logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
25 sesja Rady Gminy Latowicz

28 kwietnia 2009 r.

PROTOK脫艁 NR XXV/09
Z SESJI RADY GMINY LATOWICZ
Z DNIA 28 KWIETNIA 2009 ROKU

1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - Jan Domanski, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy;
2. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,
3. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy
Przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Dyrektora MZDW Rejonu Drogowego W臋gr贸w - Siedlce na temat zrealizowanej przebudowy odcinka drogi wojew贸dzkiej nr 802 w Latowiczu.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przekszta艂cenia Szko艂y Podstawowej im. W艂adys艂awa Broniewskiego w Transborze.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwod贸w publicznych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
7. Rozpatrzenie skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Latowicz i Rady Gminy Latowicz.
8. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu za rok 2008.
9. Informacja z dzia艂alno艣ci Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu.
10. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy za rok 2008 i podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia sprawozdania.
11. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Gminy Latowicz za rok 2008 i podj臋cie uchwa艂y w sprawie absolutorium dla W贸jta Gminy Latowicz za rok 2008.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2009.
13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw oraz wysoko艣膰 i warunki wyp艂acania nagr贸d a tak偶e wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia na 2009 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia na kt贸re dofinansowanie mo偶e by膰 przyznane.
15. Ocena realizacji uchwa艂y w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Latowicz na lata 2004 - 2006 oraz 2007 - 2013.
16. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
17. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
18. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy r贸偶ne.
20. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
21. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 czy s膮 jakie艣 uwagi lub wnioski co do zaproponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 uwag ani wniosk贸w nie zg艂oszono przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.

3
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pan radny Marek Skrzycki poruszy艂 kwesti臋 utylizacji eternitu i zwrotu koszt贸w tej utylizacji. Poinformowa艂, 偶e wi臋kszo艣ci mieszka艅c贸w nie sta膰, na to, aby zap艂aci膰 20z艂 za kilogram oddawanego eternitu. W firmie zajmuj膮cej si臋 odbiorem eternitu powiedziano, 偶e aby ubiega膰 si臋 o zwrot koszt贸w musi by膰 w danej gminie opracowany Program w kwestii eternitu. Jest to du偶y problem.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e WFO艢iGW rozpoczyna dzia艂ania zmierzaj膮ce do uruchomienia programu umo偶liwiaj膮cego mieszka艅com za po艣rednictwem gminy ubieganie si臋 o zwrot koszt贸w zdj臋cia, transportu i utylizacji eternitu. Gmina Latowicz oczywi艣cie w艂膮czy si臋 w te dzia艂ania ale wcze艣niej trzeba b臋dzie jeszcze opracowa膰 lokalny plan gospodarki azbestem. W planie trzeba b臋dzie uwzgl臋dni膰 tak偶e kwesti臋 zwrotu koszt贸w odbioru i utylizacji eternitu, kt贸ry zosta艂 ju偶 zdj臋ty z budynk贸w i jest obecnie sk艂adowany na posesjach.

4
INFORMACJA DYREKTORA MZDW REJONU DROGOWEGO W臉GR脫W - SIEDLCE NA TEMAT ZREALIZOWANEJ PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI WOJEW脫DZKIEJ
NR 802 W LATOWICZU

Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e Dyrektor MZDW nie przyby艂 na sesj臋 w zwi膮zku z czym punkt jest nieaktualny i nale偶y przej艣膰 do kolejnego punktu porz膮dku obrad.
5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE PRZEKSZTA艁CENIA SZKO艁Y PODSTAWOWEJ IM. W艁ADYS艁AWA BRONIEWSKIEGO W TRANSBORZE

