logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
24 sesja Rady Gminy Latowicz

26 lutego 2009 r.

PROTOK脫艁 NR XXIV/09
Z SESJI RADY GMINY LATOWICZ
Z DNIA 26 LUTEGO 2009 ROKU

1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - p. Jan Doma艅ski, o godzinie 9.30 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych /nieobecni: p. radna Cecylia Pielasa oraz p. radny Robert Skwara/, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy
Przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Dyrektora MZDW Rejonu Drogowego W臋gr贸w - Siedlce na temat zrealizowanej przebudowy odcinka drogi wojew贸dzkiej nr 802 w Latowiczu.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2009.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw a tak偶e wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego kryteria i tryb przyznawania nagr贸d dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagr贸d za ich osi膮gni臋cia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia na 2009 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia na kt贸re dofinansowanie mo偶e by膰 przyznane.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zamiaru przekszta艂cenia Szko艂y Podstawowej im. W艂adys艂awa Broniewskiego w Transborze.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia gminy wiejskiej Latowicz do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007 - 2013.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Rady Gminy Latowicz w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Latowicz na lata 2008 - 2013.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie od osoby fizycznej na rzecz Gminy Latowicz na cele publiczne nieruchomo艣ci gruntowej w miejscowo艣ci Wielgolas.
13. Informacja z dzia艂alno艣ci Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii za 2008 r.
14. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Rady Gminy Latowicz w roku 2008.
15. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz w roku 2008.
16. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
17. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
18. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy r贸偶ne.
20. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
21. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 czy s膮 jakie艣 uwagi lub wnioski co do zaproponowanego porz膮dku obrad.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e p. Dyrektor MZDW telefonowa艂 do niego informuj膮c, 偶e nie b臋dzie m贸g艂 niestety przyby膰 na dzisiejsz膮 sesj臋 z powodu pilnego wyjazdu zwi膮zanego z budow膮 mostu na rzece Bug w Ma艂kini. W zwi膮zku z tym p. W贸jt zaproponowa艂 wykre艣lenie z porz膮dku obrad punktu nr. 4. Nast臋pnie p. W贸jt poprosi艂 o wprowadzenie do porz膮dku obrad (jako "12a") punktu o tre艣ci "Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie od os贸b fizycznych na rzecz Gminy Latowicz na cele publiczne nieruchomo艣ci gruntowych w miejscowo艣ci W臋偶yczyn". Pan W贸jt poinformowa艂, 偶e chodzi o przekazanie nieodp艂atne na rzecz Gminy Latowicz przez mieszka艅ca W臋偶yczyna fragmentu terenu na cel poszerzenia drogi gminnej w tej miejscowo艣ci (droga do Stawku).
Poniewa偶 wi臋cej uwag ani wniosk贸w nie zg艂oszono Przewodnicz膮cy podda艂 proponowane przez W贸jta zmiany pod g艂osowanie.
Za wykre艣leniem punktu nr. 4 Rada Gminy wypowiedzia艂a si臋 jednog艂o艣nie - 13 g艂osami "za". Za wprowadzeniem punktu 12a w formie proponowanej przez W贸jta Gminy Rada Gminy tak偶e opowiedzia艂a si臋 jednog艂o艣nie - 13 g艂osami "za".
Poniewa偶 wi臋cej uwag ani wniosk贸w nie zg艂oszono przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.

3
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie zg艂oszono zapyta艅 ani interpelacji.

