logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
23 sesja Rady Gminy Latowicz

22 grudnia 2008 roku

PROTOK脫艁 NR XXIII/08
Z SESJI RADY GMINY LATOWICZ
Z DNIA 22 GRUDNIA 2008 ROKU

1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - p. Jan Doma艅ski, o godzinie 9.30 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych /nieobecny p. radny Robert Skwara/, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy
Przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Mrozach dotycz膮ca stanu bezpiecze艅stwa na terenie dzia艂alno艣ci komisariatu.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at za us艂ugi w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci oraz w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw a tak偶e wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz na 2009 r.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia kryteri贸w i trybu przyznawania nagr贸d dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia ustalenia warto艣ci jednego punktu w z艂otych dla pracownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zbycia gruntowych nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Latowicz stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2008.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Latowicz na rok 2009.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie Gminy Latowicz na rok 2009.
13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na terenie Gminy Latowicz na rok 2009.
14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2009.
15. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2009.
16. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
17. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
18. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy r贸偶ne.
20. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
21. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 czy s膮 jakie艣 uwagi lub wnioski co do zaproponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 uwag ani wniosk贸w nie zg艂oszono, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.

3
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie zg艂oszono zapyta艅 ani interpelacji.

4
INFORMACJA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W MROZACH DOTYCZ膭CA STANU BEZPIECZE艃STWA NA TERENIE DZIA艁ALNO艢CI KOMISARIATU

Informacj臋 w zast臋pstwie Komendanta Komisariatu Policji w Mrozach przedstawi艂 dzielnicowy Jacek Gryczka (informacja w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Przewodnicz膮cy Rady
Zapyta艂 ile razy dany przest臋pca mo偶e podda膰 si臋 tzw. dobrowolnej karze, bo s膮 przypadki, 偶e jest wykryte przest臋pstwo (np. kradzie偶 lub posiadanie narkotyk贸w) i sprawca poddaje si臋 za ka偶dym razem dobrowolnej karze co jest dla tego przest臋pcy korzystne bo owocuje niewielkimi konsekwencjami np. karze 1000z艂 - czy nie nale偶y traktowa膰 takich przypadk贸w jako recydywy ?
Jacek Gryczka
Powiedzia艂, 偶e zale偶y to od rodzaju przest臋pstwa - nie ma tutaj regu艂y. By艂 np. przypadek przeszukania u m艂odego cz艂owieka z tereny Latowicza. Wykryto narkotyki. Ten cz艂owiek podda艂 si臋 dobrowolnej karze ale gdy po kilku miesi膮cach znowu znaleziono u niego narkotyki to konsekwencj膮 by艂 ju偶 pobyt tej osoby w wiezieniu.
Pani Irena Szaniawska - so艂tys z Redzy艅skiego
Poinformowa艂a, 偶e by艂 w ubieg艂ym roku w lutym przypadek gdy pijany kierowca zdemolowa艂 przystanek autobusowy we wsi. By艂o to zg艂oszone telefonicznie na Policj臋. Przyjecha艂o dw贸ch m艂odych policjant贸w ale nawet nie wyszli z samochodu. Po powt贸rnym zg艂oszeniu znowu przyjechali i pytali co si臋 sta艂o. Po otrzymaniu informacji w艂膮cznie z danymi osoby, kt贸ra zdemolowa艂a ten przystanek pojechali do tej osoby ale po powrocie poinformowali, 偶e w domu jest tylko ojciec tego cz艂owieka natomiast samoch贸d syna stoi obok domu. Sprawa zosta艂a na tym zako艅czona. Sprawca nie zosta艂 ukarany.
Jacek Gryczka
Powiedzia艂, 偶e sprawy nie zna ale przypuszcza, i偶 sprawa nie mia艂a dalszego ci膮gu poniewa偶 prawdopodobnie zosta艂a potraktowana jako tzw. interwencja.