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Wies艂awa Proczka - insp. ds. o艣wiaty.
Poinformowa艂a, 偶e projekt uchwa艂y zosta艂 pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Kuratora O艣wiaty.
Pani Zofia Salamon - Dyrektor Szko艂y Podstawowej w Transborze powiedzia艂a, 偶e jest jej przykro, i偶 szko艂a, kt贸ra reprezentuje wysok膮 jako艣膰 nauczania musi si臋 przekszta艂ci膰 w szko艂臋 1-3. Powodem jest ma艂a liczba dzieci ale nale偶y mie膰 nadziej臋, 偶e w przysz艂o艣ci liczba dzieci ulegnie zwi臋kszeniu i szko艂a w Transborze znowu b臋dzie plac贸wk膮 1-6.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji nie zg艂oszono pyta艅, uwag ani wniosk贸w i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, 13 g艂osami "za" przy 2 "wstrzymuj膮cych" podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA PLANU SIECI ORAZ GRANIC OBWOD脫W PUBLICZNYCH SZK脫艁 PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Wies艂awa Proczka - insp. ds. o艣wiaty.
Poinformowa艂a, 偶e projekt uchwa艂y zwi膮zany jest 艣ci艣le z uchwa艂膮 o przekszta艂ceniu szko艂y w Transborze.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji nie zg艂oszono pyta艅, uwag ani wniosk贸w i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

7
ROZPATRZENIE SKARGI NA DZIA艁ALNO艢膯 W脫JTA GMINY LATOWICZ I RADY GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a Sekretarz Gminy - p. Barbara Zg贸dka. Poinformowa艂a, 偶e skarga pochodzi od mieszkanki gminy Latowicz, kt贸ra zasypuje Rade Gminy skargami od wielu lat i jest radnym bardzo dobrze znana. Skar偶膮ca zazwyczaj powiela zarzuty niekiedy zmieniaj膮 si臋 tylko adresaci skargi. Nast臋pnie p. Sekretarz scharakteryzowa艂a zarzuty zawarte w skardze, informuj膮c 偶e dotycz膮 one g艂ownie dzia艂a艅 cz艂onk贸w rodziny skar偶膮cej na co ani W贸jt Gminy ani Rada Gminy nie maj膮 wp艂ywu.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 ani uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 uznaj膮c skarg臋 za bezzasadn膮 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


8
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W LATOWICZU ZA ROK 2008

Sprawozdanie przedstawi艂a p. Hanna Aksamitowska - kierownik GOPS (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).


9
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LATOWICZU

Sprawozdanie przedstawi艂a p. Anna Niedek - Dyrektor GBP w Latowiczu (w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Po przedstawieniu sprawozdania W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e nawi膮zuj膮c do sprawozdania chcia艂by poinformowa膰, 偶e w dniu wczorajszym bra艂 udzia艂 w posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu i poruszana by艂a tam m.in. sprawa przeniesienia GBP do tzw. ma艂ej sali gimnastycznej - opinia Rady Pedagogicznej jest generalnie pozytywna lecz maj膮 pro艣b臋 do Rady Gminy, aby zadba膰 o profesjonalne nag艂o艣nienie du偶ej sali gimnastycznej, tak aby mog艂a zast膮pi膰 t膮 ma艂膮 pod wzgl臋dem organizowania uroczysto艣ci.

10
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY ZA ROK 2008 I PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE PRZYJ臉CIA SPRAWOZDANIA

W贸jt Gminy przedstawi艂 sprawozdanie za rok 2008 (w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Po przedstawieniu sprawozdania g艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Zapyta艂, czy s膮 na terenie Gminy Latowicz przypadki gdy dzieci w wieku przedszkolnym s膮 dowo偶one do przedszkoli poza Gmin膮 Latowicz i z tego tytu艂u Gmina Latowicz ponosi koszty. Je艣li s膮 takie przypadki to ile ich jest i jakie s膮 to koszty? Pan radny powiedzia艂, 偶e pytanie zadaje m.in. w kontek艣cie ew. organizacji przedszkola w Wielgolesie.
W贸jt powiedzia艂, 偶e jest jeden taki przypadek - w Wielgolesie. Rodzic ma prawo pos艂a膰 swoje dziecko zgodnie z prawem do przedszkola na terenie innej gminy a w贸wczas W贸jt lub Burmistrz na terenie kt贸rego znajduje si臋 to przedszkole ma prawo obci膮偶y膰 gmin臋 z kt贸rej jest to dziecko kosztami w wysoko艣ci 70% op艂at. W zwi膮zku z powy偶szym Gmina Latowicz w tym konkretnym przypadku przesy艂a Burmistrzowi Miasta Mi艅sk Mazowiecki kwot臋 427z艂 miesi臋cznie. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e je艣li chodzi o ew. przedszkole w Wielgolesie to na dzie艅 dzisiejszy by艂aby chyba trudno艣膰 z wygospodarowaniem lokalu na ten cel. W ka偶dym razie najpierw trzeba by艂oby sprawdzi膰 jakie jest zapotrzebowanie. Na razie jest przedszkole w Latowiczu kt贸re jest w stanie przyj膮膰 wi臋ksz膮 ilo艣膰 dzieci - tak偶e z Wielgolasu.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad sta艂ych komisji nie wniesiono pyta艅, uwag ani wniosk贸w i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia sprawozdania - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

