logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XIX/04

30 lipca 2004 roku

PROTOK脫艁 NR XIX/04

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 30 lipca 2004 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny p. Marian O艣ko), co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u). Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 dzisiejsza sesja zosta艂a zwo艂ana na Wniosek W贸jta Gminy z dnia 27 lipca 2004 r.
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy;
2. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 dzisiejsza sesja zosta艂a zwo艂ana na Wniosek W贸jta Gminy z dnia 27 lipca 2004 r.

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2004.
5. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
6. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
7. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy r贸偶ne.
9. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
10. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Wniosk贸w do proponowanego porz膮dku obrad nie wniesiono, wobec czego przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w przedstawionego porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, i偶 mieszka艅cy wsi Bor贸wek pytaj膮 si臋 kiedy zacznie by膰 budowana droga Bor贸wek – Starogr贸d tzn. kiedy zostanie wykonane utwardzenie przedmiotowej drogi. Pan Stanis艂aw Parol stwierdzi艂, 偶e obecnie jest w艂a艣ciwy moment, aby to utwardzenie wykona膰 bowiem aktualnie panuj膮 odpowiednie warunki pogodowe. Pan radny powiedzia艂, i偶 w zwi膮zku z powy偶szym chcia艂by si臋 dowiedzie膰 od p. W贸jta kiedy zostan膮 rozpocz臋te przedmiotowe prace.

