logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR VII/03

20 maja 2003 roku

PROTOK脫艁 NR VII/03

z sesji Rady Gminy w Latowiczu
odbytej dnia 20 maja 2003 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy w Latowiczu


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - Jerzy Papi艅ski, o godzinie 9 30 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, (nieobecny p. Zbigniew Pi艂atkowski) co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek – W贸jt Gminy;
2. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,
Obradom przys艂uchiwali si臋 przedstawiciele lokalnej prasy: p. Aneta Biskup z „呕ycia Mi艅ska”, p. S艂awomir Stosio z „Nowego Dzwonu”oraz p. Franciszek Zwierzy艅ski z tygodnika „Co s艂ycha膰?”.

2
UCHWALENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym proponowany porz膮dek obrad. Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie proponowanego porz膮dku obrad.
Wniosk贸w do przedstawionego porz膮dku obrad nie wniesiono, wobec czego
Przewodnicz膮cy podda艂 zaproponowany porz膮dek obrad pod g艂osowanie. Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie uchwali艂a porz膮dek obrad.
Uchwalony porz膮dek obrad przedstawia艂 si臋 nastepuj膮co:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy
2. Uchwalenie porz膮dku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy SUW Chy偶yny oraz I etapu wodoci膮gu z przy艂膮czami”.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z termomodernizacj膮 budynku Gimnazjum w Latowiczu.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z termomodernizacj膮 budynku Urz臋du Gminy w Latowiczu.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2003.
8. Informacja z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
9. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy r贸偶ne.
11. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
12. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Radni nie wnie艣li 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.


4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA KR脫TKOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „BUDOWY SUW CHY呕YNY ORAZ I ETAPU WODOCI膭GU Z PRZY艁膭CZAMI”

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Pan radny Stanis艂aw Parol stwierdzi艂, 偶e chcia艂by wiedzie膰 jaki wp艂yw b臋dzie mia艂o podj臋cie przedmiotowej uchwa艂y na zad艂u偶enie gminy?
Pani Skarbnik odpowiedzia艂a, 偶e proponowana po偶yczka zostanie sp艂acona przed ko艅cem 2003 r. i nie wp艂ynie na zad艂u偶enie gminy na koniec roku.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie sprawie zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy SUW Chy偶yny oraz I etapu wodoci膮gu z przy艂膮czami”- uchwa艂a Nr VII/37/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z TERMOMODERNIZACJ膭 BUDYNKU GIMNAZJUM W LATOWICZU

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poinformowa艂a o zakresie planowanych prac planowanych do wykonania w ramach termomodernizacji. Na realizacj臋 przedmiotowych prac b臋d膮 czynione starania o 艣rodki z rezerwy o艣wiatowej. Je艣li uda si臋 je uzyska膰 to b臋dzie mo偶na wzi膮膰 mniejsz膮 po偶yczk臋.
Dla uzupe艂nienia wypowiedzi p. Skarbnik g艂os zabra艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek. Stwierdzi艂, 偶e odno艣nie proponowanej uchwa艂y oraz nast臋pnej – dot. budynku Urz臋du Gminy ma pewne obawy co do mo偶liwo艣ci realizacji. Pan W贸jt powiedzia艂, i偶 nie ma pewno艣ci czy Rada Nadzorcza WFO艢iGW w Warszawie wyrazi zgod臋 na udzielenie gminie Latowicz proponowanych w przedmiotowych uchwa艂ach po偶yczek.
Pan radny Andrzej Gizi艅ski stwierdzi艂, 偶e przy wymianie okien doj艣膰 mo偶e do uszkodze艅 elewacji. Pan radny zapyta艂 czy z tego powodu nie trzeba b臋dzie pomalowa膰 ca艂ej elewacji?
W贸jt Gminy odpowiedzia艂, 偶e malowanie ca艂ej elewacji nie b臋dzie konieczne. B臋d膮 natomiast wymienione parapety – na takie, kt贸re umo偶liwi膮 w przysz艂o艣ci wykonanie elewacji z u偶yciem p艂yt styropianowych.
W zwi膮zku z tym, 偶e radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z termomodernizacj膮 budynku Gimnazjum w Latowiczu – uchwa艂a Nr VII/38/03 w za艂膮czeniu do protoko艂u.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z TERMOMODERNIZACJ膭 BUDYNKU URZ臉DU GMINY W LATOWICZU

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy.
Pan radny Jan Doma艅ski zapyta艂 kto sugerowa艂 pokrycie budynku Urz臋du Gminy pap膮?
W贸jt Gminy odpowiedzia艂, 偶e wybra艂 przedmiotowe rozwi膮zanie ze wzgl臋du na koszty. W przypadku realizacji dachu (tzn. nadbudowy) z pomieszczeniami nale偶a艂oby zrobi膰 ekspertyz臋 fundament贸w. Koszty ca艂ej inwestycji by艂yby o wiele wi臋ksze jak w przypadku pokrycia pap膮. Zaznaczy膰 nale偶y, i偶 obecnie produkowane papy maj膮 du偶o lepsz膮 jako艣膰 jak te produkowane w przesz艂o艣ci w zwi膮zku z czym trwa艂o艣膰 pokrycia powinna by膰 zadowalaj膮ca.
Pan W贸jt stwierdzi艂, 偶e ma 艣wiadomo艣膰, i偶 takie rozwi膮zanie nie rozwi膮偶e problem贸w lokalowych Urz臋du (w przypadku dobudowy dachu powsta艂yby nowe pomieszczenia). W zwi膮zku z powy偶szym konieczno艣ci膮 jest przej艣cie Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej z terenu UG (prawdopodobnie do budynku aptecznego). W dalszej perspektywie nale偶y my艣le膰 o przeniesieniu z budynku Urz臋du Gminy tak偶e Gminnej Biblioteki Publicznej.
W zwi膮zku z tym, 偶e radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z termomodernizacj膮 budynku Urz臋du Gminy w Latowiczu – uchwa艂a Nr VII/39/03 w za艂膮czeniu do protoko艂u.