4
w y k r e 艣 l o n y


5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2009

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy.
Poinformowa艂a, 偶e zwi臋kszono plan dotacji o kwot臋 40.000,00 z艂 z przeznaczeniem po stronie wydatk贸w na wyp艂at臋 zasi艂k贸w rodzinny. Zwi臋kszono tak偶e plan dotacji o kwot臋 18.000,00 z艂 z przeznaczeniem po stronie wydatk贸w na finansowanie o艣rodka pomocy spo艂ecznej.
Zmniejszono plan dochod贸w og贸艂em o kwot臋 404.697,00 z艂, w tym:
- podatek dochodowy od os贸b fizycznych - 47,00 z艂
- cz臋艣膰 o艣wiatowa subwencji og贸lnej o kwot臋 145.795,00 z艂,
- dotacja z Urz臋du Marsza艂kowskiego na zadanie: "Odnowa centrum miejscowo艣ci Latowicz : a) przebudowa klomb贸w na parkingu na placu przed ko艣cio艂em, b) odnowienie chodnik贸w i budowa parking贸w na ulicy Rynek przed budynkiem Urz臋du Gminy w Latowiczu, c) odnowienie chodnik贸w i budowa parkingu na ulicy Rynek przed budynkiem Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu" - 258.855,00 z艂.
Zmniejszono plan wydatk贸w o kwot臋 og贸艂em 401.640,00 z艂 :
w tym wydatki na:
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Transb贸r-Koz艂贸w
na odcinku 700 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie
gruntu stabilizowanego cementem - 3.000,00 z艂,
- Wykonanie przebudowy drogi Transb贸r - Koz艂贸w na odcinku 700 mb
wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu
stabilizowanego cementem - 53.500,00 z艂
- Odnowa centrum miejscowo艣ci Latowicz : a) przebudowa klomb贸w na
parkingu na placu przed ko艣cio艂em, b) odnowienie chodnik贸w i budowa
parking贸w na ulicy Rynek przed budynkiem Urz臋du Gminy w
Latowiczu, c) odnowienie chodnik贸w i budowa parkingu na ulicy Rynek
przed budynkiem Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu" - 345.140,00 z艂.
Zwi臋kszono plan wydatk贸w o kwot臋 og贸艂em 775.724,00 z艂, w tym:
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Transborze , dzia艂ka nr 531 etap II na odcinku 1524 mb od km 0+000 do km 1+524 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem- 3.000,00 z艂,
- Wykonanie przebudowy drogi gminnej w Transborze , dzia艂ka nr
531 etap II na odcinku 1524 mb od km 0+000 do km 1+524 wykonywanej
systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem
- 140.000,00 z艂.
- 艣wiadczenia spo艂eczne o kwot臋 9.224,00 z艂 na wyp艂at臋 zasi艂k贸w celowych jako wk艂ad w艂asny niezb臋dny do realizacji przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki , tytu艂 programu - aktywizacja Spo艂eczno艣ci Lokalnej.
- zadanie pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy
Grundowej" - 230.000,00 z艂,
- zadanie pn: Odnowienie centrum miejscowo艣ci Latowicz: a) przebudowa
klomb贸w na parkingu na placu przed Ko艣cio艂em, b) przebudowa chodnik贸w i
stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Urz臋du Gminy" - 259.000,00 z艂.
- zadanie pn: "Przebudowa chodnik贸w i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu" - 116.500,00 z艂.
W贸jt Gminy uzupe艂ni艂 informacje przedstawione przez p. Skarbnik. Powiedzia艂, 偶e zamiast planowanej w 2009 r. budowy drogi Koz艂贸w - Transb贸r budowana b臋dzie droga przez tzw. przysi贸艂ek "Ma艂gocha" poniewa偶 tak chcieli mieszka艅cy Transboru. Ponadto do ko艅ca marca z艂o偶ony b臋dzie wniosek o 艣rodki z tzw. Programu Odnowy Wsi na zagospodarowanie ul. Rynek w Latowiczu tj. m贸wi膮c precyzyjniej jej odcinka przy kt贸rym mie艣ci si臋 Urz膮d Gminy. W ramach powy偶szego b臋d膮 wykonane nast臋puj膮ce prace:
- chodnik (po tej stronie ulicy gdzie jest Urz膮d Gminy) oraz miejsca postojowe dla samochod贸w - wzd艂u偶 ul. Rynek po przeciwnej stronie ni偶 jest Urz膮d Gminy. (Nie s膮 niestety z tego 藕r贸d艂a dost臋pne 艣rodki na jezdni臋 dlatego te偶 wniosek nie obejmowa艂 tej kwestii).
- zmniejszenie powierzchni klomb贸w przed ko艣cio艂em - w celu ods艂oni臋cia widoku na ko艣ci贸艂 oraz powi臋kszenia terenu parkingowego. Na zmniejszonych klombach posadzone zostan膮 tuje.
Odcinek ul. Rynek przy Urz臋dzie Gminy stanowi wprawdzie fragment drogi powiatowej ale Gmina Latowicz b臋dzie mog艂a zrealizowa膰 w/w dzia艂ania na podstawie porozumienia z Zarz膮dem Dr贸g Powiatowych.
Nie uda si臋 niestety na razie z艂o偶y膰 analogicznego wniosku o remont innego odcinka ul. Rynek tj. tego odcinka przy budynku starego przedszkola, poniewa偶 ten odcinek ulicy ma nieuregulowany stan prawny - Gmina Latowicz figuruje w dokumentach jako "w艂adaj膮cy" a nie w艂a艣ciciel tej drogi. Aby mo偶liwe by艂o uzyskanie 艣rodk贸w na jej modernizacj臋 konieczne jest przeprowadzenie procedury zasiedzeniowej, kt贸ra trwa dosy膰 d艂ugo. Po zako艅czeniu tej procedury, je艣li prowadzony b臋dzie drugi nab贸r - z艂o偶ony zostanie wniosek na budow臋 chodnika tak偶e przy tym odcinku ul. Rynek. By膰 mo偶e z艂o偶enie takiego wniosku mo偶liwe b臋dzie jesieni膮 2009 r. Na zako艅czenie kanalizowania ul. Grundowej wydane b臋dzie 100ty艣.z艂 z dotacji z Urz臋du Marsza艂kowskiego. W贸jt Gminy zabiega艂 pod koniec roku 2008 o po偶yczk臋 na ten cel z WFO艢iGW ale po偶yczki nie udzielono z powodu braku 艣rodk贸w oraz w zwi膮zku z tym, 偶e dawano po偶yczki tylko na inwestycje jednoroczne a nie by艂o mo偶liwo艣ci aby skanalizowa膰 ul. Grundow膮 w ca艂o艣ci w roku 2008.
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅 ani uwag Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.
Poniewa偶 na sesji Rady pojawi艂a si臋 p. Anna Cmiel - przedstawicielka firmy "Ekolider", kt贸ra zajmuje si臋 odbiorem odpad贸w od mieszka艅c贸w Gminy Latowicz, Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 radnych czy zgadzaj膮 si臋, aby udzieli膰 p. Cmiel g艂osu pomi臋dzy ustalonymi punktami porz膮dku obrad.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie opowiedzia艂a si臋 za powy偶sz膮 propozycj膮.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e w najbli偶sz膮 sobot臋 jest zbi贸rka i st膮d pytanie jaki procent os贸b podpisa艂 ju偶 umowy na odbi贸r odpad贸w i co firma zrobi z tymi co nie podpisali na razie tych um贸w.
Pani Cmiel powiedzia艂a, 偶e je艣li chodzi o umowy to sytuacja jest r贸偶na w r贸偶nych miejscowo艣ciach - najwi臋cej um贸w podpisanych jest w Oleksiance - dzi臋ki p. so艂tys, kt贸ra rozpropagowa艂a ta spraw臋. Przy najbli偶szej zbi贸rce odebrane b臋d膮 odpady jeszcze od wszystkich mieszka艅c贸w niezale偶nie od tego kto podpisa艂 umow臋. Te osoby, kt贸re umowy nie podpisa艂y zap艂ac膮 za t膮 zbi贸rk臋 oczywi艣cie i tak z tym 偶e po podpisaniu umowy. Nast臋pna zbi贸rka b臋dzie ju偶 tylko od os贸b, kt贸re podpisz膮 umowy. S膮 uwagi od mieszka艅c贸w, 偶e samochody w niekt贸rych miejscach nie doje偶d偶aj膮 do posesji ale dzieje si臋 tak poniewa偶 w niekt贸rych sytuacjach nie s膮 w stanie tam dojecha膰 - by艂o ustalone, 偶e zostaje ta sama trasa przejazdu co dotychczas.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e jest to problem, poniewa偶 do tej pory by艂o faktycznie tak, 偶e z takich posesji odpady by艂y dostarczane do najbli偶szej przejezdnej dla 艣mieciarek drogi ale teraz gdy odbi贸r jest odp艂atny to istnieje ryzyko, 偶e do pozostawionych tam work贸w z odpadami kto艣 mo偶e do艂o偶y膰 swoje.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e telefonowa艂 do "Eko-Lidera" i otrzyma艂 informacj臋, 偶e w przypadku gdy nie b臋dzie wystawiony czarny worek (odpady komunalne) to nie b臋dzie trzeba wnosi膰 op艂aty.
Pani Cmiel powiedzia艂a, 偶e osoba, kt贸ra udzieli艂a tej informacji pomyli艂a si臋 - by艂o ustalone, 偶e 9z艂 to abonament w ramach kt贸rego mo偶na b臋dzie wystawi膰 1 czarny worek. W Przypadku gdy si臋 go nie wystawi to te偶 p艂aci si臋 abonament 9z艂.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e powinno by膰 w umowie jasno napisane, 偶e chodzi o abonament.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e nie ma podstawy prawnej, aby nazwa膰 t膮 op艂at臋 abonamentem.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e tak naprawd臋 to nie by艂 temat op艂aty za odbi贸r odpad贸w przepracowany na posiedzeniach komisji - temat by艂 omawiany na sesji, by艂o zamieszanie i w takiej sytuacji zosta艂a ustalona op艂ata.
Pan Andrzej Jarz臋bski - insp. ds. gospodarki komunalnej powiedzia艂, 偶e temat wprowadzenia odp艂atno艣ci za odbi贸r odpad贸w by艂 analizowany m.in. i na posiedzeniach komisji ju偶 od lipca 2008 r.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e w imieniu mieszka艅c贸w gminy szuka艂 najlepszej oferty na rynku aby zarekomendowa膰 j膮 mieszka艅com i negocjowa艂 staraj膮c si臋 uzyska膰 najlepsz膮 cen臋 ale je艣li komu艣 si臋 ta cena, ta oferta nie podoba to przecie偶 nie musi korzysta膰 z oferty firmy "Eko-Lider" i mo偶e zawrze膰 umow臋 z inn膮 firm膮.