4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2004

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy.
W贸jt poinformowa艂, 偶e obecnie prace zwi膮zane z inwestycjami wodoci膮gowymi wsp贸艂finansowanymi z funduszu SAPARD dobiegaj膮 ko艅ca. Realizuj膮c tego typu inwestycje nie jest mo偶liwe wykonanie wszystkiego identycznie tak jak zosta艂o zawarte, zaplanowane w projekcie. Jest rzecz膮 normaln膮, i偶 w takich przypadkach wyst臋puj膮 zmiany w lokalizacji, w d艂ugo艣ci sieci g艂贸wnej lub ulega zmianie ilo艣膰 przy艂膮czy. Powy偶sze sprawy doprowadzaj膮 do konieczno艣ci dokonania zmian w bud偶ecie. Sytuacja podobna do przedstawionej ma w艂a艣nie miejsce w przypadku realizacji budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. Transb贸r (II etap), Budy Wielgoleskie. Zadanie to zosta艂o ju偶 praktycznie zrealizowane. Po obliczeniach geodety czyli po dokonaniu inwentaryzacji okaza艂o si臋, 偶e og贸lnie warto艣膰 zadania wzro艣nie o kwot臋 2.669,71 z艂 czyli o tyle wi臋cej 艣rodk贸w na zadanie trzeba zabezpieczy膰 w bud偶ecie. Konieczno艣膰 zwi臋kszenia 艣rodk贸w zachodzi tak偶e w przypadku drugiej inwestycji tzn. budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. Chy偶yny (II etap), Transb贸r (I etap), Bor贸wek. Zadanie to jest w trakcie realizacji. Gdy ubiegano si臋 o pozwolenie na budow臋, kt贸re by艂o niezb臋dne do z艂o偶enia wniosku o dofinansowanie z programu SAPARD, dw贸ch w艂a艣cicieli dzia艂ek nie chcia艂o wyrazi膰 zgody na przej艣cie sieci wodoci膮gowej. Aby nie blokowa膰 z艂o偶enia wniosku trzeba by艂o wykre艣li膰 z projektu cz臋艣膰 zakresu rob贸t obejmuj膮cy dzia艂ki, odno艣nie kt贸rych nie uzyskano zgody w艂a艣cicieli. W trakcie realizacji zadania uda艂o si臋 uzyska膰 zgody od w艂a艣cicieli przedmiotowych dzia艂ek i by艂oby dobrze wykona膰 tak偶e ten odcinek sieci wodoci膮gowej. Aby to zrobi膰 konieczne jest zwi臋kszenie 艣rodk贸w na zadanie o 43.446 z艂. Jako 藕r贸d艂o, z kt贸rego mia艂oby pochodzi膰 zwi臋kszenie 艣rodk贸w w przypadku obu om贸wionych powy偶ej inwestycji W贸jt Gminy wskaza艂 cz臋艣膰 rekompensuj膮c膮 subwencji og贸lnej.
Nastepnie p. Elzbieta Strzelec – insp. ds. ksi臋gowo艣ci bud偶etowej przedstawi艂a w ca艂o艣ci tre艣膰 projektu uchwa艂y zawieraj膮cy proponowane zmiany w bud偶ecie, natomiast p. Tadeusz Nowicki – insp. ds. inwestycji zapozna艂 radnych z zakresem rzeczowym zmian.
Pan radny Stanis艂aw Parol – zapyta艂 czy omawiane zwi臋kszenie zakresu zada艅 b臋dzie tak偶e obj臋te dofinansowaniem z SAPARD-u?
Pan Tadeusz Nowicki poinformowa艂, i偶 w funduszu SAPARD jest zasada wg. kt贸rej zwi臋kszenie zakresu rob贸t nie jest obj臋te dofinansowaniem.
W贸jt Gminy wyja艣ni艂, i偶 propozycja podj臋cia zmian w bud偶ecie akurat w dniu dzisiejszym jest zwi膮zana z faktem, i偶 w艂a艣nie na dzisiaj wyznaczono termin podpisania aneksu do umowy z ARiMR odno艣nie zwi臋kszenia zakresu zada艅.