11
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ ZA ROK 2008 I PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA W脫JTA GMINY LATOWICZ ZA ROK 2008

Sprawozdanie z wykonania bud偶etu przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poniewa偶 sprawozdanie z wykonania bud偶etu gminy za rok 2008 by艂o szczeg贸艂owo analizowane na posiedzeniach sta艂ych komisji Rady, p. Skarbnik ograniczy艂a si臋 do przedstawienia go na sesji w skr贸cie, informuj膮c o najwa偶niejszych sprawach takich jak dochody, wydatki, inwestycje, przychody, rozchody, zmiany w bud偶ecie dokonywane w roku 2009 oraz stan zad艂u偶enia na dzie艅 31 grudnia 2008 r.
Nast臋pnie p. Skarbnik odczyta艂a wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla W贸jta Gminy Latowicz za rok bud偶etowy 2008 /w za艂膮czeniu do protoko艂u/ oraz zapozna艂a radnych z uchwa艂ami Sk艂adu Orzekaj膮cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp贸艂 w Siedlcach, w sprawie:
- opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Latowicz z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla W贸jta Gminy Latowicz za rok bud偶etowy 2008 (uchwa艂a Nr 118/S/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r.),
- opinii o przed艂o偶onym przez W贸jta Gminy Latowicz sprawozdaniu z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za rok 2008 (uchwa艂a Nr 82/S/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r),
Powy偶sze zosta艂o przez Sk艂ad Orzekaj膮cy RIO w Warszawie Zesp贸艂 w Siedlcach zaopiniowane pozytywnie.
/Uchwa艂y w za艂膮czeniu do protoko艂u/.
Przewodnicz膮cy Rady - p. Jan Doma艅ski zapyta艂, czy kto艣 chcia艂by zabra膰 g艂os w sprawie przedstawionego sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Latowicz za rok 2008 ?
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅 ani uwag, Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie udzielenie absolutorium W贸jtowi Gminy za rok 2008.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie udzieli艂a absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za 2008 r. (uchwa艂a nr XXV/146/09 w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za 2008 r. stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).

(Po zako艅czeniu powy偶szego punktu porz膮dku obrad sesj臋 opu艣cili nast臋puj膮cy radni: p. Iwona Bontruk, p. Cecylia Pielasa, p. Marek Skrzycki oraz p. Tadeusz Szczepa艅czyk - tym samym stan radnych obecnych na sesji zmniejszy艂 si臋 do 12).

12
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2009

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 szczeg贸艂owo analizowany podczas posiedze艅 komisji nie wniesiono pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

13
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU OKRE艢LAJ膭CEGO WYSOKO艢膯 STAWEK I SZCZEG脫艁OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATK脫W ZA WYS艁UG臉 LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, ZA WARUNKI PRACY, SZCZEG脫艁OWE WARUNKI OBLICZANIA I WYP艁ACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORA殴NYCH ZAST臉PSTW ORAZ WYSOKO艢膯 I WARUNKI WYP艁ACANIA NAGR脫D A TAK呕E WYSOKO艢膯 ORAZ SZCZEG脫艁OWE ZASADY PRZYZNAWANIA I WYP艁ACANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKO艁ACH PROWADZONYCH PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Wies艂awa Proczka - insp. ds. o艣wiaty.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji nie zg艂oszono pyta艅, uwag ani wniosk贸w i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