6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU OKRE艢LAJ膭CEGO WYSOKO艢膯 STAWEK I SZCZEG脫艁OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATK脫W ZA WYS艁UG臉 LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, ZA WARUNKI PRACY ORAZ SZCZEG脫艁OWE WARUNKI OBLICZANIA I WYP艁ACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORA殴NYCH ZAST臉PSTW A TAK呕E WYSOKO艢膯 ORAZ SZCZEG脫艁OWE ZASADY PRZYZNAWANIA I WYP艁ACANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKO艁ACH PROWADZONYCH PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a Sekretarz Gminy - p. Barbara Zg贸dka. Poinformowa艂a, 偶e uchwa艂a w tej sprawie by艂a ju偶 podejmowana w grudniu 2008 r. Powodem tego, 偶e jest ona powt贸rnie przedmiotem obrad jest to, i偶 zmieniona zosta艂a ustawa Karta Nauczyciela. Zmieni艂o si臋 te偶 stanowisko organu nadzoru Wojewody Mazowieckiego w kwestii niekt贸rych zapis贸w przedmiotowej uchwa艂y - obecnie nie ma ju偶 wymogu podejmowania uchwa艂y obowi膮zuj膮cej tylko przez jeden rok. G艂贸wnym powodem konieczno艣ci ponownego podj臋cia uchwa艂y jest jednak zmiana Karty Nauczyciela.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji nie zg艂oszono pyta艅, uwag ani wniosk贸w i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU OKRE艢LAJ膭CEGO KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGR脫D DLA NAUCZYCIELI ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGR脫D ZA ICH OSI膭GNI臉CIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE ZATRUDNIONYCH W SZKO艁ACH PROWADZONYCH PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a Sekretarz Gminy - p. Barbara Zg贸dka. Poinformowa艂a, 偶e uchwa艂a taka by艂a ju偶 podj臋ta grudniu 2008 r. ale jest konieczno艣膰 jej ponownego podj臋cia z uwagi na zmiany przepis贸w tj. konkretnie zmiany regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 nagr贸d.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 ani uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.
8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA NA 2009 ROK PLANU DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, MAKSYMALNEJ KWOTY DOFINANSOWANIA OP艁AT ZA KSZTA艁CENIE POBIERANE PRZEZ SZKO艁Y WY呕SZE I ZAK艁ADY KSZTA艁CENIA NAUCZYCIELI ORAZ SPECJALNO艢CI I FORMY KSZTA艁CENIA NA KT脫RE DOFINANSOWANIE MO呕E BY膯 PRZYZNANE