5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA G脫RNYCH STAWEK OP艁AT ZA US艁UGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPAD脫W KOMUNALNYCH OD W艁A艢CICIELI NIERUCHOMO艢CI ORAZ W ZAKRESIE OPR脫呕NIANIA ZBIORNIK脫W BEZODP艁YWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTO艢CI CIEK艁YCH

Sekretarz Gminy
Poinformowa艂a, 偶e od 1 stycznia 2009 r. ka偶dy mieszkaniec gminy b臋dzie mia艂 zgodnie z przepisami obowi膮zek zawarcia umowy z podmiotem gospodarczym 艣wiadcz膮cym us艂ugi w zakresie odbioru odpad贸w. Na Radzie Gminy ci膮偶y obowi膮zek ustalenia g贸rnych stawek op艂at za te us艂ugi. Z jednej strony b臋dzie to okre艣lenie maksymalnych op艂at jakie podmiot b臋dzie m贸g艂 zastosowa膰 a z drugiej strony b臋dzie to okre艣lenie op艂at jakie pobierze gmina w wypadku gdyby jaki艣 mieszkaniec nie dostosowa艂 si臋 do obowi膮zuj膮cych przepis贸w i nie zawar艂 umowy za odbi贸r odpad贸w - wtedy gmina dokona tzw. odbioru zast臋pczego po tych ustalonych w uchwale cenach maksymalnych. Gmina dokona rozeznania, kt贸ry podmiot odbieraj膮cy odpady jest najta艅szy i zarekomenduje go mieszka艅com. Mieszkaniec b臋dzie mia艂 jednak prawo zawarcia umow臋 z ka偶dym innym podmiotem.
Nast臋pnie p. Sekretarz przedstawi艂a projekt uchwa艂y.


Pani Anna Cmiel - przedstawicielka firmy "Ekolider" realizuj膮cej obecnie odbi贸r odpad贸w od mieszka艅c贸w Gminy Latowicz.
Przedstawi艂a informacje na temat odbioru odpad贸w realizowanego przez jej firm臋 na terenie innych gmin oraz przedstawi艂a propozycje odno艣nie odbioru odpad贸w na terenie Gminy Latowicz.
Ostatecznie powiedzia艂a, 偶e je艣li jej firma b臋dzie obs艂ugiwa艂a teren Gminy Latowicz to po konsultacji ze swoim szefem jest upowa偶niona, aby zaproponowa膰 nast臋puj膮ca ofert臋: Op艂ata abonamentowa w wysoko艣ci 9z艂 w ramach kt贸rej firma b臋dzie zobowi膮zana do odbioru jednego czarnego worka z odpadami komunalnymi. Odbi贸r ka偶dego nast臋pnego worka z odpadami komunalnymi b臋dzie kosztowa艂 kolejne 9z艂 od worka. Odbi贸r work贸w z odpadami segregowanymi tj. szk艂o, plastik, makulatura itd. b臋dzie kosztowa艂 1z艂 od worka. W workach przeznaczonych na plastik b臋dzie mo偶na oddawa膰 tak偶e folie po sianokiszonce. W przypadku gdy mieszkaniec nie wystawi 偶adnego worka to tak偶e b臋dzie musia艂 ui艣ci膰 op艂at臋 miesi臋czn膮 w wysoko艣ci 9z艂 - b臋dzie to jak ju偶 wspomnaino tak jakby op艂ata abonamentowa (rycza艂t).
Radny Stanis艂aw Parol
Powiedzia艂, 偶e jego zdaniem jest to oferta korzystna.
Przewodnicz膮cy Rady
Poniewa偶 nie by艂o uwag ani pyta艅 podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie oferty na odbi贸r odpad贸w w kszta艂cie zaproponowanym przez p. Cmiel z firmy "Ekolider" - celem jej zarekomendowania mieszka艅com Gminy Latowicz.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 12 g艂osami "za" przy 2 g艂osach "przeciw" opowiedzia艂a si臋 za przedstawion膮 ofert膮.
Poniewa偶 nie zg艂oszono wi臋cej pyta艅 ani innych wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋- uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU OKRE艢LAJ膭CEGO WYSOKO艢膯 STAWEK I SZCZEG脫艁OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATK脫W ZA WYS艁UG臉 LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, ZA WARUNKI PRACY ORAZ SZCZEG脫艁OWE WARUNKI OBLICZANIA I WYP艁ACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORA殴NYCH ZAST臉PSTW A TAK呕E WYSOKO艢膯 ORAZ SZCZEG脫艁OWE ZASADY PRZYZNAWANIA I WYP艁ACANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKO艁ACH PROWADZONYCH PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ NA 2009 R.