7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA 2003 ROK

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
W zwi膮zku z tym, 偶e radni nie wnie艣li pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 rok - uchwa艂a Nr VII/40/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

8
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek przedstawi艂 infiormacje o dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami. Pan W贸jt przedstawi艂, m.in. nast臋puj膮ce informacje:
1. Zg艂asza si臋 stosunkowo du偶o os贸b z problemami alkoholowymi, wobec czego jest propozycja aby w Wielgolesie utworzy膰 filialny punkt Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
2. Odby艂 si臋 przetarg na profilowanie dr贸g gminnych – wygra艂 p. Stanis艂aw G膮ska z Borowia.
3. Odby艂 si臋 przetarg na dostaw臋 posp贸艂ki oraz 偶wiru gruboziarnistego na drogi gminne – wygra艂 p. S艂awomir Niedek.
4. Odby艂 si臋 przetarg na modernizacj臋 o艣wietlenia ulicznego na terenie gminy Latowicz – wygra艂a firma „Eltast” z Radomia.
5. Odby艂 si臋 przetarg na dobudow臋 punkt贸w 艣wietlnych w D膮br贸wce – wygra艂a firma „Elekrycjan” z Gda艅ska.
6. Podpisano umow臋 z ARiMR dot. realizacji zadania budowy SUW Chy偶yny z udzia艂em 艣rodk贸w pochodz膮cych z funduszu SAPARD.
7. W ramach wsp贸艂pracy z Powiatowym Urz臋dem Pracy zatrudniono 3 osoby na zasadzie rob贸t publicznych (do wrze艣nia br.). Osoby te b臋d膮 wykonywa艂y g艂贸wnie prace porz膮dkowe i remontowe. Opr贸cz nich na terenie UG pracuje kilka os贸b zatrudnionych w ramach sta偶贸w absolwenckich.
8. W dniach 14 – 18 maja na terenie gminy Latowicz go艣ci艂a grupa polskich dzieci z Litwy, z miejscowo艣ci Soleczniki. Wizyta by艂a cz臋艣ci膮 programu mi臋dzynarodowej wymiany m艂odzie偶y. 23 maja na Litw臋 wyjedzie grupa uczni贸w z terenu gminy Latowicz.
9. W Starostwie Powiatowym w Mi艅sku Mazowieckim odby艂o si臋 spotkanie z politykami po艣wi臋cone sprawie przyst膮pienia Polski do Unii Europejskiej. Podobne spotkanie planowane jest na 29 maja br. w gimnazjum w Latowiczu.
10. Odby艂o si臋 posiedzenie Zarz膮du Gminnego OSP. Na 13 lipca br. zaplanowano organizacj臋 zawod贸w stra偶ackich w Latowiczu.

9
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Interpelacji i zapyta艅 radnych nie by艂o.

10
SPRAWY R脫呕NE

Pani radna Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e chcia艂aby aby p. W贸jt o艣wiadczy艂 kiedy zostanie wykonane przy艂膮cze wodoci膮gowe do budynku gminnego przy ul. 艢w. Ducha w Latowiczu (obok GS-u).
W贸jt Gminy stwierdzi艂, 偶e nie b臋dzie sk艂ada艂 dok艂adnych deklaracji m贸wi膮cych o terminie ale zainteresuje si臋 poruszon膮 spraw膮 i przy艂膮cze zostanie wykonane.

Pani Jadwiga 艢luzek poinformowa艂a, 偶e otrzyma艂a anonim dotycz膮cy rozbudowy domu p. Tadeusza 艢wi膮tka przy ul. 艢w. Ducha (sklep spo偶ywczy).
W anonimie zwr贸cono m.in. uwag臋 na nieprawid艂owo艣ci jakich dokonuje si臋 w trakcie rozbudowy.
Pan radny Stanis艂aw Parol stwierdzi艂, 偶e spraw膮 nale偶y si臋 zainteresowa膰. Powiedzia艂, 偶e jego zdaniem nowych obiekt贸w nie powinno si臋 budowa膰 w bliskiej odleg艂o艣ci od ulicy. W膮tpliwo艣ci budzi zw艂aszcza wysuni臋ty ponad jezdni臋 balkon w budynku p. 艢wi膮tka.
Nast臋pnie p. Jadwiga 艢luzek, na pro艣b臋 W贸jta Gminy przekaza艂a mu kopi臋 anonimu.

Pan radny Kazimierz Seku艂a poinformowa艂 o napadach rabunkowych na uczni贸w z terenu gminy, do kt贸rych dosz艂o w ostatnim czasie w pobli偶u Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 w Mi艅sku Mazowieckim.

Pan radny Andrzej Gizi艅ski stwierdzi艂, 偶e konieczne jest nasilenie patroli policyjnych w Latowiczu, zw艂aszcza w pobli偶u terenu szkolnego. Na terenie tym cz臋sto dochodzi w godzinach nocnych do akt贸w wandalizmu.

11
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

12
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem uchwalonego porz膮dku obrad Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy w Latowiczu.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.


Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2004-05-12 12:26:39
Data ostatniej modyfikacji : 12.05.2004 12:26
Liczba wy艣wietle艅 : 2000licznik odwiedzin: 2203852