14
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA NA 2009 ROK PLANU DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ MAKSYMALNEJ KWOTY DOFINANSOWANIA OP艁AT ZA KSZTA艁CENIE POBIERANE PRZEZ SZKO艁Y WY呕SZE I ZAK艁ADY KSZTA艁CENIA NAUCZYCIELI ORAZ SPECJALNO艢CI I FORMY KSZTA艁CENIA NA KT脫RE DOFINANSOWANIE MO呕E BY膯 PRZYZNANE

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Wies艂awa Proczka - insp. ds. o艣wiaty.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji nie zg艂oszono pyta艅, uwag ani wniosk贸w i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


15
OCENA REALIZACJI UCHWA艁Y W SPRAWIE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY LATOWICZ NA LATA
2004 - 2006 ORAZ 2007 - 2013

Raport w sprawie realizacji PRL przedstawi艂 p. Robert Skwara - Przewodnicz膮cy Komisji Bud偶etu, spraw Socjalnych, O艣wiaty i Kultury Fizycznej (raport w za艂膮czeniu do protoko艂u). Do raportu nie wniesiono uwag ani pyta艅.

16
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI RADY GMINY LATOWICZ
W ROKU 2008

Sprawozdanie przedstawi艂 p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady, informuj膮c, 偶e w okresie mi臋dzy sesjami pe艂ni艂 dy偶ury w Urz臋dzie Gminy oraz bra艂 udzia艂 w posiedzeniach sta艂ych komisji Rady Gminy.

17
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

(Sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).


20
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Odpowied藕 na zapytanie p. radnego Marka Skrzyckiego udzielona zosta艂a przez W贸jta Gminy bezpo艣rednio po jego zg艂oszeniu - w punkcie "Interpelacje i zapytania radnych".


21
SPRAWY R脫呕NE

Przewodnicz膮cy Rady zapozna艂 radnych z protoko艂em pokontrolnym sporz膮dzonym w wyniku kontroli przeprowadzonej w Urz臋dzie Gminy Latowicz przez pracownik贸w Regionalnej Izby Obrachunkowej (kopia w za艂膮czeniu do protoko艂u).

Pan radny Stanis艂aw Parol poruszy艂 spraw臋 wiaty przystankowej przy drodze wojew贸dzkiej w Budach Wielgoleskich. Pan radny powiedzia艂, 偶e niestety jak si臋 okazuje jest du偶y problem (natury prawnej) z usytuowaniem tam wiaty przystankowej dla pasa偶er贸w odje偶d偶aj膮cych w stron臋 Mi艅ska Mazowieckiego a przystanek ten jest bardzo mieszka艅com potrzebny - doje偶d偶a wiele os贸b. St膮d pro艣ba do W贸jta, aby spr贸bowa艂 poprosi膰 o pomoc w tej sprawie Zarz膮d Dr贸g Wojew贸dzkich lub Nadle艣nictwo, aby umo偶liwili postawienie tej wiaty.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e jest to trudna sprawa - s膮 dwie mo偶liwo艣ci, albo mo偶na ten przystanek postawi膰 "na dziko" ale wiadomo jakie mog膮 by膰 konsekwencje albo trzeba to zrobi膰 zgodnie z przepisami a wtedy obowi膮zuj膮 procedury, kt贸re faktycznie znacznie utrudniaj膮 i op贸藕niaj膮 w tym konkretnym przypadku postawienie przystanku. W ka偶dym razie przystanek jest potrzebny i trzeba b臋dzie co艣 w tej sprawie zrobi膰, cyt "trzeba b臋dzie podj膮膰 decyzj臋".

Pan radny Miros艂aw Listopad powiedzia艂, 偶e jest pro艣ba, aby drogowcy, kt贸rzy robili wycink臋 drzew i zakrzacze艅 przy drodze powiatowej Latowicz - Strachomin uprz膮tn臋li 艣ci臋te ga艂臋zie, kt贸re zalegaj膮 na prywatnych dzia艂kach usytuowanych przy drodze.

20
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z sesji Rady Gminy.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji.
21
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel


Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-07-21 12:29:42
Data ostatniej modyfikacji : 22.07.2009 08:24
Liczba wy艣wietle艅 : 1376

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  21.07.2009 12:29poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2203344