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a Sekretarz Gminy - p. Barbara Zg贸dka. Poinformowa艂a, 偶e dotychczas plany dofinansowania by艂y ustalane przez W贸jta Gminy. W zwi膮zku z tym, 偶e by艂y rozbie偶no艣ci do jakiego organu to nale偶y Wojewoda Mazowiecki rozstrzygn膮艂, i偶 jest to kompetencja Rady Gminy, st膮d propozycja podj臋cia dzisiejszej uchwa艂y.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e podczas posiedze艅 komisji radni zg艂aszali uwagi odno艣nie zapisu w uchwale m贸wi膮cego o mo偶liwo艣ci uzyskania w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu dofinansowania przez nauczyciela w przypadku studiowania przez niego kierunku pn.: "Zarz膮dzanie o艣wiat膮". W zwi膮zku z powy偶szym p. W贸jt stwierdzi艂, 偶e zg艂asza autopoprawk臋 do projektu uchwa艂y tzn. proponuje wykre艣lenie tego zapisu i "przerzucenie" tych 艣rodk贸w na dofinansowanie "kurs贸w kwalifikacyjnych i doskonal膮cych, seminari贸w oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmuj膮cych stanowiska kierownicze".
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie opowiedzia艂a si臋 za wniesieniem poprawki proponowanej prze W贸jta.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 ani uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZAMIARU PRZEKSZTA艁CENIA SZKO艁Y PODSTAWOWEJ IM. W艁ADYS艁AWA BRONIEWSKIEGO W TRANSBORZE

