczne jest wzi臋cie po偶yczki w wysoko艣ci takiej jak proponowana w projekcie uchwa艂y. Nast臋pnie p. W贸jt stwierdzi艂, cyt: "Wydaje mi si臋, 偶e ten monta偶 finansowy jest dobry, natomiast odpowiadam jeszcze raz na pytanie: nie chc臋 zad艂u偶a膰 gminy, nie chc臋 osi膮ga膰 tego pu艂apu, tych 60%. A chc臋 si臋gn膮膰 po 艣rodki z PROW. Jaki ja mam wp艂yw na to, 偶e nie ma naboru wniosk贸w ?".
Pan Witold K艂os zapyta艂, czy nie ma 艣rodk贸w z PROW na kanalizacj臋 ?
Nast臋pnie p. K艂os stwierdzi艂, cyt: "zad艂u偶ymy gmin臋 i dla nas p贸藕niej nie b臋dzie. To nie jest tak, 偶e 210.000,00z艂 nie musimy odda膰 - 30% b臋dzie umorzone a reszt臋 musimy odda膰. ".
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e by艂a mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o dofinansowanie z Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Mazowieckiego - z tzw. komponentu wodoci膮gowo - kanalizacyjnego. Maksymalna kwota jak膮 mo偶na by艂o uzyska膰 to 200.000,00z艂. W贸jt powiedzia艂, 偶e w celu uzyskania tego dofinansowania korzystne by艂o z艂o偶enie wniosku na budow臋 kanalizacji w ul. Grundowej, bo to i tak trzeba by艂oby zrobi膰 a zadanie jest akurat tej wielko艣ci, 偶e nawet te 100.000,00z艂 jakie gmina ostatecznie otrzyma艂a na jego realizacj臋 ma du偶e znaczenie. Natomiast w przypadku otrzymania podobnej kwoty dofinansowania na budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w by艂aby to pomoc o bardzo ma艂ym, prawie 偶adnym znaczeniu - przy spodziewanej warto艣ci zadania ok. 1.500.000,00z艂. W贸jt Gminy stwierdzi艂, 偶e jego zdaniem kwestia si臋gania po 艣rodki z zewn膮trz jest dosy膰 dobrze w Gminie Latowicz rozpracowana tzn. cyt: "brane jest to wszystko co si臋 da" natomiast W贸jt nie ma 偶adnego wp艂ywu na to kiedy rozpocznie si臋 nab贸r wniosk贸w w ramach PROW, ale wiadomo, 偶e b臋d膮 to du偶e pieni膮dze i na nie czeka si臋 z du偶ymi inwestycjami, kt贸re s膮 wycenione na du偶o wi臋cej ni偶 te 400.000,00z艂.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e zastanawia go, i偶 podczas posiedze艅 komisji cyt: "nie ma 偶adnych takich problem贸w, nikt nie zg艂asza takich pyta艅". Przewodnicz膮cy zaapelowa艂 do radnych, aby rozmawia膰 na posiedzeniach komisji, dopracowywa膰 wszystkie sprawy podczas posiedze艅 komisji a nie na sesji, chocia偶 oczywi艣cie ka偶demu wolno robi膰 to tak偶e na sesji.
Poniewa偶 nie zg艂oszono dalszych pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 Nr XX/112/08 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z WFO艢iGW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.
9
PRZEDSTAWIENIE INFORMACJI Z WYKONANIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ ZA I P脫艁ROCZE 2008 R.


Informacj臋 przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy informacja w za艂膮czeniu do protoko艂u/.

10
OCENA REALIZACJI UCHWA艁Y W SPRAWIE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY LATOWICZ NA LATA 2004 - 2006 ORAZ NA LATA 2007 - 2013

Ocen臋 przedstawi艂 p. Robert Skwara - Przewodnicz膮cy Komisji Planowania Bud偶etu, Finans贸w, O艣wiaty Zdrowia, spraw Socjalnych i Kultury Fizycznej /ocena w za艂膮czeniu do protoko艂u/.