Wies艂awa Proczka
Przedstawi艂a projekt uchwa艂y.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji nie zg艂oszono pyta艅, uwag ani wniosk贸w i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU OKRE艢LAJ膭CEGO KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGR脫D DLA NAUCZYCIELI ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGR脫D ZA ICH OSI膭GNI臉CIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE ZATRUDNIONYCH W SZKO艁ACH PROWADZONYCH PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ

Wies艂awa Proczka
Przedstawi艂a projekt uchwa艂y. Poinformowa艂a, 偶e uchwa艂a w tej sprawie by艂a ju偶 podj臋ta w roku 2004 ale obecnie jest konieczne ponowne ustalenie regulaminu okre艣laj膮cego przedmiotowe kryteria bowiem wprowadzono zmiany w Karcie Nauczyciela.


Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 ani uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA NAJNI呕SZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ORAZ UZGODNIENIA USTALENIA WARTO艢CI JEDNEGO PUNKTU W Z艁OTYCH DLA PRACOWNIK脫W GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Skarbnik Gminy
Przedstawi艂a projekt uchwa艂y.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 ani uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, przy 13 g艂osach "za" oraz 1 "wstrzymuj膮cym" podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZBYCIA GRUNTOWYCH NIERUCHOMO艢CI W MIEJSCOWO艢CI LATOWICZ STANOWI膭CYCH W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ

W贸jt Gminy
Przedstawi艂 projekt uchwa艂y. Poinformowa艂, 偶e projekt uchwa艂y zawiera propozycj臋 zbycia w drodze przetargu nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych w miejscowo艣ci Latowicz, oznaczonych w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ki:
1) nr 2010/2 o powierzchni 0,0710ha.
2) Nr 106 o powierzchni 0,5092ha.
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2008


Pani Skarbnik

Przedstawi艂a projekt uchwa艂y jn.:
Dochody og贸艂em zwi臋kszono o kwot臋 158.390,00 z艂. Zmniejszono plan dochod贸w o kwot臋 og贸艂em 3.356.066,00 z艂. W zwi膮zku z wykre艣leniem z za艂膮cznika inwestycyjnego na 2008 r. zada艅 inwestycyjnych: "Budowa przyzagrodowych oczyszczalni 艣ciek贸w we wsiach gminy Latowicz- I etap" , "Budowa II etapu przyzagrodowych oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie gminy Latowicz - 150 szt", "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowo艣ci Latowicz- IV etap" dokonano zmian. Zmniejszono plan 搂 6298 o kwot臋 330.000,00 z艂 wp艂aty mieszka艅c贸w na budow臋 przyzagrodowych oczyszczalni 艣ciek贸w i na budow臋 kanalizacji - IV etap; zmniejszono 艣rodki z zewn膮trz na budow臋 przyzagrodowych oczyszczalni 艣ciek贸w - I etap - 1.312.500,00; zmniejszono plan 搂 6339 o kwot臋 1.586.066,00 z艂, w tym 艣rodki z zewn膮trz na budow臋 I etapu przyzagrodowych oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie gminy Latowicz - 750.000,00 z艂 oraz 艣rodki z zewn膮trz na budow臋 sieci kanalizacyjnej w miejscowo艣ci Latowicz-IV etap - 836.066,00 z艂. Plan wydatk贸w zwi臋kszono og贸艂em o kwot臋 18.048,00 z艂 w tych paragrafach, gdzie przewiduje si臋 wykonanie wi臋ksze od przyj臋tego planu. Zmniejszono plan wydatk贸w o kwot臋 og贸艂em 4.133.224,00 z艂, w tym o kwot臋 4.120.000,00 z艂 w zwi膮zku z wykre艣leniem z za艂膮cznika inwestycyjnego na 2008 r. zada艅 inwestycyjnych: "Budowa przyzagrodowych oczyszczalni 艣ciek贸w we wsiach gminy Latowicz- I etap" , "Budowa II etapu przyzagrodowych oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie gminy Latowicz - 150 szt", "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowo艣ci Latowicz- IV etap" oraz w R.90095 搂 4300 o kwot臋 13.224,00 z艂.
Przychody z tytu艂u niezrealizowanych kredyt贸w i po偶yczek zmniejszono og贸艂em o kwot臋 1.117.500,00 z艂. Rozchody zmniejszono o kwot臋 200.000,00 z艂. Deficyt zmniejszy艂 si臋 o kwot臋 917.500,00 z艂.
Poniewa偶 nie wniesiono pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.

Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


11
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ NA ROK 2009

Pani Skarbnik
Przedstawi艂a projekt uchwa艂y. Bior膮c pod uwag臋, i偶 projekt by艂 szczeg贸艂owo analizowany podczas posiedze艅 komisji p. Skarbnik ograniczy艂a si臋 do podania najwa偶niejszych informacji.
W贸jt Gminy
Uzupe艂ni艂 informacje podane przez p. Skarbnik. Powiedzia艂, 偶e 51% dochod贸w Gminy Latowicz to s膮 subwencje. 13% to dochody w艂asne. 10% to podatek dochodowy od os贸b fizycznych. 22% to r贸偶ne dotacje np. na zadania rz膮dowe ale tak偶e na inwestycje. Przy takiej strukturze dochod贸w trudno jest zrealizowa膰 wi臋cej inwestycji ni偶 jest to planowane. Na inwestycje planowane jest ok. 7mln 600z艂 co stanowi ok. 40% wydatk贸w - jest to du偶o. Rok 2008 by艂 s艂abym rokiem je艣li chodzi o inwestycje z uwagi na problemy z uzyskaniem dofinansowania na inwestycje. Rok 2009 powinien by膰 lepszy je艣li zostanie uruchomiony Program Rozwoju Obszar贸w Wiejskich (PROW) oraz rusz膮 艣rodki z Urz臋du Marsza艂kowskiego na tzw. komponenty wodno kanalizacyjne. Zagro偶eniem jest te偶 kryzys 艣wiatowy, kt贸ry nie wiadomo jeszcze jakie b臋dzie mia艂 skutki dla Polski.
Radny Stanis艂aw Parol
Zapyta艂 w jaki spos贸b W贸jt widzi spos贸b sfinansowania wykonania przystanku autobusowego w Budach Wielgoleskich przy drodze nr 802. Ten przystanek kt贸ry jest obecnie ma by膰 wg. plan贸w modernizacji drogi nr 802 rozebrany. Przy drodze nie ma zajazdu autobusowego (zatoki) co jest b艂臋dem. Odczuwaj膮 to wszyscy doje偶d偶aj膮cy. Gdy jest ciemno (rano), przej艣cie z przystanku, kt贸ry jest w lesie do miejsca gdzie zatrzymuje si臋 autobus po drugiej stronie jest bardzo niebezpieczne. Samochody mijaj膮 przystanek cz臋sto z ogromnymi pr臋dko艣ciami. Co si臋 da mieszka艅cy mog膮 zrobi膰 sposobem gospodarczym. Przystanek w stron臋 Mi艅ska Mazowieckiego jest najwa偶niejszy.
W贸jt Gminy
Powiedzia艂, 偶e trzeba w tym celu uzyska膰 zgod臋 w艂a艣ciciela terenu, na kt贸rym docelowo b臋dzie postawiony przystanek.. Dobrze, 偶e MZDW wzmacnia nawierzchnie drogi nak艂adkami ale 藕le, 偶e zapominaj膮 o zatoczkach przystankowych, co jest niebezpieczne. Trzeba b臋dzie przekona膰 MZDW do wykonania zatoczek przystankowych. Nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e MZDW ma 艣wiadomo艣膰, i偶 gminie zale偶y na tych zatoczkach i dlatego b臋d膮 chcieli aby gmina partycypowa艂a w kosztach wykonania tych zatoczek.


Poniewa偶 nie wniesiono pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.

Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

12
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2009


Janina Broda - Przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Przedstawi艂a projekt uchwa艂y.
Poniewa偶 nie wniesiono pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.

Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


13
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA艁ANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2009


Janina Broda - Przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Przedstawi艂a projekt uchwa艂y.
Poniewa偶 nie wniesiono pyta艅, uwag ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


14
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU PRACY RADY GMINY LATOWICZ NA ROK 2009

Przewodnicz膮cy Rady przedstawi艂 projekt uchwa艂y. Poinformowa艂, 偶e na rok 209 zaplanowa艂 6 sesji rady Gminy w nast臋puj膮cych terminach:
1) luty - marzec
2) kwiecie艅
3) czerwiec - lipiec
4) wrzesie艅 - pa藕dziernik
5) listopad - pierwsza po艂owa grudnia
6) druga po艂owa grudnia
Przewodnicz膮cy powiedzia艂, 偶e plan ten nale偶y traktowa膰 orientacyjnie jako minimum - w miar臋 potrzeb, w ci膮gu roku ilo艣膰 sesji mo偶e ulec zwi臋kszeniu.