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Powiedzia艂, 偶e chodzi o zmniejszenie stopnia organizacyjnego szko艂y czego przyczyn膮 jest g艂贸wnie demografia. Obecnie jest to szko艂a 1-6. Demografia oraz zjawisko posy艂ania cz臋艣ci dzieci przez rodzic贸w do szko艂y w Wielgolesie zamiast do Transboru powoduj膮, 偶e w ci膮gu zaledwie jednego roku spad艂a radykalnie liczba uczni贸w w szkole w Transborze - z ponad 50 na 27. Prognozy demograficzne m贸wi膮, 偶e mo偶na si臋 w najbli偶szych latach spodziewa膰 ok. 20 uczni贸w rocznie w szkole w Transborze. W takiej sytuacji trzeba by艂o podj膮膰 jakie艣 kroki. By艂y trzy mo偶liwo艣ci:
1) Likwidacja szko艂y.
2) Zmniejszenie stopnia organizacyjnego szko艂y z 1-6 na 1-3.
3) Powo艂anie stowarzyszenia, kt贸re zamiast Gminy prowadzi艂oby t膮 szko艂臋.
Odby艂o si臋 spotkanie z mieszka艅cami Transboru i okolicznych wsi. Po dyskusji ustalono, 偶e najlepszym rozwi膮zaniem b臋dzie zmniejszenie stopnia organizacyjnego szko艂y. W sensie finansowym zmiana da gminie oszcz臋dno艣ci - ponad 200ty艣.z艂 rocznie - do szko艂y w Transborze gmina dok艂ada艂a rocznie ok. 270ty艣.z艂.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e grupa radnych rozpatrywa艂a mo偶liwo艣膰 likwidacji tej szko艂y, poniewa偶 np. w zer贸wce nie ma w og贸le dzieci - powinno by膰 wg. demografii 7 uczni贸w ale dzieci te posz艂y do szko艂y w Wielgolesie, w klasie pierwszej z tego samego powodu jest 5 uczni贸w zamiast 9, w klasie drugiej podobnie - zamiast 12 jest 8, w trzeciej klasie nie ma nikogo (powinno by膰 4 uczni贸w) czyli wynika z tego, 偶e sami mieszka艅cy przyczyniaj膮 si臋 do ubytku liczby dzieci w szkole w Transborze, poniewa偶 posy艂aj膮 dzieci do szko艂y w Wielgolesie bior膮c zapewne pod uwag臋 poziom szko艂y oraz to, 偶e dla dzieci jest lepiej gdy wcze艣niej zaczn膮 nauk臋 w szkole w Wielgolesie bowiem przecie偶 p贸藕niej i tak by tam trafi艂y ale wtedy proces przyzwyczajania si臋 by艂by dla nich trudniejszy. Nast臋pnie p. Witold K艂os powiedzia艂, co nast臋puje: "Nie wiadomo, czy po nowym roku szkolnym te偶 dzieci z Transboru nie p贸jd膮 do Wielgolasu i co wtedy Panie W贸jcie - czy b臋dziemy utrzymywali tylko dwie klasy ? I jakie b臋d膮 to koszty, b臋dzie wtedy 5 lub 6 uczni贸w i dwa etaty, bo tak naprawd臋 gdyby wszyscy uczniowie z obwodu szko艂y w Transborze do niej ucz臋szczali to by艂oby 54 uczni贸w a jest 27 czyli po艂owa chodzi do Tarnsboru a po艂owa do Wielgolasu. Chcemy si臋 przychyli膰 do tego 偶eby zostawi膰 te trzy klasy, bo zobaczymy jak si臋 spo艂eczno艣膰 zachowa - to trzeba uszanowa膰. Ale jeste艣my zaskoczeni, bo m贸wi si臋, 偶e wcze艣niej dzia艂a艅 nie podj臋li艣my - my jako radni nie mieli艣my tych informacji. Dzisiaj patrzymy jak Gmina Siennica likwiduje dwie szko艂y o co wyst膮pi艂a, i s膮 to szko艂y, kt贸re maj膮 ka偶da po ponad 50 dzieci. Wiadomo, 偶e obci臋to nam subwencj臋 - od tego trzeba zacz膮膰. Ponad 140ty艣.z艂 ju偶 na pocz膮tku roku obci臋to nam z subwencji. To jest naprawd臋 du偶a sprawa. Do艂o偶enie ok. 300ty艣.z艂 do szko艂y w Transborze to te偶 du偶a sprawa. Nieraz ustalamy podatek rolny gdzie chodzi o 50 - 60ty艣.z艂 - jak to si臋 ma do 300ty艣.z艂 ?. Naprawd臋 nie ma rozeznania co zrobi膮 mieszka艅cy z dzie膰mi na nowy nab贸r 2009/2010. By膰 mo偶e radny lub so艂tys lub Pani Dyrektor nam powie jaka jest tendencja".
Pan radny Tadeusz Szczepa艅czyk powiedzia艂 co nast臋puje: "Tylko ja nie wiem po co w og贸le ta mowa. Przecie偶: wychodzi problem, bierzemy si臋 za ten problem kiedy wyszed艂 - co nam z tego wyjdzie to zobaczymy ale by艂y uzgodnienia z mieszka艅cami, wychodzi taka sprawa i do tej sprawy przyst臋pujemy tak偶e uwa偶am, 偶e to jest wszystko w porz膮dku i chyba niepotrzebnie to m贸wisz".
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e on tylko chcia艂 przedstawi膰 spraw臋, bo radni s膮 w tej sprawie zorientowani ale s膮 na sesji tak偶e so艂tysi kt贸rzy takiej pe艂nej wiedzy jak radni nie maj膮.
Pani Zofia Salamon - Dyrektor Szko艂y Podstawowej w Transborze powiedzia艂a, 偶e nie jest dok艂adnie tak jak powiedzia艂 p. K艂os poniewa偶 nie wszystkie dzieci, kt贸re s膮 zameldowane w Transborze lub na terenie obwodu szko艂y faktycznie tam zamieszkuj膮. Natomiast szkol臋 w Transborze na pewno warto utrzyma膰.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, co nast臋puje: "Tutaj mo偶e koledze Szczepa艅czykowi odpowiem, 偶e nie jest tak, 偶e my chcemy co艣 zmieni膰. My naprawd臋 podtrzymujemy to co p. W贸jt proponowa艂, szanujemy te decyzje, kt贸re podj膮艂 p. W贸jt -je艣li by艂by wniosek to oczywi艣cie radnych a nie p. W贸jta. My艣l臋, 偶e damy jeszcze szans臋 mieszka艅com i zobaczymy co b臋dzie po nowym roku - je艣li b臋dzie "zero" dzieci w zer贸wce to naprawd臋 wr贸cimy do tematu".
Poniewa偶 nie zg艂oszono wi臋cej pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, 11 g艂osami "za" przy 2 "przeciw" podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE PRZYST膭PIENIA GMINY WIEJSKIEJ LATOWICZ DO REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITA艁 LUDZKI 2007 - 2013