11
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e w okresie mi臋dzy sesjami pe艂ni艂 dy偶ury w Urz臋dzie Gminy oraz uczestniczy艂 w posiedzeniach sta艂ych komisji Rady Gminy. Ponadto w dniu 21 sierpnia wzi膮艂 udzia艂 w uroczysto艣ci z okazji 90-lecia powstania jednostki OSP w Wielgolesie.
12
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy poinformowa艂 o nast臋puj膮cych sprawach:
1) Zako艅czono budow臋 dr贸g na osiedlu w Latowiczu.
2) Zako艅czono budow臋 p艂yty boiskowej na boisku w Latowiczu - nast臋pnie rozpoczn膮 si臋 prace zwi膮zane z ogrodzeniem boiska.
3) Odby艂 si臋 przetarg na budow臋 kanalizacji w ul. Grundowej. Wp艂yn臋艂a tylko jedna oferta. Wadium zosta艂o wp艂acone po czasie i dlatego przetarg nale偶y uniewa偶ni膰.
4) Robiony jest projekt zamienny na sie膰 kanalizacyjn膮 w Latowiczu i w Wielgolesie poniewa偶 MZDW nie wyrazi艂 zgody na realizacj臋 sieci w pasie drogowym.
5) Odbywa si臋 sprzeda偶 dzia艂ek na osiedlu w Latowiczu.
6) Mieszka艅cy wsi Redzy艅skie wyst膮pili do gminy o przekazanie OSP Redzy艅skie dzia艂ki, na kt贸rej stoi budynek po by艂ej szkole.

13
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie by艂o zapyta艅 ani interpelacji.