15
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA PLAN脫W PRACY STA艁YCH KOMISJI RADY GMINY LATOWICZ NA ROK 2009

Propozycje plan贸w pracy przedstawili Przewodnicz膮cy poszczeg贸lnych komisji.
Zaplanowano nast臋puj膮c膮 liczb臋 posiedze艅:
1) Komisja Rewizyjna - 8
Rada Gminy zaakceptowa艂a projekt planu pracy komisji jednog艂o艣nie - 13 g艂osami "za".
2) Komisja Planowania Bud偶etu i Finans贸w, Zdrowia, Spraw Socjalnych, O艣wiaty i Kultury Fizycznej - 7
Rada Gminy zaakceptowa艂a projekt planu pracy komisji jednog艂o艣nie - 13 g艂osami "za".
3) Komisja Rolnictwa, Bezpiecze艅stwa Publicznego, Ochrony Przeciwpo偶arowej i Ochrony 艢rodowiska - 13
Rada Gminy zaakceptowa艂a projekt planu pracy komisji jednog艂o艣nie - 13 g艂osami "za".
Poniewa偶 nie wniesiono pyta艅 ani uwag Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu.

16
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e w okresie mi臋dzy sesjami pe艂ni艂 dy偶ury w Urz臋dzie Gminy oraz bra艂 udzia艂 w posiedzeniach sta艂ych komisji rady Gminy.


17
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

(Sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).


18
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie zg艂oszono zapyta艅 ani interpelacji.


19
SPRAWY R脫呕NE

Pan Witold K艂os
Powiedzia艂, 偶e by艂oby dobrze, aby ka偶dy so艂tys otrzyma艂 og艂oszenie - informacj臋 w sprawie odbioru odpad贸w komunalnych.
Pani Sekretarz
Powiedzia艂a, 偶e so艂tysi takie informacje otrzymaj膮.
Pan Kazimierz Seku艂a
Powiedzia艂, 偶e jest zalewana droga z Latowicza do Redzy艅skiego. Trzeba zebra膰 tam pobocza bo woda nie ma gdzie sp艂ywa膰.
Pan Witold K艂os
Powiedzia艂, 偶e s膮 na terenie gminy (np. w W臋偶yczynie) przy drogach powiatowych spr贸chnia艂e drzewa, kt贸re zagra偶aj膮 bezpiecze艅stwu. By艂oby wskazane, aby hurtowo zg艂osi膰 t膮 spraw臋 do ZDP.
W贸jt Gminy
Powiedzia艂, 偶e pewnie dawno by艂oby to zrobione ale jest problem z podmiotami, kt贸re by艂yby sk艂onne przyst膮pi膰 do przetargu na wyci臋cie - nie ma ch臋tnych. ZDP chodzi o to, aby przy okazji cos zarobi膰. Inn膮 metoda jest dopuszczenie do wyci臋cia tych drzew w艂a艣cicieli dzia艂ek przylegaj膮cych do tych drzew - bez zarobku tj. za materia艂. W tej sprawie zosta艂o ju偶 wystosowane pismo do ZDP.
Pan Marek Skrzycki
Podzi臋kowa艂 radnym i W贸jtowi za wykonanie nawierzchni ulic na osiedlu w Latowiczu.

20
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z sesji Rady, kt贸ra odby艂a si臋 w dniu 23 pa藕dziernika 2008 r.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami "za" przy 1 ":wstrzymuj膮cym" przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji.

21
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XXIII sesj臋 Rady Gminy Latowicz.
Na tym protok贸艂 zako艅czono.
Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel


Autor : insp. ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2009-03-17 12:30:12
Data ostatniej modyfikacji : 25.09.2009 12:53
Liczba wy艣wietle艅 : 1054

Redaktor  Data modyfikacji 
 17.03.2009 12:30poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2206099