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Hanna Aksamitowska - Kierownik GOPS. Poinformowa艂a, 偶e do wzi臋cia udzia艂u w Projekcie zosta艂y zobligowane wszystkie GOPS-y z terenu Wojew贸dztwa Mazowieckiego. 艢rodki z tego projektu (ok. 87ty艣.z艂) s膮 przeznaczone na uaktywnienie zawodowe os贸b trwale bezrobotnych i korzystaj膮cych ze 艣wiadcze艅 GOPS.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad sta艂ych komisji nie wniesiono pyta艅, uwag ani wniosk贸w i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych, 11 g艂osami "za" przy 1 "wstrzymuj膮cym" podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

11
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY UCHWA艁Y RADY GMINY LATOWICZ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWO艢CI LATOWICZ NA LATA 2008 - 2013

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Ewa Dudek - podinspektor ds. absorpcji 艣rodk贸w UE. Poinformowa艂a, 偶e Rada Gminy w roku 2008 zatwierdzi艂a Plan Odnowy miejscowo艣ci Latowicz. W zwi膮zku z ukazaniem si臋 nowych wytycznych Plan powinien by膰 aktualny na 7 lat od dnia jego przyj臋cia czyli nale偶y przed艂u偶y膰 go do roku 2015. Na ten "przed艂u偶ony" okres tj. lata 2014-2015 projekt uchwa艂y zawiera propozycj臋 wprowadzenia jednego zadania jakim jest budowa Domu Kultury w Latowiczu.
Pani radna Hanna Zawadka powiedzia艂a, 偶e opr贸cz Latowicza du偶膮 miejscowo艣ci膮 na terenie gminy jest te偶 Wielgolas a nic nie robi si臋 dla Wielgolasu - w Planie Odnowy nie m贸wi si臋 nic o Wielgolesie.
Pani Ewa Dudek powiedzia艂a, 偶e Plany Odnowy to dokumenty opracowywane przez spo艂eczno艣膰 danej miejscowo艣ci, kt贸ra wskazuje co chcia艂aby u siebie zrobi膰. Podlega on p贸藕niej tylko zatwierdzeniu przez Rad臋 Gminy. Plan Odnowy dla Latowicza opracowa艂a spo艂eczno艣膰 Latowicza. Nie ma oczywi艣cie przeszk贸d aby taki plan opracowa艂a tak偶e spo艂eczno艣膰 Wielgolasu. Mo偶e to zrobi膰 tak偶e spo艂eczno艣膰 ka偶dej innej miejscowo艣ci.
Pani radna Hanna Zawadka powiedzia艂a, 偶e rodzice zg艂aszali do niej, i偶 jest np. potrzeba wykonania w Wielgolesie placu zabaw dla dzieci. Jest natomiast problem, poniewa偶 nie ma spotka艅, podczas kt贸rych mieszka艅cy mogliby takie sprawy zg艂asza膰.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e w zakresie tzw. Odnowy Wsi gmina zaj臋艂a si臋 Latowiczem, poniewa偶 jest to miejscowo艣膰 gminna i te wszystkie sprawy za kt贸re odpowiada W贸jt Gminy tj. parkingi zosta艂y w ten spos贸b wzi臋te na gmin臋 i uj臋te w Planie Odnowy Miejscowo艣ci, kt贸ry zosta艂 opracowany wsp贸lnie z mieszka艅cami. Inicjatywa nale偶y do mieszka艅c贸w. Mieszka艅cy musz膮 mie膰 pomys艂 jak widz膮 centra swoich miejscowo艣ci, co chcieliby w nich wykona膰. Z tymi pomys艂ami mog膮 przyj艣膰 do p. Ewy Dudek i ona poinformuje ich czy te sprawy mo偶na wpisa膰 do Plan贸w Odnowy Miejscowo艣ci, czy na to mo偶na uzyska膰 pieni膮dze. Gmina mo偶e w tych sprawach pom贸c ale nie powinna robi膰 tutaj wszystkiego od pocz膮tku.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e aby by艂o 艂atwiej mo偶na wzi膮膰 za wz贸r ten Plan Odnowy opracowany ju偶 dla Latowicza, mo偶na zrobi膰 zebranie z udzia艂em radnych i wsp贸lnie co艣 wymy艣li膰.
Pan radny Stanis艂aw Kowalski zapyta艂, czy w ramach Planu Odnowy mo偶na sk艂ada膰 tylko jeden wniosek w roku ?
Pani Ewa Dudek powiedzia艂a, 偶e w jednym naborze mo偶na z艂o偶y膰 jeden wniosek (jest 500ty艣.z艂 do pozyskania) ale mo偶e on dotyczy膰 kilku miejscowo艣ci.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e nie ma sensu, aby te 艣rodki dzieli膰 na kilka miejscowo艣ci - Wielgolas jest w stanie opracowa膰 wniosek dla w艂asnych cel贸w (jest 500ty艣.z艂 do pozyskania).
Poniewa偶 nie wniesiono wi臋cej pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