14
SPRAWY R脫呕NE

Przewodnicz膮cy Rady:
Poprosi艂 o zabranie g艂osu p. Ryszarda Podobasa.
Pan Ryszard Podobas:
Odm贸wi艂, m贸wi膮c, 偶e nie potrzebuje 艂aski.
Pan radny Witold K艂os:
Zapyta艂 jakie jest planowane zad艂u偶enie na koniec roku oraz jakie b臋dzie obecnie po podj臋tych na dzisiejszej sesji uchwa艂ach.
Pan radny Stanis艂aw Kowalski:
Powiedzia艂, 偶e chcia艂by przypomnie膰, i偶 nale偶y wystosowa膰 pismo do Policji w sprawie poprawy bezpiecze艅stwa na odcinku drogi 802 w Wielgolesie. Potrzebny jest tam tak偶e stosowny znak drogowy.
Pani so艂tys El偶bieta Belkiewicz:
Zapyta艂a, czy ul Senatorska w Latowiczu wykorzystywana obecnie jako objazd z powodu przebudowy ul. 艢w. Ducha b臋dzie po zako艅czeniu tej przebudowy wyremontowana ?
W贸jt Gminy:
Poinformowa艂, 偶e musi zosta膰 wyremontowana poniewa偶 firma, kt贸ra przebudowuje ul. 艢w. Ducha ma to zapisane w kontrakcie. Ponadto W贸jt poinformowa艂, 偶e proponowa艂 inspektorowi nadzoru, aby spr贸bowano znale藕膰 inn膮 drog臋 dla objazdu Latowicza chocia偶 przez ci臋偶kie samochody.
Pan so艂tys Marian Fijo艂ek:
Poprosi艂, aby pomy艣le膰 nad wykonaniem drogi D膮br贸wka - 艁uk贸wiec. Droga ta jest reperowana dwa razy do roku i zawsze jest zepsuta. Do granicy z Gmin膮 Mrozy jest tej drogi 1800m. Drog臋 niszcz膮 g艂贸wnie mleczarki.
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Powiedzia艂, 偶e chcia艂by, aby w przypadku gdy on lub kto艣 inny z tzw. opozycji, kt贸ra wyra藕nie jest zarysowana prosi o g艂os to by艂o to odbierane w ten spos贸b, 偶e nie m贸wi膮 te osoby w imieniu swoim lecz w imieniu spo艂ecze艅stwa, w imieniu swoich wyborc贸w. Chodzi o to, aby ka偶dego radnego traktowa膰 jednakowo, dawa膰 ka偶demu jednakow膮 mo偶liwo艣膰 zabierania g艂osu, aby nie forsowa膰 tylko jednej 艣cis艂ej grupy radnych, kt贸ra jest blisko W贸jta. Pan radny stwierdzi艂, 偶e on nie ma nic przeciwko temu, 偶eby taka grupa radnych by艂a ale r贸wnie偶 trzeba wiedzie膰, ze istnieje tak偶e teren, 偶e istniej膮 tak偶e radni z terenu, kt贸rzy tak偶e maj膮 swoje racje i prosi艂by, 偶eby te racje by艂y brane pod uwag臋. Niestety obecnie tak nie jest. Je艣li chodzi o so艂tysa Ryszarda Podobasa to zawsze w艂a艣ciwie reprezentowa艂 on stanowisko swoich mieszka艅c贸w, dzi臋ki kt贸rym jest zreszt膮 wieloletnim so艂tysem. Pan Parol powiedzia艂, 偶e prezentuj膮c tu r贸偶ne racje, prezentuje racje nie tylko swoje, nie tylko swoich wyborc贸w z Bud Wielgoleskich i Bor贸wka ale tak偶e innych mieszka艅c贸w gminy czego przyk艂adem mo偶e by膰 np. poruszana na dzisiejszej sesji kwestia drogi. Pan Parol poprosi艂 Przewodnicz膮cego Rady, aby w trakcie jego wypowiedzi cyt: "nie narzuca艂 偶adnej sugestii ani 偶adnej innej sprawy" a偶 nie zako艅czy swojej wypowiedzi - zreszt膮, stwierdzi艂 p. Parol, Przewodnicz膮cy jako prowadz膮cy obrady nie powinien w og贸le komentowa膰 wypowiedzi, kt贸re jego bezpo艣rednio nie dotycz膮. Na zako艅czeni p. radny powiedzia艂, 偶e uwa偶a, i偶, cyt: "je艣li atmosfera nie ulegnie poprawie to Latowicz b臋dzie aren膮. rzeczy, kt贸re mog膮 by膰 pisane przez p. Zwierzy艅skiego, w spos贸b r贸wnie偶 negatywny, nie tylko o opozycji".
Przewodnicz膮cy Rady:
Powiedzia艂, 偶e chcia艂by odnie艣膰 si臋 do wypowiedzi p. Parola cytuj膮c fragment zapisu ze Statutu Gminy Latowicz, kt贸ry brzmi: "Przewodnicz膮cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Przerwa艂 m贸wi膮c, 偶e to ju偶 wie - to jest slogan.
Przewodnicz膮cy Rady:
Poprosi艂, aby mu nie przerywa膰.
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Powiedzia艂, 偶e przerywa poniewa偶, cyt: "Pan jest za kierownic膮, a ja jestem tym pasa偶erem, kt贸ry biegnie za tym samochodem".
Przewodnicz膮cy Rady:
Powiedzia艂, cyt: "co艣 Panu powiem: w tamtej kadencji by艂 Pan kierownic膮 a ja by艂em pasa偶erem, czasy si臋 zmieni艂y".
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Powiedzia艂, cyt: "ja nie by艂em za kierownic膮 ani w tamtej kadencji ani w poprzedniej".
Przewodnicz膮cy Rady:
Powiedzia艂, aby pos艂ucha膰 co m贸wi prawo, a nast臋pnie przytoczy艂 dalsz膮 cz臋艣膰 zapisu ze Statutu Gminy, cyt:
"a zw艂aszcza nad zwi臋z艂o艣ci膮 wyst膮pie艅 radnych oraz innych os贸b uczestnicz膮cych w sesji". Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e p. Parol nie ma racji m贸wi膮c, i偶 Przewodnicz膮cy nie mo偶e komentowa膰 wypowiedzi radnych. Gdy kto艣 m贸wi nie na temat Przewodnicz膮cy ma prawo zwr贸ci膰 takiej osobie uwag臋. Dalszy zapis w Statucie m贸wi, 偶e, cyt: "Przewodnicz膮cy Rady mo偶e czyni膰 radnym uwagi dotycz膮ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst膮pie艅 a w szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach przywo艂a膰 m贸wc臋 do rzeczy". Natomiast to, 偶e p. Parol nie ma udzielanego g艂osu nie jest prawd膮 i prosi艂by aby nie wmawia膰, 偶e jest inaczej. Pan Podobas gdy ma do zabrania g艂os na temat ma g艂os udzielany, ponadto dzisiaj jest specyficzna sytuacja, bo jak wszyscy wiedz膮 o godz. 13.00. jest pogrzeb p. Gryglasa na kt贸ry radni si臋 wybieraj膮 i by艂oby dobrze gdyby sesja si臋 niepotrzebnie nie przed艂u偶a艂a, a wypowied藕 p. Podobasa nie wiadomo jak d艂ugo by trwa艂a. Zreszt膮 p. Podobas dosta艂 mo偶liwo艣膰 wypowiedzenia si臋 w "Sprawach r贸偶nych".