W zwi膮zku z tym, 偶e radni nie wnie艣li pyta艅 ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2004.
Nast臋pnie W贸jt Gminy poinformowa艂, i偶 istnieje problem zwi膮zany z budow膮 sali gimnastycznej w Latowiczu. Do Urz臋du Marsza艂kowskiego zosta艂 z艂o偶ony wniosek o pomoc finansow膮 na realizacj臋 tego zadania. Wp艂yn臋艂o pismo z Urz臋du Marsza艂kowskiego, w kt贸rym zawarto uwagi odno艣nie wykazanego monta偶u finansowego zadania. Niegdy艣 wymagano, aby wpisywa膰, 偶e np. 75% udzia艂u to 艣rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 25% to 艣rodki w艂asne. Obecnie Urz膮d Marsza艂kowski wymaga, aby te 25% rozbi膰 na 15% z bud偶etu Gminy oraz 10% z bud偶etu Pa艅stwa. Wobec powy偶szego konieczne staje si臋 dokonanie stosownych zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym.
Nast臋pnie na sesj臋 Rady przyby艂 p. Tadeusz Nowicki – insp. ds. inwestycji. Poinformowa艂, i偶 w艂a艣nie zako艅czy艂 konsultacje telefonicznie z Urz臋dem Marsza艂kowskim w przedmiotowej sprawie. Pan Nowicki poinformowa艂, 偶e z powy偶szych ustale艅 wynika, i偶 po to, aby spe艂ni膰 wymogi Urz臋du Marsza艂kowskiego nale偶y dokona膰 zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym odno艣nie zapisu dot. planowanego monta偶u finansowego budowy sali gimnastycznej w Latowiczu.
W贸jt zaproponowa艂, aby wykona膰 jeszcze na dzisiejszej sesji odpowiednie zmiany w planie inwestycyjnym.
Radni zaakceptowali powy偶sz膮 propozycj臋.
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 kwota og贸lna zadania pozosta艂aby bez zmian natomiast jedyn膮 zmian膮 by艂oby rozbicie wg. wskaz贸wek Urz臋du Marsza艂kowskiego planowanych 25% 艣rodk贸w wpisanych jako 艣rodki w艂asne na 15 % z bud偶etu Gminy oraz 10 % z bud偶etu Pa艅stwa. Bez zmian pozosta艂oby tak偶e 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W贸jt zaproponowa艂, aby takich samych zmian dokona膰 od razu tak偶e odno艣nie zadania budowy pierwszego etapu oczyszczalni w Latowiczu, poniewa偶 odno艣nie tej inwestycji tak偶e planowane jest z艂o偶enie wniosku do Urz臋du Marsza艂kowskiego, wobec czego spodziewa膰 si臋 mo偶na podobnych uwag jak w przypadku z艂o偶onego ju偶 wniosku dot. budowy sali gimnastycznej.
Pani Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy wyja艣ni艂a, i偶 w takiej sytuacji, je艣li radni chc膮 wprowadzi膰 proponowane przez W贸jta zmiany, nale偶y przeprowadzi膰 reasumpcj臋 g艂osowania nad uchwa艂膮 w sprawie zmian w bud偶ecie.
Radni nie wnie艣li pyta艅, wobec czego Przewodnicz膮cy Rady podda艂 powt贸rnie pod g艂osowanie projekt uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2004 z uwzgl臋dnieniem zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym proponowanych przez W贸jta Gminy.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2004 - uchwa艂a Nr XIX/116/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