12
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WYRA呕ENIA ZGODY NA ODP艁ATNE NABYCIE OD OSOBY FIZYCZNEJ NA RZECZ GMINY LATOWICZ NA CELE PUBLICZNE NIERUCHOMO艢CI GRUNTOWEJ W MIEJSCOWO艢CI WIELGOLAS

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. El偶bieta Ca艂ka - podinspektor ds. gospodarki nieruchomo艣ciami. Poinformowa艂a, 偶e chodzi o odp艂atne nabycie od mieszkanki Wielgolasu fragmentu dzia艂ki potrzebnego na lokalizacj臋 zestawu dw贸ch boisk w pobli偶u szko艂y w Wielgolesie. Boiska maj膮 by膰 budowane z dofinansowaniem pochodz膮cym z podobnego programu ("Orlik") jak dwa boiska planowane do wykonania na placu w pobli偶u szko艂y w Latowiczu.
Poniewa偶 nie wniesiono pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.

Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

12 a
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WYRA呕ENIA ZGODY NA NIEODP艁ATNE NABYCIE OD OS脫B FIZYCZNYCH NA RZECZ GMINY LATOWICZ NA CELE PUBLICZNE NIERUCHOMO艢CI GRUNTOWYCH W MIEJSCOWO艢CI W臉呕YCZYN

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. El偶bieta Ca艂ka - podinspektor ds. gospodarki nieruchomo艣ciami. Poinformowa艂a, 偶e chodzi o nieodp艂atne nabycie na zasadzie darowizny od mieszka艅c贸w W臋偶yczyna fragment贸w dzia艂ek na poszerzenie drogi gminnej.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e w poprzedniej kadencji by艂a modernizowana ta droga w W臋偶yczynie, posz艂y tam 艣rodki gminne oraz dofinansowanie z Urz臋du Marsza艂kowskiego. By艂a to droga 5 metrowa. Na zebraniu wiejskim zaapelowano do mieszka艅c贸w o przekazanie terenu, aby droga mog艂a by膰 8 metrowa. Nie wszyscy zgodzili si臋 na takie przekazanie ale proces przekazywania tego terenu trwa.
Poniewa偶 nie wniesiono pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

13
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI GMINNEJ KOMISJI ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA艁ANIA NARKOMANII ZA 2008 R.

Informacj臋 przedstawi艂a p. Janina Broda - Przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych (materia艂y w za艂膮czeniu do protoko艂u).

14
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI RADY GMINY LATOWICZ
W ROKU 2008

Sprawozdanie przedstawi艂 p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady (sprawozdanie w za艂膮czeniu).

15
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI STA艁YCH KOMISJI RADY GMINY LATOWICZ W ROKU 2008

Sprawozdania przedstawili Przewodnicz膮cy poszczeg贸lnych komisji Rady Gminy (w za艂膮czeniu do protoko艂u).

16
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e w okresie mi臋dzy sesjami pe艂ni艂 cotygodniowe dy偶ury w Urz臋dzie Gminy a ponadto:
- w dniu 6 stycznia br. wzi膮艂 udzia艂 w zebraniu Zarz膮du Gminnego OSP
- w dniu 22 stycznia br. wzi膮艂 udzia艂 w zebraniu wiejskim w Transborze w sprawie zamiaru przekszta艂cenia szko艂y
- w dniach 30 stycznia br. oraz 1 lutego br. wzi膮艂 udzia艂 w walnych zebraniach OSP w Redzy艅skim i w Latowiczu
- w dniu 22 lutego br. wzi膮艂 udzia艂 w uroczysto艣ci 65 rocznicy pr贸by odbicia Polak贸w wi臋zionych przez hitlerowc贸w w budynku szko艂y w Latowiczu
- w dniach 20, 23, 25 lutego br. uczestniczy艂 w posiedzeniach sta艂ych komisji Rady Gminy po艣wi臋conych tematyce dzisiejszej sesji


17
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

(Sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).