Pan radny Witold K艂os:
Powiedzia艂, cyt: "ja mam umy艣l臋 takie prawo pochwali膰 si臋 kadencj膮 poprzedni膮. My zrealizowali艣my tyle inwestycji, tematyka by艂a naprawd臋 g艂o艣na. Ja dzisiaj spotykam radnych takich jak np. S艂awomir 艢wi膮tek - nie zgadzali艣my si臋 w wielu tematach ale m贸wi: k艂贸cili艣my si臋, ale cos robili艣my. Co Pan robi ? Przedstawia nam sprawozdanie i co jest ? By艂em na komisjach i jestem na sesji. Dwa lata Pan pracuje - poka偶e Pan, 偶e co艣 Pan zainicjowa艂. My艣my tyle inwestycji zrealizowali. Co tu jest zrobione ?".
Sekretarz Gminy:
Powiedzia艂a, 偶e ka偶dy radny mo偶e dzia艂a膰 indywidualnie jako w艂a艣nie radny natomiast wg. ustawy o samorz膮dzie gminnym zadaniem Przewodnicz膮cego Rady jest wy艂膮cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady - inne dzia艂ania to kompetencje Rady Gminy a nie Przewodnicz膮cego, nale偶y to rozgraniczy膰.
Pani mecenas Alina Saracka:
Przytoczy艂a odpowiedni zapis ustawowy.
W贸jt Gminy:
Powiedzia艂, 偶e nie ukrywa, i偶 denerwuje si臋 gdy kto艣 tak jak p. radny K艂os zadaje mu pytania, na kt贸re zna odpowied藕. To niepotrzebna strata czasu. Takie pytania mo偶e p. radny zada膰 przecie偶 poza sesj膮, mo偶e przyj艣膰 do W贸jta i podyskutowa膰. Ale p. K艂os na wiele swoich pyta艅 zna doskonale odpowiedzi. Wie doskonale dlaczego jest taka a nie inna sytuacja finansowa gminy je艣li chodzi o zaawansowanie inwestycji. Ka偶dy o tym wie, 偶e gmina jest przed RPO i przed PROW. Ponadto nale偶y pami臋ta膰, ze dopiero zbli偶amy si臋 do po艂owy kadencji i jest za wcze艣nie z ocenami tej kadencji.
Pani Lilla Sabak:
Zapyta艂a, czy w listopadzie b臋d膮 zebrania wiejskie oraz poinformowa艂a, 偶e nadal jest problem z podmyt膮 drog膮 powiatow膮 /pobocze/ o czym ju偶 wspomina艂a i nic nie zosta艂o niestety w tej sprawie zrobione.
W贸jt Gminy:
Powiedzia艂, 偶e zebrania b臋d膮 natomiast co do drogi powiatowej to przyj膮艂 do wiadomo艣ci informacj臋, 偶e nic tam nie zosta艂o zrobione.
Skarbnik Gminy:
Poinformowa艂a o prognozie d艂ugu. Powiedzia艂a, 偶e na dzie艅 30 czerwca br. by艂o zad艂u偶enie /kredyty + po偶yczki/ w wysoko艣ci1mln.800ty艣.z艂 + 131ty艣.z艂 odsetek co razem daje ok. 1mln.900tys.z艂 czyli 11,93% zad艂u偶enia w stosunku do dochod贸w przy dopuszczalnym 60%. Sp艂acono raty kredyt贸w i po偶yczek i obecnie zad艂u偶enie zmniejszylo si臋 do 11,2%. Po dzisiejszych uchwa艂ach zwi臋kszy si臋 do 17,4% /ok. 2mln.830ty艣.z艂/. Prognozowane na koniec roku to ok. 17,1%.
Pan radny Marek Skrzycki:
Powiedzia艂, 偶e ustosunkowuj膮c si臋 do kwestii wniosku na realizacje drogi do Chy偶yn, przy kt贸rej zamieszkuje chcia艂by zapewni膰, 偶e nie mia艂 偶adnego wp艂ywu na wyb贸r akurat tej drogi do RPO i prosi艂by aby tego nie sugerowa膰.
Pan radny Stanis艂aw Parol:
Zapyta艂, na kt贸r膮 drog臋 p. Skrzycki z艂o偶y艂by wniosek gdyby mia艂 mo偶liwo艣膰 wyboru - na t膮 do Chy偶yn czy na t膮 powiatow膮 do D臋bego Ma艂ego ?
Pan radny Marek Skrzycki:
Powiedzia艂, 偶e na t膮 do Chy偶yn.
Pan radny Witold K艂os:
Powiedzia艂, 偶e dzisiaj radni debatowali nad drogami - czy taki program dotycz膮cy dr贸g nie powinien by膰 ju偶 dawno opracowany ?
Sekretarz Gminy:
Powiedzia艂a, 偶e w Urz臋dzie Gminy jest bardzo ma艂o etat贸w. Ten sam pracownik zajmuje si臋 drogami, gospodark膮 komunaln膮 i ochron膮 艣rodowiska. Robi si臋 to co mo偶na. Trzeba wyprowadzi膰 stan prawny dr贸g. Jest to bardzo skomplikowane i czasoch艂onne.

15
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z sesji Rady.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie /14 g艂osami "za"/ przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji. Jeden radny nie wzi膮艂 udzia艂u w g艂osowaniu.

16
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XX sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel

Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-13 14:35:06
Data ostatniej modyfikacji : 13.03.2009 14:44
Liczba wy艣wietle艅 : 1117

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  13.03.2009 14:41poka偶 t膮 wersj臋
Przemys艂aw Wr贸bel  13.03.2009 14:39poka偶 t膮 wersj臋
Przemys艂aw Wr贸bel  13.03.2009 14:35poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2206127