5
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy Rady – p. Witold K艂os poinformowa艂 o swojej dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami tj. od dnia 8 lipca 2004 r. do dnia 30 lipca 2004 r. Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e w kr贸tkim okresie mi臋dzy sesjami przedmiot jego dzia艂alno艣ci stanowi艂y g艂贸wnie cotygodniowe dy偶ury pe艂nione w Urz臋dzie Gminy. Przewodnicz膮cy stwierdzi艂, i偶 w ostatnim czasie dociera do niego coraz wi臋cej sygna艂贸w od mieszka艅c贸w, kt贸rzy twierdz膮, 偶e na terenie Gminy robi si臋 coraz mniej bezpiecznie. W zwi膮zku z powy偶szym by艂oby wskazane zaproszenie na sesj臋 Rady Gminy Komendanta Powiatowego Policji z Mi艅ska Mazowieckiego w celu uzyskania od niego informacji w sprawie mo偶liwo艣ci poprawienia bezpiecze艅stwa na terenie Gminy.

6
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski z艂o偶y艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami tj. od dnia 8 lipca 2004 r. do dnia 30 lipca 2004 r. (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).
7
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

W贸jt Gminy udzieli艂 odpowiedzi na zapytanie p. Stanis艂awa Parola zg艂oszone w punkcie nr 3 aktualnej sesji.
W贸jt powiedzia艂, 偶e wykonanie drogi Bor贸wek – Starogr贸d jest aktualne tzn. jest w planie inwestycyjnym i b臋dzie realizowane istniej膮 jednak pewne przeszkody odno艣nie rozpocz臋cia zadania. Starostwo Powiatowe stoi na stanowisku, i偶 gmina musi zrobi膰 projekt techniczny, czyli nie ma zgody Zarz膮du Powiatu Mi艅skiego na realizacje zadania bez dokumentacji technicznej. Wobec powy偶szego zosta艂o zlecone wykonanie mapy zasadniczej tzn. podk艂adu geodezyjnego dla cel贸w projektowych i ta mapa ma by膰 przygotowana przez geodet臋 – p. Gra偶yn臋 Szczepa艅sk膮 do ko艅ca lipca br. Pomiary w terenie by艂y ju偶 robione i do ko艅ca lipca br. jest termin przekazania mapy zasadniczej inwestorowi. Nie mo偶na rozpocz膮膰 zadania bez dokumentacji technicznej. Dokumentacja ta ma dotyczy膰 ca艂ego zadania – nie tylko realizacji tego, co b臋dzie robi艂a gmina w ramach udzia艂u w艂asnego czyli wykonania stabilizacji gruntu cementem. Dokumentacja ta ma pokazywa膰 etapy realizacji zadania jn:
1) Wykonanie podbudowy przez gmin臋 jako udzia艂 w realizacji zadania.
2) Wykonanie dwukrotnego lub trzykrotnego utrwalenia powierzchniowego albo masy bitumicznej przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych dzia艂aj膮cy w imieniu Zarz膮du Powiatu.
Reasumuj膮c, brak dokumentacji technicznej powstrzymuje gmin臋 od rozpocz臋cia realizacji zadania Mimo, i偶 warunki pogodowe s膮 obecnie sprzyjaj膮ce to z uwagi na powy偶sze nie mo偶na formalnie rozpocz膮膰 budowy bo by艂oby to z艂amanie prawa budowlanego. Nale偶y przypuszcza膰, i偶 zadanie zostanie rozpocz臋te w m-cu pa藕dzierniku br.
Pan Stanis艂aw Parol zapyta艂 czy przedstawione przez p. W贸jta zdanie Zarz膮du Powiatu jest zdaniem wyra偶onym przez p. Starost臋 Czes艂awa Mroczka?
W贸jt Gminy potwierdzi艂 powy偶sze.
Nast臋pnie p. W贸jt powiedzia艂, 偶e cieszy si臋, i偶 Starostwo zrobi艂o ust臋pstwa, bo pierwotny zamiar Starostwa by艂 taki, 偶e realizujemy zadanie i koszty dzielimy r贸wno po 50%. W takim uk艂adzie Gminy Latowicz nie by艂oby sta膰 na wsp贸艂udzia艂 i zadania nie uda艂o by si臋 zrealizowa膰. Wobec powy偶szego wypada by膰 zadowolonym z tego, i偶 Starostwo posz艂o na ust臋pstwa i zgodzi艂o si臋 uzna膰 wykonanie stabilizacji gruntu cementem przez gmin臋 Latowicz jako jej udzia艂 w艂asny. Koszty dokumentacji b臋d膮 podzielone po 50%.
Pan Parol zauwa偶y艂, 偶e to i tak du偶y koszt dla Gminy poniesiony na rzecz wykonania drogi powiatowej, wobec czego Powiat powinien by膰 zadowolony, i偶 gmina chce przeznaczy膰 艣rodki na ten cel i nie stwarza膰 trudno艣ci.


8
SPRAWY R脫呕NE

Pan radny Jaros艂aw P艂atek zg艂osi艂 potrzeb臋 wyci臋cia zakrzacze艅 przydro偶nych obok posesji p. Nocka w Oleksiance poniewa偶 ograniczaj膮 one znacznie widoczno艣膰 przez co zagra偶aj膮 bezpiecze艅stwu u偶ytkownik贸w drogi.

Pan Jan Doma艅ski poinformowa艂, 偶e na drog臋 na Rozstankach (do p. G. Szel膮ga, T. Gajowniczka itd.) zosta艂a nawieziona posp贸艂ka zamiast uzgodnionego grubego 偶wiru.
W贸jt Gminy zaproponowa艂, aby radni z II rejonu (w kt贸rym znajduje si臋 przedmiotowa droga) udali si臋 na drog臋 w towarzystwie p. S艂awomira Niedka, kt贸ry jest dostawc膮 偶wiru oraz p. Andrzeja Jarz臋bskiego – pracownika nadzoruj膮cego z ramienia UG remonty dr贸g. Mogliby oni ustali膰 z p. Niedkiem spos贸b, w jaki zamierza on naprawi膰 sw贸j b艂膮d polegaj膮cy na nawiezieniu na drog臋 z艂ej jako艣ci materia艂u. Pan W贸jt zaznaczy艂 jednocze艣nie, i偶 p. Niedek za nawieziony materia艂 otrzyma zap艂at臋 tak膮 jak za posp贸艂k臋 a nie jak za gruby 偶wir.

9
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, przy 13 g艂osach „za” i 1 g艂osie „wstrzymuj膮cym” przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.


10
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem porz膮dku obrad p. Witold K艂os - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XIX sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.


Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2004-12-09 13:35:23
Data ostatniej modyfikacji : 09.12.2004 13:35
Liczba wy艣wietle艅 : 1746licznik odwiedzin: 2203950