18
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie zg艂oszono zapyta艅 ani interpelacji.


19
SPRAWY R脫呕NE

W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e na sesji obecny jest p. Niewiadomski - przedstawiciel NZOZ "Ka艣min" w Dro偶d偶贸wce. Wielu mieszka艅c贸w Gminy Latowicz je藕dzi tam na rehabilitacj臋. Obecnie "Ka艣min" poszukuje nieruchomo艣ci, na kt贸rej chcia艂by rozszerzy膰 swoja dzia艂alno艣膰. Jest m.in. zainteresowany dzia艂k膮 nale偶膮c膮 do Gminy Latowicz.
Pan Niewiadomski poinformowa艂, 偶e jego firma jest zainteresowana budow膮 obiektu rehabilitacyjnego poniewa偶 dosta艂a do艣膰 du偶o pieni臋dzy unijnych na innowacje w dziedzinie rehabilitacji. Firma chcia艂aby wprowadzi膰 do u偶ycia sprz臋t rehabilitacyjny, jakiego jeszcze nikt w Polsce nie ma. Jest podpisana w tej sprawie umowa z Akademi膮 Medyczn膮. Nie ma jednak mo偶liwo艣ci aby zrealizowa膰 te plany w dotychczasowej bazie lokalowej dlatego poszukiwany jest dodatkowy obiekt. Obiekt taki musia艂by by膰 na ok. 100 - 140 os贸b. Rozmowy na ten temat prowadzone s膮 nie tylko z Gmin膮 Latowicz ale tak偶e z Siennic膮, Ko艂biel膮 i Mi艅skiem Mazowieckim. W贸jt Gminy Latowicz przedstawi艂 kilka potencjalnych propozycji - najbardziej interesuj膮ca jest dzia艂ka gminna przy drodze wojew贸dzkiej (po prawej stronie) 802 w kierunku Oleksianki (teren tzw. starego boiska) - w gr臋 mo偶e wchodzi膰 dzier偶awa lub kupno. Przy takim obiekcie jak planowany jest zatrudnienie w granicach ok. 70 - 1200 os贸b, podstawowy personel na pewno by艂by z najbli偶szego terenu. Specjali艣ci zapewne z zewn膮trz. Na obiekt musi by膰 spora dzia艂ka - kilka hektar贸w - od 2 do 5. Obiekt powsta艂by w ci膮gu roku lub dw贸ch.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e w gr臋 wchodzi艂aby ewentualnie kwestia dzier偶awy z perspektyw膮 p贸藕niejszej ewentualnej sprzeda偶y - je艣li okaza艂oby si臋, 偶e plany, o kt贸rych m贸wi p. Niewiadomski by艂yby zrealizowane.
Pani Alina Saracka - radca prawny UG powiedzia艂a, 偶e trzeba wzi膮膰 pod uwag臋, i偶 przy dzier偶awie, gdy ma by膰 co艣 tam pobudowane, to jest p贸藕niej kwestia rozliczenia nak艂ad贸w w przypadku, gdyby nie dosz艂o p贸藕niej do sprzeda偶y. Nale偶a艂oby si臋 zastanowi膰 nad kwesti膮 czy w przypadku takiej dzier偶awy jest konieczne organizowanie przetargu - jest to do przeanalizowania i wyja艣nienia.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e temat zosta艂 radnym zasygnalizowany i teraz proponuje, aby po opracowaniu tematu przez p. mecenas W贸jt poinformowa艂 "Ka艣min" jakimi ew. rozwi膮zaniami, mo偶liwo艣ciami dysponuje w tej sprawie.
W贸jt powiedzia艂, 偶e chcia艂, aby radni poznali propozycje "Ka艣minu" poniewa偶 by艂a ju偶 jedna propozycja sprzeda偶y tej dzia艂ki i by艂a ona oceniona przez radnych negatywnie, ale z tego co widzi, to tym razem radni s膮 zainteresowani ew. dzier偶aw膮 i p贸藕niejsz膮 ew. sprzeda偶膮.
Pani mecenas zaproponowa艂a, aby "Ka艣min" z艂o偶y艂 oficjalnie formaln膮 ofert臋, w kt贸rej wska偶e czym jest konkretnie zainteresowany i wtedy mo偶na si臋 b臋dzie zastanowi膰 konkretnie nad mo偶liwymi w tej sprawie rozwi膮zaniami.

20
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z sesji Rady Gminy.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji.
21
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XXIV sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel


Autor : insp. ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-05-07 14:21:53
Data ostatniej modyfikacji : 07.05.2009 14:23
Liczba wy艣wietle艅 : 1145

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  07.05.2009 14:21poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2203368